Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τουρισμός ἐνδιαφερόντων καί παθῶν - Μιά καλή εἴδηση

Τουρισμός ἐνδιαφερόντων καί παθῶν

Μιά πληροφορία πού ἀφορᾶ τήν τουριστική πολιτική τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἄμστερνταμ, μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά ἀναφερθοῦμε στό τουρισμό, τήν «βαριά βιομηχανία» τῆς Πατρίδας μας, ἀλλά καί ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν.

Κατ’ ἀρχήν νά σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχουν πολλές μορφές τουρισμοῦ· θά μποροῦσε νά πῆ κανείς ὅτι εἶναι τόσες οἱ μορφές ὅσες εἶναι οἱ οἰκονομικές δυνατότητες τῶν ἀνθρώπων, ὅσα εἶναι τά ἐνδιαφέροντά τους, ἀλλά καί ὅσα εἶναι τά πάθη τους. Σέ πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ἡ προσφορά δυνατοτήτων γιά τήν ἱκανοποίηση ποικιλώνυμων παθῶν εἶναι ἡ «ἀνεπίσημη» διαφήμιση ἑνός τουριστικοῦ προορισμοῦ γιά προσέλκυση τουριστῶν.

Ἄν ἐνδιαφερθῆ πάντως κανείς νά μάθη ποιές μορφές τουρισμοῦ ὑπάρχουν, μπορεῖ νά τό πληροφορηθῆ πολύ εὔκολα ἀπό τό διαδίκτυο. Ἐκεῖ θά δῆ ὅτι ὑπάρχει μαζικός, ἀτομικός, ἐγχώριος, διεθνής, νεανικός, τῆς τρίτης ἡλικίας, συνεδριακός καί θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός ἄθλησης καί ὑγείας. Πολλές μορφές ἐξειδικευμένου τουρισμοῦ ὑπάρχουν κάτω ἀπό τόν χαρακτηρισμό τοῦ «ἐναλλακτικοῦ τουρισμοῦ»· ὑπάρχει τουρισμός ἐκθέσεων, ἀρχαιολογικός, μορφωτικός, γαστρονομικός, οἰκολογικός, ἰαματικός καί πολλοί ἄλλοι τουρισμοί, πού ἱκανοποιοῦν πολλῶν μορφῶν «ἀνάγκες».

Παραβιάζουμε ἀνοιχτές θύρες, ἄν ποῦμε ὅτι σέ τουριστικούς προορισμούς, ὄχι μόνο ὑπάρχει ἔντονη «νυχτερινή ζωή», ἀλλά καί ὅτι σ’ αὐτούς πολλοί βυθίζονται σέ νύχτα σκοτεινῶν παθῶν.

Σ’ αὐτό προφανῶς δέν φταίει ὁ τουρισμός, γιατί τουρισμός εἶναι καί ἡ ἐπίσκεψη σέ ἱστορικούς τόπους, σέ ὡραῖα τοπία ἤ σέ ἱερά προσκυνήματα. Φταίει κατά βάση ἡ ἐπιθυμία τοῦ κέρδους πού ἀνοίγει πόρτες σέ ἀθέμιτες ἀπολαύσεις. Καί τό ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι οἱ κυβερνήσεις τῶν ἐλευθέρων δυτικῶν κυρίως Κρατῶν ἐκμεταλλεύονται ὅλες τίς μορφές τοῦ τουρισμοῦ γιά νά ἀνεβάζουν τό Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν τους (ΑΕΠ), τόν βασικό δείκτη τῆς οἰκονομίας τους. Γιά νά τό πετύχουν μάλιστα αὐτό, σέ κάποιες περιπτώσεις χαλαρώνουν ἀρκετά τήν νομοθεσία τους, προκειμένου νά μή στεροῦνται, μέ τήν αὐστηρότητα τῶν νόμων, ἔσοδα.

Μιά καλή εἴδηση

Στήν πόλη τοῦ Ἄμστερνταμ ἡ κερδοφόρα χαλαρότητα τῶν κανονισμῶν καί τῶν νόμων ἔφθασε τά πράγματα στό ἀπροχώρητο καί τώρα οἱ τοπικές ἀρχές ἀλλάζουν τακτική. Σέ δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες εἶναι παράνομες στήν χώρα μας, ἀλλά ἐκεῖ ἐπιτρέπονταν, τώρα μπαίνει φραγμός καί ἐκεῖ, «καθώς ἡ πόλη ἐφαρμόζει νέους κανονισμούς, σέ μία προσπάθεια νά περιορίσει τήν ἀναστάτωση πού φέρνουν στήν καθημερινότητα τῶν κατοίκων οἱ τουρίστες».

Οἱ κάτοικοι τοῦ Ἄμστερνταμ ἐξέφραζαν παράπονα γιά τά αὐξημένα ποσοστά ἐγκληματικότητας, τά ὁποῖα ἀποδίδουν στήν κατάχρηση ναρκωτικῶν καί ἀλκοόλ. Τό πιό ἐνθαρρυντικό στοιχεῖο στή σχετική εἰδησεογραφία εἶναι ὅτι τό δημοτικό συμβούλιο τοῦ Ἄστερνταμ, μαζί μέ τούς νέους κανονισμούς, θά ξεκινήση τήν ἄνοιξη μιά καμπάνια καλώντας τούς τουρίστες, πού ταξιδεύουν στήν πόλη τους γιά ναρκωτικά ἀλκοόλ καί τά παρεμφερῆ, νά «μείνουν μακριά» ἀπό αὐτήν.

Βέβαια, οἱ ἀρχές καί οἱ κάτοικοι τοῦ Ἄμστερνταμ δέν δείχνουν ὅτι ἀνησυχοῦν γιά τήν κατάπτωση τῶν ἠθῶν, τήν προκλητικότητα τῆς ἁμαρτίας, πού εἶναι γέννημα τῆς ἀποβολῆς τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ζωή τῆς Εὐρώπης, ἀλλά ἀνησυχοῦν γιά τήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας. Βλέπουν τά πράγματα μέσα στό στενό πλαίσιο τῆς δημόσιας ἀσφάλειας. Δέν φωτίζεται ἡ σκέψη τους ἀπό θεολογικές ἀναφορές.

Παρά ταῦτα αὐτή ἡ ἀλλαγή τῶν κανονισμῶν στό Ἄμστερνταμ εἶναι μιά καλή εἴδηση. Δείχνει ὅτι τό πᾶν δέν εἶναι τό ὑλικό κέρδος. Ὑπάρχουν πολλά ἄλλα πράγματα πού ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τήν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 725