Skip to main content

«Θεολογία καὶ Ποιμαντική» Ἱερατική Σύναξη στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας (video)

«Θεολογία καὶ Ποιμαντική» Ἱερατική Σύναξη στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Γενική ἱερατική σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, στὸ Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὸ Παναιτώλιο, μὲ θέμα: «Θεολογία καὶ Ποιμαντική», συγκάλεσε τὴν Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατ’ ἀρχάς εὐχήθηκε γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν Μητροπολιτῶν Ἱεροθέου, Θεοκλήτου καὶ Κοσμᾶ, οἱ ὁποίοι ἐργάστηκαν ποιμαντικά στὴν Ἱερά Μητρόπολη μὲ καλούς καρπούς, καθώς ἐπίσης γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ἀρχιμανδρίτη π. Θεοκλήτου Ντζάθα ποὺ δημιούργησε αὐτό τὸ Ἡσυχαστήριο.

Έπειτα στὴν εἰσήγησή του, στὴν ἀρχή, τόνισε ὅτι τὸ θέμα: «Θεολογία καὶ Ποιμαντική» εἶναι σοβαρότατο, γιατί ἀνάλογα μὲ τὴν θεολογία ποὺ ἔχει κάποιος ποιμένας θὰ ἐξασκήσει καὶ τὴν ποιμαντική του. Ἐπεσήμανε, ὅτι, δυστυχῶς στὶς ἡμέρες μας, κυκλοφοροῦν πολλά καὶ ποικίλα θεολογικά ρεύματα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ επικρατεῖ σύγχυση στὸ τί εἶναι ἡ ποιμαντική τῶν χριστιανῶν.

Στὴ συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος διαίρεσε τὴν εἰσήγησή του σὲ τρεῖς ἐνότητες.

Ἡ πρώτη ἐνότητα ἀναφερόταν στὸ τί εἶναι ἡ «ὀρθόδοξη θεολογία». Ἀνέπτυξε ὅτι ἡ θεολογία εἶναι ὁ λόγος περί τοῦ Θεοῦ, αὐτό δέ, προϋποθέτει τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι γνώση ἐξ ἐμπειρίας.

Ἀνέφερε πολλά χωρία ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, τὸν Ἀπόστολο Πέτρο καὶ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἡ βάση ὅλων αὐτῶν εἶναι, ὅτι ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε στὸν ἄνθρωπο, ὁ Ἄσαρκος Λόγος στοὺς προφῆτες καὶ ὁ Σεσαρκωμένος Λόγος στοὺς Ἀπόστολους, καὶ φανέρωσε τὴ δόξα Του.

Κεντρικό σημεῖο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στὸ ὄρος Θαβώρ καὶ ἔχει σημασία πῶς τὴν ἑρμήνευσαν οἱ παρόντες στὸ γεγονός αὐτό ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.

Ἡ δεύτερη ἐνότητα τῆς εἰσηγήσεώς του ἦταν γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ποιμαντική. Ἀνέπτυξε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ποιμαντική εἶναι συνέπεια τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας ποὺ ἀποβλέπει στὸ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ κάτ’ εἰκόνα στὸ κὰθ’ ὁμοίωση καὶ ἀπὸ τὴν δουλεία στὴν ἁμαρτία, τὸν θάνατο καὶ τὸν διάβολο στὴν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Τὸ πῶς γίνεται αὐτή ἡ ὀρθόδοξη ποιμαντική προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ «μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ», δηλαδή τὸ τί εἶναι μετάνοια καὶ τί εἶναι μέθεξη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί, κυρίως, στὴν βίωση τῶν «μακαρισμῶν» τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ τρίτη ἐνότητα εἶχε ἄξονα «τὶς θεολογίες καὶ ποιμαντικές» ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς ἡμέρες μας. Πρόκειται γιὰ θεολογίες ποὺ στηρίζονται στὴν φιλοσοφία, τὸν στοχασμό, τὸν ἀνθρωποκεντρικό τρόπο σκέψεως καὶ ζωῆς, ὅπως καλλιεργήθηκαν ἀπὸ τὴ σχολαστική θεολογία καὶ τὰ μετέπειτα φιλοσοφικά καὶ θεολογικά ρεύματα, δηλαδή, ὁ νομιναλισμός, ἡ Ἀναγέννηση, ἡ Μεταρρύθμιση, ὁ Διαφωτισμός, ὁ ὑπαρξισμός, ὁ ρομαντισμός καὶ ἡ ρωσική θεολογία.

Ὅλες αὐτές οἱ σύγχρονες θεολογίες, τὰ σύγχρονα θεολογικά ρεύματα, διακρίνονται γιὰ μία ἄλλη ποιμαντική, ὄχι ποιμαντική θεραπευτική, ἀλλά μία ποιμαντική δῆθεν ἐξιλεώσεως τοῦ Θεοῦ, μιᾶς ἐξωτερικῆς ἠθικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν προβλημάτων του καὶ μιᾶς φιλοσοφικῆς κατανόησης τοῦ Θεοῦ.

Κατέληξε, ὅτι πρέπει ὡς ποιμένες νὰ γνωρίσουμε τὴν ὀρθόδοξη θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστολῶν καὶ τῶν Πατέρων καὶ νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὴν γνωρίσουν, δηλαδή νὰ αἰσθανθοῦν τὴν Ἐκκλησία ὡς θεραπευτήριο, τὸν Χριστό ὡς ἰατρό καὶ νὰ ἀσκοῦμε ποιμαντική στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο γιὰ νὰ μετατρέψουν τὴν ἰδιοτελή ἀγάπη σὲ ἀνιδιοτελή ἀγάπη καὶ νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν φιλαυτία καὶ τὴν εὐδαιμονία ποὺ εἶναι τὰ βασικά πάθη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Ἀκολούθησε διάλογος μὲ τοὺς ἱερεῖς, οἱ ὁποίοι ἔθεσαν τὶς ἀκόλουθες ἐρωτήσεις: «Κάνατε διάκριση μεταξύ τοῦ νοῦ καὶ τῆς λογικῆς. Οἱ λογισμοί προέρχονται ἀπὸ τὸ νοῦ ἤ τὴ λογική;», «Γιατί, ὅταν οἱ προτεστάντες ἀποχωρίστηκαν ἀπὸ τοὺς παπικούς δὲν γνώρισαν καὶ δὲν ἐντάχθηκαν στὴν ὀρθοδοξία;», «Ὁ παπισμός καὶ ὁ προτεσταντισμός θεωρεῖται ὅτι ἐπέτειναν τὴν ἀθεΐα στὴν Εὐρώπη;», «Ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας στὴν βία τῶν ἀνηλίκων;», «Ἀναφερθήκατε στὴν ρωσική ἐκκλησία καὶ τὴ ρωσική θεολογία. Θεωρεῖται ὅτι ἡ ρωσική θεολογία ἔχει πάρει λάθος δρόμο καὶ ὁδηγεῖται σὲ αἱρέσεις;». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις θίγοντας παράλληλα πολλά θέματα. Ἡ ὅλη σύναξη μὲ τὴν εἰσήγηση καὶ τὴν συζήτηση διήρκεσε περίπου δυόμιση ὤρες.

Πρὶν τὴν λήξη τῆς σύναξης εὐχαρίστησε τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Καραγεῶργο, τοὺς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους καὶ ὅλους τοὺς ἱερεῖς γιὰ τὴν καλή συνεργασία ποὺ ὑπῆρξε ὅλους αὐτούς τοὺς μῆνες ποὺ διήρκεσε ἡ τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ εὐχήθηκε γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ Μητροπολίτου Κοσμᾶ, γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσε καὶ τὴν ἐκλογή ἑνός ἀξίου Μητροπολίτου ποὺ θὰ σεβαστεῖ τὸ ἔργο τῶν προκατόχων του, θὰ τὸ συνεχίσει καὶ θὰ τὸ ἐπαυξήσει.

Δεῖτε video τῆς ὁμιλίας

Δεῖτε φωτογραφίες

 

 

  • Προβολές: 1226