Skip to main content

Μήνυμα Μητροπολίτου Ναυπάκτου γιά τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους

 Μήνυμα γιά τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους γιά τά Δημοτικά

Agiasmos

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας γιά νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία σωματική καί ψυχική γιά νά ἀνταποκριθῆτε στίς ἀπαιτήσεις τοῦ Σχολείου σας.

Ἔχετε καταλάβει μέχρι τώρα ὅτι κινεῖσθε μεταξύ τῆς οἰκογένειας καί τοῦ Σχολείου, τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας. Γεννηθήκατε καί ἀναπτυχθήκατε σέ μιά μικρή οἰκογένεια καί ἐκεῖ γνωρίσατε τίς πρῶτες ἐντυπώσεις τῆς ζωῆς σας.

Ὅμως, δέν μπορεῖ κανείς νά ἀπομονωθῆ μόνον στήν οἰκογένειά του, γι’ αὐτό ταυτόχρονα κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς κοινωνίας, μέ τήν συναναστροφή σας μέ τά ἄλλα παιδιά καί μέ τήν ψυχαγωγία σας, καθώς ἐπίσης κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί στόν χῶρο τοῦ Σχολείου.

Στήν οίκογένεια μάθατε τήν μητρική σας γλώσσα, ἀλλά ἔπειτα θά πρέπει νά μάθετε νά γράφετε, νά διαβάζετε, νά καταγράφετε τίς σκέψεις σας, νά μάθετε τόν κόσμο στόν ὁποῖο βρίσκεσθε καί ἀκόμη τό πῶς θά συμπεριφέρεσθε στούς ἄλλους. Ὅλα αὐτά σᾶς τά μαθαίνουν οἱ γονεῖς σας καί οἱ δάσκαλοί σας.

Εἶναι πολύ μεγάλη εὐλογία πού ὑπάρχουν τά Σχολεῖα μέ τούς δασκάλους καί τήν ὅλη ὀργάνωσή τους, γιατί ὄχι μόνον μαθαίνετε τίς γνώσεις πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν ζωή σας, ἀλλά μαθαίνετε καί πῶς νά ζῆτε μέσα στήν κοινωνία, πῶς νά συμπεριφέρεσθε καί πῶς νά ἀντιμετωπίζετε τά προβλήματα πού θά βρῆτε ἀργότερα στήν ζωή σας.

Εἶναι πολύ σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά διαβάζη, πῶς νά ἐπικοινωνῆ καί νά μιλᾶ μέ τούς ἀνθρώπους καί τόν Θεό. Εἶναι σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά ἀγαπᾶ καί πῶς νά εἶναι ἐλεύθερος, πῶς νά ἀναπτύσσεται βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά καί πνευματικά, πῶς νά ἀποκτᾶ πραγματικούς φίλους καί πῶς νά χαίρεται τήν ζωή του, χωρίς νά αἰσθάνεται ἀπελπισία.

Καί ἐφέτος σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νά ὠφεληθῆτε ἀπό τούς δασκάλους σας, οἱ ὁποῖοι ὡς δεύτεροι γονεῖς σας ἔχουν τήν γνώση καί τήν πείρα τῆς ζωῆς, γιά νά γίνετε ἐπιτυχημένοι στήν ζωή. Αὐτό, ὅμως, πρέπει νά τό κάνετε μέ χαρά, μέ ἀγάπη, μέ αἰσιοδοξία. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς βοηθήση σέ αὐτήν τήν νέα πορεία σας, αὐτό τό νέο ταξίδι τῆς γνώσης.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά στούς δασκάλους σας και τούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναλάβει τήν εὐθύνη νά σᾶς ἐκπαιδεύσουν γιά νά γίνετε καλά μέλη τῆς κοινωνίας σέ ὅποια θέση κληθῆτε νά τήν διακονήσετε.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους, μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

 ***

Μήνυμα γιά τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους γιά τά Γυμνάσια – Λύκεια

 

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς ἔναρξης τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους καί νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία καί ἔμπνευση στό ἔργο σας καί αὐτήν τήν χρονιά.

Ὁ ἄνθρωπος συνεχῶς ἀναζητᾶ τήν γνώση, θέλει νά αὐξάνεται στίς γνώσεις, γιατί ἡ γνώση τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνῆ μέ τό περιβάλλον καί συγχρόνως νά αἰσθάνεται ἐσωτερική πληρότητα, εὐεξία καί ἀσφάλεια.

Ὅταν ὁμιλῶ γιά γνώση δέν ἐννοῶ μόνον τήν ἐπιστημονική γνώση, ἀλλά καί τήν ὑπαρξιακή, τήν κοινωνική καί πνευματική γνώση. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον ἕνας ἔμψυχος ὑπολογιστής, ἀλλά ἔχει καί ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη, ἀπό ζωντανή ἐπικοινωνία, ἀπό εὕρεση νοήματος γιά τήν ζωή, ἔχει ἀνάγκη γιά τόν Θεό. Πρόκειται γιά μιά πολυεπίπεδη γνώση, πού συναντᾶ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους ζωῆς, πού πρέπει νά συνεργάζονται μεταξύ τους.

Ὁ Δανός φιλόσοφος Κίρκεγκαρντ θά πῆ ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς τρόποι ζωῆς. Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι ὁ αἰσθητικός πού καθορίζεται ἀπό τίς αἰσθήσεις, τήν εὐχαρίστηση. Ὁ δεύτερος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ ἠθικός πού ἐμπνέεται ἀπό τό καθῆκον, τήν ἀκριβῆ συναίσθηση τοῦ χρόνου καί τήν ἀναγκαιότητα νά παίρνη σωστές ἀποφάσεις. Καί ὁ τρίτος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ θρησκευτικός πού συνίσταται στήν τοποθέτησή μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ μορφωμένος, ὁ ὁλοκληρωμένος πρέπει νά διαθέτη καί τούς τρεῖς αὐτούς τρόπους ζωῆς σέ ἀλληλεξάρτηση καί ἀλληλεπίδραση.

Αὐτό γίνεται πρωτίστως μέ τήν ἔμπνευση. Ἡ ἔμπνευση ὁρίζεται ὡς «ἡ ἰδιαίτερη ψυχοσωματική καί πνευματική κατάσταση πού ὠθεῖ σέ πρωτότυπη διανοητική δημιουργία». Ἐπίσης, ἡ ἔμπνευση κάνει τόν ἄνθρωπο νά ἀγαπᾶ αὐτό πού κάνει, νά ἀγαπᾶ τήν γνώση, τήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους, τήν ζωή, ὅπως τό κάνουν οἱ ἐμπνευσμένοι καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφεῖς, πού ζοῦν συνέχεια μέ τό ἀντικείμενο ἐκεῖνο πού ἐπεξεργάζονται.

Εἶναι σήμερα πρώτη ἡμέρα στό Σχολεῖο, πού ἀρχίζει μιά νέα περίοδος ταξιδιοῦ στήν ποικιλόμορφη διανοητική, ψυχολογική, πνευματική γνώση καί εὔχομαι νά ἔχετε ἔμπνευση, τήν ἔμπνευση τοῦ καλλιτέχνη καί τοῦ ποιητή. Ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνη γιά νά χαίρεστε τήν ζωή σας, ἀλλά καί τήν ἡλικία πού ἔχετε, ἡ ὁποία δέν θά ἐπιστρέψη ξανά. Γι’ αὐτό νά εἶστε πάντα χαρούμενοι, νά χαίρεστε αὐτό πού ἔχετε.

Ἐπίσης, θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά σέ ὅλους τούς καθηγητές σας, καί τούς γονεῖς σας πού σᾶς βοηθοῦν στήν πνευματική σας ἀνάπτυξη.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 1060