Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἡ τεχνητή νοημοσύνη στόν πόλεμο - Μίμηση διαβόλου;

Ἡ τεχνητή νοημοσύνη στόν πόλεμο

Ἡ εἰσβολή τῶν Ρώσων στήν Οὐκρανία, τό ἐνδεχόμενο τῆς γενίκευσης τοῦ πολέμου καί ἡ ἀπειλή τοῦ πυρηνικοῦ ὀλέθρου φέρνουν στίς συζητήσεις καί στήν ἀρθρογραφία τῶν ἐφημερίδων σενάρια ἀναβάθμισης τῶν τεχνικῶν τοῦ πολέμου, πού μοιάζουν μέ πραγματοποίηση ἤ ἐπαλήθευση μυθιστορημάτων ἐπιστημονικῆς φαντασίας τοῦ παρελθόντος.

Μέχρι τώρα, ὅταν γινόταν λόγος γιά τεχνητή νοημοσύνη, πάντα ὑπῆρχε στό νοῦ μας κάτι τό θετικό, ὅτι μέ τά συστήματα τῶν ὑπολογιστῶν καί τά προγραμματισμένα ρομπότ ἡ ζωή μας θά γινόταν πιό εὔκολη καί ἡ ἐργασία μας σέ ὅλους τούς τομεῖς (ἀπό τήν τακτοποίηση τῶν ὑλικῶν σέ μιά ἀποθήκη, ὡς τήν λεπτή χειρουργική ἐπέμβαση σέ ἰδιαίτερα εὐαίσθητα ὄργανα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος) θά ἦταν πιό ἀποδοτική ἤ πιό ἀποτελεσματική.

Τώρα, ὅμως, μιλᾶμε γιά στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη, πού κάνει πιό εὔκολο τόν πόλεμο, πού καθιστᾶ τόν τεχνολογικά ἐξελιγμένο ἐπιτιθέμενο πιό ἀποτελεσματικό στούς στόχους του καί πιό ἀσφαλῆ γιά τόν ἑαυτό του.

Ἡ φιλαυτία καί ἡ καταστροφικότητα πιέζουν τήν ἀνθρώπινη εὐφυΐα νά ἐπινοήση προγραμματισμένες μηχανές, πού θά καταστρέφουν τούς ἀντιπάλους καί θά προστατεύουν τόν χειριστή τους.

Παραθέτουμε ἕναν κλασικό ὁρισμό τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης: Εἶναι ὁ τομέας τῆς ἐπιστήμης τῶν ὑπολογιστῶν πού ἀσχολεῖται μέ τήν σχεδίαση καί ὑλοποίηση προγραμμάτων πού μποροῦν νά μιμηθοῦν τίς ἀνθρώπινες γνωστικές ἱκανότητες, ἐμφανίζοντας χαρακτηριστικά τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς.

Σ’ αὐτόν τόν ὁρισμό δέν μπορεῖ νά διακρίνη κανείς εὔκολα κάτι τό ἀρνητικό, ὅμως, ἡ μίμηση τῶν γνωστικῶν ἱκανοτήτων τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἐμφάνιση συμπεριφορῶν πού ἀποδίδουμε συνήθως στούς ἀνθρώπους δείχνουν ὅτι ἡ τεχνητή νοημοσύνη μπορεῖ νά «ἐπιδείξη» καλή, κακή ἤ οὐδέτερη συμπεριφορά, ἀνάλογα μέ τίς ἀνθρώπινες συμπεριφορές πού μιμεῖται.

Ἡ ἠθική τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης εἶναι ἡ ἠθική τῶν ἀνθρώπων πού τήν προγραμματίζουν, τήν κατασκευάζουν καί τήν χρησιμοποιοῦν.

Μίμηση διαβόλου;

Παλιότερα ἕνα ἠθικό πρόβλημα πού δημιουργοῦσε ἡ τεχνητή νοημοσύνη ἦταν ἡ κατάργηση τῶν ἐργατικῶν χεριῶν ἀπό τίς «ἔξυπνες μηχανές», πού εἶχε ὡς συνἐπεια τήν αὔξηση τῶν ἀνέργων.

Τώρα, ὅμως, τά πράγματα γίνονται πιό σκληρά. Διαβάζουμε σέ ἄρθρο μέ τίτλο «Οἱ κίνδυνοι τῆς στρατιωτικῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης» τοῦ Φράνκ Πασκουάλε, καθηγητῆ Νομικῆς στό Μπρούκλιν (Τά Νέα, 5-6.2.2022): «Ἡ πολεμική ἀεροπορία τῶν ΗΠΑ προβλέπει ἕνα μέλλον στό ὁποῖο “οἱ εἰδικές δυνάμεις θά μποροῦν νά στέλνουν σμήνη μηχανικῶν ἐντόμων ἐφοδιασμένων μέ βίντεο-κάμερες μέσα σέ ἕνα κτίριο στή διάρκεια ὁμηρείας”. Μιά “ἑταιρεία μικροσυστημάτων” ἔχει κατασκευάσει ἤδη ἕνα ἐξαιρετικά μικροσκοπικό ρομπότ μέ κάμερα καί ραδιοσυχνότητες πού μοιάζει μέ κατσαρίδα καί μπορεῖ νά διασχίσει ἕως καί 100 μέτρα. Ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά “βιομιμητικά” ὅπλα πού ἤδη βρίσκονται στόν ὁρίζοντα». Καί ὁ ἀρθρογράφος ἀναρωτιέται: «Ποιός ξέρει πόσα ἄλλα τέτοια πειράματα γίνονται γιά προηγμένα ὅπλα».

Στήν συνέχεια ὁ καθηγητής Φ. Πασκουάλε ἀναφέρεται στίς συμφωνίες πού ἔχουν γίνει στό παρελθόν μεταξύ τῶν κρατῶν γιά τόν περιορισμό ἰδιαίτερα καταστροφικῶν ὅπλων, κυρίως γιά τόν ἄμαχο πληθυσμό. Αὐτό πρέπει νά γίνη καί τώρα, μέ ἐπικαιροποίηση τῶν σχετικῶν περιορισμῶν. Πρέπει τό «δίκαιο τοῦ πολέμου» νά ἐπικαιροποιηθῆ.

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης χρησιμοποιοῦσε τό «δίκαιο τοῦ πολέμου», γιά νά πῆ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ὅταν πολεμοῦν αὐτοπεριορίζονται. Σ’ αὐτήν τήν πράξη τοῦ μίσους, πού ξυπνᾶ ὅλα τά κατώτερα ἔνστικτα τοῦ ἀνθρώπου, τά κράτη ἔχουν θεσπίσει κανόνες. Ἔχουν τό «δίκαιο τοῦ πολέμου». Ὁ πόλεμος τοῦ διαβόλου ὅμως δέν ἔχει κανέναν κανόνα.

Ὁ φόβος εἶναι μήπως κάποια μεγάλα κράτη, μέ τίς «ἔξυπνες πολεμικές μηχανές» τους τόν μιμοῦνται.

π. Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1082