Skip to main content

Κύριο Θέμα: Τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

 

Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

 

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς εὐσεβεῖς μοναχούς καί λαϊκούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ὁ μακαριστός Ποιμενάρχης σας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς, καί ἀγαπητός μου ἐν Χριστῷ ἀδελφός, πού ἦταν γνώριμός μου ἀπό τά μαθητικά χρόνια, ἐπειδή μαθητεύσαμε στά «Παπαστράτεια» Ἀγρινίου, ὑπῆρξε Κληρικός καί Μητροπολίτης μέ εὐλάβεια στόν Θεό, ἀγάπη στό ποίμνιο στό ὁποῖο τόν ἔταξε ὁ Θεός διά τῆς Ἐκκλησίας, καί μέ θυσιαστικό ἦθος.

Ὅλοι γευθήκατε τόν κόπο, τίς θυσίες καί τήν ἀγάπη του, καί οἱ Κληρικοί πού χειροτονήθηκαν ἀπό αὐτόν δέχθηκαν τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ διά τῶν τιμίων χειρῶν του.

Ἤδη ὁ μακαριστός Ἱεράρχης εὑρίσκεται στά οὐράνια σκηνώματα, συμμετέχει στήν οὐράνια θεία Λειτουργία καί προσεύχεται γιά ὅλους μας, γιά νά τελειώσουμε καί ἐμεῖς τόν βίο μας κατά Θεόν. Ἡ μνήμη του νά εἶναι αἰωνία καί νά τόν ἀνταμείψη ὁ Θεός γιά τούς κόπους πού κατέβαλε στόν θεῖο Ἀμπελώνα Του.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μοῦ ἀνέθεσε τήν Τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου καί τῆς ἐνθρονίσεώς του.

Μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιο σᾶς γνωστοποιῶ ἐπισήμως αὐτό τό γεγονός καί ζητῶ τίς προσευχές σας γιά τήν εὐόδωση τῆς διακονίας αὐτῆς πρός δόξαν Θεοῦ καί ἔπαινον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε γνωριζόμαστε μέ τούς περισσοτέρους ἀπό σᾶς, ἄλλους ἀπό τά μαθητικά χρόνια στό Ἀγρίνιο καί ἄλλους διότι γιά περίπου εἰκοσιεπτά (27) χρόνια ζοῦμε στήν ἴδια περιφερειακή ἑνότητα, σέ διαφορετικές Μητροπόλεις, καί ἐνδιαφερόμαστε γιά τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ὡφέλεια τῆς κοινωνίας.

Γνωρίζω ἀπό προσωπική πείρα ὅτι ἀγαπᾶτε τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, καί θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι θά προσπαθήσω νά ἀσκήσω τά νέα προσωρινά ποιμαντικά μου καθήκοντα μέ φόβο Θεοῦ, σεβασμό στό συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήρηση τοῦ κανονικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐννοεῖται ὅτι θά τηροῦνται οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν εὐταξία στήν Ἐκκλησία καί τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν. Ὅλοι, ἀπό τόν Μητροπολίτη μέχρι τούς Χριστιανούς, πρέπει νά μάθουμε «πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστίν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας», κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο (Α΄ Τιμ. γ΄, 15).

Ὅπως γνωρίζετε ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Σῶμα Χριστοῦ» καί «κοινωνία θεώσεως», ὁ Χριστός εἶναι «ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας» καί βεβαίως πρέπει νά ὑπάρχη ἑνότητα μεταξύ τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων τῶν Κληρικῶν, τῶν μοναχῶν καί τῶν Χριστιανῶν. Δέν μποροῦμε νά ἀληθεύουμε ἔξω ἀπό τόν ἱερό καί εὐλογημένο θεσμό τῆς Ἐκκλησίας. Στήν Ἐκκλησία γεννηθήκαμε πνευματικά, μέ τό ἅγιον Βάπτισμα καί τό ἅγιον Χρίσμα, σέ αὐτήν ἀνατραφήκαμε μέ τήν ἀποκαλυπτική διδασκαλία της, αὐτή μᾶς τρέφει μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καί σέ αὐτήν πρέπει νά ζοῦμε «κατά τάς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καί τό τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβές φρόνημα», ὥστε ὅταν ἔλθη ἡ ὥρα νά φύγουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτόν, νά εἴμαστε στήν Ἐκκλησία.

Εἶναι μεγάλη δωρεά νά εἶναι κανείς μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι τύπος καί εἰκόνα «τοῦ σύμπαντος κόσμου», κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή‧ εἶναι «τό μέγα καί θαυμαστόν καί εὐρύχωρον πανδοχεῖον», κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο‧ εἶναι τό «Θεόλεκτον σύστημα», «ὁ τῶν ἁγίων λαός», «ἄρνες Θεοῦ», «λαός ἅγιος», κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό.

Γι’ αὐτό, ὅπως γράφει ὁ ἱερός Νικόλαος Καβάσιλας, μέσα στήν Ἐκκλησία ζοῦμε τήν ζωή καί τόν ἁγιασμό «ἕλκοντες διά τῶν μυστηρίων ἀπό τῆς κεφαλῆς ἐκείνης καί τῆς καρδίας», ὅσο εἴμαστε συνδεδεμένοι μέ τόν Χριστό, ὅσο εἴμαστε μέλη Του, «σάρκες ἐκ σαρκῶν αὐτοῦ καί ὀστᾶ ἐκ τῶν ὀστῶν αὐτοῦ». Ὅταν ὅμως γίνουμε νεκρά μέλη, δέν μποροῦμε νά γευθοῦμε τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως, δέν μπορεῖ νά ὑπάρχη ὁ Χριστός ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, οὔτε καί Ἐκκλησία ἔξω ἀπό τόν Χριστό, οὔτε φυσικά μπορεῖ νά εἶναι κανείς Χριστιανός ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, τῆς ὁποία τό πολίτευμα, ὅπως φαίνεται στίς Οἰκουμενικές Συνόδους εἶναι «συνοδικῶς ἱεραρχικόν» καί «ἱεραρχικῶς συνοδικόν».

Ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι μας, ἡ καθιέρωση τῶν Ἱερῶν Ναῶν γίνεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος τοποθετεῖ στό Θυσιαστήριο ἱερά λείψανα ἁγίων μαρτύρων. Αὐτό σημαίνει ὅτι τρεῖς εἶναι οἱ ἄξονες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἤτοι ὁ Ἐπίσκοπος, τό Θυσιαστήριο καί οἱ ἅγιοι. Ἡ διάσπαση τοῦ ἑνός ἀπό τά ἄλλα δύο, δέν συνιστᾶ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Θέλω νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ὅσο μοῦ τό ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις μου καί οἱ ἄλλες ἁρμοδιότητες πού ἔχω στήν Ἐκκλησία, θά ἐπιδιώκω νά ἀνταποκρίνομαι στά νέα καθήκοντά μου. Βεβαίως, ὅπως εἶναι γνωστόν, οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ Τοποτηρητοῦ μιᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι καθορισμένες ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες, τήν ἐκκλησιαστική νομοθεσία καί τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκζητῶ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῆς περί Αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως καί τίς δικές σας προσευχές, τήν δεδομένη ἀγάπη τῶν Κληρικῶν, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, τῶν Μοναχῶν καί τῶν λαϊκῶν καί τήν συμπαράσταση ὅλων σας, ὥστε νά ἐπιτελέσω καί αὐτήν τήν ἐκκλησιαστική διακονία, μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα, μέ διάκριση, σύνεση, εἰρήνη καί ἀγάπη, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔκλεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς κοινῆς μας μητέρας.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου ἔτους 2022 εὔχομαι σέ ὅλους σας νά εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό τό ἔτος αὐτό, νά ἔχουμε ὑγεία σωματική καί πνευματική καί νά δοξολογῆται ὁ Θεός δι’ ἡμῶν.

Μέ θερμές εὐχές

Ὁ Τοποτηρητὴς Μητροπολίτης

+ Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 939