Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: Τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου

Ἕνα νέο βιβλίου τοῦ Μητροπολίτου μας

Τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα τῆς ΝαυπάκτουΤό ἱστορικό, οἱ ἐνέργειες διαχείρισης καί ἀξιοποίησης καί οἱ δημόσιες ἐνημερώσεις κατά τά ἔτη 1995-2020

Πρόλογος

Δημάρχου Ναυπακτίας Βασιλείου Γκίζα

Μέ χαρά ἀποδέχθηκα τήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.κ. Ἱεροθέου νά προλογίσω τό βιβλίο πού πρόσφατα συνέγραψε ὁ ἴδιος καί πρόκειται νά ἐκδοθεῖ μέ τίτλο «Τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου».
Πρόκειται γιά ἕνα πόνημα, στό ὁποῖο παρουσιάζεται μέ ἐμπεριστατωμένο καί λεπτομερῆ τρόπο ὅλη ἡ διαχείριση τῶν ἱδρυμάτων τῆς πόλης μας κατά τά τελευταῖα 26 χρόνια, περίοδος κατά τήν ὁποία ὁ κ.κ. Ἱερόθεος ὑπῆρξε πρόεδρος τῶν ἀντίστοιχων διοικητικῶν συμβουλίων καί συνέβαλε μέ τήν προσωπική του σφραγίδα στή διοίκηση καί διαχείριση τῶν νομικῶν αὐτῶν προσώπων καί στήν ἀξιοποίηση τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων.

Ἀποδέχθηκα, λοιπόν, τήν πρόταση αὐτή γιά δύο λόγους:

Πρῶτον, διότι τά ἱδρύματα ἀποτελοῦν σημαντικό τμῆμα τῆς τοπικῆς οἰκονομικῆς καί ὄχι μόνο ζωῆς μας, ἀλλά καί ζωντανό κομμάτι τῆς τοπικῆς μας ἱστορίας. Οἱ μεγάλοι εὐεργέτες, ἱδρυτές, δωρητές κ.λ.π. τοῦ δήμου μας, ὅπως ὁ ἀείμνηστος Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, ὁ Ἀνδρέας Κοζώνης, ὁ Γεώργιος Καπορδέλης … ὑπῆρξαν προσωπικότητες πού ὑπερέβησαν τά στενά ὅρια τῆς ἀτομικότητας καί τῆς προσωπικῆς καταξίωσης καί συνέβαλαν ἀποφασιστικά στή διαμόρφωση τοῦ συλλογικοῦ καί κοινωνικοῦ μας γίγνεσθαι. Ἡ προσφορά τους δέν ὑπῆρξε μόνο οἰκονομική ἤ περιουσιακή – ὑπῆρξε καί τέτοια καί μάλιστα ἀποτιμημένη πολλές φορές σέ σημαντικά οἰκονομικά μεγέθη• ἀποτέλεσε κυρίως ὑπόδειγμα γνήσιας κοινωνικῆς συμμετοχῆς καί συμβολῆς, διδάσκοντας ὅτι πάνω ἀπό τήν ἀτομική εὐτυχία ὑπάρχει ἡ συλλογική καί κοινωνική πρόοδος, ἡ ἔμπρακτη προσφορά πρός τόν συνάνθρωπο, τόν συντοπίτη, τόν νέο ἄνθρωπο, ὄχι μόνο τῆς σύγχρονης μέ τόν εὐεργέτη ἐποχῆς, ἀλλά καί τῶν ἑπόμενων χρόνων… χωρίς τέλος.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, παρά τήν ἐλλιπῆ τους πολλές φορές μόρφωση, παρά τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια πού ἀντιμετώπισαν στή ζωή τους, παρά τήν ἀχαριστία πού ἴσως βίωσαν ἀπό δικούς τους ἀνθρώπους, προσέφεραν τό βιός τους στήν ὑπηρεσία ὑψηλῶν στόχων καί ἀξιῶν, ὅπως τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν τεχνῶν, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς νεότητας, τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης, τῆς κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς ὁλοκλήρωσης… Ἴσως γιατί καλύτερα ἀπ' τόν καθένα ἔμαθαν ὅτι τελικά στή ζωή οἱ περιουσίες καί ὁ πλοῦτος δέν ἔχουν καμία ἀπολύτως ἀξία, ἄν δέν ὑπηρετοῦν ὑψηλούς στόχους καί δέ συμβάλλουν στήν ἀνάπτυξη τῶν κοινωνιῶν καί στήν ὑπηρεσία τοῦ συνόλου.

Καί δεύτερον, διότι τόσο ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ δικηγόρου τά τελευταῖα 21 χρόνια, ὅσο καί ἀπό τήν ἰδιότητα τοῦ ἀντιπροέδρου τῶν περισσοτέρων ἱδρυμάτων, μέ τήν ὁποία συμμετέχω ὡς δήμαρχος Ναυπακτίας τήν τελευταία διετία, ἔχω ἐμπεδωμένη τήν πεποίθηση ὅτι ἡ διαχείριση τῶν ἱδρυμάτων καί ἡ ἀξιοποίηση τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων λαμβάνουν χώρα μέ τρόπο καθαρό, ἄρτιο καί ἀποτελεσματικό. Αὐτό ὀφείλεται κυρίως στόν Πρόεδρο τῶν Δ.Σ. τῶν ἱδρυμάτων κ.κ. Ἱερόθεο, ἀλλά καί στά μέλη πού διαχρονικά συμμετέχουν σέ αὐτά. Πρόκειται γιά μία διαχείριση πού, ἀπό τή μία ἀποτελεῖ πραγματική τιμή σέ ὅλους αὐτούς πού διέθεσαν τήν περιουσία τους πρός ὄφελος ὅλων, καί ἀπό τήν ἄλλη ἐπιτρέπει τήν ἀπόδοση στήν τοπική μας κοινωνία τοῦ μεγαλύτερου δυνατοῦ ὀφέλους, παρά τίς πολλές φορές ἀντίξοες συνθῆκες τῆς διεθνοῦς καί ἐθνικῆς πραγματικότητας.

Ὁ δημόσιος ἀπολογισμός, πού λαμβάνει χώρα συστηματικά ὅλα αὐτά τά χρόνια, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ἔμπρακτη ἔκφραση σεβασμοῦ, τόσο στό πρόσωπο τῶν εὐεργετῶν, δωρητῶν κ.λ.π., ὅσο καί στά μέλη τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας, ἀφοῦ δίνει τή δυνατότητα στόν καθένα νά γνωρίσει καί τίς λεπτομέρειες ἀκόμα ἀπό τήν οἰκονομική κατάσταση τῶν ἱδρυμάτων, νά ἐκφράσει ἀπόψεις, ἀντιρρήσεις, ἤ νά κάνει προτάσεις πρός κάθε κατεύθυνση.

Μέ τήν ἔννοια, λοιπόν, αὐτή καί τό παρόν σύγγραμμα ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη βῆμα οὐσιαστικῆς διαφάνειας καί ἐνημέρωσης μέ τήν παράθεση ὅλων τῶν στοιχείων γιά τήν ἐπί 26 ἔτη διαχείριση καί ἀξιοποίηση τῶν ἱδρυμάτων καί τῆς περιουσίας τους, ἀλλά καί σεβασμοῦ καί φόρου τιμῆς πρός τούς μεγάλους μας Ναυπάκτιους. Προσωπικά πιστεύω ὅτι ἡ πρακτική αὐτή τῆς διαφάνειας καί τῆς καθαρῆς διαχείρισης θά ἀποτελέσει καί οὐσιαστική δέσμευση καί ἐπιταγή πρός κάθε ἑπόμενη διοίκηση, ἀπ' τήν ὁποία δύσκολα θά μπορέσει πλέον κάποιος νά ξεφύγει. Καί αὐτή θά ἀποτελέσει μία ἀκόμη οὐσιαστική προσφορά στή συλλογική μας πορεία.

Εἰσαγωγή

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Μέ τήν ἐνθρόνισή μου στήν Ναύπακτο στίς 10 Σεπτεμβρίου τοῦ 1995, ἕνα ἀπό τά πρῶτα πράγματα πού διεπίστωσα ἦταν ὅτι ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, παλαιότερα ὀνομαζόταν Ναυπακτίας καί Εὐρυτανίας, ἦταν Πρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων τῆς Πόλεως.

Συγκεκριμένα ὑπῆρξαν πολλοί Εὐεργέτες καί Δωρητές, ὁ μεγαλύτερος τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Δημήτριος Παπαχαραλάμπους, οἱ ὁποῖοι διέθεσαν διάφορα χρηματικά ποσά ἤ διαμερίσματα καί ἀκίνητα γιά ὡρισμένους σκοπούς, καί ἀπό σεβασμό στήν Ἐκκλησία ἔθεσαν ὡς Πρόεδρο τῶν Ἱδρυμάτων τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Ναυπακτίας καί Εὐρυτανίας, καί σήμερα Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, ὡς ἀντιπρόεδρο δέ τόν ἑκάστοτε Δήμαρχο Ναυπάκτου καί ὡς μέλη ἐκπροσώπους διαφόρους φορεῖς τῆς πόλεως.

Τά ἀρχεῖα τῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν Κληροδοτημάτων βρίσκονταν στό Δημαρχεῖο τῆς πόλεως, ἐλάχιστα στοιχεῖα βρίσκονταν στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπισκοπικῆς μου διακονίας ἄκουσα πολλά παράπονα τῶν πολιτῶν τῆς Ναυπάκτου γιά τήν λειτουργία καί διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων καί δέχθηκα προτάσεις νά προσέξω νά μήν ἐμπλακῶ στήν διαχείρισή τους, διότι ἄλλα λειτουργοῦσαν πλημμελῶς καί σέ ἄλλα δέν ἐκπληρώνονταν οἱ σκοποί τους. Ὑπῆρξε πρόταση καί σκέψη νά μήν ἀναλάβω τήν προεδρία τῶν Ἱδρυμάτων, ἀλλά τελικά τήν ἀπέρριψα, γιατί τό εἶδα ὡς ἀφορμή νά ἀσχοληθῶ καί μέ τό κοινωνικό αὐτό ἔργο καί, βέβαια, δέν ἐπιθυμοῦσα νά ἀρνηθῶ τήν ἐπιθυμία τῶν Εὐεργετῶν νά εἶναι Πρόεδρος ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης.

Ἔτσι, ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες ζήτησα νά μοῦ γίνη πλήρης καί ἐνδελεχής ἐνημέρωση. Δέν ἀρκέσθηκα σέ αὐτό, ἀλλά ζήτησα νά μεταφερθοῦν ὅλοι οἱ φάκελοι τῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν Κληροδοτημάτων στήν Ἱερά Μητρόπολη, ὥστε νά ἀποκτήσω πλήρη γνώση καί νά παρακολουθῶ τήν ἐξέλιξή τους.

Ἄρχισα νά μελετῶ καί νά ἐρευνῶ τούς φακέλους καί τά ὑπάρχοντα ἔγγραφα. Συνάντησα δυσκολίες στό ἔργο αὐτό. Μέ διευκόλυναν μερικοί Ναυπάκτιοι, οἱ ὁποῖοι μέ συνέδραμαν, ὅπως ὁ δικηγόρος κ. Διονύσιος Πελέκης, τόν ὁποῖο παρακάλεσα νά μέ βοηθήση ἀνιδιοτελῶς, ὁ δικηγόρος κ. Ζήσιμος Ταρκαζίκης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει ἐκεῖνο τόν καιρό τήν παρακολούθησή τους, ὁ ἀείμνηστος Ἀντώνιος Ποῦλος, ἐπίσης δικηγόρος, ὁ ἀείμνηστος Ἰωάννης Βαρδακουλᾶς, ὁ ἀείμνηστος Δημήτριος Μπρούμας, ὁ ἀείμνηστος Ἀθανάσιος Νοχός, ὁ κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, ὁ κ. Γιάννης Ράπτης καί μερικοί ἄλλοι.

Ἐπειδή τό πρῶτο χρονικό διάστημα συνάντησα πολλές δυσκολίες καί δεχόμουν πολλές προτάσεις καί ἤθελα νά θέσω μιά τάξη στήν λειτουργία καί διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων, ἀποφάσισα νά προβῶ σέ δύο ἐνέργειες. Πρῶτον, νά κάνω ἕναν δημόσιο διάλογο, στόν ὁποῖον κλήθηκαν νά παραστοῦν ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς πόλεως καί νά ἀκούσω τίς ἀπόψεις καί τίς προτάσεις τους. Δεύτερον, νά ἔρχομαι σέ προφορική καί γραπτή ἐπικοινωνία μέ τήν Διεύθυνση τῶν Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων, πού τότε ἦταν στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν στήν Ἀθήνα, γιά νά ζητῶ συγκεκριμένες ὁδηγίες.

Μόλις ἀπέκτησα κάποια ἐπαρκῆ γνώση τοῦ θέματος, καθιέρωσα νά γίνεται μιά Κυριακή τοῦ ἔτους, κυρίως κατά τόν μήνα Δεκέμβριο, ἀργότερα τόν Ἰανουάριο, θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο γιά τούς Εὐεργέτες καί Δωρητές καί ἀμέσως μετά νά γίνεται δημόσιος Ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων τοῦ προηγουμένου ἔτους. Αὐτό εἶχε ἐξαιρετική ἐπιτυχία καί ἀπέδωσε καρπούς, διότι καί ἐνημερώνονταν οἱ Ναυπάκτιοι πολίτες καί χορηγοῦνταν δημοσίως οἱ ὑποτροφίες στούς μαθητές καί φοιτητές, ἀλλά κυρίως ἀποδιδόταν ὁ ἁρμόζων σεβασμός στούς Εὐεργέτες μας.

Πέραν τῶν ἄλλων παρετήρησα ὅτι ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι γιά τήν ἀνάληψη τῆς Δημαρχίας Ναυπάκτου στίς προεκλογικές τους ὑποσχέσεις ἔθεταν ὡς προτεραιότητα τήν καλή λειτουργία καί διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων, καθώς ἐπίσης κατηγοροῦσαν τούς προηγουμένους Δημάρχους γιά τήν μή ἐκτέλεση τοῦ σκοποῦ τῶν Εὐεργετῶν. Ἕως ὅτου ἀνέλαβα τήν Προεδρία τῶν Ἱδρυμάτων, ἡ βάση τους ἦταν στό Δημαρχεῖο, μετά ἡ βάση τους ἔγινε ἡ Ἱερά Μητρόπολη. Ἔτσι, ὅταν ἔγινε σαφέστατο ὅτι Πρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων εἶναι ὁ Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτά, τότε ἔπαυσε τό θέμα αὐτό νά εἶναι ἀντικείμενο πολιτικοῦ ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπό τότε τά Ἱδρύματα ἄρχισαν νά λειτουργοῦν καλά καί νά ἐκπληρώνονται οἱ σκοποί τῶν Εὐεργετῶν-Δωρητῶν. Δυστυχῶς, τό ἔτος 2013, γιά διαφόρους λόγους διατυπώθηκε μιά συκοφαντία γιά τό Ἵδρυμα Γεωργίου Καπουρδέλη - Ἰωάννου Ξύκη, ἔγινε μιά δυσφημιστική ἐκστρατεία, ἡ ὁποία ὅμως ἔπεσε στό κενό, γιατί ἀπό τούς ἐλέγχους πού ἔγιναν, ὕστερα ἀπό εἰσαγγελική ἐντολή, διαπιστώθηκε ἡ ἄψογη διαχείρισή του. Αὐτό ὅμως ἦταν ἀνασχετικό γεγονός γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ κτιρίου καί εὐθύνονται ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι συνετέλεσαν ἤ συνήργησαν σέ αὐτήν τήν συκοφαντική δυσφήμιση. Ἔγιναν μερικές μηνύσεις καί δικαιώθηκα δικαστικά.

Στό βιβλίο αὐτό θά παρατεθῆ ἕνα μέρος τοῦ ἀγῶνος γιά τήν καλή λειτουργία καί διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων - Κληροδοτημάτων τῆς πόλεως Ναυπάκτου καί τῆς Ἐπαρχίας, γιά τά ὁποῖα κατέβαλα πολλούς κόπους, ἀνέλαβα εὐθύνες καί θυσίασα πολλά. Ἔκανα, ὅμως, αὐτό τόν ἀγώνα, γιατί θέλησα νά τιμήσω τούς Εὐεργέτες καί Δωρητές τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς μας, ἀλλά καί νά δείξω ὅτι ἡ Ἐκκλησία, πέραν ἀπό τό βασικό ἔργο της, πού εἶναι ἡ θεραπεία καί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀσκεῖ καί φιλανθρωπικό-κοινωνικό ἔργο καί ἔτσι βοηθᾶ τόν ὅλο ἄνθρωπο.

Θέλω νά εὐχαριστήσω θερμότατα ὅλα τά κατά καιρούς μέλη τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων πού μέ βοήθησαν στό ἔργο αὐτό, τούς Γραμματεῖς, τούς Δικηγόρους, τούς Νομικούς Συμβούλους, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα θά ἀναφερθοῦν στίς ἑπόμενες σελίδες.

Δοξάζω τόν Θεό, γιατί μοῦ ἔδωσε δύναμη νά ἀνταποκριθῶ μέ ζῆλο σέ αὐτό τό σημαντικό ἔργο, ἀπό τό ὁποῖο ὠφελήθηκαν πολλοί, κυρίως μαθητές καί φοιτητές.

Ἔγραφα στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Ναυπάκτου τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2021, μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ἱδρυτοῦ τῆς περιφήμου "Βασιλειάδος"
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Περιεχόμενα

Πρόλογος τοῦ κ. Βασιλείου Γκίζα, Δημάρχου Ναυπακτίας
Εἰσαγωγή

Α´ Ἡ ἱστορία τῶν ῾Ιδρυμάτων καί οἱ ἐνέργειές μου

1. Σύντομη παρουσίαση Ἱδρυμάτων - Κληροδοτημάτων
2. Ἐπιστολή Μητροπολίτου Ναυπάκτου πρός τόν Δῆμο Ναυπάκτου... γιά τήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων
3. Δεύτερη Ἐπιστολή Μητροπολίτου Ναυπάκτου πρός τόν Δῆμο... Ναυπάκτου γιά τήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων
4. Ἀπάντηση Δημάρχου Ναυπάκτου
5. Ἀπάντηση Μητροπολίτου Ναυπάκτου πρός τόν Δῆμο Ναυπάκτου
6. Ἀπολογισμός Δεκαετίας (1996-2005) στήν Προεδρία τῶν Ἱδρυμάτων... - Κληροδοτημάτων τῆς πόλεως Ναυπάκτου
7. Δεύτερη δεκαετία (2006-2015) Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων... Ναυπακτίας
8. Ἵδρυμα Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους
9. Προλογικά κείμενα

Β´ Οἱ κατ’ ἔτος δημόσιες ἐνημερώσεις

1. Ἐνημέρωση γιά τά Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου
2. Ἡ ἀποδοτική λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τό καλύτερο μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν 1998
3. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 1999
4. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2000
5. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2001
6. Θεμελιώθηκε τό Κέντρο Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων Ξύκειον-Καπορδέλειον
7. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2002
8. Γιά τήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα
9. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2003
10. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2004
11. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2005
12. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2006
13. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2007
14. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2008
15. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2009
16. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2010
17. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2011
18. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2012
19. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2013
20. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2014
21. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2015
22. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2016
23. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2017
24. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2018
25. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2019
26. Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως - Μνήμη Εὐεργετῶν 2020

Γ΄ Ἄρθρα, λόγοι, δηλώσεις καί συνεντεύξεις

1. Τά Ἱδρύματα τῆς Ναυπάκτου
2. Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων Ἀτόμων
3. Ἀνέγερση Γηροκομείου
4. Ἱδρύματα –Κληροδοτήματα Ναυπάκτου
5. Ἡ καλή λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων
6. Τό Γηροκομεῖο τοῦ Ἱδρύματος 
Γεωργίου Καπουρδέλη - Ἰωάννου Ξύκη
7. Τό Παπαχαραλάμπειο Ἵδρυμα καί τό Γηροκομεῖο

Ἐπίμετρον

Δικαστικά

1. Ἡ διάφανη Διαχείριση τοῦ Ἱδρύματος «Γεωργίου Καπουρδέλη-Ἰωάννη Ξύκη»
2. Ἀμετάκλητη ἡ Εἰσαγγελική Διάταξη γιά τό Καπορδέλειο-Ξύκειο Ἵδρυμα
3. Καταδικαστική Ἀπόφαση Μονομελοῦς Πλημμελειοδικείου Πατρῶν
4. Νέα καταδίκη γιά συκοφαντική δυσφήμηση
5. Ἀμετάκλητη ἡ ἀπόφαση κατά τῆς δημοσιογράφου γιά τήν ὑπόθεση Ἰ. Ξύκη
6. Ἡ ἐκζήτηση συγγνώμης ἀπό τόν Ἰωάννη Πορφύρη
7. Πρόσφατες Δημόσιες Δηλώσεις Παραγόντων γιά τήν Διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων

Ἐπιλεγόμενα

Φωτογραφικό ὑλικό

  • Προβολές: 896