Skip to main content

Γεγονός καί Σχόλιο: Ἡ Κατερίνα μας

Ὁ Ἀντώνης Σαμαράκης, μιλώντας κάποτε γιά τά παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες, εἶπε ὅτι δέν πρόκειται γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες, ἀλλά γιά ἄτομα μέ εἰδικά χαρίσματα. Πράγματι, μερικά ἀπό αὐτά, γιά νά μήν πῶ ὅλα, διαθέτουν μιά τρυφερότητα, μιά ζεστασιά καί ἀγάπη, ἀποδίδουν τήν εὐγνωμοσύνη τους σέ ὅποιον τούς εὐεργετεῖ, πράγμα τό ὁποῖο δέν συναντᾶ κανείς εὔκολα στίς σύγχρονες ἀπάνθρωπες κοινωνίες.

Στήν κοινωνία μᾶς ἐπικρατεῖ ἐν πολλοῖς ἡ ὑποκρισία, τό ψεῦδος, ὁ ἀμοραλισμός, ὁ ἀρριβισμός κ.ο.π., καί ὅταν κανείς πλησιάζει παιδιά μέ διάφορα σωματικά προβλήματα, πού εἶναι ἀναγκασμένα νά παραμένουν στό καροτσάκι, αἰσθάνεται μιά τρυφερότητα καί ἀρχοντιά, μιά εἰλικρίνεια καί ἀνυστεροβουλία καταπληκτική.

Μέσα στήν κατηγορία τῶν παιδιῶν αὐτῶν ἀνήκει ὁπωσδήποτε καί ἡ Κατερίνα μας, πού εἶναι γνωστή σέ ὅλη τήν κοινωνία τῆς Ναυπάκτου, ἀφοῦ τήν βλέπουμε συχνά στούς δρόμους καί τούς Ἱερούς Ναούς, μέσα σέ ἕνα καροτσάκι καί νά τήν μεταφέρει ἡ ἡρωίδα μητέρα τῆς Διονυσία Χατζή (κ. Σία).

Ἡ Κατερίνα μας, ἡ πιό ἀγαπημένη μᾶς φίλη, ἔχει πάθει παράλυση τῶν ἄκρων ἀπό τήν βρεφική της ἡλικία (λόγω ἴκτερου). Ὅμως ἔχει τρία μεγάλα καί ἐξαιρετικά προσόντα.

Πρώτον τό μυαλό τῆς λειτουργεῖ κανονικά, εἶναι πανέξυπνη, παρά τό ὅτι δέν μπορεῖ νά μιλήση καθαρά, πάντως καταλαβαίνει τά πάντα. Παρακολουθεῖ μέ τό ἀεικίνητο μάτι τῆς τά πάντα, ἀκούει ὅλες τίς συζητήσεις καί τίς ἀποτυπώνει στό μυαλό της. Παρακολουθεῖ κηρύγματα, ὁμιλίες, διαλέξεις καί εἶναι ἕτοιμη νά μεταφέρη αὐτά πού ἄκουσε σέ ἄλλους γιά νά τούς ὠφελήση καί νά τούς παρηγορήση. Ἔχω τήν εὐκαιρία νά τήν ἔχω πολλές φορές μαθήτριά μου στά κηρύγματα καί τίς ὁμιλίες, τίς ὁποῖες καταλαβαίνει, ἐνῶ μερικοί ἄλλοι ἰσχυρίζονται ὅτι κινοῦνται σέ ὑψηλά ἐπίπεδα.

Δεύτερον, ἔχει μιά μεγάλη καί τρυφερή καρδιά, τήν ὁποία ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅταν τήν πλησιάζει, γιατί ἐκφράζεται εὔκολα καί ἀβίαστα μέ τό χαμόγελο, τήν ἄδολη χαρά, τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον, μέ τά μή λεκτικά σημεῖα ἐπικοινωνίας, μέ τήν ὅλη της προσωπικότητα. Πολλές φορές νοιώθω πῶς ἡ καρδιά τῆς εἶναι πολύ τρυφερή καί εὐαίσθητη.

Τρίτον, ἔχει μιά μεγάλη πίστη στόν Θεό, πού ἐκφράζεται μέ τήν μεγάλη ὑπομονή στήν δοκιμασία τῆς τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει πάνω ἀπό σαράντα (40) χρόνια. Δέν βαρυγκομᾶ, δέν ἐκφράζει λόγους κατά τοῦ Θεοῦ, ἀντίθετα, Τόν δοξάζει καί Τόν εὐγνωμονεῖ, καί μάλιστα ἐνδιαφέρεται γιά ὅλους τους ἀνθρώπους.

Βέβαια, ἡ Κατερίνα μᾶς εἶναι ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Αὐτός τήν ὅπλισε μέ τέτοια πίστη καί ὑπομονή, ἀφοῦ βρῆκε καί πρόσφορο ἔδαφος, τήν καλή της ψυχούλα. Εἶναι ὅμως ἔργο καί τῶν εὐσεβῶν γονέων της, ἰδιαιτέρως τῆς ἡρωίδας μητέρας της, πού θυσιάζεται μέρα νύχτα, ἐκφράζει ὅλην τήν μητρική της εὐαισθησία, ἡ ὁποία αὐξάνεται καί ἀπό τήν καλωσύνη καί τήν ἀνταπόκριση τῆς Κατερίνας. Πρόκειται γιά ἕνα σύμπλεγμα εὐλογημένο, ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως.

Δυστυχῶς, τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης δέν ἐνδιαφέρονται γιά τέτοιες περιπτώσεις, πού ἀποτελοῦν τήν ὀμορφιά τῆς κοινωνίας μας, παρά μόνον γιά διάφορες ἐγκληματικές πράξεις. Ἐμεῖς, ὅμως, ἐκτελώντας ἔργο οὐσιαστικό, βεβαιώνουμε ὅτι ἡ Κατερίνα μᾶς εἶναι ἕνα πρόσωπο μέ εἰδικά καί μεγάλα χαρίσματα καί εὐχόμαστε στόν Θεό, μέ τήν βοήθεια τῆς μητέρας της, τῶν συγγενῶν της καί ὅλων μας νά τήν χαριτώνη ἀκόμα περισσότερο γιά νά ἀμβλύνη λίγο τήν ἐντύπωση πού προξενεῖ ἡ ἀρρωστημένη καί σκληρή καρδιά μερικῶν ἀνθρώπων, ἄσχετα ἄν εἶναι ὑγιεῖς στό σῶμα.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 3136