Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Οἱ Γάμοι στόν καιρό τῆς πανδημίας - Ἡ χαρά τοῦ μυστηρίου

Οἱ Γάμοι στόν καιρό τῆς πανδημίας

Τό δίμηνο κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν γιά τόν λαό, 17 Μαρτίου ἕως 17 Μαΐου, δημιούργησε πολλῶν εἰδῶν προβλήματα καί ἀποκάλυψε «ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμούς». Ἀποκάλυψε νοοτροπίες καί θεολογίες, πού χρειάζονται ἰδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα, ὥστε νά μή καταλήξουν, κάποιες ἀπό αὐτές, σέ βαθιά ἐκκλησιολογικά καί θεολογικά προβλήματα, παρ’ ἀνθρώποις ἀνίατα.

Δέν μποροῦμε νά κάνουμε λεπτομερεῖς ἀναλύσεις, οὔτε νά ἀναφερθοῦμε σέ ὅλα τά θέματα. Θά σταθοῦμε μόνον στήν ἀποκάλυψη τῆς ποιότητας τῆς σχέσης πολλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μέ τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, τούς ἱερούς Κανόνες της καί τά Μυστήριά της.

Τό θέμα μας ἀφορᾶ κυρίως τό μυστήριο τοῦ Γάμου. Σέ λιγότερες περιπτώσεις ἀντίστοιχο θέμα ἀντιμετωπίζεται καί στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Τί εἶναι τό πρωτεῦον; Τό μυστήριο πού τελεῖται στόν Ἱερό Ναό ἤ ἡ συνεστίαση ἤ τό γλέντι πού γίνεται σέ κάποιο ἑστιατόριο ἤ κέντρο διασκέδασης;

Δέν διαφωνεῖ κανείς ὅτι ὁ Γάμος, ἡ χαρά γενικά ἑνός μυστηρίου, συνδέεται μέ συνεστίαση ἤ γλέντι. Τό βλέπουμε ἄλλωστε αὐτό πολύ καθαρά στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού διαβάζουμε κατά τό μυστήριο τοῦ Γάμου, τό ὁποῖο περιγράφει τό πρῶτο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ, πού ἔγινε στόν Γάμο τῆς Κανᾶ. Ὅταν ὅμως κανείς βρίσκεται σέ δίλημμα καί καλεῖται νά ἐπιλέξη ἀνάμεσα στό μυστήριο χωρίς γλέντι καί στήν ἀναβολή τοῦ μυστηρίου, γιά ἀπρόβλεπτο διάστημα, μέχρι νά ἐξασφαλιστῆ ἡ δυνατότητα νά γίνη καί γλέντι, χωρίς ἐννοεῖται τούς περιορισμούς πού ἐπέβαλε ἡ πανδημία, τότε ἀποκαλύπτεται τό τί βαραίνει μέσα μας· ποιές εἶναι οἱ προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας· πόσο αὐτή σχετίζεται μέ τό μέγα μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, μέσα στό ὁποῖο ὁ κόσμος βρίσκει τό νόημά του καί σώζεται.

Ὑπάρχουν αὐτοί πού ἀναβάλλουν τά μυστήρια γιά τό ἑπόμενο ἔτος ἤ γιά μακρό χρονικό διάστημα μέχρι νά ἐξασφαλιστῆ ἡ δυνατότητα γιά ἀπρόσκοπτο γλέντι. Ὑπάρχουν κι αὐτοί πού χαίρονται γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό περιττές φασαρίες, ἀλλά καί ἔξοδα καί ἀπολαμβάνουν τήν ἁπλότητα, τήν ἱερότητα καί τήν Χάρη τῶν μυστηρίων.

Πολλοί διέβαλλαν στό πρόσφατο παρελθόν τούς θρησκευτικούς Γάμους, ὅτι κοστίζουν ἀκριβά. Ὁ κορωνοϊός κατέρριψε αὐτόν τόν μύθο, καταργώντας ὅ,τι κοστίζει στούς Γάμους καί ἐπιτρέποντας μόνον τήν ἁπλή καί λαμπρή τελετή τοῦ μυστηρίου, πού μεταδίδει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ χαρά τοῦ μυστηρίου

Δέκα μέρες περίπου πρίν ἀνοίξουν οἱ Ναοί γιά τόν λαό, δεχθήκαμε τηλεφώνημα ἀπό ἕνα ζευγάρι πού ἐργάζεται στήν Αἰτωλοακαρνανία, ἀλλά προέρχεται ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς πατρίδας μας. Μᾶς ρώτησαν ἄν μποροῦσαν τήν πρώτη Κυριακή πού ἄνοιγαν οἱ Ἱεροί Ναοί νά τελέσουν στήν Ἐνορία μας τόν Γάμο τους. Τούς εἴπαμε τί χρειάζεται γιά νά ἐκδοθῆ ἡ ἄδεια Γάμου καί ποιοί περιορισμοί ἰσχύουν γιά τήν προσεύλεση τοῦ κόσμου ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ταχύτατα διευθετήθηκαν τά πάντα. Τελέσθηκε τό μυστήριο μέ ἄκρα ἡσυχία καί ἱεροπρέπεια, μέ ἔκδηλη τήν χαρά τῶν νεονύμφων, τῶν παρανύμφων καί τῶν ὀλίγων πού παραβρέθηκαν. Τό ζευγἀρι ἤθελε τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ἐνδιαφερόταν γιά τίποτε ἄλλο.

Εὐχόμαστε ἡ Χάρη πού ἔλαβαν ἀπό τό μυστήριο νά στερεώση τόν Γάμο τους, νά τούς συνδέση βαθύτερα μέ τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί νά βροῦν καί ἄλλους μιμητές.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1560