Skip to main content

Κύριο ἄρθρο: Προσφώνηση πρός τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο

στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, 13 Ὀκτωβρίου 2019

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Σᾶς καλωσορίζω στήν Ναύπακτο καί τόν ἱστορικό Μητροπολιτικό αὐτόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς Ναυμαχίας τῆς Ναυπάκτου τό ἔτος 1571 μ.Χ. Ἁπλῶς σᾶς πληροφορῶ ὅτι ὅλη ἡ Ναυπακτία μέ τά Μοναστήρια καί τούς Κληρικούς της συμμετεῖχε ἐνεργῶς στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ πόλη ἀπελευθερώθηκε ἀπό τούς Τούρκους τό 1829, καί τίς καμπάνες τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ τίς δώρισε τότε ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας μέ τόν ἀδελφό του πληρεξούσιο διοικητή Στερεᾶς Ἑλλάδος Αὐγουστῖνο Καποδίστρια, ὡς ἔνδειξη χαρᾶς γιά τήν ἀπαρχή τῆς ἀπελευθερώσεως καί τῆς Ρούμελης καί τῆς προσαρτήσεώς της μετά ἀπό λίγο μέ τό Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου στό Ἑλληνικό Κράτος.

Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας θά σᾶς πῆ τά δέοντα.

Ὡς Μητροπολίτης ἐκεῖνο τό ὁποῖο θά ἤθελα νά σᾶς καταστήσω γνωστόν εἶναι ὅτι ἡ πόλη τῆς Ναυπάκτου ἔχει ἱστορία 3.000 ἐτῶν περίπου, ἡ Ἐπισκοπή κατ' ἀρχάς καί ἐν συνεχείᾳ Μητρόπολη Ναυπάκτου εἶναι ἱστορική καί ἀνάγεται στούς πρώτους αἰῶνες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἤδη στήν Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς τό 343 μ.Χ. στήν σημερινή Σόφια τῆς Βουλγαρίας συμμετεῖχε ὁ Ἐπίσκοπος Ναυπάκτου Μαρτύριος καί ὑπερμάχησε ὑπέρ τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου. Στήν Γ' Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Ἔφεσο τό 431 μ.Χ. συμμετεῖχε ὁ Ἐπίσκοπος Καλλικράτης καί ὑπέγραψε τά Πρακτικά της. Στήν Δ' Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Χαλκηδόνα τό 451 μ.Χ. συμμετεῖχε ὁ Ἐπίσκοπος Ναυπάκτου Εἰρηναῖος καί ὑπογράφει τά Πρακτικά. Ὡσαύτως στήν Σύνοδο ἐπί Μεγάλου Φωτίου τά ἔτη 879-880 μ.Χ. συμμετέχει ὁ Ἐπίσκοπος Ναυπάκτου Ἀντώνιος, πού ὑπερμάχησε ὑπέρ τοῦ Μεγάλου Φωτίου καί τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων.

Πέραν τούτων, ἡ πόλη τῆς Ναυπάκτου ἦταν ἡ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, ἡ ὁποία ἀπό τόν 9ο ἕως τόν 13ο αἰώνα εἶχε ἕνδεκα Ἐπισκοπές καί ἡ ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία της ἔφθανε μέχρι τήν Χειμάρρα, ἤτοι Βονδίτζης, Ἀετοῦ, Ἀχελώου, Ρωγῶν, Ἰωαννίνων, Φωτικῆς, Ἄρτης, Κοζύλης, Ἀνδριανουπόλεως, Βουθρωτοῦ καί Χειμάρρας. Ἐξέχοντες Μητροπολίτες διοίκησαν αὐτήν τήν Ἱερά Μητρόπολη μεταξύ τῶν ὁποίων ἰδιαίτερη θέση κατέχει ὁ λόγιος Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰωάννης Ἀπόκαυκος στίς ἀρχές τοῦ 13ου αἰῶνος. Καί ὡς διακεκριμένος Νομικός γνωρίζετε τό σημαντικό ἔργο του, κυρίως ἀπό τίς γνωμοδοτήσεις νομοκανονικοῦ χαρακτῆρος, τά διασωθέντα Πρακτικά τοῦ ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, πού παραμένουν στό Μουσεῖο Ἐρμιτάζ τῆς Ἁγίας Πετρούπολης.

Αἰσθάνομαι βαρείαν τήν εὐθύνη νά εἶμαι Μητροπολίτης αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς καί εὐλογημένης Μητροπόλεως, στήν ὁποία ἄγω εἰκοσιπενταετία ἤδη, καί ποιμαίνω ἐκλεκτό ποίμνιο, ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι διακρίνονται ἀπό ἀγάπη στίς διαχρονικές παραδόσεις τοῦ Γένους μας καί τήν πρόσκτηση τῶν νέων δεδομένων. Τό περίφημο κάστρο τῆς πόλεως, ἡ ἴδια ἡ πόλη πού εἶναι μιά καστροπολιτεία, δείχνει τήν σταθερότητα στίς ἑλληνοχριστιανικές παραδόσεις. Τό δέ πανέμορφο λιμάνι τῆς πόλεως, δείχνει τό ἄνοιγμα σέ ἄλλους χώρους καί πολιτεῖες, πού φανερώνεται μέ τήν μετανάστευση πολλῶν Ναυπακτίων σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς, ἰδίως στήν Ἀμερική, ὅπου ἀναδείχθηκαν σέ ὅλους τούς τομεῖς, ἀλλά ταυτοχρόνως δέν ξέχασαν τήν πατρίδα τους, γι' αὐτό καί τήν πλούτισαν μέ Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα, τῶν ὁποίων ἔχω τήν τιμή νά προεδρεύω.

Ὁ τύπος τοῦ Ναυπακτίου χαρακτηρίζεται ἀπό εὐφυΐα, ὀξυδέρκεια, ἀνδρεία, εἰλικρίνεια, δημιουργικότητα, ἐμμονή στίς παραδόσεις, πρόσκτηση νέων ἰδεῶν, ἀλλά καί αὐθορμητισμό. Ὅλα αὐτά εἶναι σπάνια χαρίσματα.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Χαιρόμαστε μέ τήν παρουσία σας στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου καί στήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Σᾶς ἐκτιμοῦμε γιά τίς γνώσεις σας, τά χαρίσματά σας, τό ἦθος σας, τήν ἀγάπη σας στήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος μας.

Τό διάστημα πού ἀναλάβατε τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας ἦταν κρίσιμο ἀπό πάσης πλευρᾶς, καί θέλω νά τονίσω ὅτι ἀντιμετωπίσατε τά θέματα πού σᾶς καθορίζονται ἀπό τό Σύνταγμα μέ γνώση, διάκριση, σύνεση, καί συντελέσατε μέ τόν ἰδιαίτερο τρόπο σας στήν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στίς καλές σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, στήν διατήρηση τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή οἰκογένεια, στήν διαφύλαξη τοῦ κύρους τῶν θεσμῶν καί ἄλλα. Καί ὅλα αὐτά τά κάνατε μέ τόν λόγο σας, τίς διακριτικές καί ἐν πολλοῖς ἀφανεῖς παρεμβάσεις σας, τήν ἔλλογη σιωπή σας καί τό εὐχάριστο τοῦ χαρακτήρα σας, τό ταπεινό σας φρόνημα καί τήν ἐπικοινωνιακή ἀναστροφή σας μέ ὅλους τούς πολίτες ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων.

Ἐπιτρέψτε μου νά τονίσω καί τόν ἰδιαίτερο σύνδεσμό σας μέ τήν Ἐκκλησία, διότι προέρχεσθε ἀπό τήν δική μας Ἀρχιερατική οἰκογένεια, ἀλλά καί ἡ ἐρίτιμος σύζυγός σας κυρία Βλασία συνδέεται μέ τήν Μητρόπολή μας, διότι τό ὄνομά της ὑπενθυμίζει τό ἕνα τμῆμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τόν Ἅγιο Βλάσιο.

Καλῶς ἤλθατε στήν πόλη μας καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 2308