Skip to main content

Στόν Πολιοῦχο «Ἀφέντη Ἁη-Δημήτρη» τῆς Ναυπάκτου

Ἡ Ναύπακτος πανηγύρισε τόν πολιοῦχο της Ἅγιο Δημήτριο μέ κέντρο τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στόν Μεγαλομάρτυρα.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τό ἀπόγευμα τελέσθηκε μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καί πλῆθος κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό ἑσπερινό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στόν ἅγιο Δημήτριο ὡς στρατιώτη Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ λαοφιλής Ἅγιος εἶχε δύο μεγάλα ἀξιώματα, ἕνα κατά κόσμον καί ἕνα κατά Θεόν. Εἶχε τό ἀξίωμα τοῦ Δούκα, τοῦ εὐγενοῦς στρατιωτικοῦ ἀξιωματούχου, καί τό ἀξίωμα τοῦ στρατιώτη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στό ἀναγκαστικό δίλημμα πού τοῦ ἐπιβλήθηκε ἀπό τήν ἐξουσία τῆς ἐποχῆς, νά ἐπιλέξη ἕνα ἀπό τά δύο ἀξιώματα, ὁ Ἅγιος ἐπέλεξε νά παραμείνη ἐς ἀεί στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὄχι νά κρατήση τό πρόσκαιρο κοσμικό ἀξίωμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἰδιότητα τοῦ στρατιώτη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ βάση τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο «σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ» καί «ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι ... ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν». Παρουσίασε δέ τά πνευματικά «ὅπλα» τοῦ Χριστιανοῦ καθώς καί τό περιεχόμενο τῆς «καλῆς στρατείας», τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα τῶν Χριστιανῶν, μέ βάση τόν ἄλλο λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους «τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρός καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων, λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ».

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ζωή καί θεολογία μοιάζει μέ τήν πολεμική τέχνη καί τήν ἰατρική τέχνη. Ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος πολεμάει τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο καί ὅλα ἐκεῖνα πού θέλουν νά μᾶς ἀποσπάσουν ἀπό τήν ἀγάπη μας πρός τόν Χριστό. Τό δέ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ὁμολογία καί ἡ ὀρθόδοξη ποιμαντική διακονία.

Σήμερα, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἅγιος Δημήτριος δέν τιμᾶται γιά τήν ἰδιότητά τοῦ κοσμικοῦ ἀξιωματούχου, ἀλλά γιατί ὑπῆρξε «καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ», καί εὐχήθηκε νά γίνουμε καί ἐμεῖς καλοί στρατιῶτες Ἰησοῦ Χριστοῦ.

*

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο περιστοιχισμένο ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο, τόν Ἱεροκήρυκα καί πλειάδα Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβασμιώτατος μνημόνευσε στήν θεία Λειτουργία καί τόν ἀείμνηστο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀθανάσιο Λαουρδέκη, πού, ἄς σημειωθῆ, ἦταν ἡ πρώτη πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μετά τήν κοίμηση του.

Στά ἀναλόγια ἔψαλαν, καί στόν ἑσπερινό καί στήν θεία Λειτουργία, πανηγυρικά χοροί Ἱεροψαλτῶν τῆς πόλεως, μέ πρωτοψάλτη τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο καί λαμπαράδιο τόν κ. Δημήτριο Καλογερῆ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τόν ἅγιο Δημήτριο μέσα ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας καί τό χωρίο, τό ὁποῖο ἀνέλυσε: «εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. ... ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος». Μίλησε κατ' ἀρχήν γιά τήν ἔννοια τοῦ κόσμου, ὡς τό κόσμημα - ὄμορφο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ὡς τό σύνολο τῶν ἀνθρώπων, καί ὡς τόν κόσμο τῆς ἀδικίας, τῶν παθῶν, τοῦ πονηροῦ. Μέ τήν τελευταία ἔννοια ὁ κόσμος μίσησε καί μισεῖ τόν Χριστό πού ἔδειξε μόνον ἀγάπη καί εὐεργεσία, ὅπως μισεῖ καί τούς μαθητές καί φίλους Του. Τό ἴδιο μισεῖ καί ἐκδιώκει ὁ κόσμος τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας καί τοῦ φωτός.

Σ' αὐτό τό μίσος τοῦ κόσμου τῆς ἀδικίας ὀφείλεται τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Δημητρίου, καί ὅλων τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, πού μόνο εὐεργετοῦσαν καί ἀγαποῦσαν τόν λαό. Ὅσο ὅμως μεγάλο εἶναι τό μίσος καί ὁ διωγμός τοῦ κόσμου, τόσο ὁ Παράκλητος, τό Ἅγιον Πνεῦμα, παρηγορεῖ τούς ἁγίους, ὥστε μέ χαρά νά πηγαίνουν στό μαρτύριο ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ.

Ὅμως, παρατήρησε ὁ Σεβασμιώτατος, δυστυχῶς αὐτός ὁ κόσμος τῶν παθῶν τῆς ἀδικίας καί τοῦ μίσους εἰσχωρεῖ καί σέ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα συμπεριφέρονται ἐμπαθῶς καί ἐπιθετικά ἐναντίον τῶν ἄλλων, ἀκόμη καί ὅσων ἁπλῶς ἐκφράζουν μιά διαφορετική ἄποψη ἀπό τήν δική τους.

Τό ἀντίδοτο σέ αὐτήν τήν ἐκκοσμίκευση καί τήν ἐπικράτηση τοῦ μίσους εἶναι ὁ Παράκλητος, ὁ ὁποῖος κατευθύνει τήν Ἐκκλησία.

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἐκκλησιάσθηκαν καί συμμετεῖχαν στήν ἱερά Λιτανεία οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα, τόν Βουλευτή Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τούς Ἀντιδημάρχους καί τούς Δημοτικούς Συμβούλους Ναυπακτίας, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Ἰω. Νταλαχάνης, ὁ Διευθυντής Νομοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς κ. Χρ. Μπόκας, οἱ Διοικητές τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας τῆς πόλεως κ.ἄ.

Ἀμέσως μετά τήν θεία Λειτουργία σχηματίσθηκε μεγαλόπρεπη ἱερά Λιτανεία. Προπορευόταν ἡ Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική, ἀκολουθοῦσαν οἱ Ἱεροψάλτες, οἱ Ἱερόπαιδες, μέλη τοῦ Συλλόγου «Ἀνεμογιάννης» μέ τίς παραδοσιακές τους στολές, μέλη τῆς Χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἄγημα τοῦ 239 Συντάγματος Εὐζώνων Μεσολογγίου, οἱ Ἱερεῖς, ἡ ἱερά εἰκόνα φερόμενη ὑπό Ἱερέων, ὁ Μητροπολίτης, οἱ Ἀρχές καί πλῆθος πιστῶν.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δεξιώθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεών του ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες.

Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ θεία Λειτουργία καλύφθηκαν τηλεοπτικά ἀπό τόν κ. Δημήτριο Ἰωάννου καί ἀναμεταδόθηκαν ἀπευθείας ἀπό τά διαδικτυακά μέσα τῆς πόλεως καί θά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας.

*

Μετά τόν ἐκκλησιασμό, ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἐπισήμους ἐπισκέφθηκαν ἐθιμοτυπικά τά «Παζάρια» τῆς πόλεως, πού ἀρχίζουν ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ ἁγίου Δημητρίου καί θά διαρκέσουν γιά μία ἑβδομάδα.

*

Ἄς σημειωθῆ ἐπίσης ὅτι στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐντασσόταν καί ἡ ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ναοῦ γιά τούς νησιῶτες ποιητές τῆς Ἐπανάστασης, ἡ προεόρτια Ἀγρυπνία κατά τό τυπικό τῆς Ἑβδομάδος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Θεσσαλονίκη.

Θά ἀκολουθήση ἡ ἐκδήλωση «Τραγούδια γιά ὅ,τι δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε» γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου τήν Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου ὥρα 7.00μμ. στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό

Δείτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Λειτουργία καί τήν Λιτανεία

Δεῖτε τό κήρυγμα στόν Ἑσπερινό

Δεῖτε τό κήρυγμα στήν Θ. Λειτουργία

  • Προβολές: 3322