Skip to main content

«Λόγοι δημοσιεύονται»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Πρόλογος τοῦ συγγραφέως

Στό τόμο αὐτόν δημοσιεύονται μερικοί λόγοι πού κατά βάση ἐκφωνήθηκαν πρό τῆς Ὡραίας Πύλης ἤ ἀπό τοῦ Δεσποτικοῦ, κατά τήν θεία Λειτουργία, τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί σέ ἄλλες ἀκολουθίες, ὅπως καί σέ διάφορα Συνέδρια.

«Λόγοι δημοσιεύονται»Οἱ περισσότεροι λόγοι ἦταν προφορικοί, οἱ ὁποῖοι ἀπομαγνητοφωνήθηκαν καί ἔτυχαν μιᾶς ἐλαφρᾶς διόρθωσης, ὥστε νά ἀπαλειφθοῦν οἱ ἀδυναμίες τοῦ προφορικοῦ λόγου. Δέν ἔγιναν πολλές διορθώσεις, γιατί ἔπρεπε νά φανῆ ὁ προφορικός λόγος, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζεται ἀπό πολλούς παράγοντες.
Βεβαίως οἱ λόγοι πού δημοσιεύονται ἐδῶ εἶναι ἐλάχιστοι ἀπό τούς πολλούς προφορικούς λόγους πού ἔχουν ἐκφωνηθῆ. Εἶναι μόνον αὐτοί πού γιά διαφόρους λόγους ἔχουν ἀπομαγνητοφωνηθῆ καί δημοσιεύθηκαν στήν Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση.

Ὁ γραπτός λόγος διακρίνεται ἀπό τήν ἠρεμία τοῦ Γραφείου καί τήν ἔντονη παρουσία τῆς καθαρῆς λογικῆς, τοῦ καθαροῦ μυαλοῦ, πού διατυπώνει σωστά τίς σκέψεις καί ἔχει τήν δυνατότητα νά τίς διορθώνη καί νά ἐλέγχη τόν ρυθμό καί τόν χρόνο.

Ὅμως, ὁ προφορικός λόγος, καίτοι ὁ κήρυκας ἔχει στό μυαλό του ἕνα συνοπτικό διάγραμμα, συνήθως ἐπηρεάζεται καί ἀπό ἄλλους παράγοντες, εἴτε προέρχονται ἀπό τό αὐθόρμητο τῆς στιγμῆς εἴτε ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα τῆς λατρείας στόν Ναό. Ἀκόμα, οἱ παρόντες προσευχόμενοι Χριστιανοί, κατά κάποιον τρόπο, στέλλουν νοερά μηνύματα στούς κήρυκες καί ὅταν οἱ τελευταῖοι διαθέτουν εὐαίσθητη καρδιά τά συλλαμβάνουν καί πλουτίζουν τόν λόγο τους.

Ἔτσι, οἱ προφορικοί λόγοι εἶναι μιά πάλη μεταξύ τοῦ ὁμιλοῦντος καί τῶν ἀκροατῶν, εἶναι προϊόν ἑνός διαλόγου κατά τήν θεία Λειτουργία, πού ἔχει ἀξία ὅταν γίνεται μέ τήν προσευχητική ἔμπνευση καί τῶν δύο.

Ἔγραφα στήν Ναύπακτο
τήν 12η Δεκεμβρίου 2018,
ἑορτή τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος
ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος
τοῦ θαυματουργοῦ
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Α´ Εὐχαριστιακοί λόγοι

 1. Ἡ Θεοτόκος ὡς ἔμψυχος Ναός 
 2. Ἡ Θεοτόκος στά Ἅγια τῶν Ἁγίων 
 3. Ὁ ἐπουράνιος ἄρτος 
 4. Ἡ σιωπή τῆς Θεοτόκου στά Ἅγια τῶν Ἁγίων 
 5. Τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως 
 6. «Τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον» 
 7. Οἱ ἐμφανίσεις τῶν Ἀγγέλων 
 8. Βαΐα καί στεφάνια 
 9. Ἡ ἐλευθερία ὡς ἀγάπη καί ὡς ὑπέρβαση τοῦ θανάτου 
 10. Πανηγύρι ἀπό τήν Κάθοδο στόν Ἅδη ὡς τήν Ἀνάσταση 
 11. Ἀπό τόν Ἐπιτάφιο θρῆνο στήν Ἀνάσταση 
 12. «Εὐτυχία ἤ ἐλευθερία;» 
 13. Ἡ ἄρρωστη κοινωνία 
 14. Σταυροαναστάσιμο Πάσχα 
 15. Δηλητήρια καί αἷμα 
 16. Ὁ Χριστός ὡς ἀγάπη 
 17. Ἡ Νέα Ἱερουσαλήμ 
 18. Σταυρός καί Ἀνάσταση 
 19. Θεία καί ἀνθρώπινη δικαιοσύνη 
 20. Ἡ θεολογία τῶν εἰκόνων 
 21. Θεία Πρόνοια καί πολιτισμός 
 22. Ἡ «ἀμετάθετος ἐλπίδα» 
 23. Ἡ θεολογία τῆς Προφητείας 
 24. «Ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» 
 25. «Παῦλε, τό καύχημα τῆς οἰκουμένης» 
 26. Ἡ δύναμη τῆς ἀδυναμίας 
 27. Ἡ κάρτα τοῦ οὐρανοπολίτη 
 28. Μαθητεία, θεολογία καί Ἀποστολή 
 29. Ἀετοί τοῦ πνεύματος 
 30. Τό μαρτύριο τῶν συγχρόνων Χριστιανῶν 
 31. «Ἴσχυε, Πολύκαρπε, καί ἀνδρίζου» 
 32. Οἱ ἅγιοι Πατέρες καί τό ἔργο τους 
 33. Ἡ πίστη τῶν ἁγίων Πατέρων 
 34. Τρία θεολογικά μηνύματα ἀπό τά ἅγια λείψανα 
 35. Οἱ ἅγιοι στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
 36. Ἡ σημασία τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 
 37. Ἡ ὑπέρβαση στήν ζωή τῶν ἁγίων 
 38. Ἀγάπη καί γνώση 
 39. Στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου 
 40. Ἐλευθερία «ἀπό» καί «πρός» 
 41. Ἡ ἁγία Παρασκευή καί οἱ ὀφθαλμοί 
 42. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Προφήτης και Διδάσκαλος τοῦ Γένους 
 43. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καρπός τῆς Ρωμηοσύνης 
 44. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὡς ἁγιορείτης 
 45. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἕνας ὀρθόδοξος φωτιστής καί ὄχι δυτικός διαφωτιστής 
 46. «Ἀγρίεψε τό Γένος» 
 47. Ὁ Ἱεράρχης τῆς ἐλευθερίας 

Β´ Ἐκκλησιαστικοί λόγοι

 1. 1. «Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν»
 2. Προσφώνηση πρός τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο
 3. Ὀρθόδοξη παράδοση καί παραδόσεις
 4. Ἡ ἡσυχαστική παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους
 5. «Ὁμολογητές τῆς Ὀρθοδόξου Ἡσυχίας»
 6. Ὑποδοχή στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου
 7. Λόγος σέ κουρά Μοναχῶν
 8. «Ψαλτήριον τερπνόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»
 9. «Κναφεῖον» καί «βαφεῖον»
 10. Τό ἔργο τοῦ Διακόνου
 11. Τό «κέλευσον» στήν Ἱερωσύνη
 12. «Χαριστήριος καί ἱκέσιος»

Γ´ Ἐπικήδειοι καί ἐπιμνημόσυνοι λόγοι

 1. Ὁ μακαριστός Ἐδέσσης Καλλίνικος 
 2. Δύο Δορβιτσιῶτες Ἀρχιερεῖς 
 3. Χαιρετισμός σέ ἐκδήλωση γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί Ἀντιβασιλέα Δαμασκηνό (Παπανδρέου) 
 4. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κυρός Τιμόθεος 
 5. Στοιχεῖα ἀπό τήν προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας κ. Ἱεροθέου 
 6. Ὁ πρώην Ὕδρας κυρός Ἱερόθεος 
 7. Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Θεόκλητος 
 8. Ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κυρός Ἰάκωβος 
 9. Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κυρός Θεόκλητος 
 10. Ὁ Μητροπολίτης Χριστουπόλεως κυρός Πέτρος 
 11. Ἡ σταυροαναστάσιμη ζωή τοῦ Ἐπισκόπου 
 12. Ὁ Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος 
 13. Ὁ Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Γρηγοριάτης, ὁ Ἁγιορείτης
 14. Μνήμη Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου
 15. Οἱ τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Γέροντος Ἀναστασίου Κουδουμιανοῦ
 16. «Ἱερόν Φροντιστήριον» 
 17. Ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί χαρίσματα 
 18. Ὁ π. Μωϋσῆς, ὁ Ἁγιορείτης
 19. π. Μωϋσῆς Ἁγιορείτης, θεολόγος τοῦ πόνου μέ ἀποστολική ζωή
 20. Ἐπικήδειος λόγος γιά τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
 21. Ὁ Θεολόγος τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας
 22. Ὁ π. Ἀπόστολος Φαφούτης
 23. Μνήμη Παπαποστόλη
 24. Ὁ ἀγαθός λευΐτης, π. Ἱερόθεος Κατσάνος
 25. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κραγιόπουλος
 26. Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
 27. Σωτήρης Τάττης, ὁ γλυκύφθογγος λαμπριάτικος ψάλτης
 28. Ὁ Γεώργιος Ἀθανασιάδης-Νόβας ὡς ποιητής καί πολιτικός
 29. Εὐθύμιος Στυλιαρᾶς, ἕνας σύγχρονος διδάσκαλος τοῦ Γένους
 30. Ὁ Νικόλαος Πανταζῆς
 31. Ὁ Κοσμᾶς Λαμπρόπουλος
 32. Ὁ ἰατρός Δημήτριος Σισμάνης
 33. Ἡ Κατερίνα Χατζῆ 
 34. Ἡ Φραγκίσκα Κεφαλλωνίτου
 35. Ἡ Λήδα Τασοπούλου, ἡ «ψυχή» τοῦ «Ἀμφι-θεάτρου»
 36. Ὁ Ἰωάννης καί ἡ Ἑλένη Μαθιουδάκη
 37. Παρασκευή Καραγιάννη, μιά γυναίκα καθαρῆς ἀγάπης

Δ´ Περιστασιακοί λόγοι καί χαιρετισμοί

 1. Χαιρετισμός στό Β´ Συμπόσιο Ναυπακτιακῆς Λογοτεχνίας
 2. Μήνυμα πρός τούς πολυτέκνους
 3. Ἐπιστολή πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Β΄ Γυμνασίου Ναυπάκτου
 4. Χαιρετισμός σέ Συνέδριο γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο
 5. Εὐχαριστήριος λόγος σέ τιμητική ἐκδήλωση
 6. Χαιρετισμός σέ ἐκδήλωση γιά τόν περιφερειακό δρόμο Ναυπάκτου
 7. Χαιρετισμός σέ ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀμπελακιώτισσας»
 8. Ἐπιστολή στόν Διευθυντήτοῦ Ἑνιαίου Λυκείου Ναυπάκτου
 9. Χαιρετισμός στίς ἐκδηλώσειςγιά γιά τόν Δόν Ζουάν
 10. Ληκτήριες σκέψεις στήν παράσταση «Χάρις»
 11. Τιμητική ἐκδήλωση γιά τόν Γιάννη Βαρδακουλᾶ
 12. Ὁ Ἐπαχτίτης Γιάννης Βαρδακουλᾶς
 13. Μήνυμα στό Συνέδριο «Ἐκκλησία καί Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας»
 14. Χαιρετισμός σέ Συνέδριο γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό
 15. Ὑποδοχή Ὀλυμπιονικῶν
 16. Προσφώνηση στό Δ´ Συμπόσιο Ναυπακτιακῆς Λογοτεχνίας
 17. Προσφώνηση σέ Ἡμερίδα μέ θέμα «Πολιτιστική Ὀλυμπιάδα»
 18. Παρέμβαση στήν συγκέντρωση τῶν φορέων τῆς πόλεως γιά τό οἰκιστικό πρόβλημα
 19. Χαιρετισμός σέ ἐκδήλωση γιά τόν Βλαχογιάννη καί τόν Παπαδιαμάντη
 20. Χαιρετισμός στήν Γ´ Πολιτιστική Συνάντηση Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν
 21. Παρέμβαση κατά τήν συζήτηση στήν Ἱεραρχία γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα
 22. Χαιρετισμός στό 1ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπάκτου «Μίκης Θεοδωράκης»
 23. Χαιρετισμόςστήν συγκέντρωση γιά τήν εἰρήνη στήν Μέση Ἀνατολή
 24. Χαιρετισμόςκατά τήν πολιτιστική ἐκδήλωση στό Μέγαρο Μουσικῆς
 25. Προσφώνηση στήν Δ΄ Πολιτιστική Συνάντηση Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν
 26. Λόγος στήν παρουσίαση τῆς νέας σειρᾶς γραμματοσήμων
 27. Χαιρετισμός γιά τό συλλαλητήριο ἐναντίον τοῦ πολέμου
 28. Χαιρετισμός στό πανηγύρι τῆς Ἀναλήψεως στό Νιόκαστρο
 29. Προσφώνηση σέ Ἀθλητικό Συνέδριο
 30. Χαιρετισμός στήν Διημερίδα στήν Ναύπακτο γιά τήν ἀξιοποίηση τῶν ἐργοταξιακῶν χώρων
 31. Χαιρετισμός στήν Ε΄ πολιτιστική συνάντηση Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν γιά τόν Δημήτρη Ροντήρη
 32. Προσφώνηση στό Συνέδριο Ρουμελιωτῶν
 33. Χαιρετισμός στό Γ΄ Ἐπιστημονικό Συνέδριο Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν
 34. Λόγος στά ἐγκαίνια τοῦ ΤΕΙ Ναυπάκτου
 35. Προσφώνηση σέ Συνέδριο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
 36. Εὐχές στήν Ἡμερίδα γιά τόν Σταμάτη Σταματίου
 37. Προσφώνηση σέ Διημερίδα Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν στήν Ναύπακτο
 38. Χαιρετισμός στούς Ὁμογενεῖς τῆς Ἀμερικῆς
 39. Χαιρετισμός στό Συνέδριο τῆς Τοπικῆς Ἕνωσης Δήμων καί Κοινοτήτων
 40. Χαιρετισμός στήν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου «Ἁλκυόνη»
 41. Προσφώνηση στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Ναύπακτο
 42. Πρόποση κατά τό ἐπίσημο γεῦμα πρός τιμή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου
 43. Χαιρετισμός στήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τίς ψυχικές διαταραχές
 44. Προσλαλιά στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
 45. Χαιρετισμός σέ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν
 46. Χαιρετισμός σέ Ἡμερίδα γιά τήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης
 47. Προσφώνηση στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο
 48. Προσφώνηση σέ Συνέδριο μέ θέμα «Παρακαμπύλια, χθές-σήμερα-αὔριο»
 49. Χαιρετισμός σέ Ἡμερίδα Στρατιωτικῶν Ἱερέων
 50. Προσφώνηση κατά τήν ὁρκωμοσία τοῦ νέου Δημάρχου
 51. Ἐπιστολή στό Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας
 52. Χαιρετισμός στό Συνέδριο Στρατιωτικῶν Ἱερέων
 53. Χαιρετισμός στήν Ἡμερίδα γιά Κληρικούς πού διακονοῦν στά Σωφρονιστικά Καταστήματα καί τούς χώρους Κράτησης
 54. Χαιρετισμός σέ ἐκδήλωση γιά τό βιβλίο «Αἱ γενεαί πᾶσαι»
 55. Χαιρετισμός σέ Συνέδριο γιά τόν ἅγιο Δαμασκηνό τόν Στουδίτη
 56. Χαιρετισμός σέ Τιμητική ἐκδήλωση γιά τήν πολύτεκνη οἰκογένεια στήν Κυπάρισσο
 57. Χαιρετισμός σέ Συνέδριο γιά τόν Ἰωάννη Καποδίστρια
 58. Εὐχαριστήρια προσφώνηση γιά τήν ὀνομαστική ἑορτή
 59. Ἀντιφώνηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου
 60. Προσφώνηση στόν Ἱεροψάλτη Κωνσταντῖνο Κοτρώνη
 61. Προσφώνηση στούς π. 'Αντώνιο Βαζούρα καί π. 'Αθανάσιο Λαουρδέκη
 62. Δέησις πρός τόν Θεόν διά τήν ἀνεύρεσιν τοῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

 • Προβολές: 2490