Skip to main content

Ἐκδήλωση γιά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπό τόν σύνδεσμο Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου

Ἐκδήλωση γιά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπό τόν σύνδεσμο Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου

Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, κάθε χρονιά, κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τιμᾶ στό πρόσωπο τῆς Παναγίας τήν μητέρα.

Ἐφέτος, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς μετά τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε Ἀρτοκλασία ὑπέρ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν μελῶν του. Στήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Ἀρχιμ. Συμεών Τσιρώνης, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς ἑορτῆς καί στό τέλος μίλησε ἰδιαίτερα γιά τήν Παναγία ὡς πρότυπο μητέρας.

Τήν Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου, στίς 6.30 τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου, μέσα στό πλαίσιο τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς παραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση, ἡ ὁποία περιελάμβανε: Ἀνακοίνωση τοῦ οἰκονομικοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης γιά τό 2018, ἕνα φωτογραφικό ἀφιέρωμα στήν μνήμη τοῦ π. Ἀθανασίου Λαουρδέκη, μέ τίτλο: Ὁ π. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης, ὁ Παλαιός καί ὁ Νέος Ἱερός Ναός τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Θωμᾶς Βαμβίνης, καί στήν συνέχεια ἡ κ. Ἀφροδίτη Τούρκα, Παιδοψυχίατρος, Ἐπιμελήτρια τοῦ Παιδοψυχιατρικοῦ τμήματος τοῦ Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρῶν, μίλησε μέ θέμα: «Ἡ ψυχολογική καί κοινωνική ὡρίμανση τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια».

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, Ἱερεῖς τῆς Ναυπάκτου καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ ὁμιλήτρια ἀναφέρθηκε στίς διάφορες φάσεις ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ, ἰδιαίτερα στίς κρίσιμες ἀπό αὐτές, πού εἶναι ἡ βρεφική περίοδος, ἀπό τήν γέννηση (μᾶλλον τήν σύλληψη) ἕως 6 ἐτῶν καί τήν ἐφηβεία, ἀπό 11 ἤ 12 ἕως περίπου 21 ἐτῶν. Στίς περιόδους αὐτές ὑπάρχει ταχεία ἀνάπτυξη, ἐνῷ στήν ἐνδιάμεση (ἀπό 6 ἕως 11) ἡ ἀνάπτυξη εἶναι λιγότερο ταχεία. Στίς περιόδους πού ἡ αὔξηση εἶναι ταχεία οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τό περιβάλλον (κυρίως τήν οἰκογένεια) ἔχουν τήν μεγαλύτερη ἐπίδραση.

Σέ κάθε περίοδο εἶναι σημαντικό, εἶπε, νά πραγματοποιῇ τό παιδί τίς βασικές ἀνάγκες τῆς ἀναπτύξεώς του. Γενικά βασικές ἀνάγκες του εἶναι ἡ ἀνάγκη γιὰ ἀγάπη, γιὰ ἀσφάλεια, γιὰ νέες ἐμπειρίες, νὰ εἶναι μέλος μιᾶς ὁμάδας, ἡ ἀνάγκη γιὰ ὑποστήριξη, γιὰ προσωπικὴ ἐπιτυχία καὶ ἀναγνώριση, γιὰ ἔλεγχο τῶν ἐνστικτωδῶν ἐνορμήσεων.  

Τόνισε ἐπίσης ὅτι τό πῶς θά ἀναπτυχθῆ ἡ προσωπικότητα τῶν παιδιῶν ἐξαρτᾶται ὄχι μόνο ἀπό βιολογικούς καί ἐνδοψυχικούς παράγοντες, ἀλλά καί ἀπό τίς στάσεις, ἰδεολογικές τοποθετήσεις τῶν ἀτόμων μιᾶς συγκεκριμένης κοινωνίας ἀπέναντι σέ βασικά φαινόμενα καί ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς. Σημαντικό ρόλο παίζουν καί τό τεχνολογικό ἐπίπεδο καθώς καί οἱ κοινωνικο-οικονομικές συνθῆκες μιᾶς χώρας.

Ὅταν οἱ σχέσεις μέσα στήν οἰκογένεια δυσλειτουργοῦν, τό παιδί ἤ ὁ ἔφηβος κατακλύζεται ἀπό ἄγχος, μπορεῖ νά ἀντιδράση μέ παθολογικό τρόπο, ὅπως εἶναι ἡ λήψη τοξικῶν οὐσιῶν, ἡ ἀποξένωση ἀπό τό σπίτι καί τήν κοινωνία, οἱ ἀπόπειρες αὐτοκτονίας, ἡ παραβατική συμπεριφορά.

Ἕνα ἀνασφαλές, ἀσταθές καί χωρίς ἐμφανεῖς ἀρχές περιβάλλον μπορεῖ νά ὁδηγήση τόν ἔφηβο σέ καταστροφική συμπεριφορά. Οἱ γονεῖς ὀφείλουν νά ἀποτελοῦν πρόσωπα ἐμπιστοσύνης γιά τό παιδί, στούς ὁποίους νά μπορῆ νά ἀπευθυνθῆ γιά βοήθεια, ἀλλά καί οἱ ὁποῖοι θά ἐπιτρέπουν μέ τή στάση καί τή συμπεριφορά τους τήν ἀπομάκρυνση ἀπό αὐτούς καί θά ἐνθαρρύνουν τήν ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ παιδιοῦ.

Κλείνοντας εἶπε: Ὁ ρόλος τοῦ γονέα δὲν εἶναι εὔκολος. Ἀπαιτεῖ συναίσθημα, γνώση, ὑπομονή, κατανόηση. Τό σημαντικὸ εἶναι ὁ γονιὸς νὰ διαμορφώση ἕνα κλίμα μέσα στὴν οἰκογένεια, στὸ ὁποῖο τὸ παιδὶ θὰ μάθη νὰ παίρνη καὶ νὰ δίνη ἀγάπη καὶ σεβασμό, νὰ συνεργάζεται, νὰ ἐπικοινωνῇ, νὰ διαφωνῇ, νὰ χαίρεται, νὰ λυπᾶται, νὰ ξεπερνᾶ ἐμπόδια, νὰ διαμορφώνη ὑγιεῖς σχέσεις, νὰ ἀναγνωρίζη καὶ νὰ ἐκφράζη τὰ συναισθήματὰ του. Μέσα σὲ ἕνα τέτοιο κλίμα τὸ παιδὶ θὰ διαμορφώση τὴν προσωπικότητὰ του καὶ θὰ μπορέση στὴν ἐνήλικη ζωὴ, ἔχοντας ἰσχυρὲς βάσεις, νὰ βγῇ ὥριμο στήν κοινωνία.

Ἡ ὁμιλία της ἦταν ἕνα καλό εἰσαγωγικό μάθημα στό πολύ εὐρύ θέμα τῆς ψυχολογικῆς καί κοινωνικῆς ὡρίμανσης τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια, πού ἔδωσε ἀφενός μέν τήν ἀφορμή νά ἀκολουθήσῃ μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, ἀλλά καί νά ἐνισχύσῃ τήν ἄποψη, ὅτι εἶναι πολύ ἀναγκαία ἡ ὀργάνωση μαθημάτων γιά τήν συζήτηση ἐπιμέρους θεμάτων, στό πλαίσιο  προληπτικῆς ἀντιμετώπισης νοσηρῶν καταστάσεων.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος κλήθηκε νά κλείσῃ τήν ἐκδήλωση, εὐχαρίστησε και συνεχάρη τόσο τήν ὁμιλήτρια ὅσο καί τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης γιά τήν πρωτοβουλία τῆς συγκεκριμένης διοργάνωσης καί προσυπογράφοντας ὅλα ὅσα εἶπε ἡ κ. Τούρκα πρόβαλε ὡς πρότυπα τίς οἰκογένειες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀπό τίς ὁποῖες προῆλθαν μεγάλοι Ἄγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Θύμισε ὅτι βρισκόμαστε στήν πρώτη Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, κατά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅρισε νά ἑορτάζονται οἱ μητέρες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἡ Ἐμμέλεια, ἡ Νόννα καί ἡ Ἀνθούσα. Καί θά πρέπει κάποια φορά νά προσεγγισθοῦν αὐτές οἱ μορφές.

 Τόνισε ἐπίσης ὅτι δέν ὑπάρχουν ἰδανικές καί τέλειες οἰκογένειες. Λάθη πάντα γίνονται, ὅμως ἡ ἠρεμία καί ἡ προσευχή τῶν γονέων τά διορθώνουν καί συμβούλεψε χαρακτηρισρικά: «Νά μεγαλώνετε τά παιδιά σας μέ τά γόνατα», πού λυγίζουν σέ ταπεινή προσευχή.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν καθιερωμένη δεξίωση καί μέ ἐδέσματα πού ἑτοίμασαν οἱ κυρίες τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ.

  • Προβολές: 6162