Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἀμβλυωπία μέ ἐλευθερία ἐπιλογῆς - «Ἄμβλωση» σέ ὅ,τι καλό κυοφορεῖται

Ἀμβλυωπία μέ ἐλευθερία ἐπιλογῆς

Ὅ,τι ὑπάρχει ὡς ἀνθρώπινη πείρα καί γνώση μᾶς ἔρχεται ἀπό τό παρελθόν. Τά ἐπιτεύγματα τοῦ σήμερα, μέ τήν σειρά τους, θά τροφοδοτήσουν τίς μελλοντικές γενιές ὡς πείρα καί γνώση πάλι τοῦ παρελθόντος. Μέ λίγα λόγια ὅλες οἱ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, πού διδάσκονται σέ ὅλους τούς τομεῖς καί σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης, εἶναι οὐσιαστικά στοιχεῖα ἱστορίας. Εἶναι ἡ καταγραφή τῆς ἐρευνητικῆς περιπέτειας τοῦ ἀνθρώπου, πού ἤθελε καί θέλει πάντα νά γνωρίζῃ ὅλο καί καλύτερα τόν κόσμο, νά μαθαίνῃ λεπτομερέστερα τό πῶς λειτουργεῖ τό καθετί: ἄτομο, κύτταρο, χημικές ἑνώσεις, σύνθετοι ὀργανισμοί, ἀλλά καί τό τί γίνεται στό ἀχανές διάστημα, ἀπό ποῦ, γιά παράδειγμα, μᾶς ἔρχονται τά μικρά φῶτα πού φαίνονται ψιχαλιστά στόν καθαρό οὐρανό τήν νύχτα πού δέν ἔχει φεγγάρι.

Μιλᾶμε γι’ αὐτήν τήν σχέση τῆς ἐπιστήμης μέ τό παρελθόν γιά νά ὑπογραμμίσουμε τήν μεγάλη σημασία πού ἔχει γενικά ἡ πείρα τοῦ παρελθόντος, ἡ παράδοση, γιά τήν ζωή μας σήμερα, ἀλλά καί γιά τήν διαρκῆ ἐξέλιξή μας ὡς ἀνθρώπων καί ὡς κοινωνίας. Στίς μέρες μας τιμᾶται ἀκόμη ἡ ἐπιστήμη, δέν τιμᾶται ὅμως ὅπως πρέπει ἡ παράδοση. Γι’ αὐτό ἀναφερόμαστε, ὡς σέ πειστικό στοιχεῖο, στήν ἐπιστήμη, ἄν καί πρέπει νά ποῦμε ὅτι κι’ αὐτή πολλαπλῶς ἀπαξιώνεται ἀπό τήν ἀμβλυωπία τῆς σύγχρονης πολιτικῆς, πολλοί ἐκπρόσωποι τῆς ὁποίας ἀφενός μέν ἀπεμπολοῦν ἑκουσίως τήν δυνατότητά τους νά βλέπουν, ἀφετέρου δέ γιά νά εἶναι ἀπερίσπαστοι στό νομοθετικό τους ἔργο ἀμφισβητοῦν καί τήν πανάρχαιη ἱκανότητα τῆς ἐπιστήμης νά βλέπῃ καί νά διακρίνῃ, γιά παράδειγμα, στούς ἀνθρώπους τά φῦλα.

Ἀντικατέστησαν ἕνα ἀναντίρρητο ἐπιστημονικό πόρισμα μέ τήν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς καί εἶναι ὑπερήφανοι γι’ αὐτήν τήν ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας. Πανηγυρίζουν ἀκόμη καί γιά τήν ἀποποινικοποίηση τοῦ φόνου τῶν ἐμβρύων. Ἕλληνας Εὐρωβουλευτής ἔγραψε στό twitter: «Μεγάλη μέρα γιά τὴν Ἰρλανδία καὶ τὴ δημοκρατία. Εὐρεῖα ἐπικράτηση τοῦ “Ναί” στὸ δημοψήφισμα γιά νομιμοποίηση ἀμβλώσεων. Μεγάλη νίκη γιά τὶς προοδευτικὲς δυνάμεις, τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς». Στήν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς ἀποθέτει τό φόνο τῶν ἐβρύων, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἐπιστρέφουμε ἠθικά στήν ἀγριότητα τῆς ἐποχῆς τῶν σπηλαίων, ἀποκαλύπτοντας ἐν τέλει τά βαρβαρικά θεμέλια τοῦ ὑπερήφανου δυτικοῦ πολιτισμοῦ.

«Ἄμβλωση» σέ ὅ,τι καλό κυοφορεῖται

Καί ἡ παράδοση τί γίνεται; Ἡ Φυσική, τά Μαθηματικά, ἡ Χημεία καί ἡ Βιολογία διδάσκονται κανονικά σέ ὅλα τά σχολεῖα. Ἡ μετάδοση ὅμως ὑψηλοῦ ἤθους, καθώς καί ἡ ψυχολογική, συναισθηματική καί πνευματική ὡρίμανση τῶν μαθητῶν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἄλλα μαθήματα. Ἔχουν ἀνάγκη ἀπό μαθήματα πού μεταδίδουν τήν πείρα δοκιμασμένων ἀνθρώπων τοῦ παρελθόντος· ἡγετῶν, ἡρώων, ἁγίων, δόκιμων συγγραφέων, ἐργατῶν τοῦ λόγου.

Ἡ μελέτη τῆς γλώσσας καί τῆς λογοτεχνίας, ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας, μαζί μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μποροῦν νά βοηθήσουν τούς μαθητές στήν ψυχολογική καί τήν πνευματική ὡρίμανσή τους. Μποροῦν νά τούς μυήσουν στό κάλλος τοῦ λόγου, πού εἶναι ἡ σύνεση καί ἡ διάθεση πρόσληψης τῆς ἐμπειρικῆς γνώσης.

Αὐτά τά μαθήματα ὅμως ἔχουν ἀποτεθῇ στήν «ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς» τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης ἤ τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ της, πού ἔχουν τήν ἐλευθερία τῆς «ἄμβλωσης» σέ ὅ,τι καλό κυοφοροῦν αὐτά τά μαθήματα γιά τούς μαθητές.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2300