Skip to main content

Οἱ κρυφοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ (video)

Ἀπομαγντοφωνημένη ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου στό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου κατά τήν περιφορά τῶν Ἐπιταφίων τήν Μεγάλη Παρασκευή.

Bίντεο τῆς ὁμιλίας: Οἱ κρυφοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ 

Οἱ κρυφοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ (video)Ὅταν ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πέθανε ἐπάνω στό Σταυρό, στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ Ἀποκαθήλωση καί βεβαίως ὁ ἐνταφιασμός μέσα σέ ἕνα καινό μνημεῖο. Καί αὐτό τό γεγονός θυμόμαστε σήμερα μέ αὐτήν τήν λιτανεία, τήν ὁποία κάνουμε μετά τήν ἀκολουθία στούς ἱερούς ναούς. Σέ αὐτήν τήν Ἀποκαθήλωση καί τόν ἐνταφιασμό ἔπαιξε σημαντικό ρόλο ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας, ὁ ὁποῖος ζήτησε τήν ἄδεια ἀπό τόν Πιλάτο γιά νά παραλάβη τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τό ἔβαλε στό δικό του μνημεῖο.

Ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας, πού καταγόταν ἀπό μία πόλη πού ἦταν βορειοδυτικά τῆς Ἱερουσαλήμ, ἦταν εὐσχήμων βουλευτής, ἦταν μέλος τοῦ μεγάλου συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων. Τό μεγάλο συνέδριο ἀντιμετώπιζε θέματα θρησκευτικά, δικαστικά καί ἐθνικά. Ὁ Ἰωσήφ ἦταν εὐσχήμων βουλευτής καί εἶχε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα σέ σχέση μέ τόν Χριστό. Τό πρῶτο ἦταν μαθητής τοῦ Χριστοῦ, τό δεύτερο ἦταν κεκρυμμένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πού σημαίνει δέν φανερωνόταν διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

Αὐτό εἶναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ὁ Χριστός ἦταν καί μεγάλος Διδάσκαλος. Καί ὅταν διαβάζουμε τούς λόγους τούς ὁποίους εἶπε, δέν συγκρίνονται αὐτοί οἱ λόγοι μέ ἄλλους διδασκάλους ἄλλων θρησκειῶν, γιατί μιλοῦσε γιά τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀγάπη. Καί ὡς Διδάσκαλος εἶχε φανερούς μαθητές, τούς Δώδεκα μαθητές, ἀλλά εἶχε καί ἀφανεῖς μαθητές κρυμμένους μαθητές, ὅπως ἦταν ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας. Ἄν τό μεταφράζαμε αὐτό μέ σημερινή γλώσσα, θά λέγαμε ὅτι ὁ Χριστός εἶχε τό ἡμερήσιο σχολεῖο καί συγχρόνως εἶχε καί τό νυχτερινό σχολεῖο, πού ξεκούραζε καί ἀνέπαυε αὐτούς τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι φοβόντουσαν νά ἐμφανιστοῦν ἐξωτερικά καί νά γίνουν φανεροί μαθητές. Καί αὐτό εἶναι πάρα πολύ σημαντικό καί συνεχίζεται διά μέσου των αἰώνων.

Ἐκτός ἀπό τούς φανερούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ὅσοι ἐκκλησιάζονται τακτικά, ὑπάρχουν καί οἱ μυστικοί, κρυφοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ποιοί εἶναι αὐτοί; Εἶναι ὅσοι νομίζουν ἤ ὁ κόσμος νομίζει γι’ αὐτούς ὅτι εἶναι ἄθεοι καί ἄπιστοι, ἐνῶ μέσα στήν καρδιά τους σιγοκαίει τό καντήλι τῆς πίστεως καί τῆς ἀναζητήσεως τῆς ἀλήθειας καί τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὅσοι πονᾶνε ὑπαρξιακά, πονᾶνε μέσα στό βάθος τῆς ὑπάρξεώς τους, πονᾶνε ἀπό διάφορα προβλήματα καί ἀπό ἀπογοητεύσεις καί ἀπό ἐνοχές. Καί κάποτε αὐτός ὁ πόνος μέσα στό βάθος τῆς καρδιᾶς ἤ μᾶλλον αὐτή ἡ βαθεῖα καρδία γίνεται ἕνας Ἅδης πού γεμίζει ἀπό φῶς. Ὅπως ὁ Χριστός κατέβηκε στόν Ἅδη καί τόν γέμισε μέ φῶς, ἔτσι κατεβαίνει καί στόν Ἅδη τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς. Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι πεινοῦν καί διψοῦν γιά τήν δικαιοσύνη, σέ μία περίοδο καί σέ μία ἐποχή πού δέν ὑπάρχει τέτοια δικαιοσύνη, καί τελικά καταλαβαίνουν καί βρίσκουν τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεράνω τῆς δικαιοσύνης, τήν ἀγάπη ὡς θυσία, ὡς προσφορά, ὡς κένωση, ὡς σταυρική ζωή, ὡς ὑπέρβαση τοῦ ἐγώ.

Μοῦ ἀρέσουν, πραγματικά, αὐτοί οἱ ἄγνωστοι καί κεκρυμμένοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ καί ὅταν τούς συναντῶ, τότε αἰσθάνομαι ὑπερβολική καί μεγάλη χαρά.

Καί αὐτήν τήν ἡμέρα ἀπό τήν ὄμορφη αὐτή πόλη τῆς Ναυπάκτου, πού ὑποδεχτήκαμε καί ὑποδεχόμαστε καί ξένους, θέλω νά προσευχηθῶ στόν Θεό, αὐτοί οἱ κρυφοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ πού γιά διαφόρους λόγους δέν τό ἐκφράζουν ἐξωτερικά, νά τολμήσουν, ὅπως τόλμησε ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας, νά γνωρίσουν τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀγάπη καί δίνει πληρότητα ζωῆς. Δέν εἶναι κάποιος φεουδάρχης δέν εἶναι κάποιος Θεός μίσους καί ἐκδικητικότητος, νά γνωρίσουν αὐτόν τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί νά γίνουν φανεροί μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Χρόνια πολλά! Καλή Ἀνάσταση!

  • Προβολές: 2252