Skip to main content

Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: Οἱ Μουσουλμάνοι στήν μετα-Χριστιανική Εὐρώπη

Κατά καιρούς στό διαδίκτυο δημοσιεύονται διάφορα κείμενα πού δείχνουν ὅτι ὁ Ἰσλαμισμός εἰσδύει δυναμικά στόν εὐρωπαϊκό χῶρο καί ξεπερνᾶ σέ δυναμικότητα τούς Χριστιανούς, πού εἶναι τυπικά Χριστιανοί, ἀφοῦ εἶναι ἐκκοσμικευμένοι. Θά παραθέσω μερικά στοιχεῖα πού δείχνουν αὐτό τό πρόβλημα.

Τό 2012 σέ ἱστοσελίδα redskywarning.blogspot.gr καί σέ ἄρθρο τοῦ Soeren Kern ἐπισημαίνεται τό γεγονός ὅτι «σέ τζαμιά μετατρέπονται ἄδειες ἐκκλησίες σέ ὅλη τήν Εὐρώπη. Τό Ἰσλάμ τείνει νά γίνη ἡ κυρίαρχη θρησκεία στήν μετα-Χριστιανική Εὐρώπη». Στό ἄρθρο αὐτό ἀναλύεται τό γεγονός ὅτι οἱ Χριστιανοί διαφόρων Ὁμολογιῶν δέν ἐκκλησιάζονται, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἄδειες Ἐκκλησίες νά μετατρέπωνται σέ τζαμιά, τά ὁποῖα γεμίζουν ἀπό Μουσουλμάνους.

Μεταξύ τῶν στοιχείων ἀναφέρεται ὅτι «τό Ἰσλάμ βρίσκεται ἤδη καθοδόν νά προσπεράσει τόν καθολικισμό ὡς κυρίαρχη θρησκεία στήν Γαλλία. Στήν Βρεταννία, τό Ἰσλάμ ἔχει ξεπεράσει τόν Ἀγγλικανισμό ὡς κυρίαρχη θρησκεία, καθώς περισσότεροι παρακολουθοῦν τζαμιά ἀπό ὅτι, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας. Σύμφωνα μέ μιά ἔρευνα, 930.000 μουσουλμάνοι παραβρίσκονται σέ τόπους λατρείας τοὐλάχιστον μία φορά τήν ἑβδομάδα, ἐνῶ μόνο 916.000 Ἄγγλοι κάνουν τό ἴδιο».

Τήν 15-12-2013 στήν Ἐφημερίδα «Δημοκρατία» δημοσιεύθηκε ἄρθρο μέ τίτλο: «Ἡ ἐφόρμηση τοῦ Ἰσλάμ μέ (γιγάντια) τζαμιά πού κατακλύζουν τήν Εὐρώπη». Μεταξύ τῶν ἄλλων γράφεται ὅτι «στήν Ἀγγλία τά μουσουλμανικά τεμένη ἀνέρχονται σέ 1.600 στήν Γαλλία σέ 1.500 (περισσότερα ἀπό τά τζαμιά τῆς Κωνσταντινουπόλεως) μέ προτροπή (τό 2010) τοῦ Ἰμάμη τοῦ κεντρικοῦ τεμένους τῶν Παρισίων γιά αὔξησή τους στά 4.000, ἐνῶ ἡ ἀνέγερση μεγάλων τεμενῶν τείνει νά λάβει μορφές ἐπιδημίας σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρώπης». Ἐπίσης, ἡ χωρητικότητα τῶν τζαμιῶν κυμαίνεται μεταξύ 4.000-10.000 μουσουλμάνων.

Σέ πρόσφατο ρεπορτάζ (7-3-2018) πού ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα Orthodoxia info, γίνεται λόγος ὅτι στό Λονδίνο «κλείνουν 500 ἐκκλησίες, ἀνοίγουν 423 νέα τζαμιά». Στό κείμενο αὐτό γράφεται ὅτι «ὁ ἐξισλαμισμός τοῦ Λονδίνου αὐξάνεται ραγδαῖα. Ἑκατοντάδες τζαμιά ἀνοίγουν ἐκεῖ ὅπου γνωστές χριστιανικές ἐκκλησίες, βρίσκονταν ἐδῶ καί πολλές ἑκατοντάδες χρόνια» καί σύμφωνα μέ μαρτυρία μουσουλμάνου «τό Λονδίνο εἶναι πιό ἰσλαμικό ἀπό ὅ,τι πολλές μουσουλμανικές χῶρες μαζί».

Στό κείμενο αὐτό ἀναφέρονται καί πολλές πληροφορίες ὅτι ἀπό τό ἔτος 2001 «500 ἐκκλησίες τοῦ Λονδίνου ὅλων τῶν ὁμολογιῶν ἔχουν μετατραπῆ σέ ἰδιωτικές κατοικίες». Ἐπίσης, «ἡ ἐκκλησία Hyatt United ἀγοράσθηκε ἀπό τήν αἰγυπτιακή κοινότητα γιά νά μετατραπεῖ σέ ἕνα τζαμί. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἔχει μετατραπεῖ σέ τζαμί τῆς Μαντίνας. Τό τζαμί τῆς Brick Lane χτίστηκε σέ μιά πρώην μεθοδική ἐκκλησία. Δέν μετατρέπονται ὅμως μόνο τά κτίρια, ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀσπασθεῖ τό Ἰσλάμ ἔχει διπλασιαστεῖ».

Ἐκεῖνο πού εἶναι ἀνησυχητικό εἶναι ὁ ἀποχριστιανισμός τῆς Εὐρώπης, ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν Χριστιανῶν, ἡ λεγόμενη «μετα-Χριστιανική Εὐρώπη». Οἱ κοινωνίες μας εἶναι ἐκρηκτικές. Ἄν σκεφθῆ κανείς ὅτι τά τζαμιά δέν λειτουργοῦν μόνον ὡς χῶροι λατρείας, ἀλλά καί «ὡς θεμελιώδη πολιτικά δομικά στοιχεῖα γιά τήν δημιουργία χωριστῶν, παράλληλα μουσουλμανικῶν κοινοτήτων στήν Εὐρώπη, πού στηρίζονται στόν ἰσλαμικό νόμο τῆς σαρία», τότε καταλαβαίνει τό μεγάλο πρόβλημα.

Ὅταν οἱ δυτικοί Χριστιανοί ἔχασαν τήν ἀποκαλυπτική πίστη, τήν πίστη τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, τήν πίστη τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τότε εἶναι ἑπόμενο νά γίνωνται ἄθεοι καί Μουσουλμάνοι καί οἱ Ναοί τους τζαμιά. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2266