Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση στά Ἰωάννινα: Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου «Δερμάτινοι Χιτῶνες» (Ὁμιλία)

Τήν Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στήν Αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν (Ε.Η.Μ.) στά Ἰωάννινα, πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ νεοκδοθέντος βιβλίου τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου «Δερμάτινοι Χιτῶνες».

Τήν βιβλιοπαρουσίαση διοργάνωσαν μέ πρωτοβουλία τους ἡ Ε.Η.Μ. καί ἡ Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Φυσικῆς κ. Μαργαρίτα Τζαφλίδου, τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, τοῦ ὁποίου ἐπίτιμος διδάκτορας ἔχει ἐκλεγεῖ ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος.

Τό βιβλίο κρίθηκε πολύ ἐνδιαφέρον ἀπό μέρους τῆς Ἰατρικῆς κοινότητας, ἐπειδή, μεταξύ ἄλλων, γίνεται ἀναφορά στήν βιολογική ζωή, τίς ἀσθένειες, τά γηρατειά καί τόν θάνατο, μέ βάση τόσο τήν ὀρθόδοξη θεολογία, ὅσο καί τά ἐπιστημονικά δεδομένα.

Τόν Σεβασμιώτατο συγγραφέα παρουσίασαν ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Η.Μ. κ. Κωνσταντῖνος Βλάχος καί ἡ καθηγήτρια κ. Τζαφλίδου.

Ἀκολούθησε ἡ ἡμίωρη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου συγγραφέως, ὁ ὁποῖος στήν συνέχεια ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τῶν παρισταμένων καί διεξήχθη ἐνδιαφέρουσα συζήτηση θεολογικοῦ καί φιλοσοφικοῦ ἐπιπέδου.

Μεταξύ τῶν παρισταμένων ἦταν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Μάξιμος, καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καί ἄλλοι ἐπιστήμονες, ὁ Ναυπάκτιος Γενικός Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς κ. Εὐθύμιος Γεωργακόπουλος κ.ἄ.

Προσφώνηση Κωνσταντίνου Βλάχου προέδρου τῆς Ε.Η.Μ.

Γιὰ μία ἀκόμη φορά μέσα στὰ δύο τελευταῖα χρόνια,  ὁ πολυσέβαστος καὶ πολυφίλητος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κύριος Ἰερόθεος, ὁ Ἰωαννίτης,  τιμᾶ τὸ βῆμα τῆς ΕΗΜ.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε εὐγνωμόνως, Σεβασμιώτατε. Εὐχαριστοῦμε κι Ἐσᾶς Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἰωαννίνων γιὰ τὴν ἀδελφικὴ ἔναντι τοῦ Ἁγίου Ναυπάκτου καὶ τὴν πατρικὴ ἔναντί μας στάση Σας.

Παρακολουθοῦμε μὲ ἔντονο ἐνδιαφέρον, μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης τὴν ἔγκαρπη, εὔχυμη καὶ ἄνωθεν ἀμφοῖν χερσὶν εὐλογημένη ἀρχιερατικὴ διακονία Σας στὴν παλαίφατη  Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου στὴν ὁποία ὑπήγετο, πάλαι ποτὲ, ὡς Ἐπισκοπή ἡ τῶν Ἰωαννίνων: ἄγρυπνη πνευματικὴ μέριμνα, ἀκατάπαυστη, πολυσχιδὴς ἐκκλησιαστικὴ καὶ κοινωνικὴ δράση.

Λειτουργὸς Κυρίου, κήρυκας ἀκαταπόνητος τοῦ Θείου λόγου, ἐπισκέπτης-λειτουργὸς καὶ τῶν πλέον ἀπομεμακρυσμένων καὶ δυσπροσίτων ἐνοριῶν καὶ μονῶν, φιλομόναχος καὶ στοργικὸς πατέρας μοναζόντων καὶ μοναζουσῶν, φίλος πατρικὸς καὶ προσιτός τῆς νεότητος, περισπούδαστος εἰσηγητὴς καὶ διεθνῶν θεολογικῶν συνεδρίων.

Ὀγκῶδες τό ποιοτικὸ συγγραφικό Σας ἔργο, ἔμπρακτη μαρτυρία πατρικῆς ἀγάπης, ἀκαταπαύστου ἀγώνα, ἀκοίμητης ἔγνοιας καὶ ἀγωνίας ἑνὸς ἐπισκόπου, ποὺ  ἵσταται διαρκῶς ἐπὶ σκοπόν, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει νυσταγμὸν  τοῖς βλεφάροις Του.

Γνώστης βαθύς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς πατερικῆς Θεολογίας, ἐρειδόμενος στερρῶς στὰ Θεόπνευστα κείμενα θεηγόρων Πατέρων, καθιστᾶτε προσιτὲς σ’ ὅλους τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.

Τὸ θέμα τῆς ἀποψινῆς ὁμιλίας εἶναι τὸ θέμα ὁμοτίτλου ὀγκώδους συγγράμματος τοῦ Σεβασμιωτάτου, προσφάτως ἐκδοθέντος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, τῆς ἐπιλεγομένης Πελαγίας, τῆς Μητροπόλεώς Του:

Δερμάτινοι χιτῶνες: ἀναφορὰ στὴ βιολογικὴ ζωή, τὶς ἀσθένειες, τὰ γηρατειὰ, τὸν θάνατο καὶ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου.

Πρόκειται γιὰ μία ἔξοχα δομημένη παρουσίαση, ἀνάλυση καὶ ἀπάντηση στὰ αἰώνια ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου.

Στὸ βιβλίο Του ὁ Σεβασμιώτατος ἐκθέτει μὲ πλήρη ἁγιογραφικὴ καὶ πατερικὴ τεκμηρίωση τὶς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς δερμάτινους χιτῶνες, ποὺ ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ἐνέδυσε τοὺς ἐκβεβλημένους τοῦ Παραδείσου γυμνοὺς Προπάτορες, τὴν φθαρτότητα, δηλαδὴ τὴν θνητότητα, τὶς ἀσθένειες, τὰ γηρατειά, τὸ θάνατο καὶ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, καὶ γιὰ τὸ πῶς ἀπεκδύεται ὁ ἄνθρωπος τοὺς δερμάτινους αὐτοὺς χιτῶνες καὶ ἀποκτᾶ αἴσθηση τῆς αἰώνιας, τῆς ἀθανάτου ζωῆς.

Πλάϊ στὸν διερωτώμενο, τὸν ἀνήξερο, τὸν ἀνύποπτο, τὸν πάσχοντα καὶ τὸν ἀγωνιῶντα ἄνθρωπο, ὁ Σεβασμιώτατος τοποθετεῖ τὸν οἰκεῖο, τὸν ἰατρικὸ καὶ, κυρίως τὸν πνευματικὸ, τὸν ὁποῖο καὶ καθοδηγεῖ ποιμαντικῶς, ὥστε ἡ συμπαράστασή του νὰ μᾶς κάνη νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ὁλόκληρη ἡ ζωὴ μας εἶναι συνδεδεμένη μὲ τοὺς δερμάτινους χιτῶνες τῆς πτώσεως, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου καὶ νὰ θελήσουμε νὰ τοὺς ἀποβάλουμε, νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν χιτῶνα τῆς ἀθανασίας, δηλαδὴ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ὁδηγηθοῦμε, ὅπως γράφει ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπὸ τὸ εἶναι στὸ εὖ εἶναι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸ ἀεὶ εὖ εἶναι, δηλαδὴ στὴν αἰωνιότητα.

Σεβασμιώτατε,
Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ γιὰ τὴ συγγραφὴ καὶ γιὰ τὴν προσφορὰ αὐτοῦ τοῦ περισπουδάστου ἔργου Σας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὅτι παρὰ τὸ βεβαρημένο τῶν ὑποχρεώσεών Σας, λόγῳ τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ἀνταποκριθήκατε καὶ πάλι στὴν παράκληση καὶ τὴν πρόσκλησή μας καὶ εἶστε κι ἀπόψε εὐεργετικῶς παρών καὶ ὁμιλῶν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.

Ἡ ἠχογραφημένη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου:

  • Προβολές: 4038