Skip to main content

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός Αὔγουστος

‘Ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ καλοκαιριοῦ

Ὅλες τίς ἐποχές τοῦ χρόνου, ἰδιαιτέρως ὅμως τό καλοκαίρι, γίνεται ἐντονότερη ἡ διάκριση τῶν δύο τρόπων ζωῆς: τοῦ εὐχαριστιακοῦ τρόπου ζωῆς καί τοῦ αὐτονομημένου τρόπου ζωῆς. Στήν πρώτη περίπτωση, ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ τά ἀγαθά τῆς δημιουργίας κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί εὐχαριστώντας τόν Δημιουργό. Στήν δεύτερη περίπτωση ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ τά ἀγαθά παρά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί εὐχαριστώντας τόν ...ἑαυτό του καί τά δημιουργήματα.

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΑὐτό ἰσχύει καί γιά ὅσους ἐπισκέπτονται κατά τό καλοκαίρι τά θαυμάσια μέρη τῆς Ναυπακτίας, παραθαλάσσια ἤ ὀρεινά: Ἤ θά χαροῦν τήν φύση, εὐχαριστώντας τόν Θεό, ἤ θά συσχηματιστοῦν μέ τήν φθαρτή φύση, χρησιμοποιώντας αὐτόνομα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία μας προσπαθεῖ μέ τήν ποιμαντική της νά ὁδηγῆ τούς ἀνθρώπους στόν εὐχαριστιακό τρόπο ζωῆς, πού εἶναι ἀληθινός καί λυτρωτικός. Αὐτό τό κάνει σέ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ χρόνου, ἰδιαιτέρως δέ τό καλοκαίρι.

Παραθέτουμε κατωτέρω σύντομες ἀντιπροσωπευτικές ἀναφορές ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ζωή στήν Ναυπακτία κατά τόν μήνα Αὔγουστο. Οἱ ἀναφορές αὐτές προέρχονται, κατά τό πλεῖστον, ἀπό τά Δελτία Τύπου πού ἐκδίδει τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τά διάφορα ἐκκλησιαστικά γεγονότα τῆς Ἐπαρχίας μας. Συγκεντρωμένες ὅλες μαζί καί συμπληρωμένες μᾶς δίνουν μιά γεύση τοῦ «εὐχαριστιακοῦ» καλοκαιριοῦ στήν Ναυπακτία, καί ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας, ὄχι μέσα ἀπό τά «πολιτικά» τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά μέσα ἀπό τήν λατρεία της.
Ι.Κ.

* * *

Παρακλήσεις

Ὁ Αὔγουστος στήν Μητρόπολή μας ἄρχισε μέ τήν λήξη τῆς Κατασκηνωτικῆς περιόδου καί τήν ἔναρξη τῶν ἱερῶν Παρακλήσεων στήν Παναγία μας. Μέ τόν σοφό καί μελωδικό αὐτόν τρόπο, τήν καθιέρωση τῶν ἱερῶν Παρακλήσεων, φαίνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία μᾶς μαζεύει τόν νοῦ, πού, κατά τήν ἐποχή τῆς θέρμης καί τῆς χαλάρωσης, διαχέεται στήν κτίση, καί τόν συγκεντρώνει καί πάλι στήν Παναγία καί διά τῆς Παναγίας στόν Χριστό.

Οἱ μεγάλες Ἐνορίες καί τά Μοναστήρια στήν Ἐπαρχία μας ἔχουν τήν δυνατότητα νά τελοῦν τίς Παρακλήσεις καθημερινά. Ἄλλες Ἐνορίες, ὀρεινές, τελοῦν ἐναλλάξ. Ὅλες ὅμως ζητοῦν ἔστω καί γιά 2-3 φορές νά ἀκουσθοῦν στόν Ναό τους οἱ Παρακλήσεις, μέ τήν συμμετοχή Ἱερέως. Γιατί ὑπάρχουν καί περιπτώσεις πού εὐλαβεῖς Χριστιανοί συγκεντρώνονται μόνοι τους, λόγῳ ἐλλείψεως Ἱερέως, καί ψάλλουν τά τροπάρια τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως.

*

«Ἱερεῖς, παρακαλεῖτε τόν λαόν...»

Πρέπει νά σημειωθῆ γενικά ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας κινητοποιεῖ ὅλους τούς Ἱερεῖς γιά ὅλο τό διάστημα τοῦ θέρους γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν Ἐνοριῶν. Καί αὐτό εἶναι μεγάλο πρόβλημα, διότι οἱ περισσότερες ὀρεινές Ἐνορίες «ζωντανεύουν» μόνον τό καλοκαίρι. Καί ποῦ θά βρεθῆ Ἱερέας τότε; Γι' αὐτό, κανείς Ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐκτός ἀπό περιπτώσεις ἀνάγκης, δέν λαμβάνει ἄδεια κατά τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ. Κατά δέ τίς μεγάλες ἑορτές (Μεταμορφώσεως, Κοιμήσεως, Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Κοσμᾶ κλπ.), ἰδίως ἄν τύχη καί εἶναι ἡμέρα Κυριακή, εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις –μετρημένες στά δάχτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ– πού ἕνας Ἱερός Ναός τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀκόμη καί πανηγυρίζων, θά ἔχη δύο Ἱερεῖς. Καί στήν περίπτωση αὐτή, ὁ ἕνας Ἱερέας θά εἶναι συνταξιοῦχος ἤ ἀσθενής κλπ. Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού λειτουργοῦν ἐπισκέπτες Ἱερεῖς ἀπό ἄλλες Ἱ. Μητροπόλεις.

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΣτό τέλος ὅμως ὅλες οἱ Ἐνορίες ἐξυπηρετοῦνται, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Σεβασμιωτάτου, οἱ Ἱερεῖς πού ἔχουν τήν εὐθύνη περισσοτέρων τῆς μιᾶς Ἐνορίας, ρυθμίζουν ὥστε νά λειτουργοῦνται ἐναλλάξ οἱ Ἱεροί Ναοί, ἐνῶ κατά τίς μεγάλες ἑορτές κάποιοι Ἱεροί Ναοί λειτουργοῦνται τήν παραμονή, καί σέ ἄλλες περιπτώσεις οἱ Ἱεροκήρυκες ἐπιτελοῦν χρέη καί Ἐφημερίου, ἀφοῦ λειτουργοῦν μόνοι τους σέ Ἐνορίες πού ὑπάρχει ἀνάγκη.

Καί βεβαίως πρέπει κανείς νά ἀναλογισθῆ ὅτι τά μεγέθη εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Δηλαδή: Στήν μικρή μας ἀριθμητικά Μητρόπολη, ὑπάρχουν Ἐνορίες πού ἀπέχουν μέχρι καί τρεῖς ὧρες δρόμο μέ τό αὐτοκίνητο ἀπό τήν Ναύπακτο! Ἐνῶ σέ ἄλλες Ἐνορίες-χωριά δέν ἔχει φθάσει ἀκόμη ἡ ἄσφαλτος!

Στίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν Ἐνοριῶν πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ μεγάλες ἀνάγκες συντήρησης τῶν πάμπολλων Ναῶν, Παρεκκλησιῶν, Ἐξωκκλησιῶν, πού παρ' ὅλο πού εἶναι ἐκτεθειμένα ὅλο τόν χρόνο στόν βαρύ χειμώνα τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια κάνουν ἀγώνα γιά νά τά διατηροῦν σέ ἄριστη κατάσταση. Καί ὁ ἀγώνας αὐτός γίνεται ἤ ἐντείνεται κυρίως τό καλοκαίρι. Ἕνας ἀγώνας πού γίνεται βαρύτερος λόγῳ τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν, πού πρέπει νά τηροῦνται.

Ἀκόμη καί τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν πλήρως τό καλοκαίρι καί γιά τό διάστημα πού οἱ ὑπάλληλοι παίρνουν τήν ἄδεια τους, 15 Ἰουλίου μέ 15 Αὐγούστου, τά Γραφεῖα ἀνοίγουν μία ὥρα τήν ἡμέρα καί οἱ Ἱερεῖς τῶν Γραφείων ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν καί τῶν Ἐνοριῶν.

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςἘπίσης, σέ ὅλα τά ἀνωτέρω, καί πέρα ἀπό τήν λειτουργία καί τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ ἀναρίθμητες ἐκδηλώσεις πού διοργανώνονται ἀπό διαφόρους φορεῖς σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι τίς περισσότερες φορές ζητοῦν καί τήν Ἐκκλησία, διά μέσου τοῦ Μητροπολίτου ἤ ἐκπροσώπου του ἤ τοῦ Ἐφημερίου τῆς περιοχῆς, νά εἶναι κοντά τους καί νά τούς εὐλογήση ἤ νά τούς πῆ ἕναν καλό λόγο.

Γιά τούς λόγους αὐτούς, στήν πρώτη Ἱερατική Σύναξη μετά τό καλοκαίρι ἤ στήν τελευταία πρίν τό καλοκαίρι, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαριστεῖ καί συγχαίρει τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τόν ἀγώνα τους καί τό φιλότιμο μέ τό ὁποῖο ἐξυπηρετοῦν τούς Ἐνορίτες τους καί προσφέρουν.

Βεβαίως, τό παράδειγμα τό δίνει ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος παρά τίς συνεχεῖς εὐθύνες του, δέν λαμβάνει οὔτε μιά μέρα «ἄδεια», ἀλλά βρίσκεται συνέχεια στήν Ναύπακτο καί κάθε Κυριακή, ἑορτή καί σέ κάθε εὐκαιρία ἐπισκέπτεται καί λειτουργεῖ καί τελεῖ ἱερές Ἀκολουθίες καί ὁμιλεῖ στούς πιστούς στίς Ὀρεινές Ἐνορίες.

*

Παρακλητικός καί κατηχητικός λόγος:  Γραπτά κηρύγματα γιά τίς ἐννέα (9) Οἰκουμενικές Συνόδους

Κάθε Κυριακή καί κάθε μεγάλη Ἑορτή τοῦ Καλοκαιριοῦ στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἀναγινώσκεται γραπτό κήρυγμα τό ὁποῖο συντάσσει κατ' ἔτος ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος. Ἔτσι, κάθε ἔτος καταρτίζεται μιά σειρά ἀπό ἐννέα γραπτά κηρύγματα, γιά τίς Κυριακές Ἰουλίου – Αὐγούστου καί δυό-τρία ἀκόμη κηρύγματα γιά τίς ἑορτές τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
Ἡ σειρά τῶν κηρυγμάτων ἔχει γιά τό κάθε ἔτος ἕνα κεντρικό θέμα. Γιά παράδειγμα, τίς προηγούμενες χρονιές ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ἀναλύσει τήν Δοξολογία, τά Ἑωθινά Εὐαγγέλια, τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τίς Ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου, τήν θεία Λειτουργία, τά Εἰρηνικά, τά Πληρωτικά, τούς Μακαρισμούς, τήν Κυριακή Προσευχή «Πάτερ ἡμῶν», τά Εὐαγγελικά καί τά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα τοῦ Καλοκαιριοῦ, τούς ἑορταζομένους Ἁγίους τοῦ Καλοκαιριοῦ κ.ἄ. Ὅλα αὐτά τά γραπτά κηρύγματα τῆς πρώτης εἰκοσαετίας Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχουν συγκεντρωθῆ καί ἔχουν ἐκδοθῆ σέ ἕναν τόμο μέ τίτλο «Ἀναγνωστικό Κατήχησης».

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤό φετινό Καλοκαίρι ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τίς ἐννέα Οἰκουμενικές Συνόδους: ἤτοι τίς ἑπτά πρῶτες Οἰκουμενικές καί τίς ἑπόμενες δύο πού πληροῦν ὅλα τά κριτήρια τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου: τήν Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη ἐπί Μ. Φωτίου τό 879-880 μ.Χ. καί τήν Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη ἐπί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τά ἔτη 1351, καί 1341, 1347 μ.Χ.

Σέ κάθε κήρυγμα (800-900 λέξεων, διάρκειας 6-7 λεπτῶν) ὁ Σεβασμιώτατος ἔδινε τό ἱστορικό καί θεολογικό πλαίσιο τῆς Συνόδου καί ἐν περιλήψει τίς ἀποφάσεις τους. Ἔτσι σχηματίσθηκε ἕνα συνοπτικό, περιεκτικό καί θεολογικό κατηχητικό βοήθημα γιά τίς Οἰκουμενικές Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας μας πού διατήρησαν ἀλώβητα τά ὅρια τῆς ἀληθείας καί τῆς πίστεως.

Ὅλη ἡ σειρά τῶν φετινῶν γραπτῶν κηρυγμάτων δημοσιεύθηκε στήν «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση» καί βρίσκεται ἀναρτημένη στήν ἱστοσελίδα μας http://parembasis.gr

Οἱ ἐννέα (9) Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι

*

Ὁμιλίες στίς Παρακλήσεις

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος κάθε ἡμέρα τελοῦσε τήν ἱερά Παράκληση σέ διαφορετικό Ἱερό Ναό καί μιλοῦσε στούς Χριστιανούς ἀναλύοντας κάθε μέρα ἕνα αἴτημα τῆς παρακλητικῆς δεήσεως: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ...». Ἄλλοτε μιλοῦσε γιά τό «ἔλεος», ἄλλοτε γιά τήν «ζωή», ἄλλοτε γιά τήν «εἰρήνη» κ.ο.κ.

*

Παράκληση νέων στό σπήλαιο τῶν Ἁγ. Πατέρων Βαράσοβας

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤήν Πέμπτη 3 Αὐγούστου, ὁμάδα εἴκοσι νέων, κυρίως ἀπό τήν Γαυρολίμνη Ναυπακτίας, ἀναρριχήθηκαν στό σπήλαιο τῶν Ἁγίων Πατέρων πού βρίσκεται στό βουνό τῆς Βαράσοβας, τό ἐπωνομασθέν καί «Ἅγιον Ὄρος Αἰτωλίας» (πρόκειται γιά τό ἕνα ἀπό τά δίδυμα πετρώδη βουνά πού δεσπόζουν στήν νοτιοανατολική Αἰτωλία, ἀπέναντι ἀπό τήν Πάτρα), προκειμένου νά τό γνωρίσουν καί νά τελέσουν τήν ἱερά Παράκληση.

Τό σπήλαιο βρίσκεται στήν βορειοανατολική πλευρά τῆς Βαράσοβας καί κατοικήθηκε ἀπό ἀσκητές τοὐλάχιστον ἀπό τόν 10ο-11ο αἰώνα, ὅπως φανερώνουν καί οἱ τοιχογραφίες πού σώζονται ἀπό τότε, ἤτοι τῆς Μεταμορφώσεως, τῆς Πεντηκοστῆς, τῶν Ἀρχαγγέλων, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κ.ἄ..

Οἱ νέοι προσκυνητές, μετά ἀπό ἀναρρίχηση 30΄-40΄, «ἐξερεύνησαν» τό σπήλαιο, ἄκουσαν ἱστορίες γιά τήν περιοχή καί γενικότερα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως π. Καλλίνικο, καί τέλεσαν τήν ἱερά Παράκληση, πάνω ἀπό τά χωριά τους, πάνω ἀπό τούς ταξιδιῶτες τῆς Ἰονίας ὁδοῦ πού περνᾶ ἀνάμεσα στά δύο βουνά, Βαράσοβα καί Ταμφιασσό (Κλόκοβα), μέ θέα ἀπό τόν Εὔηνο ποταμό μέχρι τήν γέφυρα Ρίου-Ἀντιρρίου καί τήν Πάτρα.

Πολλοί ἀπό τούς νέους ἐξέφρασαν καί τήν ἐπιθυμία νά τελεσθῆ κάποτε καί θεία Λειτουργία, κάτι πού εἶναι ἀρκετά δύσκολο, λόγῳ τῆς κατάστασης τοῦ σπηλαίου, ἀλλά ὄχι ἀκατόρθωτο.

Δεῖτε Φωτογραφίες

*

Ἐλατοῦ καί Ἄνω Χώρα

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤήν Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πανηγυρίζει καί ὁ Ἐνοριακός Ναός τῆς Ἐλατοῦς. Τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ ὅλη τήν λαμπρότητα πού ταιριάζει στήν ἑορτή, καί μέ τό ἰδιαίτερο αἴσθημα ἱερότητος πού ἔχει κάθε προσκυνητής πού ἀνεβαίνει στά ὀρεινά γιά νά λειτουργηθῆ τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν Θεοφάνεια καί τήν πίστη στόν Χριστό καί στήν Ἁγία Τριάδα ὡς ἐμπειρία τοῦ Φωτός τῆς Μεταμορφώσεως. Αὐτήν τήν ἐμπειρία καί ἐπιβεβαίωση τῆς πίστης τήν εἶχαν οἱ θεόπτες Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι καί ὄχι οἱ φιλόσοφοι καί οἱ στοχαστές. Καί κάθε πιστός καλεῖται στήν ἐμπειρική πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τά προσφερθέντα σταφύλια, ὡς ἀρχή τῆς νέας σοδειᾶς τοῦ εὐλογημένου καρποῦ, εὐχήθηκε στούς ἐκκλησιασθέντες κατάλληλα καί εὐχήθηκε γιά τούς ἀπολειφθέντας ἐνορίτες.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Ἱ. Παράκληση στήν Ἄνω Χώρα, πού εἶναι ἱστορικό κεφαλοχώρι καί παραθεριστικό κέντρο.

Δεῖτε Φωτογραφίες

*

Παράκληση στήν Καλαβρούζα καί ἐκδήλωση

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤήν Δευτέρα 7 Αὐγούστου τελέσθηκε Παράκληση στόν Ἱ.Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Καλαβρούζας. Λόγῳ δέ τῆς πολλῆς ζέστης, ἡ Παράκληση τελέσθηκε στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε κατάλληλα στούς πιστούς. Ἀμέσως μετά, ὅλο τό ἐκκλησίασμα κατευθύνθηκε στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ, δίπλα στό παλαιό Σχολεῖο πού σήμερα εἶναι ἕνα λαογραφικό μουσεῖο, ὅπου πραγματοποιήθηκε θαυμάσια ἐκδήλωση γιά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἀρχαία Αἰτωλία» τοῦ M. Bazin, πού ἐπιμελήθηκε ὁ Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος. Ἡ ἐκδήλωση συνοδεύθηκε ἀπό παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τόν Π. Ἀναστασόπουλο καί τήν συνοδεία του, καί χορούς τῶν νέων τοῦ πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γαυρολίμνης.

*

Περιοδεία στό Νεοχώρι, τήν Κλεπᾶ καί τήν Ἀράχωβα Ναυπακτίας

Τό Σαββατοκύριακο 12-13 Αὐγούστου ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τά χωριά τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας Νεοχώρι, Κλεπᾶ καί Ἀράχωβα, τά ὁποῖα ἀπέχουν δυόμιση περίπου ὧρες μέ τό αὐτοκίνητο ἀπό τήν Ναύπακτο.

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ἐπισκέφθηκε τό Νεοχώρι, στό ὁποῖο ἐφημέριος εἶναι ὁ Ἱερέας π. Νικόλαος Μασγάλας, καί μετά ἀπό τήν ὑποδοχή καί τήν δέηση στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ Ἱερέως σέ μιά Ἐνορία καί τήν πολύτιμη ὑπηρεσία πού προσφέρει σέ ὅλους τούς Ἐνορίτες καί τήν Πατρίδα γενικότερα. Ἔπειτα, στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μίλησε στούς Χριστιανούς, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἦταν ὁμογενεῖς, γιά τίς ἐμπειρίες του ἀπό ἄλλες Ἐνορίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, πού προσπαθοῦν νά ζοῦν μέ τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν Κλεπᾶ, ἄλλοτε κέντρο τῆς Ἐπαρχίας Κλεπαΐδος, ὅπου τέλεσε τόν Ἑσπερινό, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Προσχίου Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Πλάκα, τοῦ Ἐφημερίου π. Χρήστου Δανιᾶ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Παϊσίου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συνάντηση μέ τούς γνωστούς του Ἐνορίτες, τούς μίλησε μέ ἀφορμή τίς ἱερές εἰκόνες τῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας, οἱ ὁποῖες ἦταν στά προσκυνητάρια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κλεπᾶς. Ἐξέφρασε ὅμως καί τήν συμπάθειά του γιά τήν ἐπικίνδυνη κατάσταση τοῦ χωριοῦ λόγῳ τῆς κατολίσθησης καί τήν ἀδυναμία τῆς Πολιτείας νά ἀντιμετωπίση τό φαινόμενο, καί ἔκανε δέηση γιά ἕνα παιδάκι πού τραυματίσθηκε σοβαρά πέφτοντας σέ ἕνα ρῆγμα πού εἶχε σχηματισθῆ.

Μετά τόν ἑσπερινό, ὁ Σεβασμιώτατος κάθισε στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ γιά νά συζητήση μέ τούς Ἐνορίτες, γεύθηκαν μέ τήν συνοδεία του τά γνήσια κηπευτικά προϊόντα τοῦ χωριοῦ καί διανυκτέρευσαν σέ ἕνα ἀπό τούς ἄριστα κατασκευασμένους ξενῶνες τοῦ χωριοῦ.

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀραχώβης, ἕναν θαυμάσιο Ναό τοῦ 18ου αἰῶνος, τόν ὁποῖο διατηρεῖ σέ ἄριστη κατάσταση ὁ Ἐφημέριος καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς π. Γαβριήλ. Εἰσερχόμενος, μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος, στόν Ἱερό Ναό εἶπε ὅτι ἀξίζει κανείς νά ταξιδεύση ἀπό τά χαράματα ἀπό τήν Ναύπακτο γιά νά λειτουργηθῆ στόν Ἱερό αὐτό Ναό.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν θεολογική ἀξία τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν, τῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου πού ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τήν Κυριακή αὐτή. Οἱ Μαθητές ἔλαβαν μεγάλη Χάρη κατά τήν Μεταμόρφωση, καί ἔπειτα πέρασαν τήν σκληρή δοκιμασία τῶν Παθῶν καί τῆς Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ, γιά νά λάβουν καί πάλι τήν Χάρη τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτό συμβαίνει καί στήν ζωή μας, ἀφοῦ ἡ δύναμη καί ἡ χαρά ἀντικαθίστανται ἀπό σκληρούς πειρασμούς, τούς ὁποίους πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε μέ ἐλπίδα καί ὑπομονή. Αὐτές τίς δύσκολες καταστάσεις μᾶς βοηθοῦν νά τίς ξεπεράσουμε ἡ Θεοτόκος καί οἱ Ἅγιοι. Σέ αὐτό μᾶς βοηθοῦν καί οἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας, πού νοηματοδοτοῦν τήν ζωή μας.

Τελέσθηκε ἀκόμη Ἀρχιερατικό μνημόσυνο γιά τούς πεσόντες ὑπέρ τῆς Πατρίδος Ἀραχωβίτες.

Μετά τήν θεία Λειτουργία προσφώνησε τόν Σεβασμιώτατο ὁ ἀναγνώστης καί δικηγόρος στόν Ἄρειο Πάγο κ. Γεώργιος Γαλανόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἀγάπη, τόν σεβασμό καί τήν τιμή πού αἰσθάνονται ὡς Ναυπάκτιοι γιά τόν Μητροπολίτη τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του μίλησε γιά τήν μεγάλη ἀξία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, τήν ὁποία ζηλεύουν καί ἐπιθυμοῦν νά ζοῦν σύγχρονοι ἄνθρωποι σέ ὅλη τήν ὑφήλιο, καί χαρακτήρισε ἀμαθεῖς ὅσους ἐπιτίθενται ἐναντίον τῆς παραδόσεως αὐτῆς, πού εἶναι γεμάτη ἀγάπη καί ἐλευθερία γιά τόν ἄνθρωπο.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε στήν θαυμάσια πλατεία τῆς Ἀράχωβας μέ τούς Ἐνορίτες καί τούς ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ καί συζήτησαν διάφορα ἐπίκαιρα θέματα.

Δεῖτε Φωτογραφίες

 *

Ἐγκώμια τῆς Παναγίας στό Ἀντίρριο

Μέ μεγάλη συμμετοχή πιστῶν τελέσθηκε ἡ Ἱερά Παράκληση μέ τά Ἐγκώμια στήν Θεοτόκο στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου, τήν Κυριακή 13 Αὐγούστου. Τό Ἐκκλησίασμα στόν κατάμεστο Ἱερό Ναό ἔψαλε μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς Ἱεροψάλτες τά Ἐγκώμια στήν Θεοτόκο καί ἀκολούθησε πάνδημη ἱερά Λιτανεία. Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν Ἐφημέριο-Ἱεροκήρυκα π. Πολύκαρπο καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν ἄψογη διοργάνωση καί τούς κόπους τους γιά τήν πρόοδο τῆς Ἐνορίας.

Δεῖτε τό Άφιέρωμα

*

Πρώτη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό κεντρικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤήν παραμονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τελέσθηκε ἡ πρώτη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό κεντρικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία. Τά δύο μικρότερα παρεκκλήσια, ὡς γνωστόν, ἀφιερώθηκαν στούς νεοφανεῖς ὁσίους Πορφύριο καί Παΐσιο.

Μέ τόν τρόπο αὐτό θά τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἡ Κυρία Θεοτόκος στήν καρδιά τῆς Ναυπάκτου, κατά τίς μεγάλες Θεομητορικές Ἑορτές.

Πάντως, ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν τήν ἡμέρα τῆς Παναγίας σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ναυπάκτου, ἀνεξαιρέτως, ἦταν ἀθρόα.

Δεῖτε Φωτογραφίες

*

Στήν Μεγάλη Παναγιά Θηβῶν

Φέτος, τήν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἑορτάσθηκαν στήν Θήβα δύο σημαντικές ἐπέτειοι, τά 150 χρόνια ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεγάλης Παναγιᾶς καί τά 50 χρόνια Ἱερωσύνης-Ἀρχιερωσύνης τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος συμμετεῖχε, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μητροπολίτη Θηβῶν κ. Γεωργίου, στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο μέ προεξάρχοντα τόν Μακαριώτατο, πού τελέσθηκε στήν Μεγάλη Παναγιά Θηβῶν, καί μέ τήν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί πολλῶν Ἀρχῶν.

Δεῖτε τό Ἀφιέρωμα

*

Τοπική πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Βλασίου

Τήν 17η Αὐγούστου πανηγυρίζει μέ μεγαλοπρέπεια ὁ Ἅγιος Βλάσιος Τριχωνίδος τό θαῦμα τῆς διασώσεως τοῦ χωριοῦ ἀπό τούς Τούρκους.

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςὉ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό, ἐνῶ συμμετεῖχαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Καλλίνικος, ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς περιοχῆς π. Δαμασκηνός, ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Αἰτωλίας π. Λαυρέντιος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Παναγιώτης μέ τό σύνολο σχεδόν τῶν Ἱερέων τῆς ἐπαρχίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος στό κήρυγμά του στόν Ἱερό Ναό ἀναφέρθηκε στήν «Πρεσβυτέρα» καί στόν «Ἄγγελο τῆς μετανοίας», σύμφωνα μέ τό βιβλίο τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» καί ἐξύμνησε μέ τόν λόγο του τήν Ἐκκλησία. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἔδειξε τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ποιά θέση ἔχουν οἱ ἅγιοι καί ποιά εἶναι ἡ δική μας θέση στήν Ἐκκλησία.

Μετά τόν ἑσπερινό στόν Ἄνω Ἅγιο Βλάσιο σχηματίσθηκε πάνδημη λιτανευτική πομπή, μέ τήν ἱερά εἰκόνα πού τήν κρατοῦσαν νέοι τοῦ τοπικοῦ πολιτιστικοῦ Συλλόγου, τόν Σεβασμιώτατο καί τούς Ἱερεῖς, μέ τό Τμῆμα τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀγρινίου, τίς ἀρχές τοῦ τόπου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο Ἀγρινίου Εὐθύμιο Γρίβα καί τόν πρόεδρο τῆς τοπικῆς Κοινότητας Παναγιώτη Πολυχρόνη καί μέ πλῆθος πιστῶν.

Κατά τήν ἀρτοκλασία στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν Ἐφημέριο π. Κωνσταντῖνο καί ὅλους τούς συντελεστές τῆς ἑορτῆς, καί μίλησε γιά τόν ἄρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ Ἐκκλησίας καί Ἔθνους, ὅπως φαίνεται στήν Ἑλλάδα, τίς Ἑλληνικές Κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε θεία Λειτουργία μέ μεγάλη συμμετοχή πιστῶν καί μέ προεξάρχοντα τόν Ἱεροκήρυκα τῆς ἐπαρχίας π. Δαμασκηνό Βασιλόπουλο, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Βλασίου.

Δεῖτε Φωτογραφίες

*

Ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Ναυπακτία

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΜέ μεγάλη λαμπρότητα καί μέ πρωτοφανῆ συμμετοχή πιστῶν ἑορτάσθηκε ἡ Ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου.

Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε γιά τήν θέση καί τήν τιμή τῆς Παναγίας στήν πρώτη Ἐκκλησία, ἀλλά καί στό Ἅγιον Ὄρος. Μέ ἀφορμή τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐσφαγμένης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μίλησε γιά τήν ἀγάπη τῆς Παναγίας καί τήν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους. Ἡ Παναγία, ὅπως καί ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ἡ ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων, ἀγαπᾶ ὅλους καί δέν ἔχει ἐχθρούς. Ἀκόμη καί οἱ λεγόμενοι ἐχθροί τῆς Παναγίας καί τῆς Ἐκκλησίας, πού μπορεῖ νά φθάσουν καί σέ πράξεις ἀπρεπεῖς καί ἀήθεις, εἶναι ἄνθρωποι ἄρρωστοι καί μυωπικοί, πού ὅμως μπορεῖ ἀργότερα νά γίνουν τά καλύτερα παιδιά τῆς Παναγίας καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ὅσο διώκεται τόσο καί δοξάζεται καί δυναμώνεται, ἀλλά ἐμεῖς ὀφείλουμε νά σεβόμαστε τήν Ἐκκλησία καί νά μήν προκαλοῦμε πληγές στό σῶμα της.

Μετά τόν ἑσπερινό καί τήν ἀρτοκλασία, ἀκολούθησε λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Κατά τήν ἀπόλυση ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες του σέ ὅλους, εὐχαρίστησε τόν Ἐφημέριο π. Χρῆστο Βλάχο καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τούς κόπους τους καί τήν ἀγάπη τους στήν Ἐνορία καί ἐπήνεσε τήν Ἐνορία ὡς μιά καλά ἀναπτυσσόμενη Ἐνορία καί κάλεσε ὅλους τούς Ἐνορίτες νά τούς στηρίζουν στό ἔργο τους. Εὐχήθηκε δέ ἀγάπη καί ἑνότητα καί τήν προστασία τῆς Παναγίας.

Μετά τό πέρας τῆς Λιτανείας στόν προαύλιο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία ἐκδήλωση γιά στήν ἱστορία τῆς Ἐνορίας, μέ εἰσήγηση τοῦ δικηγόρου κ. Χρήστου Σιαμαντᾶ καί μέ συνοδεία μουσικῆς ἀπό τήν ὀρχήστρα τοῦ ΚΑΠΗ Ναυπάκτου.

Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν ἦταν πρωτοφανής, ἐνῶ τίς Ἀρχές ἐκπροσώπησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σιαμαντᾶς καί μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ναυπάκτου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό Ναό Παλαιοπαναγιᾶς λειτούργησε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος μέ Ἱερεῖς τῆς περιφέρειας, καί μέ μεγάλη συμμετοχή πιστῶν.

*

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤό πρωΐ τῆς 23ης Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν πανέμορφο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλατάνου, πού ἦταν κατάμεστος ἀπό Πλατανιῶτες, μέ τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πλατάνου Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Πλάκα, τόν Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπο Θεοφάνη, καί τόν ἱεροδιάκονο τῆς Μητροπόλεως π. Παΐσιο.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ Παναγία βρίσκεται στό κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς: στό κέντρο τῶν Ἀποστόλων, ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεώς της∙ στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπως φαίνεται στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ὅπου ἁγιογραφεῖται ὡς Πλατυτέρα∙ στό κέντρο τῆς θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ μετά τόν καθαγιασμό τῶν τιμίων Δώρων ἐκφωνεῖται τό «ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἀχράντου...» καί ψάλλεται ὁ Θεομητορικός ὕμνος «Ἄξιον ἐστί»∙ καί στό κέντρο τῆς καρδιᾶς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀγάπη πρός τήν Παναγία καί προσευχή σέ αὐτήν.

Στό τέλος τῆς Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τά ἑορταστικά κόλλυβα τῆς Παναγίας καί τόν εὐπρεπισμένο μέ τήν ἄμπελο ἄρτο πού προσέφερε μιά ἐνορίτισσα, καί εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πλατάνου π. Γαβριήλ, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τούς ἱεροψάλτες, τούς παρόντες ἄρχοντες καί εἶπε ὅτι στήν Πατρίδα μας ὑπάρχει ἑνότητα μεταξύ Ἐκκλησίας καί Ἔθνους τήν ὁποία δέν μποροῦν νά διασπάσουν ὅσοι ὁμιλοῦν γιά τόν λεγόμενο χωρισμό Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, πού εἶναι ἕνα ψευδές καί ἀνυπόστατο ἰδεολόγημα, γιατί στό βάθος ἐπιθυμοῦν τόν χωρισμό τοῦ Ἔθνους ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τίς παραδόσεις.

Τίς Ἀρχές ἐκπροσώπησαν Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας καί ὁ Σύμβουλος Πλατάνου. Στό ἐκκλησίασμα, πού ἀποτελεῖτο ἀπό Πλατανιῶτες καί ἀπό ἐπισκέπτες τοῦ ὄμορφου αὐτοῦ κεφαλοχωρίου τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας, ἦταν καί ἡ Ὀλυμπιονίκης στήν συγχρονισμένη κολύμβηση Εὐαγγελία Πλατανιώτη, ἡ ὁποία κατάγεται ἀπό τόν Πλάτανο καί μέ τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἐγκάρδια συνομιλία.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὅλοι οἱ Πλατανιῶτες ἀντήλλαξαν εὐχές κάτω ἀπό τόν μεγάλο Πλάτανο τῆς πλατείας, καί προσφέρθηκε γεῦμα στούς ἐπισήμους ἀπό Ἐνορίτισσες στό ἀνακαινισμένο ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Φωτογραφίες ἀπό τήν Παλαιοπαναγιά

Φωτογραφίες ἀπό τόν Πλάτανο

*

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ - Ἁγίου Διονυσίου

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤήν 24 Αὐγούστου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί μετακοδιμῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, πανηγύρισε τό ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στήν Ναύπακτο, καθώς καί ἀρκετά Παρεκκλήσια καί Ξωκκλήσια τῆς Ἐπαρχίας μας, περίπου δέκα τόν ἀριθμό.

Ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στό Ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στό Χάνι Μπανιά, τό ὁποῖο εἶχε ἐγκαινιάσει πρίν εἴκοσι περίπου χρόνια. Στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στήν Καλαβρούζα συλλειτούργησε ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Καλλίνικος μέ Ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ἐνῶ στό Ἅγιο Διονύσιο συλλειτούργησε ὁ Ἱεροκήρυκας π. Εἰρηναῖος μέ Ἱερεῖς πού ἐξυπηρετοῦν κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους τό Παρεκκλήσι. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης π. Πολύκαρπος λειτούργησε στό Ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στήν Ἄνω Χώρα.

Δεῖτε Φωτογραφίες

*

Στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΤήν Κυριακή 27 Αὐγούστου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης. Ἐπειδή τήν ἡμέρα τῆς Παναγίας ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε παραστεῖ στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τόν Ἱερὸ Ναό Μεγάλης Παναγιᾶς καί γιά τόν Μακαριώτατο, στήν Θήβα, καθόρισε νά λειτουργήση αὐτή τήν Κυριακή στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας μας, στήν «Κιβωτό τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας». Συμμετεῖχαν ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Καλλίνικος καί ὁ Ἡγούμενος π. Πολύκαρπος καί οἱ δύο Διάκονοι, π. Παΐσιος καί π. Νικόδημος, καί ἐκκλησιάσθηκαν προσκυνητές κυρίως ἀπό τήν Ναύπακτο. Ἡ Ἱερά Μονή εἶναι αὐτήν τήν στιγμή σέ ἄριστη κτηριακή κατάσταση καί μέ τήν ἐπάνδρωσή της μέ τόν Ἡγούμενο, τόν ἱεροδιάκονο καί δύο μοναχούς, τελοῦνται ἀνελλιπῶς οἱ ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες.

Δεῖτε Φωτoγραφίες

*

Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Βομβοκοῦς Ναυπάκτου

Σύναξε καί πάλι ὅλη τήν Ναύπακτο στό Μοναστήρι του στήν Βομβοκοῦ ὁ Τίμιος Πρόδρομος κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἀποτομῆς τῆς Τιμίας του Κεφαλῆς.
Τήν παραμονή στόν Ἑσπερινό τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός, μέ λιτανεία, ἀρτοκλασία καί θεῖο κήρυγμα.

Κύριο Θέμα: Λατρευτικός ΑὔγουστοςΧοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στό προφητικό ἀνάγνωσμα «ὁδεύσαμε τρίβους ἀβάτους καί οὐκ ἔγνωμεν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου» καί ἔκανε τήν διάκριση μεταξύ «τρίβου» ἀνομίας καί ἀπωλείας καί «ὁδοῦ» τῆς ζωῆς. Εἶπε ὅτι ἡ ἐπιλογή ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ ἀναγνώσματος αὐτοῦ ἔγινε πρῶτον γιατί ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἐπαναλάμβανε τόν λόγο τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου «ἑτοιμάσατε τήν ὁδό Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ» καί ἑτοίμαζε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου κηρύσσοντας μετάνοια στόν λαό, καί δεύτερον γιατί ὁ Ἡρώδης ὁδηγοῦσε τόν λαό σέ τρίβους ἀβάτους. Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν Χριστό πού εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή», καί σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Καβάσιλα ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός, Αὐτός μᾶς δίνει τήν δύναμη νά βαδίσουμε καί συγχρόνως εἶναι τό τέρμα καί ἡ ἀνάπαυση. Ἐπίσης, κατά τούς Πατέρας, στήν ὁδό εἶναι οἱ Χριστιανοί πού καθαρίζονται ἀπό τά πάθη, στήν ἀλήθεια ὅσοι εἶναι στόν φωτισμό καί στήν ζωή ὅσοι ἔφθασαν στόν δοξασμό. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν Διδαχή τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων περί τῶν δύο ὁδῶν, τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, καί ὅτι πρέπει νά βαδίζουμε τήν εὐθεία ὁδό, τῆς ἀλήθειας καί τῆς εἰλικρίνειας καί ὄχι τῆς σκοπιμότητας καί τοῦ ψεύδους.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέσα στόν κατάμεστο παλαιό καθολικό τῆς Μονῆς, ἄν καί ἐπικρατοῦσε πολλή ζέστη.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του μέ ἀφορμή τήν ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἀναφέρθηκε στούς «κεφαλοφόρους» ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδή τούς ἁγίους πού εἰκονίζονται νά προσφέρουν τήν κεφαλή τους στόν Χριστό, δηλαδή ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουν. Προσφέροντας τήν κεφαλή τους, προσφέρουν τά πάντα στόν Χριστό, ἀφοῦ ἀπό τήν κεφαλή διευθύνεται ὅλο τό σῶμα καί ἐκεῖ εἶναι τό κέντρο τῶν αἰσθήσεων τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πράξη αὐτή ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὑπερτάτης θυσίας καί τελείας ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως στόν Χριστό.

Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ Μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Γοργοεπηκόου, ἔψαλαν οἱ Πρωτοψάλτες τῶν Ναῶν τῆς Ναυπάκτου μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, ἐκκλησιάσθηκε πλῆθος πιστῶν μέ ἐπικεφαλῆς τίς Ἀρχές τοῦ τόπου, τόν Βουλευτή Δημ. Κωνσταντόπουλο, τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας Παν. Λουκόπουλο, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Θ. Κοτρωνιᾶ, τόν πολιτευτή Χρ. Παΐσιο, τούς Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Τροχαίας Ναυπάκτου, πού εἶχαν καί πολλή δουλειά γιά νά διευκολύνουν τούς προσκυνητές.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους, ἰδιαιτέρως τήν Ἡγουμένη Εἰρήνη καί τήν Συνοδεία της πού κρατοῦν ζωντανή αὐτή τήν «πνευματική ὄαση» τῆς Ναυπάκτου καί κάλεσε ὅλους νά ἀγαποῦν τό ἱστορικό καί φτωχό αὐτό Μοναστήρι, ὅπως ἤδη τό κάνουν.

Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό

Φωτογραφίες ἀπό τήν Θεία Λειτουργία

*

Ἀμέσως μετά τόν Τίμιο Πρόδρομο, μέ λίγες μέρες ἴσως ἀνάπαυλα, ἀρχίζει τό νέο Ἐκκλησιαστικό ἔτος, ἡ νέα Ἴνδικτος, μέ τίς ἰδιαίτερες προετοιμασίες, ἑορτές, λατρευτικές ἐκδηλώσεις, ποιμαντικές δραστηριότητες, ἰδιαιτέρως γιά τήν νεότητα.

Εὐχόμαστε νά εἶναι καί τό νέο Ἐκκλησιαστικό ἔτος εὐλογημένο καί σωτήριο.–

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3712