Skip to main content

Κύριο Θέμα: Ἱερά Σύνοδος κατά Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως

 Ἐξεδόθη Συνοδική Ἐγκύκλιος γιά τήν παρεκτρεπομένη Ἱερὰ Μονή

Πρός
τόν εὐλαβέστατο ἱερό κλῆρο καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου

Ἡ Ἐγκύκλιος 2982 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου σὲ pdf

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπικοινωνεῖ μαζί σας προκειμένου νά σᾶς ἐνημερώσει γιά σοβαρό πνευματικό ζήτημα, τό ὁποῖο ἐπί πολλά ἔτη ἀπασχολεῖ τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Πρόκειται γιά τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ναυπάκτου, ἡ ὁποία ἀπασχόλησε ἀπό τήν ἵδρυσή της ὅλους τούς Μητροπολίτες Ναυπάκτου καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τίς διαρκεῖς ἀντικανονικές ἐνέργειές της καί τόν ἀντιπαραδοσιακό μοναχισμό της, πού ἀποτελεῖ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ.

Στό πλαίσιο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἀναγκάστηκε νά διενεργήσει ἐλέγχους στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει ζητήματα οἰκονομικῶν ἀτασθαλιῶν, ὅπως ὄφειλε ἐκ τῆς θέσεώς του. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τό Ἑλληνικό Δημόσιο μέ ἀποφάσεις του ἔχει καταλογίσει μεγάλα ποσά σέ βάρος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ οἱ ὀφειλές αὐτές αὐξάνονται συνεχῶς. Τό ὑπ' ἀριθμ. 85/2016 βούλευμα τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Δυτικῆς Στερᾶς Ἑλλάδος μιλᾶ γιά ἐγκληματική δράση, πού ἄρχισε τό 1995. Ἡ Ἱερά Σύνοδος γνωρίζει ὅτι τό πρόβλημα αὐτό ὑπῆρχε πρίν ἀκόμη ἀναλάβει τά καθήκονά του ὁ νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, δηλαδή ἡ διαμάχη αὐτή ὑπῆρξε καί μέ τούς πρό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου Μητροπολίτες γιά διάφορα οἰκονομικά καί κανονικά ζητήματα. Δυστυχῶς ὅμως, ὁ πρώην Ἡγούμενος τῆς Μονῆς καί οἱ περί αὐτόν προσπάθησαν νά ἐμφανίσουν τίς καθ' ὅλα σύννομες καί ἐπιβεβλημένες ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ὡς ἔκφραση προσωπικῆς ἐμπαθείας καί δημιούργησαν μεγάλο σκανδαλισμό στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπί δεκαετίες. Ἀλλά καί τίς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τά θέματα αὐτά τίς ἀγνόησαν ἐπιδεικτικά οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὑπέπεσαν σέ σωρεία κανονικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀτοπημάτων, σέ παραβάσεις πού δέν προσιδιάζουν σέ μοναχούς, τίς ὁποῖες ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχει στιγματίσει μέ πολλούς τρόπους.

Μετά ἀπό πολλές ἀπειθαρχίες, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπέβαλε σέ ὅλους τούς ἱερομονάχους καί μοναχούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διαδοχικά τό ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι κατά τήν διάρκειά του δέν μποροῦν νά τελοῦν ὁποιανδήπτοε ἱεροπραξία (οἱ ἱερεῖς), ἀλλά καί νά μεταλαμβάνουν. Ἐπίσης, στό ἴδιο ἐπιτίμιο ὑπόκεινται καί ὅλοι ὅσοι συμπράττουν μέ αὐτούς ἐκκλησιαστικά καί λειτουργικά σύμφωνα μέ τήν βασική κανονική ἀρχή: «ὁ ἀκοινωνήτῳ κοινωνῶν ἀκοινώνητος ἔσται» (359/6-9-2007 Ἱερᾶς Συνόδου). Τά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια ἐπέβαλαν ἀκόμη στόν τότε ἡγούμενο π. Σπυρίδωνα Λογοθέτη τήν ποινή τῆς ἐκπτώσεως ἀπό τό ἀξίωμά του καί στόν πρώην ἱερομόναχο Ἰγνάτιο Σταυρόπουλο τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως ἀπό τήν Ἱερωσύνη καί τόν ὑποβίβασαν στήν τάξη τῶν μοναχῶν.

Δυστυχῶς ὅμως, καί αὐτές τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Μονῆς δέν τίς ἐφαρμόζουν. Μάλιστα, ὁ καθαιρεθείς μοναχός Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος συνεχίζει νά «λειτουργεῖ» ἀντικανονικά καί τελεῖ μυστήρια, ὅπως τό βάπτισμα, τά ὁποῖα εἶναι ἄκυρα καί ἀνυπόστατα γιά τήν Ἐκκλησία. Αὐτή εἶναι μία ἀκόμη κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης κάθε σεβασμοῦ πρός τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί πρός τήν θεμελιώδη μοναχική ἀρετή τῆς ὑπακοῆς ἀπό ὅλους τούς μοναχούς τῆς Μονῆς. Αὐτή ἡ περιφρόνηση στίς ἀποφάσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων ὅμως ἔφερε καί τήν καταδίκη μελῶν τῆς Μονῆς ἀπό τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη σέ ποινές φυλάκισης γιά παράνομη δραστηριότητα, ἰδιαίτερα μάλιστα τοῦ μοναχοῦ Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος ἔχει καταδικαστεῖ σέ ποινές φυλακίσεως κατ' ἐπανάληψιν.

Πρέπει στό σημεῖο αὐτό νά τονίσουμε ὅτι αὐτή ἡ πρωτοφανής περίπτωση περιφρονήσεως Ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτειακῶν νόμων εἶναι μεμονωμένη. Δέν ἔχουμε ἄλλα τέτοια φαινόμενα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Καμμία ἄλλη Μονή δέν ἔχει παρουσιάσει τέτοια συμπεριφορά. Οἱ μοναχοί τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι φιλόθεοι, φιλότιμοι καί φιλάνθρωποι καί ἐπιδεικνύουν Ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ἀξίζουν κάθε τιμή ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ἀξίζουν νά διασύρονται ἀπό τήν σκανδαλώδη ἐξαίρεση τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως.

Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τονίζει πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι στηρίζει τίς ἐνέργειες τοῦ ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, πρός ἀποκατάστασιν τῆς διασαλευομένης κανονικῆς τάξεως. Ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει ὅλον τόν ἱερό κλῆρο, τούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί τόν πιστό λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά μήν ἀκολουθοῦν «ἀλλοτρίους», ἀντικανονικούς καί ἀνυποτάκτους κληρικούς καί μοναχούς, οὔτε νά μετέχουν στίς «παρασυναγωγές», στίς Λειτουργίες, τίς ἀκολουθίες, τίς βαπτίσεις καί ὅλα τά μυστήρια πού τελοῦνται ἀπό αὐτούς στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως ἤ καί ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐπειδή εἶναι ἄκυρα καί ἀνυπόστατα. Γενικά νά μή γίνονται μέ τήν συμμετοχή τους ἠθικοί αὐτουργοί σέ κατάσταση πού ἐξελίσσεται σέ ἰδιότυπο ἐν δυνάμει σχίσμα. Εὔχεται δέ, ὁ Θεός νά δώσει ταπείνωση, μετάνοια καί φωτισμό σέ ὅλους τούς φυσικούς καί ἠθικούς αὐτουργούς αὐτῆς τῆς δεινῆς πνευματικῆς δοκιμασίας.

+ Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
+ Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
+ Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
+ Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
+ Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
+ Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
+ Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
+ Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
+ Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
+ Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
+ Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
+ Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
+ Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
+ Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 5451