Skip to main content

Νέο βιβλίο - Ναυπάκτου Ἱεροθέου: «Μαχόμενη Θεολογία»

Κυκλοφόρησε νέο βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου μέ τίτλο «Μαχόμενη Θεολογία», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τό πέμπτο τόμο τῶν ἀφιερωματικῶν ἐκδόσεων γιά τήν εἰκοσαετία ἀρχιερατείας του 1995-2005. Περιλαμβάνει τίς Συνεντεύξεις πού ἔδωσε σέ διάφορες Ἐφημερίδες καί Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας στό διάστημα αὐτό.

Νέο βιβλίο - Ναυπάκτου Ἱεροθέου: «Μαχόμενη Θεολογία»Πρόκειται γιά μιά πολύτιμη συλλογή 115 συνεντεύξεων, μέ κρίσιμες ἀπόψεις τοῦ Μητροπολίτου –μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μέ ἄλλες ἁρμοδιότητες πού ἀναλάμβανε κατά καιρούς– πάνω σέ πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα τῆς ἐπικαιρότητος. Παρέχονται ἐπίσης πολλά στοιχεῖα θεολογικά, ἐκκλησιαστικά, κοινωνικά, ἱστορικά, κλπ.

Τό βιβλίο ἀφιερώνεται ἀπό τόν συγγραφέα «στούς δημοσιογράφους μέ τούς ὁποίους συνεργάστηκε ἁρμονικά γιά θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά ζητήματα, ἰδίως στήν ἐξαίρετη δημοσιογράφο Μαρία Παπουτσάκη ἡ ὁποία πρόσφατα κοιμήθηκε».

Παρατίθεται κατωτέρω ὁ πρόλογος τοῦ συγγραφέως.

*

Πρόλογος

Ὅταν ἔγινα Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, εἶχα ἤδη δημοσιεύσει πολλά βιβλία, εἶχα κληθῆ νά εἰσηγηθῶ θέματα σέ διάφορα Συνέδρια, ἤμουν μέλος διαφόρων Ὀργανισμῶν, ὅπως στόν Ὀργανισμό κατά τῶν Ναρκωτικῶν καί γιά τό AIDS, συμμετεῖχα στό Ἐθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ἤμουν Διευθυντής Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κλπ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἤμουν γνωστός στό εὐρύ κοινό, ἀλλά καί στόν δημοσιογραφικό χῶρο.

Ἔτσι, μετά τήν ἐπισκοποίησή μου δεχόμουν ἐρωτήσεις ἀπό δημοσιογράφους γιά ποικίλα ἐκκλησιαστικά καί κοινωνικά θέματα. Ὅταν ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁρίσθηκα ἀπό τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυρό Χριστόδουλο ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας, τότε δεχόμουν συνεχῶς προτάσεις γιά νά δώσω συνεντεύξεις στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης.

Ἐπί Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου ἀνεφύησαν σοβαρά ἐκκλησιαστικά θέματα, ὅπως ἡ καταγραφή τοῦ Θρησκεύματος στίς Ταυτότητες, ἡ κρίση μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες, τά ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα κλπ., τά ὁποῖα ταλαιπώρησαν τήν κοινωνία καί τήν Ἐκκλησία. Ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου καί γνωστός στούς δημοσιογράφους Ἱεράρχης καλούμουν νά δώσω ἐξηγήσεις καί ἀπαντήσεις γιά τά φλέγοντα αὐτά ζητήματα. Ἔτσι ἔδωσα πολλές συνεντεύξεις, οἱ ὁποῖες δημοσιεύθηκαν σέ διάφορες Ἐφημερίδες καί περιοδικά.

Αὐτό τό ἔργο εἶναι δύσκολο. Ὅταν κανείς δίνη συνεντεύξεις γιά κάποιο θέμα, πρέπει νά εἶναι σαφής, νά ἀπαντᾶ στά ἐρωτήματα, ἀλλά ἀφ’ ἑνός μέν νά μή ἀποκαλύπτη ὅ,τι εἶναι εὐαίσθητο ἀπό ἀπόψεως ἐκκλησιαστικῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀναδεικνύη πλευρές τοῦ θέματος πού συνήθως ἀγνοοῦνται ἀπό τούς ἐρωτώντας.

Ἔπειτα, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο σοβαρό θέμα. Συνήθως οἱ δημοσιογράφοι λαμβάνοντας συνέντευξη προσπαθοῦν νά βγάλουν «εἴδηση»  πού θά προκαλέση τόν ἀναγνώστη, ἀλλά καί ὁ συνεντευξιαζόμενος θά πρέπει νά χρησιμοποιήση τήν δημοσιογραφία γιά νά περάση τίς ἀπόψεις του γιά τήν Ἐκκλησία καί τό ἔργο της. Ἔτσι, κατά τήν πορεία τῆς συνέντευξης καταλάβαινα ὅτι γινόταν μιά «μυστική μάχη» μεταξύ τοῦ δημοσιογράφου καί ἐμοῦ.

Ἀκόμη, ὁ τρόπος τῆς συνέντευξης καί ὁ χῶρος πού ἐπρόκειτο νά δημοσιευθῆ ἀπαιτοῦσαν μιά διαφορετική γλώσσα ἀπό ἐκείνη πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ἱεροκήρυκας στόν ἄμβωνα τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Κληρικός πρέπει νά ἔχει στέρεες θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές βάσεις, ἀλλά συγχρόνως θά πρέπει νά κενοῦται, νά κατεβαίνη στό ἐπίπεδο τῶν ἀναγνωστῶν τῶν κοσμικῶν ἐφημερίδων καί περιοδικῶν.

Ὅλες αὐτές οἱ συνεντεύξεις καί δηλώσεις πού ἔδωσα τήν εἰκοσαετία τῆς ἐπισκοπικῆς μου διακονίας συγκεντρώθηκαν στόν τόμο αὐτό γιά τήν εὐχερέστερη ἀνάγνωση. Ἀσφαλῶς ὁ ἀναγνώστης δέν πρέπει νά ξεχνᾶ ὅτι εἶναι θεολογικός λόγος προσαρμοσμένος σέ κοινωνικό ἐπίπεδο, ὥστε νά γίνεται ἀποδεκτός ἀπό τούς ἀνθρώπους πού δέν ἐκκλησιάζονται καί δέν θεολογοῦν, ἀλλά πρέπει μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο νά προβληματίζονται ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό λόγο.

Τό βιβλίο αὐτό δίνει τήν δυνατότητα στόν ἀναγνώστη νά μάθη τίς ἀπόψεις μου σέ διάφορα θέματα μέ ἕναν ἁπλό καί ἀφομοιωτικό τρόπο καί γενικά νά καταλάβη τίς θέσεις μου γιά διάφορα θεολογικά, ἐκκλησιαστικά καί κοινωνικά θέματα. Στά ἄλλα βιβλία μου μπορεῖ κανείς νά βρῆ τίς ἀπόψεις μου γραμμένες μέ πιό συγκροτημένο τρόπο, ἐνῶ στό βιβλίο αὐτό θά δῆ τίς ἀπόψεις μου μέ εὔπεπτο τρόπο, πάντως νά ἀποκτήση γνώση ὅλων τῶν ἀπόψεων μου.

Ἔγραφα στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ναυπάκτου
στίς 10 Σεπτεμβρίου 2016,
ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεώς μου.

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 3071