Skip to main content

Ὁ Κάστρο «ἀνακάλυψε τόν Ἰησοῦ»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου

Ὁ θάνατος τοῦ Φιντέλ Κάστρο ἔδωσε τήν εὔκαιρία σέ πολλούς νά ὁμιλήσουν γιά τόν ἐπαναστάτη Κάστρο, γιά τό ὅτι «ξόδεψε 638 ζωές», ἀφοῦ τόσες φορές ὑποθέτουν ὅτι προσπάθησαν νά τόν σκοτώσουν, γιά τό τέλος μιᾶς ὁλόκληρης ἐποχῆς.

Ἐκεῖνο πού θέλω νά σημειώσω εἶναι ὅτι ἡ κόρη του Ἀλίνα δήλωσε ὅτι ὁ πατέρας της «εἶχε ἀνακαλύψει καί πάλι τόν Ἰησοῦ» (ΤΑ ΝΕΑ, 28-11-2016).

Δέν γνωρίζω πῶς αὐτό ἐκφραζόταν, ἀλλά ἐκεῖνο πού εἶναι σέ ὅλους γνωστό εἶναι ὅτι ὁ Φιντέλ Κάστρο κάλεσε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά ἐγκαινιάση τόν πρῶτο Ὀρθόδοξο Ναό στήν Ἀβάνα τόν Ἰανουάριο τοῦ 2004.

Ἐπίσης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατά τήν συνάντησή του μέ τόν Φιντέλ Κάστρο τοῦ ὑποσχέθηκε νὰ τοῦ στείλει βιβλία γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Μοναχισμὸ καὶ ἐπιστρέφοντας στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ ἔστειλε τό βιβλίο μου «Μιά βραδυά στήν Ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους» μεταφρασμένο στήν μητρική του γλώσσα, τήν ἱσπανική.

Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης σέ μιά συνάντηση πού εἴχαμε μαζί του ἐκδρομεῖς ἀπό τήν Ναύπακτο στό Πατριαρχεῖο (31-8-2005) εἶπε γιά τό θέμα αὐτό:
«Ἐγώ ἔδωσα στόν Φιντέλ Κάστρο ἕνα βιβλίον γιά τό Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἁγίου Ναυπάκτου καί μάλιστα τό ἱσπανικό!».

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης σέ ἀντιφώνησή του μετά ἀπό ὁμιλία μου στήν Πατριαρχική Βιβλιοθήκη (21-11-2005) εἶπε γιά τό θέμα αὐτό:
«Ἡ χάρις του, ὅπως λέγει ὁ λαός μας, ἔφθασε καί μέχρις τῆς Κούβας. Ὅταν ἤμουν ἐκεῖ πρό δύο περίπου ἐτῶν καί ὁ Φιντέλ Κάστρο ἐζήτησε κάτι γιά τό Ἅγιον Ὄρος, γιά τήν πνευματικότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, βρῆκα ἕτοιμη τήν ἱσπανικήν μετάφρασιν τοῦ βιβλίου τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου καί μόλις ἐπέστρεψα ἐδῶ τοῦ τήν ἔστειλα. Λοιπόν, μέχρι καί τῆς Κούβας ἔφθασε ἡ χάρις του. "Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος" σας».

Ὅπως γράφηκε σέ διάφορες ἱστοσελίδες, κατά τήν διάρκεια τοῦ δείπνου πού παρέθεσε ὁ Κάστρο στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τήν συνοδεία του, ἔγινε συζήτηση γιά τήν παιδεία πού πρέπει νά προσφέρεται στούς νέους. Τότε ὁ Κάστρο ζήτησε ἀπό τόν Πατριάρχη νά τοῦ ἀποσταλοῦν βιβλία γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί τόν μοναχισμό, γιατί ὅπως εἶπε: «οἱ ἰδέες γεννιοῦνται στά μοναστήρια καί στούς τόπους πνευματικῆς συζήτησης καί ὄχι στούς δρόμους». Μάλιστα σέ Ἕλληνες δημοσιογράφους ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία νά τοῦ δοθῆ ἡ δυνατότητα νά ἐπισκεφθῆ τήν Ἑλλάδα καί τό Ἅγιον Ὄρος γιά νά τό γνωρίση.

Ὁ Σταῦρος Τζίμας μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ ἱστορικός λογοτέχνης Εὐσέβιος Λεάλ, πού ἦταν ἀπό τούς ἔμπιστους συνεργάτες του, εἶπε ὅτι τόν Φιντέλ Κάστρο «τόν συγκινεῖ ὁ μοναχισμός. Διαβάζει γιά τούς ἄνδρες μοναχούς στήν Ὀρθοδοξία καί τήν ζωή τῶν γυναικῶν μοναχῶν στήν Καθολική Ἐκκλησία» (Καθημερινή, 9-10-2004).

Μέσα σέ αὐτήν τήν προοπτική ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔστειλε στόν Φιντέλ Κάστρο τό βιβλίο μου γιά τό Ἅγιον Ὄρος.

Οἱ μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔκαναν τήν μεγαλύτερη ἐπανάσταση, ἄλλης μορφῆς καί προέλευσης, δηλαδή ἀρνήθηκαν τήν προβληματική κοινωνία, ἐγκατέλειψαν ὅλες τίς ἀνέσεις, ζοῦν ἐθελούσια σέ μικρά κελλιά, φυλακισμένοι ἐθελοντικά, αἰσθάνονται ὅτι ὅλος ὁ κόσμος εἶναι μιά φυλακή καί μιά δικτατορία καί προσπαθοῦν νά βγοῦν ἔξω ἀπό τά στενά ὅρια τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου καί νά ζήσουν τήν ἀληθινή ἐπανάσταση, ὡς ἐπάνοδο στήν ὄρθια θέση, ὡς ἀνάσταση (ἐπανίστημι). Καί μέσα ἀπό τήν διαδικασία αὐτή δημιουργοῦν παντοῦ στόν κόσμο ὄχι «πυρῆνες φωτιᾶς», ἀλλά «πυρῆνες καρδιᾶς» γιά ὅλη τήν κτίση.

Ὁ Χριστός δέν ἦταν ἕνας συμβατικός ἐπαναστάτης, ἀλλά ἕνας ἀνατροπέας τῶν πάντων καί τοῦ θανάτου. Ἦλθε νά βάλη φωτιά, ὅπως εἶπε: «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!» (Λουκ. ιβ΄,  49). Καί ὅσοι συνδέονται μαζί Του ὑπερβαίνουν τό σύνθημα «σοσιαλισμός ἤ θάνατος», ἀφοῦ ζοῦν τήν πνευματική κοινοκτημοσύνη μέ τόν θάνατο τῆς φιλαυτίας.

 

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος

 

 Ὁ Φιντὲλ Κάστρο καὶ τὸ Ἅγιον ὍροςΤὸν Ὶανουάριο τοῦ 2004 ὁ Οὶκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τὴν Κούβα γιὰ νὰ κάνει τὰ θυρανοίξια τοῦ πρώτου Ὀρθοδόξου Ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Κατά τὴ διάρκεια δείπνου, ποὺ διήρκεσε ἕνα τρίωρο, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς συζήτησης περιστράφηκε στὰ θέματα τῆς παιδείας καὶ στὴν ἀνάγκη νὰ δοθοῦν περισσότερα πνευματικά ἐφόδια στοὺς νέους, ἰδιαίτερα σὲ αὐτή τὴν κρίσιμη ἐποχή ποὺ ζοῦμε καὶ ἡ ὁποία διακρίνεται γιὰ τὴν κρίση ἀξιῶν ποὺ ὑπάρχει διεθνῶς.

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο καὶ τὸ Ἅγιον ὍροςΣτὸ σημεῖο αὐτό ὁ Φιντέλ Κάστρο ζήτησε τὴ βοήθεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη προκειμένου νὰ τοῦ ἀποσταλοῦν βιβλία γιὰ τὸ Ἅγιο Ὅρος, τὸν μοναστικό βίο καὶ τὸ Χριστιανισμό γενικότερα, ὥστε νὰ τὰ ἀνατυπώσει κατά χιλιάδες καὶ νὰ τὰ σκορπίσει στὰ σχολεῖα. Ὅπως παρατήρησε μὲ ἔμφαση «οἱ ἰδέες γεννιοῦνται στὰ μοναστήρια καὶ στοὺς τόπους πνευματικῆς ἀναζήτησης καὶ ὄχι στοὺς δρόμους».

Μιλώντας στοὺς Ἕλληνες δημοσιογράφους ποὺ κάλυπταν τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ νησιωτική αὐτή χώρα τῆς κεντρικῆς Ἀμερικῆς, ὁ Φιντέλ Κάστρο ζήτησε νὰ τοῦ παρασχεθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος, ποὺ τόσο πολύ ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίσει.

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο καὶ τὸ Ἅγιον ὍροςἘπιστρέφοντας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στὴν Κωνσταντινούπολη, βρῆκε μεταφρασμένο στὰ Ἰσπανικά τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεου «Μιὰ βραδιά στὴν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὅρους», (Conversationes con un ermitano del Monte Athos, Narcea, S.A. De ediciones, Madrid. ISBN 84-277-0907-2) τὸ ὁποῖο καὶ ἔστειλε ἀμέσως στὴν Κούβα.

Θέμα τοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖο ἔχει μεταφρασθεῖ σὲ τουλάχιστον 10 γλῶσσες, εἶναι ἡ νοερά προσευχή, ἤ ὅπως ἀναφέρεται στὸν ὑπότιτλο, «Συζήτησι μὲ ἐρημίτη γιὰ τὴν εὐχή».

Δὲν ξέχασε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Φιντέλ Κάστρο καὶ στὴν πρώτη του, μετά τὴν Κούβα, ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὅρος.

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος σὲ ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κουβανοῦ ἡγέτη γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος: «Ἴσως φαίνεται περίεργο, ἀλλά συμβαίνουν πολλά περίεργα στὴν ἐποχή μας, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ χαρακτηρίσουμε σύγχρονα θαύματα»

 

Ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα: Ἁγιορείτικες Μνῆμες, 59 - Ὁ Φιντέλ Κάστρο καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος

  • Προβολές: 3877