Skip to main content

Οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο - Καταδίκη γιά συκοφαντική δυσφήμηση ἀναφορικά μέ τό Ἵδρυμα «ΜΟ.Φ.Η. Γ. Καπουρδέλη - Ἰωάννη Ξύκη»

Ἀναδιφώντας κανείς στόν φάκελλο «ΜΟ.Φ.Η. Γ. Καπουρδέλη - Ἰ. Ξύκη» καί ἰδιαιτέρως στά ὅσα ἀφοροῦν τήν συκοφαντία πού ἐξυφάνθη τό 2013 κατά τοῦ Μητροπολίτου-προέδρου τοῦ Ἱδρύματος, καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι ὁ ἐγκέφαλος καί οἱ ἐκτελεστές τῆς συκοφαντικῆς αὐτῆς ἐκστρατείας, ἀλλά καί ὅσοι ἀπό τούς ἁρμοδίους τούς ἀνέχτηκαν, δέν ἔχουν «οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο». Ἀνήκουν στήν τάξη ἐκείνων πού γιά τό συμφέρον τους εἶναι ἱκανοί νά κακοπραγήσουν ἐναντίον τῶν συμπολιτῶν τους, ἀδιαφορώντας γιά τήν κοινωνία καί γιά τήν πόλη μας.

Οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο - Καταδίκη γιά συκοφαντική δυσφήμηση ἀναφορικά μέ τό Ἵδρυμα «ΜΟ.Φ.Η. Γ. Καπουρδέλη - Ἰωάννη Ξύκη»Καταλήγει κανείς σέ αὐτό τό συμπέρασμα γιά τούς ἑξῆς λόγους:

1. Ἀπ' ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ φακέλλου τῆς ἀνέγερσης τοῦ Γηροκομείου δέν ὑπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ πού νά δικαιολογῆ ὑπόνοιες γιά ἔλλειψη ἔστω καί ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ. Δηλαδή, ἡ συκοφαντία ἐξυφάνθη ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ.

2. Οἱ συκοφάντες δέν σεβάστηκαν τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἀρχιερωσύνη, ἀφοῦ διέσυραν ἀδίκως ἐπί μῆνες (μᾶλλον ἐπί χρόνια, ἀφοῦ καί σήμερα τά δημοσιεύματα παραμένουν ἀναρτημένα σέ διάφορες ἱστοσελίδες) ἕναν Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, προκειμένου νά πραγματοποιήσουν ἤ νά καλύψουν τά ἄνομα συμφέροντά τους.

3. Κτύπησαν ἀνελέητα καί συμφεροντολογικά –σάν τά λεγόμενα «γεράκια» τῶν «ἀγορῶν»– καί σέ μιά κρίσιμη ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως ἐποχή, τήν ἐλπίδα τῶν Γερόντων τῆς Ἐπαρχίας μας, δηλαδή τήν λειτουργία τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων, μέ ἀποτέλεσμα νά σταματήση κάθε δωρεά καί χρηματοδότηση καί τό Γηροκομεῖο, χωρητικότητας 60 κλινῶν καί μέ 35 προβλεπόμενες θέσεις ἐργασίας.

4. Κτύπησαν κατ' ἐπέκταση καί ὅλα τά Κληροδοτήματα –πού λειτουργοῦν ἄψογα καί ἀποδοτικά ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ νῦν Μητροπολίτου– δηλαδή τίς ὑποτροφίες τῶν νέων μας καί τῶν φοιτητῶν μας.

5. Προσέβαλαν τούς ὁμογενεῖς καί τούς εὐεργέτες τῆς Ναυπάκτου. Τούς ἀποκαρδίωσαν καί ἔδρασαν ἀνασταλτικά σέ κάθε πρόθεση δωρεᾶς πρός τήν πόλη μας.

6. Δυσφήμησαν τήν Ναύπακτο, ὡς μιά πόλη πού δέν σέβεται τούς εὐεργέτες της.

7. Δέν εἶχαν τήν εὐαισθησία νά ζητήσουν συγγνώμη ἤ νά δώσουν κάποια ἐξήγηση, μετά τούς ἁρμοδίους ἐλέγχους καί τήν ἀπόφανση τῆς Δικαιοσύνης ὅτι ἡ διαχείριση τοῦ Ἱδρύματος ἦταν ἀρίστη.

Αὐτά εἶναι τά κυριώτερα ἀπό τά ἱερά καί ὅσια τῆς παραδόσεώς μας, τῆς πόλεώς μας, τά ὁποῖα δέν σεβάστηκαν ὅσοι μηχανεύτηκαν, σχεδίασαν καί ἐφάρμοσαν τό δυσῶδες αὐτό σχέδιό τους.

*

Ἡ ἀλήθεια, βεβαίως, περί τῆς δωρεᾶς τοῦ Ξύκη ἀποδείχθηκε ἀμέσως, σέ χρόνο ρεκόρ.

Κατ' ἀρχάς, ὁ φάκελλος τοῦ ἔργου εἶχε σταλεῖ πρός ἔλεγχο ἀπό τό Ἵδρυμα στήν Διεύθυνση Κληροδοτημάτων ἤδη ἀπό τό 2007, μόλις περάτωσε τήν δωρεά του ὁ δωρητής.

Ὅταν ἄρχισε ὁ θόρυβος, ὁ Μητροπολίτης-πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος ἀπέστειλε ἔγγραφα στίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, ζητώντας ἐπίσπευση τοῦ ἐλέγχου τοῦ φακέλλου, προκειμένου νά ἐξαλειφθῆ κάθε «σκιά» καί ὑποψία (12/7-5-2013 πρός τήν Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, 32/29-11-2013 πρός τήν Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικῶν Ἐλέγχων τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν).

Χαρακτηριστικά, στό τελευταῖο αὐτό ἔγγραφο ἔγραφε ὁ Σεβασμιώτατος:
«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ληφθείσα και μάλιστα μετά σπουδής απόφασή σας για διενέργεια εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου του Ιδρύματος «ΜΟ.Φ. Η. Γεωργίου Καπορδέλλη-Ιωάννη Ξύκη», τον οποίο και εμείς από ετών ζητήσαμε, καθόσον το όλο θέμα έχει γίνει αντικείμενο συκοφαντικής εκμετάλλευσης σε βάρος των μελών της Διοίκησης αυτού και ιδιαίτερα εμού προσωπικά. Είναι δε αυτονόητο ότι θα παράσχουμε κάθε συνδρομή στους ορισθέντες επιθεωρητές για την όσον το δυνατόν πληρέστερη και ταχύτερη εκτέλεση του έργου τους».

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ὅλοι οἱ Ἔλεγχοι ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα περατώθηκαν τάχιστα. Ἄς θυμήσουμε τίς καταγγελίες: Ὑποβλήθηκε μήνυση στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος, στόν Εἰσαγγελέα Ἐγκλημάτων Διαφθορᾶς καί στόν Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Μεσολογγίου μέ συμπληρωματικές ἀναφορές καί ὑπομνήματα. Ὑποβλήθηκαν ἀναφορές στόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν, στό ΣΔΟΕ, στήν Οἰκονομική Ἐπιθεώρηση Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος, στήν ΔΟΥ Μεσολογγίου, στόν Διοικητή τοῦ ΙΚΑ καί τόν Διευθυντή τοῦ Τοπικοῦ Παραρτήματος ΙΚΑ Ναυπάκτου, στόν Διευθυντή Πολεοδομίας Ναυπάκτου κλπ.
Μετά ἀπό τά πορίσματα τῶν ἁρμοδίων Ἐλεγκτικῶν Ὑπηρεσιῶν ἐκδόθηκε ἡ Εἰσαγγελική Διάταξη 65/24-6-2014 πού ἔθετε τήν ὑπόθεση τῶν καταγγελιῶν στό ἀρχεῖο.

*

Κατόπιν τούτων, ἔρχεται ἡ ὥρα οἱ συκοφάντες νά λογοδοτήσουν καί ἡ Δικαιοσύνη νά τούς ἀποδώση κατά τά ἔργα τους.
Τό κατωτέρω δελτίο τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐκδόθηκε μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη καταδίκη τοῦ ἐκτελοῦντος οἱονεί χρέη «ἐκπροσώπου τύπου» τῶν συκοφαντῶν σέ φυλάκιση δεκαοκτώ (18) μηνῶν.

Καταδίκη γιά συκοφαντική δυσφήμηση ἀναφορικά μέ τό Ἵδρυμα «ΜΟ.Φ.Η. Γ. Καπουρδέλη - Ἰωάννη Ξύκη»

Τήν 28-11-2016, στό Μονομελές Πλημμελειοδικεῖο Πατρῶν ἐκδικάσθηκε ἔγκληση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, καί Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «ΜΟ.Φ.Η Γ. Καπουρδέλη - Ἰ. Ξύκη», κατά τοῦ Ἰωάννη Πορφύρη γιά συκοφαντική δυσφήμηση. Στό Δικαστήριο ἀποδείχθηκε ἡ ἐνοχή τοῦ κατηγορουμένου καί καταδικάσθηκε σέ δεκαοκτώ (18) μῆνες φυλάκιση (μέ ἀναστολή).

Ἡ δίκη ἀφοροῦσε τήν ὑπόθεση τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἰωάννη Ξύκη καί συγκεκριμένα τά συκοφαντικά δημοσιεύματα τοῦ κατηγορουμένου Ἰωάννη Πορφύρη, στίς 28-9-2013 καί 7-10-2013, στά ὁποῖα παρουσίαζε τήν ἀνυπόστατη, χαλκευμένη καί ἐκ τοῦ μηδενός κατασκευασμένη συκοφαντία κατά τοῦ Μητροπολίτη, δευτερευόντως καί κατά τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ Ἱδρύματος, γιά δῆθεν κατάχρηση τῶν χρημάτων τῆς δωρεᾶς.

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι οἱ ἔλεγχοι ἀπό τό Ὑπουργεῖο τῶν Οἰκονομικῶν, ἀπό τό ΙΚΑ, ἀπό τήν ΔΟΥ Ἀγρινίου πού προκλήθηκαν τότε ἀπό τίς καταγγελίες, ἀπέδειξαν ἄψογη τήν διαχείριση τοῦ Ἱδρύματος.

Ἀκολούθησε ἡ ὑπ' ἀριθμ. 65/2014 Διάταξη τῆς Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Μεσολογγίου, μέ τήν ὁποία ἀπορρίφθηκε ὡς ἀβάσιμη κατ΄ οὐσία ἡ μηνυτήρια ἀναφορά τοῦ Ἰωάννη Ξύκη, μέ τήν ὁποία ὄψιμα ἐγκαλοῦσε τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου γιά κακή διαχείριση τῆς δωρεᾶς. Καί βέβαια ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν ἡ ἔγκληση τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου κατά τοῦ Ἰωάννη Ξύκη γιά ψευδῆ καταμήνυση καί συκοφαντική δυσφήμηση ἀναφορικά μέ τήν ἴδια συκοφαντία.

Στά πλαίσια τῆς συκοφαντικῆς ἐκστρατείας πού εἶχε ἐξυφανθῆ τό 2013, κατά τήν ὁποίαν οἱ συκοφάντες δέν σεβάστηκαν τήν Ἐκκλησία, οὔτε τά Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου, οὔτε τό μέλλον τῶν νέων της, οὔτε τήν ἀδυναμία τῶν γηρατειῶν της, καί γιά δικούς τους λόγους καί σκοπιμότητες προσπάθησαν νά χρησιμοποιήσουν μιά δωρεά γιά νά δυσφημήσουν τόν Μητροπολίτη, εἶχε ἐπιστρατευθῆ, ὡς οἱονεί ἐκπρόσωπος τύπου, καί ὁ καταδικασθείς Ἰωάννης Πορφύρης, ἀλλά καί ἄλλες Ἐφημερίδες καί ἱστοσελίδες, κατά τῶν ὁποίων ἐπίσης ὑποβλήθηκε ἔγκληση ἀπό τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί ἀναμένεται ἡ ἐκδίκασή της.

*

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Τά γεγονότα

Ὁ Ἰωάννης Ξύκης σταμάτησε τήν δωρεά του (συνολικοῦ ὕψους 781.632,16 εὐρώ) πρός τό Ἵδρυμα Γ. Καπουρδέλη, γιά τήν ἀνέγερση Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων (ΜΟ.Φ.Η.), τόν Ἰανουάριο 2006. Οἱ λόγοι πού ἐπικαλέσθηκε ἀργότερα ἦταν ἡ διαφωνία του γιά τήν ὀνομασία, τό καταστατικό καί τήν σφραγίδα τοῦ Ἱδρύματος, στούς ὁποίους λόγους τό Ἵδρυμα ἀπήντησε προσηκόντως.

Ἀπό τό 2006 ἕως καί τίς 12 Ἰανουαρίου τοῦ 2013 ὁ Ἰωάννης Ξύκης δήλωνε δημοσίως ὅτι δέν ἀποδίδει «τήν παραμικρή ἀπόδοση μομφῆς ἤ ὑπόνοιας ἤ ὑποψίας γιά διάπραξη ἀτασθαλιῶν» καί ὅτι «σέβομαι, ἐκτιμῶ καί ὑπολείπομαι ὅλους ὅσους ἀσχολήθηκαν μέ τήν διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Ἱδρύματος».

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ὁ ὑπερογδοηκοντούτης πλέον Ἰωάννης Ξύκης ξαφνικά ἄλλαξε στάση. Ἡ ἀλλαγή αὐτή συμπίπτει χρονικά, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί μέ τήν ἐμπλοκή τοῦ Ἰωάννη Πορφύρη στήν ὑπόθεση, ἀλλά καί μέ τό ὅτι στίς 10, 12 καί 30 Ἰανουαρίου 2013, ὁ Ἰ. Πορφύρης πρωτοστατεῖ σέ ὀχλοκρατικές ἐκδηλώσεις τῶν ὀπαδῶν τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως στήν Ναύπακτο κατά τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, φωνάζοντας μέ τηλεβόα (ντουντούκα) ὑβριστικά καί συκοφαντικά συνθήματα, παρακινώντας καί τούς ὀπαδούς τῆς Μονῆς νά φωνάζουν ἐν χορῷ τά συνθήματα αὐτά!  

Στίς 16 Ἰανουαρίου 2013 –μία μέρα πρίν τήν δημοσίευση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος περί διαλύσεως τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως– ἀνεβαίνει στό διαδίκτυο ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Ἰωάννη Πορφύρη «EtolPatrasNews», μέσῳ τῆς ὁποίας, κυρίως, ἀρχίζει μιά ἐκστρατεία δυσφημηστικῶν, ὑβριστικῶν καί συκοφαντικῶν δημοσιευμάτων κατά τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου. Στό Δικαστήριο κατατέθηκαν περί τά 40 τέτοια «πρωτοσέλιδα» δημοσιεύματα ἱκανά γιά ὑποβολή αὐτοτελοῦς γιά καθένα ἐγκλήσεως ἐναντίον του, μέ ἀμέτρητα σχόλια κλπ. Μιά σειρά ἀπό αὐτά, περί τά 15, ἀναφέρονταν στό Ἵδρυμα Γ. Καπουρδέλη - Ἰωάννη Ξύκη, μέ τελευταῖο τό συκοφαντικό δημοσίευμα γιά τό ὁποῖο καί τελικά καταδικάσθηκε. Τό στήσιμο τῆς ἱστοσελίδας καί ὁ τρόπος παρουσίασης ἤ καλύτερα διαστρέβλωσης τῶν θεμάτων παρέπεμπε σέ ἐπαγγελματία ἤ ἐπαγγελματίες δημοσιογράφους, εἰδικευμένους σέ ἀνύπαρκτα σκάνδαλα καί ἀπροκάλυπτες συκοφαντίες.

Στίς 29 Ἰανουαρίου ὁ Ἰωάννης Ξύκης ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη ὅπου ζῆ, ἀναθέτει τήν πληρεξουσιότητά του σέ ἕλληνα δικηγόρο, ὁ ὁποῖος ἦταν καί δικηγόρος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου.

Τόν Ἀπρίλιο 2013 ἀρχίζουν τά πρῶτα συκοφαντικά δημοσιεύματα ἀπό συγκεκριμένες ἱστοσελίδες κατά τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου γιά τήν ὑπόθεση τῆς δωρεᾶς Ξύκη καί στίς 7 Μαΐου κατατίθεται ἀπό τόν Ἰωάννη Ξύκη μηνυτήρια ἀναφορά, μετά ἀπό «ἀξιολόγηση τῶν στοιχείων» ἀπό τόν νέο δικηγόρο.

Τόν Σεπτέμβριο καί τόν Ὀκτώβριο 2013 ὁ Ἰωάννης Πορφύρης, ὁ καί ἐπικεφαλῆς τῆς δημόσιας ὑβριστικῆς καί συκοφαντικῆς ἐκστρατείας κατά τοῦ Μητροπολίτου, δημοσιεύει συκοφαντική ἀνακοίνωση τοῦ Ἰωάννη Ξύκη, ἐκδοθεῖσα διά τοῦ δικηγορικοῦ γραφείου τοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου του, μέ δικά του –τοῦ Πορφύρη– σχόλια, πού ἀποτελεῖ μνημεῖο κατασκευασμένης συκοφαντίας. Τό ἐξωφρενικό εἶναι ὅτι τά ἴδια τά ἀποσπάσματα καί κομμάτια τῶν δύο ἐγγράφων πού χρησιμοποιήθηκαν –ἀπό τά πολλά στοιχεῖα πού «ἀξιολογήθηκαν» καί ἀπό τά ἀμέτρητα στοιχεῖα (1 tera, κατά δήλωσή του) πού ἔχει στό ἀρχεῖο του ὁ Ἰωάννης Πορφύρης– ἀποδεικνύουν τό ἀνυπόστατο τῆς συκοφαντίας! Καί ὅμως, ἔπρεπε νά διασυρθῆ ὁ Μητροπολίτης, γιατί ἔτσι τό ἤθελαν ὁρισμένοι!

Ἡ συκοφαντία δημοσιεύθηκε ὡς πρωτοσέλιδο (!!) σέ Κυριακάτικη Ἐφημερίδα Πανελληνίου κυκλοφορίας (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 6-10-2013) μέ τίτλο «Νέοι τριγμοί στήν Ἐκκλησία: Βαριά καταγγελία κατά τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας ἀπό τήν Ν.Ὑόρκη τόν κατηγορεῖ γιά κατάχρηση δωρεᾶς 800.000 δολλαρίων!», καί τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος ΤΟ ΠΑΡΟΝ τό ἀναδημοσιεύει καί πάλι ὁ Ἰωάννης Πορφύρης καί ἐν συνεχείᾳ διαδίδεται σέ ὅλο τό διαδίκτυο.

Κατόπιν τῆς πολύχρονης αὐτῆς συκοφαντικῆς ἐκστρατείας καί ἰδίως κατόπιν τῆς ἀπίστευτης ἀποθράσυνσης τῶν συκοφαντῶν πού ἐκφράσθηκε στά τελευταῖα αὐτά δημοσιεύματά τους, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐξέδωσε αὐθημερόν ἀνακοίνωση καί ἦταν πλέον ἀναγκασμένος νά προβῆ σέ νόμιμες ἐνέργειες, προκειμένου νά προστατεύση τήν Ἐκκλησία, τήν ἀλήθεια, τά Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου καί τήν Ναύπακτο ἀπό τούς δεινούς συκοφάντες.  

Ἡ κατάληξη τῆς μηνυτήριας ἀναφορᾶς τοῦ Ἰ.Ξύκη

Ἡ μηνυτήρια ἀναφορά τοῦ Ἰωάννη Ξύκη, μετά ἀπό ἐλέγχους τῶν Ἐπιθεωρητῶν τοῦ Ὑπουργείου καί τοῦ ΙΚΑ πού διαπίστωσαν τήν διαχείριση τοῦ Ἱδρύματος ἀρίστη μέχρι καί τό τελευταῖο εὐρώ, τίθεται στό ἀρχεῖο, μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. 65/2014 Διάταξη τῆς Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Μεσολογγίου.

Τό 2015 ἐκδίδεται καί ἡ Ἔκθεση Φορολογικοῦ Ἐλέγχου ἀπό Ἐλεγκτές τῆς ΔΟΥ Ἀγρινίου, πού ἐπίσης πιστοποιοῦν τήν ἀρίστη φορολογική κατάσταση τοῦ φακέλλου ἀνεγέρσεως τοῦ Γηροκομείου.

Ἡ Δίκη τῆς 28-11-2016

Ἡ ἔγκληση κατά τοῦ Πορφύρη ἐκδικάσθηκε στίς 28-11-2016 καί κρίθηκε ἔνοχος γιά τό ἀδίκημα τῆς συκοφαντικῆς δυσφήμησης καί τοῦ ἐπιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ μηνῶν.

Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ μή ἐμφάνιση τοῦ κατηγορούμενου, ὁ ὁποῖος δικάσθηκε ἐρήμην!  Ἐπίσης ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀπουσία τῶν «συναγωνιστῶν» του κατά τίς ὀχλοκρατικές ὑβριστικές ἐκδηλώσεις καί ἡ ἀπουσία τοῦ Ἰωάννη Ξύκη ἤ ἐκπροσώπου του.

Το Δικαστήριο, ἐκτός ἀπό τίς Εἰσαγγελικές Διατάξεις καί τά πορίσματα τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν, ἀνέγνωσε καί τά ἀμέτρητα δημοσιεύματα τοῦ κατηγορουμένου μέ τό «ἐπαγγελματικό» στήσιμό τους, τό ὅτι μέχρι σήμερα ὅποιος ἀναζητᾶ στοιχεῖα γιά τό ὄνομα «Ξύκειο» στό διαδίκτυο βρίσκει στήν πρώτη σελίδα ἀναζήτησης ἀποκλειστικά τά συκοφαντικά δημοσιεύματα τοῦ Ἰωάννη Πορφύρη κ.π.ἄ.  

Ἡ σχέση μέ τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως

Στό Δικαστήριο ὑποστηρίχθηκε ἡ σύνδεση τοῦ κατηγορουμένου μέ τήν Μονή Μεταμορφώσεως, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε, κατά δήλωσή του, δόκιμος μοναχός –βλ. σχετικό βίντεο τῆς 22-4-2014– ἐνῶ ὁ Ἱερομ. Σπυρίδων Λογοθέτης ἀπεκάλεσε δημοσίως τόν Ἰωάννη Πορφύρη «πνευματικό μου [του] παιδί» (6-8-2013), μεσούσης τῆς κατασκευασμένης καί μεθοδικῆς συκοφαντικῆς ἐκστρατείας κατά τοῦ Μητροπολίτου. Ὁ Ἰωάννης Πορφύρης ἄρχισε τήν δυσφημηστική καί συκοφαντική δράση του ἀπό τήν ἱστοσελίδα του, ταυτόχρονα μέ τήν ἔκδοση τοῦ Π.Δ. 5/2013 περί διαλύσεως τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Μονῆς.

Μέ τήν εὐκαιρία ἄς σημειωθῆ ὅτι ὅλα τά μέλη τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως, τήν ὁποία ὑποστήριζε φανατικά ὁ κατηγορούμενος, παραπέμπονται διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 85/2016 Βουλεύματος τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος σέ Δίκη γιά ὑπεξαίρεση δημοσίου χρήματος σέ βαθμό κακουργήματος καί ποσοῦ ἰδιαίτερης μεγάλης ἀξίας (2.700.000 εὐρώ, περίπου), ἐνῶ ἡ Μονή ἔχει ληξιπρόθεσμα χρέη πρός τό Δημόσιο ἄλλα 3.500.000 εὐρώ περίπου.

Συμπερασματικά

Ὁ Φάκελλος «Γ. Καπουρδέλη - Ἰ. Ξύκη» ἐπί τέλους ἄνοιξε. Μετά ἀπό τρία χρόνια ἡ Δικαιοσύνη ἄρχισε νά δικάζη τούς πρωτεργάτες τῆς ἐκ τοῦ μηδενός κατασκευασμένης συκοφαντικῆς ἐκστρατείας κατά τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, κατά τοῦ Ἱδρύματος Γ. Καπουρδέλη - Ἰ. Ξύκη, κατά τοῦ Γηροκομείου Ναυπάκτου καί κατά τῶν Κληροδοτημάτων τῆς Ναυπάκτου, καί ἐλπίζουμε στήν ἀποκάλυψη ὅλων τῶν ἐνόχων, φανερῶν καί ἀφανῶν. «Ὁ ψεύτης καί ὁ συκοφάντης... τόν πρῶτο χρόνο χαίρονται». Ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς δικαιοσύνης καί ὁ πέλεκύς της εἶναι βαρύς.

Εὐχόμαστε πρωτίστως γιά τήν μετάνοια ὅλων τῶν συκοφαντῶν, τήν ἐκζήτηση συγγνώμης, ἀλλά καί τήν διατύπωση τῆς ἀλήθειας καί τήν ἀποκατάσταση τοῦ Ἱδρύματος καί ὅλων τῶν συκοφαντηθέντων.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 6171