Skip to main content

Περί ἀκοινωνησίας τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί περί τοῦ καθηρημένου μοναχοῦ - Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

Μέ ἀφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα πού σκοπό ἔχουν τήν παραπλάνηση τῶν ἀναγνωστῶν καί τοῦ ποιμνίου γενικότερα, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἀναγκάζεται νά προβῆ σέ δύο ἐπισημάνσεις.

*

1. Περί τῆς ἀκοινωνησίας τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σκάλας Ναυπάκτου

Ὅλη ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, πλήν τριῶν μελῶν αὐτῆς, παραμένει ὑπό τό ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας πού ἔχει ἐπιβληθῆ στούς Μοναχούς ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο διαδοχικῶς τά ἔτη 2007, 2011 καί 2012, καθόσον οὐδεμία πράξη διορθώσεως, μετανοίας ἤ μεταμελείας ἔχουν αὐτοί ἐπιδείξει.

Πρόσφατα (19-8-2016) ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε τήν ἄρση τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας σέ τρία μέλη τῆς Μονῆς (δύο Διακόνους καί ἕναν Μοναχό), προκειμένου αὐτοί νά ἀσκήσουν καθήκοντα διοικήσεως καί διαχειρίσεως τῆς Μονῆς ὡς Τριμελής Ἐπιτροπή.

Οἱ τρεῖς Μοναχοί ἀρνήθηκαν νά ἀναλάβουν τά καθήκοντά τους καί κοινοποίησαν τήν ἄρνησή τους στήν Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁποία καί θά ἀποφασίση προσεχῶς, ὁπότε καί θά ἐκδοθῆ σχετική ἀνακοίνωση.  

*

2. Ὁ μοναχός που παριστάνει τόν Ἱερέα

Ὁ μοναχός Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος καθαιρέθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ Β΄/θμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου ἀπό τήν Ἱερωσύνη τό ἔτος 2014.

Παρά ταῦτα καί παρά τό ὅτι πολλάκις ἔχει συλληφθῆ, ἔχει δικασθῆ μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου καί καταδικασθῆ ἐπανειλημμένως μέ ποινή φυλάκισης ἀπό τό Πλημμελειοδικεῖο Μεσολογγίου γιά τό παράπτωμα τῆς ἀντιποίησης ὑπηρεσίας θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, ἐξακολουθεῖ νά τελῆ «ἱεροπραξίες» ἀντικανονικῶς καί παρανόμως.

Συγχρόνως τελεῖ «ἱεροπραξίες» καί ἐκτός τῆς Μητροπόλεώς μας, προφανῶς παραπλανώντας τούς κατά τόπους Μητροπολίτες ὅτι εἶναι Ἱερέας.

Γιά παράδειγμα, πρίν λίγους μῆνες «λειτούργησε» στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, χωρίς νά λάβη κανονική ἄδεια ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, καί μάλιστα ὁ ἴδιος δημοσιοποίησε τό γεγονός αὐτό στήν σελίδα του στό δίκτυο κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀναρτώντας σχετικό κείμενο καί φωτογραφίες.

Κατόπιν τούτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπέστειλε ἔγγραφο στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, μέ τό ὁποῖο τόν ἐνημέρωνε γιά τό γεγονός αὐτό.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος σέ ἀπάντηση ἀπέστειλε στόν Μητροπολίτη μας ἐπιστολή, ἐκφράζοντας τήν λύπη του.

Ἐπειδή οἱ ἀντικανονικές πράξεις τοῦ εἰρημένου μοναχοῦ συνεχίζονται καί γιά νά μή πέσουν καί ἄλλες Μητροπόλεις καί Ἐνορίες θύματα αὐτῆς τῆς τακτικῆς, ἀλλά καί γιά νά ἐνημερωθοῦν οἱ Χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας –οἱ ὁποῖοι πιθανόν παραπλανῶνται ὅτι δῆθεν ἔχει ἀποκατασταθῆ ὁ εἰρημένος μοναχός– καί Χριστιανοί ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων, δημοσιεύουμε στήν συνέχεια τό γράμμα (153/16/1-8-2016) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

*

Ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου (σὲ pdf):

«Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Ἅγιε Ναυπάκτου,

Ἔλαβον τήν ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 285 καί ἀπό 8ης Ἰουνίου 2016 ἐπιστολήν ὑμῶν περί τοῦ μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἰγνατίου Σταυροπούλου.

Ἐκφράζων τήν εἰλικρινῆ θλῖψιν μου διά τά ἀναφερθέντα εἰς τήν ὡς ἄνω ἐπιστολήν σας, γνωρίζω ὑμῖν εἰς ἀπάντησιν ὅτι κατόπιν ἀμέσου ἐπικοινωνίας μου μετά τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος ἐκλήθη διά ἐξηγήσεις ἐπί τοῦ θέματος, οὗτος ἀνεγνώρισε ὅτι δέν ἐτηρήθη ὑπ' αὐτοῦ ἡ προβλεπομένη διαδικασία ἐπικοινωνίας του μετά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς διά νά λάβῃ τήν ἀπαιτουμένην ἄδειαν διά τό συλλείτουργον καί ἐζήτησε συγνώμην (sic) διά τήν σοβαράν παράλειψιν. Ἐδήλωσε δέ ὑπευθύνως ὅτι δέν ἐγνώριζε ὅτι ὑπῆρχε καθαιρετική ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τοῦ μοναχοῦ Ἰγνατίου Σταυροπούλου.

Πάντως διά τήν προκειμένην περίπτωσιν ἐγένετο ἤδη ἐνημερωτική εἰδοποίησις πρός τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς περί τοῦ εἰρημένου καθηρημένου μοναχοῦ Ἰγνατίου Σταυροπούλου. Ἐπί πλέον ὑπεμνήσθη ὅτι ἰσχύει ἀπολύτως ὁ κανών τῆς ἀπαραιτήτου συνεννοήσεως τῶν ἐφημερίων μας μετά τῶν Πρωτοσυγκέλλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, εἰς τάς ὁποίας ἀνήκουν, προκειμένου νά ἐπιτραπῇ συλλείτουργον ἤ οἱασδήποτε μορφῆς ἱεροπραξία μετά κληρικῶν μή ἀνηκόντων εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς».

*

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωση νά ἐνημερώνη τούς Χριστιανούς γιά τέτοιου εἴδους ἀντικανονικές παρεκτροπές. Καί, βεβαίως, μετά τήν ἐνημέρωση ἡ εὐθύνη γιά τήν τέλεση τῶν ἀντικανονικῶν πράξεων, ἐκτός τόν εἰρημένο μοναχό, βαρύνει καί τούς Χριστιανούς –Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς– πού ἐν γνώσει τους συμμετέχουν στά ἄκυρα «μυστήρια» καί στίς ἀνίερες «ἱεροπραξίες» γιά τίς πνευματικές συνέπειες πού προέρχονται ἀπό τήν συμμετοχή σέ αὐτά.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 5091