Skip to main content

Ἡ Παναγία ὡς πρότυπο μητέρας. Ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν πρωτοπρεσβύτερο Π. Ματθαῖο Χάλαρη

Ἡ Παναγία ὡς πρότυπο μητέραςΤὴν Κυριακὴ 6 Μαρτίου 2016 στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μπραχαμίου Ἀθήνας  Π. Ματθαῖο Χάλαρη μὲ θέμα «Ἡ Παναγία ὡς πρότυπο μητέρας». Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας, μὲ στόχο νὰ βοηθηθοῦν οἱ γονεῖς στὸ ἔργο τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν καὶ γενικότερα τῶν νέων. Τὴν ἐκδήλωση ξεκίνησε ὁ ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης Π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης ὁ ὁποῖος τόνισε πὼς ἐξαιτίας τοῦ ἐκρηκτικοῦ μείγματος ποὺ ὑπάρχει σήμερα ἀποτελούμενο ἀπὸ τὸν ὑλιστικὸ τρόπο ζωῆς, τὸ σύμφωνο συμβίωσης, τὴν ἰδεολογικὴ σύγχυση, τὴν κρίση ἀξιῶν, τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἀμάθεια γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ συμπεριφερόμαστε ὡς γονεῖς, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει πρότυπα μὲ κορυφαῖο τὴν Παναγία. 

Ὁ Π. Ματθαῖος ἀρχίζοντας τὴν εἰσήγησή του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸ Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κκ Ἱερόθεο γιὰ τὴν πρόσκληση, τόνισε ὅτι ἀνταποκρίθηκε σ’ αὐτὴ λόγω ὑπακοῆς, ἀγάπης καὶ σεβασμοὺ πρὸς τὸ πρόσωπό του. Ἕνα πρόσωπο ποὺ τοῦ δίδαξε, κι ἂς μὴν ἦταν καθηγητής του, μὲ τὸ λόγο καὶ τὰ βιβλία του, τὴν ἀληθινὴ θεολογία συνθέτοντας τοὺς Πατέρες. Μακάρισε δὲ τὸ ἀκροατήριο γιατί τὸν ἔχει Μητροπολίτη.

Ἡ Παναγία εἶναι πρότυπο μητέρας, εἶναι Λόγος ἁγιότητας καὶ καθαρότητας, ἕνας ὠκεανὸς χάριτος. Ἐξωτερικὰ εἶναι μιὰ ἁπλὴ καὶ κοινὴ γυναίκα. Ἐσωτερικὰ ὅμως εἶναι ἕνας ὑπέροχος κόσμος πλήρης Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι ἡ διασταύρωση τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ἀπὸ τὴ μιά, καὶ τοῦ πόθου τοῦ ἀνθρώπου γιὰ σωτηρία, ἀπὸ τὴν ἄλλη.

Ἡ Παναγία εἶναι ἀληθινὴ μητέρα, ἡ ὁποία μᾶς μιλᾶ μέσα ἀπὸ τὴ βοώσα σιωπή της. Ὅλη της ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα μυστήριο ἀπὸ τὴ σύλληψή της, ἀφοῦ ἦταν καρπὸς ἀγάπης, ἁγιότητας καὶ προσευχῆς τῶν γονέων της. Οἱ γονεῖς της τὴν ἀφιερώνουν στὸ Θεὸ καὶ τὴν παραδίδουν στὸ Ναό. Ἐκεῖ εἰσάγεται στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων καὶ σπουδάζει τὴν ἠσυχαστικὴ ζωὴ ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ.  Μετὰ τὴ θέωση της ἐξέρχεται τοῦ ναοῦ κι ἔχουμε τὴ φανέρωση τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου. Μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ ἐνοικεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μέσα της, τὸ σῶμα τῆς καθαίρεται καὶ   γίνεται  κατοικία τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παναγία, μετέτρεψε τὸ σῶμα της, ὅπως καὶ ὁ Θεάνθρωπος, σὲ πανάγιο καὶ τὸ ἔκανε νὰ εὐωδιάζει. Προαπόλαυσε αὐτὰ ποὺ θὰ ἀπολαύσουμε στὸ μέλλον.

 Στὸ πρόσωπο τῆς συνυπάρχουν τρεῖς ἰδιότητες:

1)Εἶναι μικρότερη σὲ ἡλικία ἀπὸ τὸ παιδί της, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. Ὁ Χριστὸς πρὶν σαρκωθεῖ εἶναι ἀμήτωρ καὶ μετὰ τὴ σάρκωση εἶναι ἀπάτωρ. Ὁ Ἰωσὴφ εἶναι ἁπλὰ προστάτης τῆς Παναγίας καὶ ὄχι σύζυγος.

2) Ἐπελέγη ὡς μητέρα ἀπὸ τὸ παιδί της (τὸν Κύριο) μὲ κριτήριό το ὅτι εἶναι κεχαριτωμένη καὶ ἀφοῦ ἔφτασε στὴ θέωση ἦρθε μέσα της ὁ Κύριος. Ἔχει στὸν ὕψιστο βαθμὸ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

3) Γνωρίζει τὸ παρελθὸν τοῦ παιδιοῦ της ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψης τοῦ Κυρίου, μέσα ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης  ὅσο ἦταν στὸ Ναό.

Ἡ Παναγία δέχεται τὴν παιδεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ ὁποία ἔχει τρία στάδια : τὴ μόρφωση (ἡ Παναγία γνωρίζει μὲ μέτρο ἀνθρώπινο), τὴ διαμόρφωση (ἡ Παναγία εἶναι ἀληθινὸ παλάτι  τοῦ Χριστοῦ) καὶ τὴ μεταμόρφωση (ἡ Παναγία γίνεται ἐξ ὁλοκλήρου χρυσὸ δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μας).

Ἀντίθετα ἐμεῖς δὲν ἀγαπήσαμε τὴν παιδεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία μὲ ἀποτέλεσμα ὄχι τὴν μεταμόρφωση, ἀλλὰ τὴν παραμόρφωσή μας.

Κλείνοντας ὁ πατὴρ Ματθαῖος ἐπεσήμανε ὅτι τὰ παιδιά μας εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ὅμως εἴμαστε ἐγωιστὲς καὶ ἀλαζόνες καὶ τὰ θεωροῦμε δικά μας. Θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἀγγειοπλάστες. Ὁ Θεός μας δίνει τὴν πέτρα τὸν πηλὸ καί μᾶς ζητᾶ νὰ φτιάξουμε δοχεῖο γιὰ νὰ ρίξει μέσα τὴ χάρη Του. Δὲν εἴμαστε ἰδιοκτῆτες τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ διαχειριστὲς τῶν δώρων τοῦ Θεοῦ. Θὰ πρέπει νὰ φροντίσουμε νὰ γεμίσουμε τὴν καρδιά τους μὲ ἀντισώματα πνευματικὰ γιὰ νὰ ζήσουν σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο.

Ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας πρέπει νὰ βασίζεται στὶς λέξεις μαζὶ καὶ μοιράζομαι. Ὅτι κάνουμε νὰ τὸ κάνουμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ καὶ μέσω τῆς προσευχῆς νὰ μοιραζόμαστε τὰ πάντα μὲ τὸ Χριστό. Φροντίζουμε λοιπὸν νὰ δίνουμε στὰ παιδιά μας Χριστοκεντρικὴ ζωὴ γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν αἰώνιο ζωὴ ὅπως ἡ Παναγία, τὴν ὁποία παρέλαβε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.


Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κκ Ἱερόθεος τονίζοντας τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο τῆς εἰσήγησης καὶ τὴ μεγάλη σημασία καὶ τὴν ὠφέλειά της γιὰ τοὺς ἀκροατές, συνδέοντας τὸ θέμα της μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ τελευταίου του βιβλίου μὲ τίτλο «Θεομητορικὲς ἑορτές». Ἀκολούθησε συζήτησε καὶ ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ μικρὴ δεξίωση ἡ ὁποία ἐτοιμάστηκε ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.  

Χρυσούλα Ματζαβᾶ-Πιτσιάκα

 

  • Προβολές: 3084