Skip to main content

Εὐαγγέλου Βενέτη: «Σχετικά μέ τούς κινδύνους πού ἀντιμετωπίζει ὁ Χριστιανισμός τῆς Μ. Ἀνατολῆς σήμερα»

Σύντομη παρέμβαση τοῦ

Δρ. Εὐαγγέλου Βενέτη, Εἰδικοῦ σέ θέματα Ἰσλάμ καί Μέσης Ἀνατολῆς


Ἡ ἐπιδείνωση τῆς ἀσφάλειας στή Μέση Ἀνατολή μετά τό τέλος τῆς λεγόμενης «Ἀραβικῆς Ἄνοιξης» ἔφερε στό φῶς τώρα, περισσότερο ἀπό ποτέ τό φαινόμενο τῆς ἔλλειψης ἀσφάλειας τῶν Χριστιανῶν καί ἄλλων μή Μουσουλμάνων στή Μέση Ἀνατολή. Ὁ Χριστιανισμός ἀντιμετωπίζει τόν κίνδυνο πληθυσμιακῆς ἐξαφάνισης ἀπό τήν περιοχή. Ἡ μετανάστευση ἑκατοντάδων χιλιάδων χριστιανῶν ἀπό τή Μεσοποταμία κατά τήν τελευταία δεκαετία δηλώνει τό μέγεθος καί τή σοβαρότητα αὐτῆς τῆς ἀνθρώπινης καταστροφῆς. Τό ἴδιο συμβαίνει καί γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως ὁ Ἰουδαϊσμός καί σιιτικοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Προφανῶς ἡ ἐν λόγῳ ἐπιδεινούμενη κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης ἀπαιτεῖ τό ἐνεργό ἐνδιαφέρον καί τή συμμετοχή τῆς διεθνοῦς κοινότητας προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ περαιτέρω κλιμάκωση τῆς βίας καί τῆς ἔλλειψης σεβασμοῦ τῶν βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅπως ἡ θρησκευτική ἐλευθερία.

Ὁ ἑλληνισμός ἔχει τό δικό του μερίδιο εὐθύνης ἀναφορικά μέ τήν προστασία τῶν Ἑλληνορθοδόξων, καί ὄχι μόνο, ἀδελφῶν στήν Μεσοποταμία καί τήν εὐρύτερη περιοχή. Ἡ προστασία ἀπό τήν βία τοῦ ἀκραίου σουνιτικοῦ οὐαχαβιτικοῦ Ἰσλάμ τῆς Ἀραβικῆς Χερσονήσου προϋποθέτει τήν ἐνημέρωση καί ἐγρήγορση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιά τό θέμα, ὡς πρῶτο βῆμα γιά τήν πολιτική ἐνεργοποίηση τῆς Ἑλλάδας σέ διεθνές ἐπίπεδο καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἑλλάδας στό ἐσωτερικό προκειμένου νά τεθεῖ τό πλαίσιο γιά τήν διαμόρφωση στρατηγικῆς καί ὑλοποίηση σχεδίου ἀνθρωπιστικῆς ἀρωγῆς πρός τούς ἔχοντες ἀνάγκη.

Στό πλαίσιο, λοιπόν, τῆς ἀφύπνισης καί ἐγρήγορσης τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἑλληνορθοδόξων, τό παρόν βιβλίο πρωτοπορεῖ καί συμβάλλει στήν ὀρθή κατεύθυνση.
Τό παρόν πόνημα εἶναι πολύτιμο τόσο πολιτιστικά ὅσο καί κοινωνικά. Ἀπό ἐρευνητική ἄποψη συμβάλλει στήν ἀνάδειξη τοῦ βίου τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου καί τῆς Συρίας. Ἡ ὕπαρξη τῶν ἐν λόγῳ κοινοτήτων σέ ἕνα τόσο σημαντικό γεωπολιτικό πλαίσιο τίς καθιστᾶ πόλο πολιτιστικῆς ἕλξης καί ἐνδιαφέροντος ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδας ἀλλά καί ὅλου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.

Στοιχεῖα πού καθορίζουν τήν πολυσήμαντη διάσταση τοῦ προσωπικοῦ ἡμερολογίου τοῦ συγγραφέα εἶναι ὁ πνευματικός βίος, ἡ καθημερινότητα, ἡ πολυπολιτισμικότητα Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ γεωπολιτική, ἡ συνύπαρξη θρησκειῶν σέ εὔφλεκτες περιοχές καί ὁ οἰκουμενικός ἑλληνισμός σέ ἀντιδιαστολή μέ τόν στενό Ἑλλαδισμό. Παράλληλα τό διακρίνει ἡ ἐπικαιρότητά του σέ σχέση μέ τίς σύγχρονες ἐξελίξεις καί τήν μοίρα τῶν Χριστιανῶν τῆς Μεσοποταμίας (στόν ἐμφύλιο τῆς Συρίας καί τό Ἰράκ) μέ τόν ἀντίστοιχο ἀντίκτυπο στίς ἄλλες περιοχές ἀπό τήν Β. Ἀφρική ἕως τίς Ἰνδίες.

Τό πόνημα λειτουργεῖ ὡς οἶστρος ἐγρήγορσης στόν Ἑλληνορθόδοξο καί εὐρύτερα χριστιανικό κόσμο τῆς Δύσης ὅπου ὁ ὑλισμός καί ἡ ἀθεΐα δροῦν ἀνασταλτικά στήν ἐνίσχυση ἀνθρωπιστικά τῶν διωκόμενων Χριστιανῶν της Μ. Ἀνατολῆς.

Πράττει τό ἴδιο καί ἐντός ἑλληνικῆς ἐπικράτειας ὅπου ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει ὁδηγήσει τήν ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική καί κοινωνία σέ ἀδιαφορία γιά τήν τύχη τῶν ὁμοδόξων μας στήν Μ. Ἀνατολη. Εἶναι εὐτυχής συγκυρία ὅτι ἡ ἐν λόγῳ βιβλιοπαρουσίαση συμπίπτει μέ τήν πρόσφατη ἀνακοίνωση τοῦ νῦν ΥΠΕΞ κ. Ν. Κοτζιά γιά τήν δραστηριοποίηση τῆς Ἑλλ. διπλωματίας στό θέμα τῆς ΕΕ καί τῆς προστασίας τῶν Χριστιανῶν στήν Μ. Ἀνατολή.

Ἂς ἀποτελέσει τό βιβλίο αὐτό ἐρέθισμα πρός ὅλους ὥστε νά γίνει ἐφαλτήριο γιά τήν δραστηριοποίηση ὅλων μας στό θέμα τῆς προστασίας τῶν ἐν κινδύνῳ ἀδελφῶν μας στήν Μ. Ἀνατολή. Εἶναι ὑποχρέωσή μας.

  • Προβολές: 2816