Skip to main content

Δελτίον Τύπου: Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 
30 Ἰανουαρίου 2015 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ   

Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τό Ἰσλάμ»

Στίς 30 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἑορτάσθηκε στήν Ναύπακτο ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν προστάτων τῆς Παιδείας μας, μέ ἐκκλησιασμό καί ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν μαθητῶν τῆς Ἐπαρχίας καί μέ ἐκφώνηση πανηγυρικῶν λόγων. Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μίλησε ὁ Θεολόγος τοῦ 3ου Γυμνασίου καθηγητής κ. Χρῆστος Ἰωάννου καί στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ὁ διευθυντής τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου κ. Κωνσταντῖνος Κοντογιάννης. Ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μετά τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία δεξιώθηκε τούς καθηγητές καί μαθητές στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων, ἐνῶ οἱ δάσκαλοι καί νηπιαγωγοί ἔκοψαν τήν βασιλόπιττά τους σέ κατάστημα ἑστίασης τῆς πόλεως τιμώντας τούς συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους τους.

Εορτή των Τριών Ιεραρχών. Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Οι Πατέρες της Εκκλησίας και το Ισλάμ»Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Ἐπαρχίας μας στήν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τήν θαυμάσια ἀπόδοση καλάντων καί ὕμνων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί παραδοσιακῶν τραγουδιῶν ἀπό τήν Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ χοράρχη τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, ὁ ὁποῖος συνόδευσε καί μέ τό κανονάκι του, ἐνῶ ἡ Κατερίνα καί ὁ Γιάννης Ἀναστασόπουλοι συνόδευσαν μέ λαοῦτο καί κρουστά ἀντίστοιχα.
Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου μέ τό ἐπίκαιρο καί πολύ ἐνδιαφέρον θέμα «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τό Ἰσλάμ».

Εορτή των Τριών Ιεραρχών  Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Οι Πατέρες της Εκκλησίας και το Ισλάμ»Ὁ Σεβασμιώτατος κατ' ἀρχήν μνημόνευσε τά θέματα τῶν ὁμιλιῶν του γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες αὐτά τά εἴκοσι χρόνια πού ποιμαίνει τήν Μητρόπολη τῆς Ναυπάκτου ὡς μιά προσφορά πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς. Ἦταν θέματα ξεχωριστά κάθε φορά πού ἀναφέρονταν σέ ἐπίκαιρα ζητήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετώπισε μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος διάρθρωσε τήν ὁμιλία του σέ τρεῖς ἑνότητες.

Εορτή των Τριών Ιεραρχών  Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Οι Πατέρες της Εκκλησίας και το Ισλάμ»Στήν πρώτη ἑνότητα μίλησε γιά τήν σχέση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μέ τό Ἰσλάμ. Ἄν καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες προηγήθηκαν ἱστορικά ἀπό τήν γέννηση τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Ἰσλάμ, ὡστόσο εἶχαν ἀντιμετωπίσει θεολογικά τίς θεολογικο-φιλοσοφικές διδασκαλίες τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στά ἀνατολικά τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καί φαίνεται ὅτι ἐπηρέασαν κατά ἕναν βαθμό τόν Μωάμεθ στήν διαμόρφωση τῆς θρησκείας του. Ὁ ὁμιλητής στήν ἑνότητα αὐτή παρουσίασε τά ἱστορικά πλαίσια τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, τούς παράγοντες πού ἐπηρέασαν τόν Μωάμεθ καί τά κύρια σημεῖα τῆς διδασκαλίας του, ἑρμήνευσε τούς ὅρους Ἰσλάμ, Μούσλιμ κλπ., καί παρουσίασε τήν πορεία τῶν φιλοσοφικῶν ζυμώσεων πού ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους πέρασαν στούς χριστιανούς αἱρετικούς καί ἀπό ἐκεῖ ἐπηρέασαν τόν Μωαμεθανισμό στά κύρια «δόγματά» του καί στίς ἀπόψεις του γιά τόν Χριστό, τήν Ἁγία Τριάδα καί τήν Θεοτόκο.

Στήν δεύτερη ἑνότητα, μίλησε γιά τίς τέσσερεις χρονικές περιόδους ἀντιμετώπισης τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καί σέ κάθε περίοδο ἀνέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα Πατέρων, Ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων, ἀλλά καί μαρτύρων, πού ἔκριναν τό Ἰσλάμ καί ἦρθαν σέ διάλογο μέ αὐτό. Οἱ περίοδοι αὐτοί καθορίζονται ἀπό τόν συσχετισμό τῶν δυνάμεων μεταξύ τῆς Χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας καί τῶν Μουσουλμανικῶν Κρατῶν.

Στήν πρώτη περίοδο, 8ο-9ο αἰώνα, τό Ἰσλάμ ἀντιμετωπίζεται ὡς μιά χριστιανική αἵρεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Στήν δεύτερη περίοδο, 9ο-13ο αἰώνα, τό Ἰσλάμ ἀντιμετωπίζεται πιό ἐπιθετικά, διότι διαφαίνεται ἡ ἐπεκτατικότητά του καί ὁ κίνδυνος γιά ὅλη τήν αὐτοκρατορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά τήν περίοδο αὐτή εἶναι τά ἔργα τοῦ Νικήτα Βυζάντιου. Στήν τρίτη περίοδο, 13ο-15ο αἰώνα, τό Ἰσλάμ ἔχει ἐπεκταθῆ μέσῳ τῶν Σελτζούκων Τούρκων καί εἶναι χαρακτηριστικές οἱ ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στούς τρεῖς διαλόγους του, μέ τόν Ἰσμαήλ, τούς Χιόνας καί τούς ὑπευθύνους τῆς ταφῆς. Καί στήν τέταρτη περίοδο, 15ο-19ο αἰώνα, πού εἶναι περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας, ὑπάρχουν οἱ κριτικές κατά τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τόν πρῶτο Πατριάρχη μετά τήν Ἅλωση, Γεννάδιο Σχολάριο, πού ἀναγκαστικά εἶναι συνεσκιασμένες, καί ἀπό τόν Μάξιμο τόν Βατοπαιδινό, ὀνομαζόμενο καί Γραικό πού ἔδρασε στήν Ρωσία καί εἶναι ἀρκούντως ἐπιθετικές. Κατά τά ἄλλα τήν περίοδο αὐτή οἱ μόνοι θεολογικοί διάλογοι τῶν Χριστιανῶν μέ τό Ἰσλάμ εἶναι αὐτοί μετά τῶν Νεομαρτύρων καί τῶν Ὀθωμανῶν Δικαστῶν τους, πού κατέληγαν πάντα στό μαρτύριο τῶν πρώτων.

Εορτή των Τριών Ιεραρχών  Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Οι Πατέρες της Εκκλησίας και το Ισλάμ»Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν σύγχρονη πραγματικότητα στήν Μέση Ἀνατολή, τῆς ὁποίας προσωπική πείρα ἔχει καί ὁ ἴδιος, καί παρουσίασε ἀπόψεις τοῦ νῦν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου, πού εἶναι καί προσωπικός του φίλος, ὅτι ὁ ἀκραῖος μουσουλμανισμός, ὁ τζιχαντισμός, εἶναι νέο φαινόμενο στήν Μέση Ἀνατολή πού ἦλθε ἀπό ἔξω.

Ἀκολούθησαν ἐνδιαφέρουσες ἐρωτήσεις καί τοποθετήσεις, ἐνῶ ὁ Διευθυντής τοῦ 3ου Γυμνασίου κ. Πέτρος Πιτσιάκκας, εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν 20ετῆ τιμητική προσφορά του πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Ἐπαρχίας.
Ἡ ἐκδήλωση μαζί μέ τήν συζήτηση διήρκησε σχεδόν δύο ὧρες, στό τέλος τῆς ὁποίας προσφέρθηκε κέρασμα ἀπό τίς Κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῆς Ναυπάκτου.

Στήν κατάμεστη Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ἦταν παρόντες ὁ Διευθυντής τοῦ ΙΕΚ Ναυπάκτου, Διευθυντές τῶν Σχολείων Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καί Ἐκπαιδευτικοί τῆς Ἐπαρχίας μας,

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 2805