Skip to main content

Ἡμερολόγιον 2015

Πρόλογος τῆς Ἐπιτροπῆς ἘκδόσεωςἩμερολόγιον 2015

Τό 2015 συμπληρώνονται εἴκοσι χρόνια ἀπό τήν ἐκλογή (19 Ἰουλίου), τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία (20 Ἰουλίου) καί τήν ἐνθρόνιση (10 Σεπτεμβρίου) τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου στόν θρόνο τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Μέ ἀφορμή αὐτήν τήν ἐπέτειο, οἱ ἐπιμελούμενοι τήν ἔκδοση τοῦ ἡμερολογίου -ἀτζέντας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀποφασίσαμε νά ἀφιερώσουμε τήν ἔκδοση τοῦ 2015 στήν δεύτερη δεκαετία τῆς ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου.

Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἀφιέρωσης δέν εἶναι ἁπλῶς καί μόνον γιά νά τιμηθῆ μιά ἐπέτειος, ἀλλά κυρίως, μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο, νά καταδειχθοῦν καί εἰ δυνατόν νά πολλαπλασιασθοῦν, μέσα ἀπό τήν καθημερινή χρήση τῆς ἀντζέντας, κάποιοι εὔχυμοι καρποί τῆς δεκαετίας 2005-2014, τούς ὁποίους καρποφόρησε ἡ ποιμαντική δράση, ὁ λόγος καί οἱ συγγραφές τοῦ Μητροπολίτου μας. Τούς καρπούς αὐτούς τούς ἔχουν ἀνάγκη ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, γιατί τούς ἐνδυναμώνουν στήν ἐκκλησιαστική τους ζωή.

Παραθέτουμε, λοιπόν, χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό λόγους καί κείμενα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου, στά ὁποῖα θίγονται θέματα πού ἀφοροῦν τήν «πρακτική» καί «θεωρητική» ἐν Χριστῷ ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί διάφορα σημαντικά ἐκκλησιαστικά καί κοινωνικά γεγονότα. Στά κείμενα αὐτά καταφαίνεται ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, τῆς ὁποίας καρπός καί κριτήριο εἶναι ἡ λογική καί νοερά λατρεία τοῦ Θεοῦ, πραγματοποιεῖται μέσα στά ὅρια τῆς χαρισματικῆς, ἱεραρχικῆς καί συνοδικῆς συγκροτήσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἱστορία τῆς δεύτερης δεκαετίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου στό πηδάλιο τῆς ἐν Ναυπάκτῳ καί Ἁγίῳ Βλασίῳ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι γεμάτη ἀπό ποιμαντική μέριμνα, θεολογικούς λόγους, ἐκκλησιαστικές καί κοινωνικές παρεμβάσεις.Δέν ἔλειψαν καί οἱ πειρασμοί στό πεδίο τῆς ἐκκλησιολογίας καί τῆς θεολογίας, ἀκόμη καί οἱ σκληρές καί θρασεῖες συμπεριφορές ἀπό ὁμάδα ἐκτρεπομένων ἀπό τό εὐσεβές φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως αὐτοί οἱ πειρασμοί, οἱ συνήθεις γιά ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, ἀλλά καί κάποιοι ἀσυνήθεις καί σκληροί, δέν συνέτριψαν τόν Ἐπίσκοπο, ἀλλά συνέθλιψαν τόν καρπό τῆς θεολογικῆς του γνώσεως γιά νά ἀποστάξη ἀπό τόν ληνό τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας νέο κρασί θεολογικῶν ἀναλύσεων καί διατυπώσεων.

Οἱ ποιμαντικές ἀνάγκες κινοῦν τήν συγγραφική του ἱκανότητα. Οἱ συγγραφές του εἶναι γέννημα τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν πρωτίστως τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῶν ἔξω ἀπό αὐτήν, ὡς ἄνοιγμα οὐσιαστικοῦ καί εἰλικρινοῦς διαλόγου. Δέν γράφει ἀκαδημαϊκά ἤ ἐπεξεργαζόμενος ἁπλῶς καί μόνο κείμενα καί ἀπόψεις, ἀλλά καθοδηγώντας τόν σύγχρονο ἄνθρωπο στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί σωτηρία.

Τό χαρακτηριστικό τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση τῆς ἀρχιερατικῆς χάριτος ὄχι μόνο στά ὅρια τῆς Μητροπολιτικῆς του περιφερείας, ἀλλά καί στήν ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, στό πλαίσιο φυσικά τῶν προϋποθέσεων τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, ὅπως ὁρίζεται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί τά παγιωμένα θέσμια τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι Μητροπολίτης μιᾶς συγκεκριμένης Μητροπόλεως, ἀλλά καί Ἱεράρχης - μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί συγγραφέας μέ πανορθόδοξο κῦρος. Στά πλαίσια αὐτά ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη πού τοῦ ἀναλογεῖ γιά τήν τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί γιά τήν διαφύλαξη ἀπό παραχαράξεις τῶν δογματικῶν Ὅρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καθώς καί τήν ἔκφραση κατάλληλου λόγου πρός ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν καί ποιμαντικῶν ζητημάτων.

Ἔτσι, τά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας δέν τόν περιόρισαν, καί κατά τήν δεκαετία πού διέρρευσε, ἀπό τήν ἀνά τόν κόσμο δράση του, ὄχι μόνο μέ τήν κυκλοφορία τῶν βιβλίων του, ἀλλά καί μέ τήν φυσική του παρουσία, πάντοτε, βέβαια, μέ τήν ἄδεια ἤ πρόσκληση τῶν κατά τόπους κανονικῶν ὀρθοδόξων ποιμένων. Θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἀδιάλυτα συνδεδεμένο μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου μέ τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπό της, γι’ αὐτό ἄλλωστε ἀπέρριψε ὅσες προτάσεις τοῦ ἔγιναν (κάποιες φορές πιεστικά) γιά μετάθεση σέ ἄλλες Μητροπόλεις, ὅμως δέν κλείστηκε στά ὅρια τῆς Μητροπόλεώς του, ὅταν τόν καλοῦσε ἡ ἀνάγκη γιά τήν ἀναθέρμανση ἤ ὑπεράσπιση θεμάτων πίστεως καί ζωῆς, πού ἀφοροῦν τό παγκόσμιο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Καρπός αὐτῆς τῆς ἐπισκοπικῆς μέριμνας εἶναι τά σταχυολογημένα - μέ πολύ μεγάλη ὁμολογουμένως δυσκολία, λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν θεμάτων καί τῶν λόγων - ἀποσπάσματα ἀπό λόγους καί κείμενα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου πού παρατίθενται σέ αὐτό τό ἡμερολόγιο, εἰς ὑπόμνησιν τῶν ἀναγνωστῶν καί εἰς τιμήν τοῦ Μητροπολίτου ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς δεύτερης δεκαετίας στόν Μητροπολιτικό θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.
(βλ. καί σχετική ἀναφορά στήν σελίδα 16 τοῦ παρόντος).

  • Προβολές: 2798