Skip to main content

Εὐχαριστήρια προσφώνηση

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Πρός τούς ἐκκλησιασθέντες καί ἰδιαιτέρως πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου 2014 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου (ἀπομαγνητοφωνημένη).

Μακαριώτατε, πάτερ καί Δέσποτα,
Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω θερμῶς γιατί ἤρθατε σήμερα στήν ὀνομαστική μου ἑορτή καί στήν γιορτή τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου, στήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄγνωστη σέ σᾶς, εἶναι πάρα πολύ γνωστή. Ἔχετε ἔρθει ἐπανειλημμένως, ὄχι μόνο ἐπί τῶν ἡμερῶν μου, ἀλλά καί ἐπί τῶν προκατόχων μου, καί ἰδιαιτέρως διότι προκάτοχός μου στήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη ἦταν τό πνευματικό σας παιδί, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κυρός Νικόδημος, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε γιά πολύ λίγο, γιά 40 περίπου μέρες τήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη καί ἄφησε μνήμη ἑνός ἀγαθοῦ καί καλοῦ ποιμένος. Καί στή συνέχεια ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ διά τῶν ψήφων τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, πού πρωτοστατήσατε βασικά ἐσεῖς, ἐξελέγην Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως καί ποιμαίνω μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ αὐτήν τήν Μητρόπολη γιά 19 χρόνια καί ἤδη εἰσέρχομαι στό 20ό ἔτος, καί δοξάζω τό Θεό διότι μέ κατέστησε Ἱεράρχη στήν Ἐκκλησία Του. Εἶναι πάρα πολύ μεγάλη δωρεά αὐτή, νά λάβη κανείς τόν βαθμό τῆς Ἀρχιερωσύνης, οὐσιαστικά ὄχι ἁπλῶς τόν βαθμό, ἀλλά τήν χάρη τῆς Ἱερωσύνης, ἡ ὁποία, ὅταν ζῆ κανείς μέσα στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά, ἐνεργεῖ ποικιλοτρόπως μέσα στήν ζωή τοῦ Ἐπισκόπου καί βεβαίως μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι πράγματι μιά ἀναμμένη λαμπάδα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπως ἀκριβῶς τό λέει καί τό περιγράφει καί τό ἀναλύει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

Σήμερα εἶναι ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου, αὐτός ἑορτάζει, ὁ ἅγιος Ἱερόθεος, ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν καί ἐμεῖς ἄγουμε τά ὀνομαστήριά μας, ὅσοι δηλαδή ἑορτάζουμε εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου, γιά νά μιμηθοῦμε τήν ζωή του, τό παράδειγμά του καί νά γίνουμε καλοί Ἱεράρχες μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Ἱερόθεος ἦταν πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, τόν διαδέχθηκε ὁ ἅγιος Διονύσιος καί αὐτό φαίνεται καί τεκμαίρεται ἀπό τά ἔργα τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, ὁ ὁποῖος στηρίζει ὅλη τήν θεολογία - τήν ὁποία ἀνέλυσε καί ἐν πολλοῖς ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἁλμωπίας κ. Ἰωήλ - ἐπάνω στήν θεολογία τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου, τόν ὁποῖον ὀνομάζει «κλεινόν ἡμῶν καθηγεμόνα». Καί μάλιστα μιλώντας ἐκεῖ γιά τήν θεολογία του, στό ὑπέροχο βιβλίο του «Περί θείων ὀνομάτων», στό ὁποῖο κάνει ἀναφορά ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὡς πρός τήν οὐσία, ὅπως εἶπε καί ὁ ὁμιλητής, ἀνώνυμος, ἀλλά ὡς πρός τίς ἐνέργειές του πολυώνυμος, ἀναφέρει ὅτι αὐτή τήν θεολογία τήν παρέλαβε ἀπό τόν ἅγιο Ἱερόθεο τόν «κλεινόν καθηγεμόνα» καί μάλιστα λέγει χαρακτηριστικά ὅτι «τῷ ὄντι τά θεῖα πρεσβυτικῶς ὑφηγούμενος», δηλαδή αὐθεντικῶς καί ἀλαθήτως καί σέ «συνοπτικούς ἡμῖν ὅρους ἐξέθετο». Καί μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουμε αὐτό τό μεγάλο προνόμιο, νά ὑπάρχη ὁ μεγάλος θησαυρός, ἡ μεγάλη κληρονομιά, τήν ὁποία παραλαμβάνουμε ἀπό τούς ἁγίους. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι τήν παρέλαβαν ἀπό τόν Χριστό, τόν ἄσαρκο στήν Παλαιά Διαθήκη Λόγον καί τόν σεσαρκωμένο στήν Καινή Διαθήκη. Εἶναι μεγάλη κληρονομιά, πλοῦτος, ὅλος ὁ πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Καί αὐτό γίνεται. Παραλαμβάνουμε ἀπό τούς Γέροντας καί ἀπό τούς Πατέρες μας τά πνευματικά ἀγαθά, τήν πνευματική κληρονομιά.

Ὁ ἅγιος Ἱερόθεος παρέλαβε ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὅπως καί ὁ ἅγιος Διονύσιος. Ἦταν καί οἱ δύο μαθηταί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά στήν συνέχεια ὁ ἅγιος Ἱερόθεος παρέδωσε ὅλη αὐτήν τήν ἐπιστήμη τῆς θεολογίας στόν ἅγιο Διονύσιο καί ἐκεῖνος τήν κατέθεσε μέσα στήν Ἐκκλησία καί τήν κατέχουμε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔτσι γίνεται πάντοτε, ὅπως στά βιολογικά θέματα οἱ γονεῖς δίνουν πνευματική κληρονομιά στά παιδιά, ἔτσι καί στά πνευματικά θέματα οἱ γονεῖς κληρονομοῦν τά ἀγαθά, τά πνευματικά ἀγαθά, στά πνευματικά τους παιδιά.

Καί μπορῶ νά πῶ ὅτι καί ἐγώ πῆρα πάρα πολλά ἀγαθά μέσα στήν Ἐκκλησία ἀπό τούς γονεῖς μου, τούς εὐσεβεῖς γονεῖς μου, ἀπό τούς διδασκάλους μου, ἀπό τούς δύο Μητροπολίτες, τόν πρῶτο πνευματικό μου, τόν Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως κυρό Σεβαστιανό, καί τόν κατ’ ἐξοχήν Γέροντά μου, Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἁλμωπίας κυρόν Καλλίνικον παρέλαβα τήν Ἱερωσύνη καί ὅλον τόν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, πού συμπληρώθηκε ἀπό τήν ἐπικοινωνία πού εἶχα μέ ἁγίους Γέροντες τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐξαιρέτως δέ τόν Γέροντα Σωφρόνιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἔσσεξ. Ἀπό αὐτους παρέλαβα αὐτήν τήν παράδοση, τήν θεολογία, τήν μοναχική ζωή.

Ἀλλά ἀπό σᾶς, Μακαριώτατε Δέσποτα, παρέλαβα τήν ποιμαντική διακονία καί τόν ἐπισκοπικό τρόπο διοικήσεως τῶν πραγμάτων, γιατί ἔζησα κοντά σας γιά πολλά χρόνια, τότε πού ἤσασταν Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας καί στήν συνέχεια, βεβαίως, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος καί κληρονόμησα τόν πλοῦτο τῆς ἐπιστήμης, τῆς θεολογικῆς καί ποιμαντικῆς ἐπιστήμης, τό μειλίχειο τοῦ χαρακτήρα σας, ὅσο μπόρεσα κι ἐγώ νά τό παραλάβω, καί κυρίως τήν εὐστροφία καί τήν διάθεση τήν ὁποίαν ἔχετε καί τήν εὐαισθησία τήν ὁποίαν ἔχετε πάνω στά κοινωνικά προβλήματα καί τά ζητήματα τοῦ λαοῦ.

Νομίζω ὅτι, καί τό ξέρουμε ὅλοι ὅσοι συμμετέχουμε στά Συνοδικά ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι εἶστε ἕνας μέγας, θά ἔλεγα, Ἄρχιεπίσκοπος γιατί συνδυάζετε τόν λόγο μέ τήν σιωπή καί ὁ λόγος σας εἶναι ἔκφραση τῆς σιωπῆς καί θά ἔλεγα ὅτι σ’ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς ἀποτελεῖτε τήν ἑνότητα ὅλου τοῦ Γένους, ὅλων τῶν Ἑλλήνων, καί ἀποτελεῖτε τήν ἑνότητα καί τῶν Ἱεραρχῶν, πού μέ θαυμάσια οἰακοστροφία διευθύνετε τό πλοῖο τῆς κατ’ Ἑλλάδα Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καί νομίζω ἀναδείξατε καί ἕνα ἄλλο μεγάλο χάρισμά σας, ὄχι τό ὅτι κρατᾶτε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶστε καί ἡ συνισταμένη καί ἡ ἑνότητα καί ὅλων τῶν πολιτικῶν. Δηλαδή, ἐνῶ ὑπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων, ὅμως ὅλοι ἐκτιμοῦν ἐσᾶς καί ἐσεῖς ἀποτελεῖτε τήν συνισταμένη αὐτῶν καί βοηθᾶτε πάρα πολύ αὐτήν τήν κρίσιμη ἐποχή τήν Ἑλλάδα μας, τήν χώρα μας.

Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω θερμά γιά ὅ,τι κάνατε γιά μένα, Εἶμαι εὐγνώμων ἀπέναντί σας. Καί ἐπίσης θά ἤθελα νά σᾶς εὐχηθῶ, γιατί σήμερα ἄγετε τήν ἐπέτειο τῆς χειροτονίας σας εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ἀφοῡ πρίν 33 χρόνια σάν σήμερα χειροτονηθήκατε, ἄρα ἔχετε τήν ἐπέτειο τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας σας, καί εὔχομαι νά σᾶς δίνη ὁ Θεός δύναμη, κουράγιο, σωφροσύνη καί ὁτιδήποτε ἄλλο καλό γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδος.

Εὐχαριστῶ καί τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς πού ἦταν σήμερα παρόντες καί χθές ἦταν καί ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας, ὁ ὁποῖος ἔφυγε εἶχε εἰδικό λόγο, τόν Σεβαστό Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό, τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, τόν Μητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο, τόν Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεο, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὠλένης κ. Ἀθανάσιο καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο καί Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ, Γαβριήλ. Ὅλοι εἶναι ἐκλεκτοί ἀδελφοί. Θά μποροῦσα γιά τόν καθένα νά πῶ πάρα πολλά πράγματα, τό τί μᾶς συνδέουν καί νά τονίσω τίς ἀρετές τους καί τά χαρίσματά τους, ἀλλά νομίζω δέν μπορῶ νά τό κάνω αὐτήν τήν στιγμή λόγῳ καί κοπώσεως τοῦ ἐκκλησιάσματος.

Νά εὐχαριστήσω τούς Ἱερεῖς πού εἶναι παρόντες, τούς λαϊκούς, τόν Δήμαρχο πού εἶναι παρών ἐδῶ, τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τόν Διευθυντή τοῦ Νοσοκομείου Μεσολογγίου, τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες τῆς πόλεώς μας καί ὅσοι εἶστε παρόντες καί ἤρθατε ἐδῶ γιά νά ἐκφράσετε τόν σεβασμό σας, τήν ἀγάπη σας στόν Ἐπίσκοπο.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ὁ Θεός νά σᾶς δίνη ὑγεία καί δύναμη καί νά προοδεύετε ἐν παντί.

Μακαριώτατε, ἄν θέλετε νά εὐλογήσετε τό ποίμνιο, τό ὁποῖο εἶναι γνωστό σέ σᾶς.–

  • Προβολές: 3724