Skip to main content

Πρός τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος: Εὐχαριστήρια Ἐγκύκλιος

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί Τοποτηρητοῦ Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος κ. Ἱεροθέου

Πρός τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος,
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μετά τήν ἐκλογή τοῦ νέου Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου θά ἀκολουθήση ἡ ἐνθρόνισή του γιά νά ἀναλάβη ἐπισήμως τό ἔργο τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας στήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη. Σᾶς ἐνημερώνω ὅτι ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου, μέ τήν παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, πολλῶν Ἀρχιερέων, τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων καί τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, θά γίνη τήν Τρίτη 22 Ἰουλίου 2014, ὥρα 11 π.μ. στήν κεντρική Πλατεία Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἠσαΐα.

Ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος σᾶς παρακαλῶ νά συμμετάσχετε στήν τελετή τῆς ἐνθρονίσεως, γιατί πρόκειται γιά μιά σημαντική ἡμέρα γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη.

Σύμφωνα μέ ὅλη τήν ἐκκλησιαστική παράδοση, ὅπως διατυπώνεται στούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, τά κείμενα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, ἀλλά καί στίς ἀποφάσεις τῶν Τοπικῶν καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι «καθηγηταί», «ἐπιστάται τῶν τοῦ Σωτῆρος ποιμνίων», «ποιμένες» «οἰκονομοῦντες» τίς Ἐκκλησίες, οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀκόμη κέντρα ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, πού προΐστανται σέ αὐτές ὡς εἰκόνες Χριστοῦ, εἰς τύπον καί τόπον Θεοῦ, καί ἔχουν τήν φροντίδα ὅλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων «ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος». Οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι τά πνευματικά κέντρα καί λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας, πού συνάγουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ γύρω ἀπό τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἀρχιερεύς καί Ποιμήν τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἀποστολή τῶν Ἐπισκόπων εἶναι «ἡ οἰκοδομή τῶν λαῶν» καί ἡ καθοδήγησή τους στόν ἀγώνα κατά τῶν παθῶν καί τοῦ διαβόλου καί βεβαίως ἡ ὀρθοτόμηση τοῦ λόγου τῆς Ἀληθείας.

Ἔτσι, οἱ Ἐπίσκοποι δέν εἶναι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς, ὡσάν ὁ Χριστός νά ἐγκατέλειψε τήν Ἐκκλησία καί ζῆ στούς οὐρανούς καί τήν διευθύνει μέ ἀντιπροσώπους, οὔτε εἶναι ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι κατά τόν τύπο τῶν πολιτικῶν ὑπαλλήλων, ἀλλά εἶναι εἰς τύπον καί τόπον τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, πού σημαίνει ὅτι δι’ αὐτῶν ἐνεργεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός εἶπε στούς Ἀποστόλους, τῶν ὁποίων διάδοχοι εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι: «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει καί ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ» (Λουκ. ι΄, 16).

Ὅλα αὐτά δείχνουν τί σημαίνει ἡ ὕπαρξη καί ἡ παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου στίς κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις, γιατί χωρίς αὐτούς δέν μπορεῖ νά γίνη τίποτε ἐκκλησιαστικό. Γι’ αὐτό ὅταν ἐκλείπη γιά διαφόρους λόγους ὁ Ἐπίσκοπος ἀπό μιά Μητρόπολη, λέγεται ὅτι ἡ Μητρόπολη τελεῖ ἐν χηρείᾳ καί ἀμέσως ἀναλαμβάνει Τοποτηρητής, γιά τό διάστημα μέχρι τήν ἐκλογή καί τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου. Καί αὐτό γίνεται, γιατί ὁ Ἐπίσκοπος στήν Μητρόπολη ἐπέχει θέση τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί συνάπτει οἱονεί πνευματικό γάμο μέ τήν συγκεκριμένη Ἱερά Μητρόπολη.
Ἔτσι, μέ τήν τελετή τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου θά παραδώσω σέ αὐτόν τήν διοίκηση καί τήν ποιμαντική διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐξήσκησα αὐτό τό ἔργο γιά τέσσερεις μῆνες, ἀπό τόν Μάρτιο ἕως τώρα, καί προσπάθησα μέ ζῆλο, καλή διάθεση, κόπο, ἀλλά καί ἀγάπη νά ἀνταποκριθῶ σέ αὐτήν τήν διακονία. Ἐπισκέφθηκα τίς πιό κεντρικές Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως, καί τίς Ἱερές Μονές, ὅπου λειτούργησα, ἔκανα ἀκολουθίες καί ὁμίλησα. Ἐπισκέφθηκα Σχολεῖα, συνομίλησα μέ Καθηγητές καί μαθητές, πῆγα στό Νοσοκομεῖο καί τίς Φυλακές, καί παντοῦ συναντοῦσα καλούς καί εὐλογημένους Κληρικούς, μοναχούς καί Χριστιανούς. Ἐξετίμησα τήν ἀγάπη σας στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, τήν ἐμμονή σας στίς παραδόσεις μας, τήν ἀνταπόκρισή σας σέ κάθε προτροπή μου καί δοξάζω τόν Θεό γιατί σᾶς γνώρισα καί σᾶς ἀγάπησα.

Εὐχαριστῶ ὅλους σας γιά τήν ἀγάπη πού δείξατε πρός τό πρόσωπό μου, γιατί ὅπου πήγαινα ἔβλεπα εὐδιάκριτα τά ἀγαθά σας αἰσθήματα. Γιά μένα ἡ τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως ἦταν μιά σημαντική ἐμπειρία στήν ἐκκλησιαστική μου διακονία. Ἰδιαίτερα θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Καραγιάννη, γιά τήν καλή συνεργασία πού εἴχαμε, καί τούς ἀνθρώπους πού ἐργάζονται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν ψυχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῆ πλούσια καί νά σᾶς ἁγιάζη, διά τῆς ποιμαντικῆς διακονίας καί τῶν εὐχῶν τοῦ νέου Μητροπολίτου σας κ. Θεοκτίστου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἱκανή ἐκκλησιαστική πεῖρα καί εἶναι ἕτοιμος νά ἀνταποκριθῆ στά ὑψηλά ἀρχιερατικά του καθήκοντα.

Μέ θερμές εὐχές καί πολλή ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2892