Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: «π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, τό ἔργο καί ἡ διδασκαλία του»

Βιβλιοπαρουσίαση

Πρακτικά Ἡμερίδος καί Θεολογικές-Ἱστορικές Μελέτες

Ἐκδόθηκε καί κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου νέο βιβλίο ἀφιερωμένο στόν μεγάλο Θεολόγο π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, μέ τίτλο «π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, τό ἔργο καί ἡ διδασκαλία του» καί ὑπότιτλο «Πρακτικά Ἡμερίδος καί Θεολογικές-Ἱστορικές Μελέτες».

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, τό ἔργο καί ἡ διδασκαλία τουΚατωτέρω δημοσιεύονται ὁ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου καί τά περιεχόμενα τοῦ πολύ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ βιβλίου πού παρουσιάζει κατά τό δυνατόν σφαιρικά τό ἔργο καί τήν ἀνυπολόγιστη προσφορά τοῦ μεγάλου θεολόγου π. Ἰωάννη Ρωμανίδη.

Πρόλογος

Τό ἔτος 2011 συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ κορυφαίου δογματικοῦ θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας Πρωτοπρεσβυτέρου
π. Ἰωάννου Ρωμανίδη –κοιμήθηκε τήν 1η Νοεμβρίου 2001– καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου γιά νά τιμήση τήν μνήμη του καί νά προβάλη τό ἔργο του διοργάνωσε μιά Ἡμερίδα, στίς 13 Νοεμβρίου 2011, στήν Ναύπακτο. Προηγήθηκε θεία Λειτουργία καί τέλεση
Μνημοσύνου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί ἀκολούθησε Ἡμερίδα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διήρκησε ὅλη τήν ἡμέρα.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη εἶχε χρέος νά διοργανώση αὐτήν τήν ἐκδήλωση, ἀφ’ ἑνός μέν γιατί ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης προσέφερε πολλά στήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι στό τελευταῖο διάστημα τῆς ζωῆς του ἀνῆκε στό δυναμικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ὁ ἴδιος λόγῳ τῆς ἰδιαίτερης ἐπικοινωνίας πού εἴχαμε ζήτησε νά ἐγγραφῆ στούς καταλόγους τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πράγμα τό ὁποῖο ἔγινε ὕστερα ἀπό τήν ἔκδοση ἀπολυτηρίου γράμματος ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, στήν ὁποία μέχρι τότε ὑπαγόταν.

Ἡ θεία Λειτουργία καί τό Μνημόσυνο ἔγινε σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα καί ἡ Ἡμερίδα πρός τιμή του ἐξελίχθηκε σέ ὑψηλό θεολογικό ἐπίπεδο, ὄχι μόνον μέ τίς εἰσηγήσεις, ἀλλά καί μέ τίς συζητήσεις πού ἀκολούθησαν. Στό παρόν βιβλίο δημοσιεύεται ἡ ἐπιμνημόσυνη προσλαλιά, καθώς ἐπίσης καί οἱ εἰσηγήσεις πού ἔγιναν στήν Ἡμερίδα. Ἐπί πλέον, δημοσιεύεται μιά εἰσαγωγή πού δείχνει τό συνοπτικό ἔργο καί τίς σχετικές θέσεις τῆς διδασκαλίας τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη.

Ἐλπίζω ὅτι καί τά Πρακτικά αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος θά συντελέσουν στήν παρουσίαση τοῦ κορυφαίου δογματικοῦ θεολόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, στόν παρόντα τόμο δημοσιεύονται ὡς δεύτερο μέρος πέντε μελέτες πού ἀναφέρονται στίς θεολογικές καί ἱστορικές ἀπό ψεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη καί οἱ ὁποῖες συμπληρώνουν, κατά κάποιο τρόπο, τήν θεματολογία τῆς Ἡμερίδος, ἡ ὁποία δέν μποροῦσε νά περιλάβη ὅλο τό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη. Εἶναι εὐνόητο ὅτι κρατήσαμε τήν ὀρθογραφία τοῦ κάθε μελετητῆ.

Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας ὅλους τούς μελετητές, συγγραφεῖς τῶν κειμένων πού παρατίθενται στόν παρόντα τόμο, γιατί τό ἔκαναν ἀπό περισσή ἀγάπη πρός τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, τόν ὁποῖον γνώρισαν καί συναναστράφηκαν μαζί του ἤ ὡς συνάδελφοι ἤ ὡς φοιτητές καί ὡς συνεργάτες σέ διάφορες ἀποστολές ἤ ὡς εὐεργετηθέντες ἀπό τήν ρωμαλαία διδασκαλία του.


Ἐπίσης εὐχαριστῶ θερμῶς τούς χορηγούς πού βοήθησαν, σέ περίοδο μάλιστα οἰκονομικῆς κρίσεως, γιά νά ἐκδοθῆ ὁ παρών τόμος.

Ἔγραφα στό Μητροπολιτικό οἴκημα τῆς Ναυπάκτου τήν 30 ή Ἰανουαρίου 2014, ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εἰσαγωγή στή ζωή καί στό θεολογικό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη

Α΄ Πρακτικά Ἡμερίδος

1. Ὁ θεολόγος τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας. Ἐπιμνημόσυνη προσλαλιά στόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
2. Εἰσαγωγή στήν Ἡμερίδα
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου Ἱεροθέου
3. Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης "σημεῖον ἀντιλεγόμενον"
τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
4. Θεολογικές προϋποθέσεις τῆς ἑρμηνευτικῆς στό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη
τῆς Δέσπως Λιάλιου
5. Ἀναμνήσεις μου ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης
τοῦ Ἀντωνίου Παπαδόπουλου
6. Τό ἔργο τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη περί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί ή σημασία του γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν θεολογία
τοῦ Σταύρου Γιαγκάζογλου
7. Ρωμανιδικά ἀλεξίπυρα καί ἀκαδημαϊκές φλογώσεις
τοῦ Λάμπρου Σιάσου
8. Ἡ Πατερική Θεολογία ὡς ἡ βάση τῆς συγχρόνου ὀρθοδόξου ἑρμηνευτικῆς
τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Δράγα
9. Περιλήψεις Εἰσηγήσεων
10. Δελτίον Τύπου

Β΄ Θεολογικές - ἱστορικές μελέτες

1. Ἡ ἐμπειρική θεολογία κατά τήν διδασκαλία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
2. Τό «ὅλον» τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καί σύγχρονες τριαδολογικές ἐκφράσεις κατά τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
τοῦ Βασίλειου Τσίγκου
3. Ὁ Ἰωάννης Ρωμανίδης καί ἡ δυτική μεσαιωνική Θεολογία
τοῦ Γεωργίου Παναγόπουλου
4.O π. Ιωάννης Ρωμανίδης ως Ιστορικός
τοῦ Ἀναστασίου Φιλιππίδη
5. Ρωμηοσύνη καί Ἡσυχασμός
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου ΒλασίουἹεροθέου
6. Ἐπιστολή τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκι
Ἐπιλεγόμενα

Παράρτημα

Φωτογραφικό Ὑλικό ἀπό τήν Ἡμερίδα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 3202