Skip to main content

Διαμαρτυρία γιά τό νέο μισθολόγιο

Στό περιθώριο τοῦ Δευτέρου Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, οἱ Ἱερεῖς συζήτησαν μεταξύ τους καί μέ τόν Σέβ. Μητροπολίτη τό νέο μισθολόγιο, στό ὁποῖο γίνεται ἄδικη μεταχείρηση τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, ἀπό τόν ὁποῖο ἔχει ἀφαιρεθῆ τό κίνητρο ἀπόδοσης. Ἀποφασίσθηκε, λοιπόν, νά συνταχθῆ ψήφισμα διαμαρτυρίας καί νά ὑπογραφή ἀπό ὅλους τους Κληρικούς πού ἦταν παρόντες στό συνέδριο.

Τό κείμενο τοῦ ψηφίσματος εἶναι τό ἀκόλουθο:

“Στις 12 καί 13 Σεπτεμβρίου τρ. ἔτους, οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου πραγματοποιήσαμε διήμερο Ἱερατικό Συνέδριο ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου.

Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀσχοληθήκαμε μέ λειτουργικά καί ποιμαντικά θέματα μέ ἀπώτερο σκοπό τήν καλύτερη διαποίμανση τοῦ λαοῦ καί τήν προσφορά ἀποτελεσματικῆς βοήθειας στά πολυποίκιλα προβλήματα πού τόν ἀπασχολοῦν, δεδομένου ὅτι ἔχουμε τό μεγάλο προνόμιο νά ζοῦμε πολύ κοντά μέ τόν λαό τῶν δυσπροσίτων περιοχῶν τῆς ἐπαρχίας μας.

Παρεμπιπτόντως κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἔγινε ἀναφορά στήν πρόσφατη ἔνταξη τῶν Κληρικῶν στό ἑνιαῖο μισθολόγιο καί καταλήξαμε, μετά ἀπό συζήτηση στό ἑξῆς ὁμόφωνο ψήφισμα:

Μέ τήν ἔνταξη τῶν Κληρικῶν στό ἑνιαῖο μισθολόγιο ἀναμέναμε καί τήν οὐσιαστική μισθολογική ἀναβάθμιση τῶν Κληρικῶν. Δυστυχῶς ὅμως ἀφαιρέθηκε ἀπό τούς Κληρικούς τό λεγόμενο “κίνητρο ἀποδοσης”, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκμηδενισθῆ σχεδόν κάθε οὐσιαστικό οἰκονομικό ὄφελος καί νά δημιουργηθῆ ἔτσι ἄδικη μεταχείριση τῶν Κληρικῶν.

Μᾶς προβλημάτισε πολύ αὐτό τό γεγονός, διότι δείχνει ὅτι ἀγνοεῖται ἀπό τούς ὑπευθύνους της πολιτείας τό τεράστιο πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτελοῦμε στίς ἐπαρχίες μας.

Ζοῦμε, ἐργαζόμαστε καί ἀγωνιζόμαστε γιά τό καλό της κοινωνίας στήν ὀρεινή, ἐγκαταλειμμένη καί φθίνουσα περιοχή τῆς Ναυπακτίας τοῦ νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας. Τίς περισσότερες φορές εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά ταξιδεύουμε μέ δικά μας ἔξοδα γιά νά ἐξυπηρετήσουμε τρία καί τέσσερα χωριά, μέ ἡλικιωμένους κατοίκους, φροντίζοντας γιά τίς ὑλικές καί πνευματικές τους ἀνάγκες. Καί ταλαιπωρούμεθα χωρίς καμμιά ἀναγνώριση τῶν μεγάλων μας κόπων, στίς δυσπρόσιτες κοινότητες μέ τό προβληματικό, ἐλλειπέστατο καί ἀκατάλληλο δίκτυο τῆς Ἐπαρχίας μας καί χωρίς κανένα ἀπό τά λεγόμενα “τυχερά” τά ὁποῖα ἀπολαμβάνουν ἄλλοι ὑπάλληλοι τοῦ Κράτους σέ ὅλους τους τομεῖς.
Μέ τό Ψήφισμά μας αὐτό ἐκφράζουμε τήν βαθύτατη θλίψη μας, πρός πάντα ἁρμόδιο, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἀτυχῆ ἔμπνευση νά ἀδικήση τούς πτωχούς Ἱερεῖς τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν τῆς πατρίδος μας καί διαμαρτυρόμαστε γιά τήν ἄνιση καί ἄδικη αὐτή μεταχείριση καί παρακαλοῦμε θερμά τόν ἐξοχώτατο Ὑπουργό Οἰκονομικῶν καί τούς λοιπούς ἁρμόδιους νά ἐπέμβουν ὥστε νά δοθῆ καί σέ μᾶς τούς Κληρικούς τό “κίνητρο ἀποδοσης” τοῦ ἑνιαίου μισθολογίου”.

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές.

Ὁ Μητροπολίτης μας ἀπέστειλε τό Ψήφισμα στήν Ἱερά Σύνοδο μέ τήν παράκληση “ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐνδιαφέροντος Αὐτῆς πρός τόν ἐφημεριακόν Κλῆρον, προβῆ εἰς τάς ἐνδεδειγμένας ἐνεργείας, διά τήν διόρθωσιν τῆς προσγενομένης ἀδικίας”.

  • Προβολές: 2484