Skip to main content

Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας

Συνῆλθε τήν Τρίτη, 15 Ὀκτωβρίου 2013, σέ πρώτη τακτική Συνεδρία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. 

Συνεκροτήθη ἡ Ἐπιτροπή Τύπου ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεο καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρα.

Ἐπιτροπή Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ὀκτώβριος 2013


Στήν εἰσηγητική του ὁμιλία ὁ Μακαριώτατος ἀποσπασματικά εἶπε:
«Μέσα στήν πολυμορφία τῆς κρίσεως, ἡ κοινωνία μας δοκιμάζεται ἀπό τήν φτώχεια, τήν κοινωνική ἀδικία, ἐθνικές προκλήσεις, ἀπειλές ἐθνικοῦ διχασμοῦ καί ἐκδηλώσεις μισαλλοδοξίας. Κυριαρχεῖ ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ κέρδους καί τοῦ ἰδίου ὀφέλους, πού καθηλώνουν τόν ἄνθρωπο σέ προκρούστεια «οἰκονομικά» σχήματα. Σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ, ὁ ἄνθρωπος λογίζεται ὡς μονάδα πρός ἐκμετάλλευσιν. Ὅπως διεῖδε σοφά ἕνας σημαντικός θεολόγος, ὁ Olivier Clement, «ἡ Δύση θέτει τήν ἀνθρωπότητα μπροστά στά ἔσχατα προβλήματα. Ὁ ἄνθρωπος, σήμερα, γίνεται ὅλος ἕνα πρόβλημα». Ὁ τεχνολογικός εὐδαιμονισμός τοῦ πολιτισμοῦ μας ἔχει ἀποκοπεῖ ἀπό τήν πνευματική ὁλοκλήρωση. Οἱ πνευματικές φωνές στόν τόπο μας μοιάζουν νά ἔχουν σιγήσει. Οἱ νέοι μας μεταναστεύουν. Οἱ πολίτες ἔχουν κυριευθεῖ ἀπό ἀπογοήτευση καί τυφλή ὀργή κατά πάντων, ἐνῶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κομμάτων διαξιφίζονται ὑπεραμυνόμενοι τίς ἀπόψεις τους μέ κύριο μέλημα τή διατήρηση τῆς ἐξουσίας.

Ἡ οἰκογένεια διαλύεται, ἐνῶ συγχρόνως αὐξάνει ὁ ἀριθμός τῶν αὐτοκτονιῶν. Ἡ ἔλλειψη ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης, πού χαρακτηρίζει τή σύγχρονη κοινωνία, ὑποδαυλίζει τήν εὐκολία μέ τήν ὁποία καταλήγει κάποιος στήν ἀπόφαση νά ἀφαιρέσει τή ζωή του. Δέν γίνεται ὅμως νά μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ διαχρονικά το πιό ἐγγυημένο καί ἀσφαλέστερο κοινωνικό πλαίσιο γιά τήν ὀρθή διαπαιδαγώγηση καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγωγή τῶν νέων μελῶν τῆς κοινωνίας μας. Ἡ οἰκογένεια διαπλάθει τίς παιδικές ψυχές καί προετοιμάζει τούς πολιτικούς, τούς καθηγητές, τούς καλλιτέχνες, τούς κληρικούς, τούς ἠγέτες τοῦ τόπου μας. Ἔχουμε χρέος νά τήν κρατήσουμε ἑνωμένη καί ἰσχυρή. Ἡ χριστιανική οἰκογένεια διαφυλάσσει ἀπό τό μίσος, διδάσκει τήν ἀγάπη, διαμορφώνει ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους, ἀνορθώνει τίς συνειδήσεις, ἀνασταίνει πνευματικά τέκνα, συγκροτεῖ πρόσωπα ἐλεύθερα καί ὄχι προσωπεῖα πάσης χρήσεως.
… … …
Ἡ σημερινή κατάσταση μᾶς βρίσκει σέ ἕναν ταραγμένο καί συνεχῶς μεταβαλλόμενο κόσμο. Χάρις στή σύγχρονη τεχνολογική ἐπανάσταση, ἡ χρήση τῶν λεγομένων κοινωνικῶν δικτύων μπορεῖ νά μεταφέρει κάθε πληροφορία σέ χρόνο ἐκπληκτικά γρήγορο. Ἡ ἐξέγερση τῆς Αἰγύπτου χρειάστηκε μόλις μίαν ἑβδομάδα διαδικτυακῆς κινητοποιήσεως γιά νά συγκεντρωθοῦν ἑκατομμύρια νέοι στήν πλατεία Ταχρίρ. Τά ἀποτελέσματα τά βλέπουμε ἀκόμη.

Στή χώρα μας παρατηρεῖται μιά βίαιη ἀναδιανομή κεφαλαίων σέ νέα χέρια. Εἴτε ὡς θεατές, εἴτε ὡς μέρος τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν, παρατηροῦμε τίς ἐξελίξεις. Ὅλοι μας, καί προσωπικά ἡ ἐλαχιστότης μου, ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης γιά ὅσα βιώνουμε τά τελευταῖα ἔτη. Πρῶτος ἐγώ ἀναγνωρίζω τή δυσκολία παρακολούθησης τῶν παγκοσμίων ἀλλαγῶν. Εἶναι πρόδηλο ὅμως τό βαθύ ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγωνία ὅλων μας. Προσεύχομαι μέ ὅλη μου τήν ψυχή νά φωτίσει ὁ Θεός αὐτούς πού ἀσκοῦν ἐξουσία, ὥστε νά σκεφτοῦν φιλανθρώπως. Ἀπαιτεῖται εἰδικά νά συνειδητοποιήσουμε πώς ὅσα τραγικά διαδραματίζονται στήν κοντινή μας Συρία δέν μποροῦν νά μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους. Πρέπει νά καταστεῖ σαφές πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι δέν εἶναι δυνατόν οἱ θρησκεῖες νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ἰδεολογικό πρόσχημα πρός ἐξυπηρέτηση πολεμικῶν συγκρούσεων καί ἀτομικῶν ἐπιδιώξεων.
… … …
Ἡ σύγχρονη πραγματικότητα ἐπιτάσσει νά διατηρήσουμε πάνω ἀπ’ ὅλα τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα, τόν σύνδεσμο τῆς εἰρήνης τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος γενικότερα. Ἐπιτρέψτε μου ἐπ’ αὐτοῦ νά προσθέσω κι ἕναν ἀκόμη προβληματισμό. Πολλοί ἐπιχειροῦν νά ταυτίσουν τήν Ἐκκλησία μέ μέρος τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτικοῦ συστήματος. Νά μᾶς παρουσιάσουν σάν συνδιαχειριστές κοσμικῆς ἐξουσίας. Δέν ὑπάρχει τίποτα πιό ἐπικίνδυνο ἀπό αὐτό. Ἡ Ἐκκλησία, παρ’ ὅ,τι συνιστᾶ σάρκα ἀπό τή σάρκα τοῦ τόπου μας καί ἔχει συνδεθεῖ ἀδιαχώριστα μέ τήν ἱστορική του πορεία, οὔτε ταυτίζεται μέ κόμματα οὔτε ἀντλεῖ τήν ὕπαρξή της ἀπό τήν Πολιτεία. Ἐντάσσεται φυσιολογικά σέ ἕνα εὐνομούμενο κράτος, σεβομένη τούς νόμους πού διέπουν τό δημοκρατικό πολίτευμα. Κάθε ἄλλη προσέγγιση ὑπαγορεύεται ἀπό κοσμικά κριτήρια. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι γιά μᾶς «ἐχθές καί σήμερον ὁ αὐτός, καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8). Οὔτε συναποτελοῦμε μέρος τοῦ συστήματος, οὔτε ἀντιπροσωπεύουμε κάποιο συστημικό μόρφωμα. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πνευματική ἀποστολή νά ὁδηγεῖ τά μέλη της πρός τή σωτηρία καί νά εὐαγγελίζεται «Χριστόν, καί τοῦτον ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορ. 2, 2). Ἀγαπᾶ, συγχωρεῖ, ἐλέγχει, βοηθεῖ, στηρίζει, καί πάνω ἀπ’ ὅλα δίνει καί τή ζωή της ἀκόμη γιά τήν ἱστορική συνέχιση αὐτοῦ τοῦ τόπου. Αἰσθάνεται τό χρέος νά ἐνισχύσει τήν συνοχή καί τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, πού ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τό μέλλον, καί ὕστερα νά καλύψει, στό μέτρο τῶν δυνάμεών της, τίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καλύπτονται πολλές ἀνάγκες, ἀλλά κύριο ἔργο της εἶναι νά στηρίξει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί νά ἐνισχύσει τήν πίστη ὅτι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ μποροῦμε νά ὑπερνικήσουμε κάθε δυσκολία καί κρίση».

Τήν Τετάρτη, 16 Ὀκτωβρίου 2013, ἀκολούθησε ἡ ἐπεξεργασία τοῦ κεντρικοῦ θέματος τῆς Τακτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μέ τόν γενικό τίτλο : «Ὁ Θεσμός τῆς Οἰκογενείας». Πρῶτος ἀνέγνωσε τήν εἰσήγησή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, μέ θέμα: «Θεολογική καί ἀνθρωπολογική θεώρησις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας». Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε :

  1. Ἡ οἰκογένεια συνδέεται μέ τόν γάμο ἀπό τόν ὁποῖο προέρχεται. Ὁ γάμος ἐδημιουργήθη "ἀπ’ἀρχῆς" (Ματθ. 19, 4) ἀπό τόν Θεόν στόν Παράδεισο. Ἂν δέν ἁμάρταναν οἱ πρωτόπλαστοι, θά ἐπολλαπλασιάζοντο κατ’ ἄλλον τρόπο.
  2. Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων ἔφερε διαταραχή στή σχέση τους, χάθηκε τό μεταξύ τους ἁρμονικό καί ἀρχίζουν δράματα στήν οἰκογένεια τῶν ἀνθρώπων
  3. Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀνεβάζει ἀπό τήν πτώση αὐτή, τήν σχέση τοῦ ἀνδρογύνου μέ τήν ὑψηλή της διδασκαλία :
  4. Γενικά, ἡ βασική ἀρχή πού πρέπει νά ρυθμίζει τήν σχέση ἀνδρός καί γυναικός εἶναι αὐτή. Ἡ γαμική σχέση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας μόνο μέ τό μυστήριο τοῦ γάμου εἶναι εὐλογημένη, ἐνῶ ἔξω ἀπό αὐτό συνιστᾶ ἁμαρτία, ἡ ὁποία κωλύει ἀπό τήν κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.  Πρός τήν ἀρχήν αὐτήν ἀντίθετοι εἶναι :  Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις τῶν νέων, ὁ πολιτικός γάμος καί οἱ ἐλεύθερες συμβιώσεις μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ἀλλοθρήσκων.
  5. Διά τό ὑπάρχον οἰκονομικό πρόβλημα, τό ὁποῖο φέρει ταραχή καί διενέξεις στήν σημερινή οἰκογένεια, ἡ Ἐκκλησία πέραν τῆς ἀπαραιτήτου φιλανθρωπικῆς βοηθείας διά τῆς παροχῆς τροφίμων καί χρημάτων στούς ἔχοντες ἀνάγκη, φροντίζει νά τονώσει τήν ψυχή τοῦ λαοῦ της μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα στόν Θεό.

Στή συνέχεια ἀνέγνωσε τήν εἰσήγησή του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μέ θέμα : «Ὁ ρόλος τῆς οἰκογενείας στή σύγχρονη ἐποχή». Ὁ Σεβασμιώτατος στήν εἰσήγησή του τόνισε :

  1. Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τόν βασικότερο βιοκοινωνικό θεσμό, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζεται ἀπό τό κοινωνικό γίγνεσθαι καί μέ τή σειρά του τό ἐπηρεάζει.
  2. Ἡ "ἐποχή" μας, ὡς τό συγκεκριμένο ἱστορικό πλαίσιο, στό ὁποῖο ζεῖ ἡ οἰκογένεια, ἔχει τα ἑξῆς βασικά χαρακτηριστικά: Ἡ ὑλιστική ἰδεολογία,πού ὀνομάζεται "ἀγορά" εἶναι ἡ νέα θεότης, ἡ ὁποία φαίνεται νά προδίδει τόν λάτρη της ἄνθρωπο.
  3. Ἡ οἰκογένεια (οἶκος + γένος) δέν μένει ἀναλλοίωτη στό χρόνο. Ἔλαβε πολλές μορφές στό παρελθόν καί τό παρόν. Γνωρίστηκε ὡς ἐκτεταμένη, πολυγαμική, ἐνῶ ἐσχάτως ἐμφανίζεται ὡς πυρηνική ἡ συζυγική, μονογονεϊκή, ἀνασυγκροτημένη, χωλή καί ἀντ’ αὐτῆς προτιμῶνται ἀπό ἀρκετούς οἱ ἐλεύθερες διαφόρων τύπων συμβιώσεις.
  4. Ἡ ποιμαντική φροντίδα τῆς οἰκογένειας θεωρεῖται αὐτονόητη ἐκκλησιαστική διακονία, ἡ ὁποία ἐπιτελεῖται σέ Συνοδικό, Μητροπολιτικό καί Ἐνοριακό ἐπίπεδο καί ἀγκαλιάζει τίς πνευματικές ἀλλά καί ὑλικές ἀνάγκες της.

Τήν Πέμπτη, 17 Ὀκτωβρίου 2013, συνεχίσθηκε ἡ ἐπεξεργασία τοῦ κεντρικοῦ θέματος τῆς Τακτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μέ τόν γενικό τίτλο : «Ὁ Θεσμός τῆς Οἰκογενείας». Πρῶτος ἀνέγνωσε τήν εἰσήγησή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, μέ θέμα: «Θεολογικαί καί κοινωνικαί ἀλλοιώσεις εἰς τόν οἰκογενειακόν θεσμόν». Ἡ Εἰσήγηση χωριζόταν σέ δυό μέρη. Στό πρῶτο μέρος ἀναπτύχθηκε ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν κατ’ οἶκον Ἐκκλησία, δηλαδή τήν οἰκογένεια, πῶς οἱ Πατέρες ἑρμηνεύουν τήν φράση «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία» καί τί λέγουν οἱ σύγχρονοι θεολόγοι γιά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας.

Στό δεύτερο μέρος παρουσιάσθηκαν οἱ θεολογικές καί κοινωνικές ἀποκλίσεις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας. Πρόκειται γιά τήν ἐλεύθερη συμβίωση, τόν πολιτικό γάμο, τήν ὁμοφυλοφιλική οἰκογένεια, τή μή σωστή ἀξιολόγηση τῆς βαρύτητας τῆς κατά Χριστόν συζυγίας, τή διάλυση τῆς ἱερατικῆς οἰκογένειας, τά εἰκονικά διαζύγια, τίς μονογονεϊκές οἰκογένειες.

Στή συνέχεια ἀνέγνωσε τήν εἰσήγησή του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, μέ θέμα : «Ἐκτροπές τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ στή σημερινή πραγματικότητα – νομικές, ἠθικές καί κοινωνικές προεκτάσεις».

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν εἰσήγησή του τόνισε ὅτι σύγχρονα σχήματα ὀργάνωσης τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων – ἐναλλακτικές μορφές οἰκογένειας, κατά τήν Κοινωνία τῆς σύγχρονης οἰκογένειας – γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν θεολογία της περί γάμου καί οἰκογένειας συνιστοῦν «ἐκτροπές» τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ, ὅπως αὐτός διαμορφώθηκε καί λειτούργησε ἐπί αἰῶνες στή ζωή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
Ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια, γεγονός κατ’ ἐξοχήν ἐκκλησιαστικόν καί κοινωνικός θεσμός θεμελιώδους σημασίας γίνεται, ὅλο καί περισσότερο, ἀτομική ὑπόθεση πού ἐντάσσεται στή σφαίρα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου.

Φαινόμενα – «ἐκτροπές», ἐξαιρετικά ἐπίκαιρα καί γιά τήν ἑλληνική πραγματικότητα, εἶναι ὁ πολιτικός γάμος, ἡ μονογονεϊκή οἰκογένεια, ἡ ἐλεύθερη συμβίωση καί ὁ λεγόμενος γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Τελικά ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ βαθύτερη αἰτία αὐτῶν τῶν «ἐκτροπῶν» εἶναι ἡ προϊοῦσα ἀποχριστιανοποίηση τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν παρά τό πλούσιο χριστιανικό παρελθόν τους.

Τήν Παρασκευή, 18 Ὀκτωβρίου 2013, ἔγινε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος καί ἀνεδείχθη Μητροπολίτης ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος.

(Ἀπό τά Δελτία Τύπου τῆς Ἱεραρχίας)

  • Προβολές: 3498