Skip to main content

Ἡ Ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου καί ὁ ἑορτασμός της

Ἡ ἐπέτειος τῆς Ναυμαχίας τῆς Ναυπάκτου εἶναι ἕνα γεγονός σημαντικό γιά τήν ἱστορία καί τήν πόλη μας, μέ τήν ὁποία ἔχει συνδεθῆ. Καί φέτος ἔγιναν πολλές ἐκδηλώσεις μορφωτικές καί πολιτιστικές πού διοργάνωσε ὁ Δῆμος Ναυπακτίας.

Ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου, Ὀκτώβριος 2013

Ἀπό αὐτές τίς ἐκδηλώσεις μποροῦμε νά διακρίνουμε ὡς νέο στό πρόγραμμα τῶν ἑορτασμῶν τίς καθημερινές διαλέξεις πού δόθηκαν στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά ὅλη τήν ἑβδομάδα τοῦ ἑορτασμοῦ μέ ἐνδιαφέροντα ἱστορικά θέματα μέ ἐπίκεντρο τήν Ναυμαχία. Ὁμίλησαν οἱ ἐπιστήμονες: 

Ν. Μοσχονᾶς, «Ἡ μεσόγειος τῶν τριῶν κόσμων».
Ἑλ. Κονδύλη, «Ἡ ἀνάδυση καί ἐπέκταση τοῦ Ἰσλάμ»
Ἠ. Γιαρένης, «Ἄραβες καί Βυζαντινοί, ἀνταγονισμοί ἀντιπαραθέσεις καί σχήματα (6ος-10ος αι)»
Μ. Ντούρου-Ἠλιοπούλου, «Ἡ Reconquista τῆς Ἰβηρικης χερσονήσου»
Σ. Πατούρα, «Χριστιανικές κοινότητες στόν ἰσλαμικό κόσμο»
Χ. Γάσπαρης, «Θρησκεία καί κέρδος, τό ἐμπόριο χριστιανῶν πρός τόν μουσουλμανικό κόσμο (14ος -15ος αι.)»
Λ. Κωτσαλᾶς, «Συμβιώνιντας ἐκόντες ἄκοντες, ἐτερόδοξοι πληθυσμοι καί δουλοκτησία στή Μαγιόρκα»
Ν. Μοσχονᾶς, «Ἡ σταυροφορική κίνηση»
Στ. Κορδώσης, «Ἡ ἐμφάνηση τῶν Τούρκων καί ἡ τουρκική ἐπέκταση»
Π. Κονόρτας, «Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης, Ὀθωμανοί σουλτάνοι καί Ρωμαιοκαθολικός κόσμος ( 15ος -16ος αι)»
Ἰ. Χασιώτης. «Ἡ Μεσόγειος ὡς γέφυρα ἀνάμεσα στήν Ἀνατολή καί στή Δύσηἀπό τόν ὕστερο Μεσαίωνα ὡς τόν 17ο αἰῶνα» καί «Ἡ ναύπακτος στούς πολιτικούς συμβολισμούς τῆς Ἱσπανίας ἀπό τήν ἐπαύριον τῆς ναυμαχίας καί ἐξῆς»

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος στόν κήρυγμά του τήν Κυριακή τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ναυμαχίας εἶπε ὅτι «μέ τίς ἐκδηλώσεις πού γίνονται στήν Ναύπακτο γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ναυμαχίας θυμόμαστε τά ἑλληνικά πληρώματα, τά ρωμέϊκα πληρώματα, πού ὑπέστησαν αὐτήν τήν πανωλεθρία».
Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ἰωάννης Μπουλές ἔκανε ἐπίσης μιά ἐνδιαφέρουσα δήλωση (Ἐμπρός 18/10/13) γιά τό θέμα:

«Τό γεγονός τῆς «ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ» πρέπει νά γίνει συνείδηση, γιατί ἔχουμε μιά πολύ μεγάλη συμβολή ὡς ἑλληνισμός. Εἴχαμε τά περισσότερα θύματα καί ἀπό τίς δυό πλευρές τῶν ἀντιμαχομένων. Ἦταν οἱ δοῦλοι (εἴτε στά καράβια τῶν Ὀθωμανῶν εἴτε στά καράβια τῶν Χριστιανῶν), οἱ ὁποῖοι τελικά εἶχαν καί τίς μεγαλύτερες ἀπώλειες. Οἱ Ἕλληνες πλήρωσαν βαρύ τό φόρο αἵματος. Τιμώντας, λοιπόν, τήν μνήμη ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί ὅλων ὅσων πάλεψαν γιά τήν ἐλευθερία σ’ αὐτήν τήν περιοχή, κάνουμε ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις πού ἔχουν ἐπίκεντρο τήν πόλη μας. Ἐπενδύουμε σ’ αὐτό τό μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, τοῦ ὁποίου ἡ κορύφωση ἦταν τό Σάββατο τό βράδυ μέ τήν Ἀναπαράσταση τῆς Ναυμαχίας, ὅπου κινητοποίησε τό ντόπιο δυναμικό. Πνευματικούς ἀνθρώπους, τά σχολεῖα, τά Καλλιτεχνικά Ἐργαστήρια τοῦ Δήμου, τό δυναμικό πού ἔχει νά κάνει μέ τούς ἀνθρώπους πού δουλεύουν στήν πόλη μας καί δέν ἔχουμε τίποτα νά ζηλέψουμε ἀπό αὐτούς πού ἀκριβοπληρώναμε στό παρελθόν, γιά νά μᾶς δώσουνε πράγματα τά ὁποῖα δέν συνάδουν οὔτε μέ τόν πολιτισμό μας, ἀλλά οὔτε καί μέ τό χαρακτήρα τῆς ἐκδήλωσης. Αὐτή, λοιπόν, ἡ προσέγγιση μέ τήν οἰκονομία στό λόγο, στό θέαμα καί τό σεβασμό στούς πεσόντες εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἔχει νά δώσει ὁ Δῆμος μας στή νέα γενιά καί στούς ἐπισκέπτες τῆς πόλης μας. Νομίζω ὅτι αὐτό ἀναγνωρίζεται καί εἴμαστε περήφανοι γιά τή δουλειά πού κάναμε μαζί μέ ὅλους τούς συνδημότες μας.

Ἄν δέν ἐπενδύσουμε στή γνώση τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος γιά νά ἀποκτήσουμε καί βιωματική προσέγγιση, ποτέ δέν θά καταφέρουμε νά ἔχουμε αὐτό τό γεγονός τῆς πόλης μας ὡς κορυφαῖο».

  • Προβολές: 3168