Skip to main content

Ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Ἠλείας κ.Γερμανοῦ

Πρός τόν Πρωτοπρεσβύτερον Θωμᾶ Βαμβίνη, ἀρθρογράφο τῆς Ε.Π., μέ ἀφορμή ἄρθρο του μέ τόν τίτλο «Καμπάνια αὐτοδικαίωσης».

Ἀγαπητέ μου π. Θωμᾶ,

1.Ἐδιάβασα στήν ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου (Φύλλον Ἰούλιος 2013) τό ἄρθρον σου μέ τόν ἐπιτυχημένον τίτλον ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΗΣ καί θέλω θερμά νά σέ συγχαρῶ. Διότι ἡ ἀνάλυσίς σου καί ἡ ἀντίκρουσις τῶν θέσεων τοῦ π. Ἰγνατίου Σταυρόπουλου, τῆς τέως Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ναυπάκτου, εἶναι Πατερικῶς, Κανονικῶς καί Ἐκκλησιολογικῶς ἄριστη.

Ὄντως ἡ ἐμμονή στό ἀντορθόδοξο φρόνημα καί στήν ἀντικανονική συμπεριφορά, μάλιστα δέ ἡ ἀνυπακοή στόν Ἐπίσκοπον καί τήν Ἱερὰ Σύνοδον τῶν Ἐπισκόπων οἱουδήποτε Χριστιανοῦ, πολύ περισσότερον Μοναχοῦ ἤ Ἱερομονάχου, ἀποτελοῦν θανάσιμο ἁμάρτημα, βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἥτις «οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τόν αἰῶνα», καί ὁ οὕτω πράττων «ἔνοχός ἐστι αἰωνίου κρίσεως» (Μάρκου Γ΄28-29). Ἀκριβῶς λόγω τῆς μή συναισθήσεως τοῦ διαπραττομένου ἐκκλησιαστικοῦ ἐγκλήματος καί κατ’ ἀκολουθίαν τῆς ἀμετανοησίας τοῦ ἁμαρτάνοντος.

2. Ὅμως ἐγώ σήμερα μέ τήν ἐπιστολήν μου αὐτή θέλω νά θίξω ἀκόμη καί ἕνα ἄλλο ἀντιΓραφικό καί ἀντιΚανονικό θέμα, τό ὁποῖον μάλιστα νομίζω ὅτι εἶναι καί ἡ ρίζα τῆς ὅλης κακοδαιμονίας τοῦ φαινομένου τούτου. Τό θέμα πού θέλω νά θίξω ἔχει δύο σκέλη:

Πρῶτον: Ἐνῶ δηλαδή ὁ Θεάνθρωπος Κύριος προτρέπει τούς γνησίους Ἱεραποστόλους καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθαίου Ι΄9, Λουκᾶ Θ΄2-3), κάποιοι σημερινοί δῆθεν «Γεροντάδες-Πνευματικοί» ὄχι μόνον ἐπιβάλλουν στούς ὀπαδούς τους νά τούς ἀκολουθοῦν στήν πλάνη τους, ἀλλά καί ἐγγράφως καί ἀνερυθρίαστα ζητοῦν ἀπό αὐτούς τήν χρηματικήν ἐνίσχυσίν τους, διά νά τήν χρησιμοποιήσουν δι’ ἔξοδα δικαστηρίων, πού ἔχουν ἀνοίξει κατά τοῦ Ἐπισκόπου τους καί τῆς Ἐκκλησίας!
Σοῦ στέλνω ἕνα τέτοιο γραπτό κείμενο.

Δεύτερον. Τό καί χειρότερον. Ὑπάρχουν Χριστιανοί-εὐτυχῶς ἐλάχιστοι-, οἱ ὁποῖοι τούς ἀκολουθοῦν στήν πλάνη τους καί ἀποστασιάζονται ἀπό τόν Ἐπίσκοπόν τους καί τήν Ἐκκλησία, ὁπότε «πλανῶντες καί πλανώμενοι» ὁδηγοῦνται εἰς τήν αἰώνια κόλασι (Β΄ Τιμοθέου Γ΄ 13). Καί ἔτι φοβερώτερον: Τούς ἐνισχύουν καί οἰκονομικά, ὥστε νά συνεχίζουν τό ἀντιεκκλησιαστικό ἔργον τους!

Καί Τρίτον: Ἐνῶ οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαγορεύουν στούς Κληρικούς νά καταφεύγουν στούς νομικούς Ἄρχοντας διά τήν λύσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν τους ὑποθέσεων, αὐτοί ἀντί τῆς μετανοίας καί τῆς καταφυγῆς στίς Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές καταφεύγουν στούς Βουλευτάς κ.λ.π. Τί κρίμα, ἀδελφέ!

Ὅμως ζεῖ Κύριος ὁ Θεός καί ὑπάρχει θάνατος, μερική καί καθολική κρίσις. Τότε «Βίβλοι ἀνοίγονται καί τά κρυπτά δημοσιεύονται». «Καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δέ δίκαιοι εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ματθαίου ΚΕ΄46)

Μέ εὐχές καί ἀσπασμόν ἐν Κυρίῳ
+ Ὁ Ἠλείας, Γερμανός

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

  • Προβολές: 4500