Skip to main content

Συνοδικὴ Ἀπόφαση: Ἄκυρες οἱ Βαπτίσεις πού τελοῦνται ἀπό ἀκοινώνητο Ἱερέα

Ἐξεδόθη Συνοδική Ἀπόφαση

Σέ συνέχεια τῆς ἀπό 30-4-2013 Ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου περί «Ἄκυρων Μυστηρίων», δημοσιεύεται ἡ ὑπ' ἀριθμ. 3413/17-9-2013 Συνοδική Ἀπόφαση καί ἡ συνημμένη σέ αὐτήν καί ἐγκεκριμένη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Γνωμοδότηση τοῦ Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε μετά ἀπό ἐρώτηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μέ τήν ἀπόφασή της αὐτή ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποδέχεται ὅτι οἱ «ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ», καί γενικά τά «μυστήρια» καί οἱ «ἱεροπραξίες», πού τελοῦνται ἀπό ἀκοινώνητο Ἱερέα εἶναι ΑΚΥΡΑ.

Πολύ σημαντικό ἐπίσης εἶναι ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποδέχεται ὅτι ὁ ἀκοινώνητος Κληρικός δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας Κληρικός πού τελεῖ σέ ἀργία, ἀλλά ἐξομοιώνεται μέ θρησκευτικό λειτουργό ἄλλης θρησκευτικῆς κοινότητας πού δέν βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τό καθόλου σύστημα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν!

Μέ τήν Συνοδική αὐτή Ἀπόφαση ἐπιβεβαιώνεται γιά ἄλλη μιά φορά ἡ ὀρθότητα τῶν ἀπόψεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ὅπως πάντα, ἐνημερώνει ὀρθά καί ὑπεύθυνα τό Ποίμνιό της, ὥστε νά μήν παρασύρεται ἀπό ἀνεύθυνες καί ψευδεῖς διδασκαλίες πού ἐξυπηρετοῦν ἰδιοτελεῖς σκοπιμότητες, πού, ἐκτός ἀπό τήν ταλαιπωρία πού δημιουργοῦν, ἔχουν ἐπιπτώσεις καί στήν σωτηρία του.

Η ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

«Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τῶν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 429/21.8.2013 καί 436/26.8.2013 ὑμετέρων ἐγγράφων, δι’ ὧν ὑποβάλλετε ἀναφοράν περί τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἱερομονάχου Ἰγνατίου Σταυροπούλου καί διαπυνθάνεσθε περί τοῦ πρακτέου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα γνῶσιν τῶν ὡς ἄνω ἐγγράφων, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλη τήν ὑπ’ Αὐτῆς ἐγκριθεῖσα Γνωμοδότησίν τοῦ Εἰδικοῦ παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ Νομικοῦ Συμβούλου, εἰς ὑμᾶς προκειμένου ἵνα περαιτέρω ἀποστείλητε ταύτην εἰς τό Ληξιαρχεῖον Ναυπάκτου διά τά κατ’ αὐτό»

Η ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

«Ἐρωτᾶται τό κύρος τῆς βαπτίσεως ἀπό ἀκοινώνητο πρεσβύτερο.
Κατά τήν νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτῈ 685/2011): "ὅπως ἔχει κριθεῖ, τό ἐπιτίμιό της, πού ἐπιβάλλεται ἀπό τήν Ἐκκλησία στούς λειτουργούς της, δέν προβλέπεται ἀπό πολιτειακό νόμο. Ἀνάγεται στήν ἐσωτερική μυστηριακή σχέση κοινωνίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τούς λειτουργούς της, στή σχέση δέ αὐτή οἱ τελευταῖοι αὐτοπροαιρέτως προσχωροῦν διά τῆς ἱερωσύνης. Τό ἐπιτίμιο αὐτό ἐπιβάλλεται ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς πνευματικό ὀργανισμό καί προβλέπεται ἀπό ἱερούς κανόνες πνευματικῆς φύσεως [Κανών 5 Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Κ. 8 Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Κανόνες 2 καί 17 Συνόδου Ἀντιοχείας, Κανόνες 29 (37) καί 79 (87) Συνόδου Καρθαγένης κ.ἄ.]. Ἡ ἐπιβολή δέ τοῦ ἐπιτιμίου της, ὡς πράξη πνευματικοῦ περιεχομένου μή προβλεπομένη ἀπό πολιτειακό νόμο καί συνεπαγομένη τήν στέρηση τῆς μεταλήψεως τῆς θείας κοινωνίας, τήν ἀδυναμία μεταδόσεως τῆς θείας κοινωνίας στούς πιστούς καθώς καί τήν ἀπαγόρευση τελέσεως τῆς θείας λειτουργίας καί τῶν ἄλλων ἱεροπραξιῶν....".

Ἐν ὀλίγοις ὁ μή ἔχων κοινωνία μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρεσβύτερος δέν δύναται νά τελεῖ ἱεροπραξίες, ἑπομένως καί τά Ἱερά Μυστήρια, πού προσήκουν στήν ἱερωσύνη του. Ὁ ἀκοινώνητος πρεσβύτερος ἐξομοιώνεται δηλαδή, ἐνόσω διαρκεῖ τό ἐπιτίμιό του, ὄχι ἁπλῶς μέ θρησκευτικό λειτουργό τελοῦντα σέ ἀργία, ἀλλά μέ θρησκευτικό λειτουργό ἄλλης θρησκευτικῆς κοινότητας μή ἔχουσας κοινωνία μετά τοῦ συστήματος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καί ἔτι μᾶλλον οὔτε καί τήν μετάληψη τῆς Θείας Κοινωνίας δύναται νά δέχεται ὁ ἴδιος ὡς ἁπλό μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Κατά συνέπεια, βάπτισμα τελεσθέν ἀπό ἀκοινώνητο πρεσβύτερο εἶναι ἄκυρο (δέν μεταχειρίζομαι τόν ὅρο «ἀνυπόστατο», γιατί αὐτός εἶναι ὅρος τοῦ ἄρθρου 1372 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, πού προσιδιάζει στόν γάμο, πού ἀποτελεῖ καί δικαιοπραξία, ἐνῶ τό βάπτισμα εἶναι ἀμιγῶς ἱεροπραξία, πρβλ. καί γνωμοδὀτηση Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων ὑπ’ ἀριθμ. 4554/2954ΝΚ/2280/1982).

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ὅμως ἐκ τῶν ἐγγράφων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου ἀνακύπτει ἕνα σοβαρό ζήτημα, αὐτό τῆς ἐλλείψεως ἐνημερώσεως τῶν ληξιαρχικῶν ἀρχῶν τῆς χώρας γιά πρεσβυτέρους, πού καθαιροῦνται ἢ τούς ἐπιβάλλεται ἀργία ἢ ἀκοινωνησία ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὑπό ἄλλη διατύπωση, τό πρόβλημα τῆς πιστοποιήσεως τῶν προελεύσεως τῶν δηλουμένων στίς ληξιαρχικές ἀρχές ἱεροπραξιῶν ἀπό κληρικούς ἢ ὄχι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον δύναται νά λυθεῖ διά τῆς καταλογογραφήσεως τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι καθαιροῦνται ἢ ἄλλως πως τιμωροῦνται μέ ἀποτέλεσμα νά κωλύονται στήν τέλεση ἱεροπραξιῶν κατά τό ὀρθόδοξο δόγμα καί τῆς θέσεως τοῦ καταλόγου στήν διάθεση τῶν ληξιαρχικῶν ἀρχῶν».

 

Γραφεῖο Τύπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

 

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  • Προβολές: 4530