Skip to main content

Ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου καὶ οἱ ἀσύνετες ἐνέργειες τῶν Μοναχῶν τῆς πρώην Μονῆς Μεταμορφώσεως καὶ ὁρισμένων ὀπαδῶν της

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ  Ναύπακτος, 23 Ἀπριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ἐμπιστεύεται τὴν Δικαιοσύνη τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει τὰ θέματα καὶ τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ ἄφησαν πίσω τους οἱ Μοναχοὶ τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σκάλας Ναυπάκτου, γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἀπασχολεῖ τὸ κοινὸ μὲ τὰ προβλήματα αὐτά.

Ἐπειδὴ ὅμως οἱ Χριστιανοὶ καὶ γενικότερα οἱ πολῖτες γίνονται δέκτες ἀνεύθυνων καὶ ἀνυπόστατων «σχολίων» ποὺ διακινοῦνται ἀνωνύμως καὶ ἐπωνύμως στὸ διαδίκτυο καὶ σκοπὸ ἔχουν τὸν ἐντυπωσιασμὸ καὶ τὴν παραπληροφόρηση, θὰ γίνη ὑπενθύμιση τῶν κατωτέρω:

1. Οἱ Μοναχοὶ τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως διέπραξαν παρανομίες –ὅπως παράνομη εἴσπραξη καὶ διαχείριση κρατικῆς ἐπένδυσης, παράνομη εἴσπραξη ἐπιστρεφόμενου ΦΠΑ κλπ.– οἱ ὁποῖες τελικὰ ἀποκαλύφθηκαν καὶ διαπιστώθηκαν ἀπὸ τὶς Κρατικὲς Ἀρχές. Ἔτσι, οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς παρανομίες αὐτὲς Μοναχοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι τώρα ἀπὸ τὸν Νόμο νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Κράτος τρία περίπου ἑκατομμύρια (3.000.000) εὐρώ.

2. Οἱ Μοναχοὶ τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καὶ ὀρισμενοι φανατικοὶ ὀπαδοί τους μὲ διάφορες ἀπαράδεκτες στρεψοδικίες προσπαθοῦν νὰ ἐμπλέξουν στὶς παρανομίες τους αὐτὲς καὶ τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ ὁρίσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ διορθώσουν τὰ κακῶς κείμενα καὶ νὰ τὴν ἐπαναφέρουν στὴν τάξη. Ὅπως ἔπραξαν μὲ τὴν Τριμελῆ Διοικητικὴ καὶ Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ διορίσθηκε ἀπὸ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι δῆθεν εὐθύνεται γιὰ τὸ χρέος, ἐνῷ εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ Μοναχοὶ τῆς πρώην Μονῆς δὲν τῆς παρέδωσαν ποτὲ ὄχι μόνον τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση, ἀλλὰ οὔτε τὴν σφραγῖδα, τὰ βιβλία καὶ τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀσκήση διοίκηση καὶ διαχείριση, ἐπιπροσθέτως δὲ τὴν μήνυσαν στὸν Εἰσαγγελέα καὶ κατέθεσαν προσφυγὲς ἐναντίον της στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας! Εἶναι καὶ αὐτὸ δεῖγμα τοῦ ἀντιμοναχικοῦ, ἀντιεκκλησιαστικοῦ καὶ ἀντικοινωνικοῦ ἤθους τῶν πρώην ὑπευθύνων τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καὶ τῶν φανατικῶν ὀπαδῶν τους. Αὐτὸ δὲν ἀπαλλάσσει οὔτε τους μὲν οὔτε τους δὲ ἀπὸ τὶς ὅποιες εὐθύνες, οἱ ὁποῖες θὰ τοὺς ζητηθοῦν καὶ θὰ λογοδοτήσουν γι' αὐτὸ στὴν Δικαιοσύνη, ὅπως οἱ Νόμοι σὲ μία εὐνομούμενη Πολιτεία ὁρίζουν.

3. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, σεβόμενος καὶ τηρῶντας τοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ τοὺς Νόμους τῆς Πολιτείας, διέβλεψε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὶς παρανομίες αὐτὲς καὶ δὲν θέλησε νὰ τὶς καλύψη ἢ νὰ σιωπήση. Ἂν τὸ ἔκανε αὐτό, θὰ ἦταν παραβάτης τόσο τῶν ἱερῶν Κανόνων, ὅσο καὶ τῶν Νόμων τῆς Πολιτείας. Τώρα οἱ ὑπεύθυνοι Μοναχοὶ ποὺ διαχειρίστηκαν τὰ παρανόμως εἰσπραχθέντα χρήματα πρέπει νὰ δώσουν λόγο τῶν πράξεών τους. Ἐπὶ τέλους, ἡ μετάνοιά τους καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν παρανομιῶν τους μπορεῖ νὰ τοὺς ἀπαλλάξη ἀπὸ τὸ αἰώνιο Δικαστήριο.

4. Τὸ ὅτι οἱ ἰθύνοντες τὴν πρώην Ἱερὰ Μονὴ καὶ οἱ συνεργοὶ τοὺς καταγγέλλουν τὸν Μητροπολίτη τους στὴν Δικαιοσύνη, κατὰ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ συνήθειά τους καὶ τὴν δικομανία τους, γιὰ τὴν ὁποία ἔχει ἀποφανθῇ καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, παρὰ τὸ ὅτι ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐνεργοῦσε κατὰ τὸ κανονικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο καὶ ἤθελε τὴν διαφάνεια καὶ τὴν χρηστὴ διοίκηση, ἀποδεικνύει ποιό ἦταν τὸ ἀρχικὸ σχέδιό τους. Δηλαδή, οἱ Μοναχοὶ τῆς Μεταμορφώσεως ἤθελαν νὰ ἐμπλέξουν τὸν Μητροπολίτη τους, εἴτε μὲ τὴν τυχὸν ὑπογραφή του εἴτε μὲ τὴν σιωπή του, σὲ δικαστικὲς περιπέτειες μὲ πολλὲς συνέπειες. Ἀλλὰ δὲν τὸ κατάφεραν. Τώρα οἱ Μοναχοὶ διαδίδουν ἀνυπόστατες κακοήθειες πρὸς ἐντυπωσιασμὸ μόνον ἀνυπόπτων πολιτῶν καὶ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ κατανάλωση τῶν ὀπαδῶν τους, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν γνωρίζουν ὅτι μὲ ἐνέργειές τους πράττουν μὴ σύννομα καὶ ὡς ἐκ τούτου καθίστανται, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων, ὑπεύθυνοι ἔναντι τοῦ Νόμου. Ὅμως, ἡ ἀνθρώπινη καὶ κυρίως ἡ θεία Δικαιοσύνη θὰ ἐπικρατήσουν καὶ ἡ ἀλήθεια θὰ λάμψη.

5. Τελικά, οἱ Μοναχοὶ τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καὶ ὁρισμένοι ὀπαδοί της ἔχουν ἐκτροχιασθῇ ἀπὸ τὴν κανονικὴ καὶ νόμιμη ὁδὸ καὶ τάξη, ἀφοῦ μάλιστα ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δὲν μπόρεσαν νὰ καταλάβουν τὸν προφητικὸ λόγο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, ὅπως διατυπώθηκε μὲ τὴν ἀπὸ 8-11-2001 χειρόγραφη ἐπιστολή του στὸν τότε ἡγούμενο τῆς πρώην Ι. Μονῆς Σπυρίδωνα Λογοθέτη:

«Ἀγαπητὲ π. Σπυρίδων,
Ἔχω λάβει τὰ κατὰ καιροὺς ἀποστελλόμενα πρὸς μὲ κείμενά σας, ὡς καὶ τὸ τελευταῖον ποὺ εἶναι ἔκκλησις παρεμβάσεώς μου πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ φοβεροῦ προβλήματος ποὺ φέρει τὴν Ι. Μονήν σας ἔκθετον ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα ἔλαβα καὶ τὴν ἐκ σελίδων 8 ἀπάντησιν τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου σας, εἰς παρομοίαν ἔκκλησιν ποὺ τοῦ ἀπηυθύνατε. Μέχρι στιγμῆς σας ἔχω συμπεριφερθεῖ μὲ ἀγάπην ἀλλὰ καὶ μὲ εἰλικρίνειαν, ἐπιθυμῶν νὰ ἐπανεντροχιασθῆτε εἰς τὸ κανονικῶς δέον ἀποκαθιστῶντες τὶς σχέσεις σας μὲ τὸν Ἐπίσκοπόν σας. Ἡ διαμάχη αὐτὴ κανένα δὲν ὠφελεῖ. Μόνον ὁ διάβολος χαίρει. Τώρα ποὺ εὑρίσκεσθε εἰς τὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς, διότι ἐπίκειται, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ὅλων τῶν κατευναστικῶν προσπαθειῶν τὶς ὁποῖες μετῆλθεν ἡ Ι. Σύνοδος, ἡ ἐπιβολὴ κυρώσεων, ποὺ θὰ σᾶς στενοχωρήσουν, παρακαλῶ ἀμέσως νὰ συνέλθετε καὶ νὰ ἐπιδιώξετε, μακρὰν ἐγωϊσμὼν καὶ διεκδικήσεων, ἀλλὰ μὲ ταπείνωσιν, νὰ συνεννοηθῆτε μὲ τὸν Σέβ. Μητοπολίτην σας, εἰς ὅλα ὅσα σᾶς ὑποδεικνύει, ἐγκαταλείποντες τὴν ἀνταρσίαν καὶ ἀνυπακοήν. Γράφω ταῦτα ἐπειδὴ σᾶς ἀγαπῶ καὶ ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς ἴδω ὁμονοοῦντας καὶ δοξάζοντας τὸν Θεόν.

Μετ' ἀγάπης καὶ εὐχῶν
Ὁ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ».

Ὁ προφητικὸς αὐτὸς λόγος τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου ἐφαρμόζεται σήμερα, μετὰ ἀπὸ 12 χρόνια, παρὰ τὴν λυσσώδη ἀντιεκκλησιαστικὴ ἀντίδραση τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι βέβαια θὰ πρέπει νὰ ἔχουν λόγους ποὺ ἀντιδροῦν μὲ τὸν τρόπο αὐτόν. Ὅπως ἐπίσης τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ὅσους ἄλλους συμπράττουν σὲ μὴ σύννομες καὶ μὴ κανονικὲς ἐνέργειες πλανώμενοι ὅτι αὐτό τους ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς ὅποιες εὐθύνες τους, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ λογοδοτήσουν ἐνώπιον τοῦ Νόμου.

6. Τὰ ὅσα ἀνεύθυνα καὶ ἀνυπόστατα γράφουν πρὸς ἐντυπωσιασμὸ στὰ διάφορα ἱστολόγια γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ οἱ Μοναχοὶ τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καὶ οἱ φανατικοὶ ὀπαδοί τους, ἀλλὰ καὶ ὁ γενικότερος τρόπος ἀντιμετώπισης ἐκ μέρους τους τῶν ἀνυπερβλήτων προβλημάτων στὰ ὁποῖα ἔχουν ἐγκλωβισθῇ, ἐπαληθεύουν τὴν σοφὴ παροιμία τοῦ λαοῦ: «Φωνάζει ὁ κλέφτης, νὰ φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης». Ὅμως ὑπάρχει Θεός. Ὅλοι θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ὑπ' ὄψη ὅτι ὅπως πάντοτε ὁ ἥλιος ἀνατέλλει καὶ μετὰ τὴν νύκτα καὶ μετὰ τὴν μπόρα ἔτσι καὶ ἡ ἀλήθεια. Καὶ ὅπως τότε κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικρύση ἄμεσα τὶς ἡλιακὲς ἀκτῖνες, ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ δὴ καὶ ἀντικρύση τὴν ἀλήθεια ἡ ὁποία στέφεται ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη. Γι' αὐτὸ ὅσο εἶναι καιρός, ἅς φροντίσουν πρῶτα οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι Μοναχοὶ τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἔπειτα οἱ οὐσιαστικὰ συνυπεύθυνοι συμπαραστάτες τους φανεροὶ καὶ ἐκτὸς τοῦ προσκηνίου κινούμενοι νὰ παύσουν κάθε δολίως κινούμενη ἐνέργεια καὶ νὰ ἐπανατροχιασθοῦν –κατὰ τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο– στὸ κανονικῶς καὶ νομίμως δέον.

Γραφεῖον Τύπου Ἱερὰς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 2694