Skip to main content

Ἡ Ἱεροσυλία στὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

 Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια –ἀπὸ τὸ 1470 μ.Χ.– τὸ τίμιο Λείψανο ἦταν σεβαστὸ ἀπ' ὅλους, κατακτητές, ἀλλοεθνεῖς, ἀλλοθρήσκους, ληστές, ἀθέους, ἀτάκτους κλπ. καὶ ποτὲ κανεὶς δὲν διανοήθηκε νὰ τὸ ἀφαιρέση ἀπὸ τὸ προσκυνητάρι του καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀμπελακιωτίσσης. Τὴν Τετάρτη 13 Μαρτίου στὶς 10 μ.μ. καὶ ἐνῷ στὴν Ἱερὰ Μονὴ δὲν εὑρίσκετο κανείς, ἀφοῦ ὁ Ἡγούμενός της, Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Παστρωμάς, ποῦ ἐγκαταβιώνει μονίμως σὲ αὐτή, ἔλειπε δικαιολογημένα, λόγῳ ἀσθενείας, κτύπησε ὁ συναγερμὸς ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε ἐπὶ τῆς ἠγουμενίας του, καὶ εἰδοποιήθηκε αὐτόματα τὸ κέντρο λήψεως σημάτων στὴν Πάτρα.

Τὸ κέντρο εἰδοποίησε τὸν Ἡγούμενο καὶ συγκεκριμένα ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ τρία ραντὰρ ἔδωσε τέσσερα σήματα καὶ σταμάτησε.

Ἡ Ἱεροσυλία στὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

Ὁ Ἡγούμενος τηλεφώνησε μὲ τὴν σειρὰ του σὲ γνωστὸ του ποῦ κατοικεῖ στὸ χωριὸ τῆς Ἀμπελακιώτισσας καὶ τοῦ ζήτησε νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ νὰ ἐξακριβώση τί συμβαίνει. Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ ἀπεσταλμένος εἰδοποίησε τὸν π. Πολύκαρπο ὅτι πῆγε στὸ Μοναστήρι καὶ δὲν ἀντιλήφθηκε κάτι ἀνησυχητικό. Γιὰ τὸ κτύπημα τοῦ συναγερμοῦ καὶ γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς αὐτοψίας ἐνημέρωθηκε καὶ ὁ π. Καλλίνικος.

Ὅταν ὅμως τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸ πρωΐ ὁ π. Πολύκαρπος ἔφθασε στὴν Ἱερὰ Μονή, ἀμέσως ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ θύρα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἦταν κλειστὴ μὲν ἀλλὰ παραβιασμένη, τὸ κρύσταλλο τοῦ προσκυνηταριοῦ τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου θραυσμένο καὶ τὸ τίμιο Λείψανο ἔλειπε.

Μαζὶ μὲ τὸ τίμιο Λείψανο οἱ ἱερόσυλοι εἶχαν ἀφαιρέσει καὶ τὰ ἀφιερώματα ποῦ βρίσκονταν μέσα στὸ προσκυνητάρι, ἤτοι ἕναν παλαιὸ ἀσημένιο συρματερὸ σταυρὸ ἁγιασμοῦ μὲ ξυλόγλυπτο ἐσωτερικό, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται σὲ παλαιὲς φωτογραφίες μαζὶ μὲ τοὺς Ἱερομονάχους ποῦ περιόδευαν μαζὶ μὲ τὸ τίμιο Λείψανο, τὸ ἐγκόλπιο ποῦ εἶχε χαρίσει ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἀλέξανδρος, τὸ ἐγκόλπιο καὶ τὸν σταυρὸ ποῦ εἶχε χαρίσει ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος καὶ διάφορα κοσμήματα-ἀφιερώματα (σταυρούς, βραχιόλια, δακτυλίδια κλπ.).

Δὲν εἶχαν πειράξει τίποτε ἄλλο, οὔτε τὸ παγκάρι, οὔτε τὴν ἐφέστιο εἰκόνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ποῦ φυλάσσεται σὲ αὐτὴν ἀπὸ τὸ 1456 μ.Χ., χρονιὰ ποῦ συμπίπτει μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Ι. Μονῆς, οὔτε ἄλλα κειμήλια ἢ πολύτιμα ἱερὰ σκεύη ποῦ ὑπῆρχαν μέσα στὸν Ἱερὸ Ναό.

Ἡ Ἱεροσυλία στὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ ἱερόσυλοι ἄφησαν σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονή, σὲ ὀπτικὴ ἐπαφὴ μὲ αὐτὴ καὶ σὲ ἐμφανῆ θέση, ἕνα συλημένο κειμήλιο, ἤτοι τὸν Σταυρὸ ἁγιασμοῦ, καὶ ἕνα ἀσημένιο ἀφιέρωμα-τάμα ποῦ εἰκόνιζε ἕνα παιδί. Ὁ συναγερμὸς ἦταν ἀκόμη ὁπλισμένος καὶ χρειάσθηκε νὰ τὸν ἀπενεργοποιήση ὁ Ἡγούμενος.

Ἀμέσως εἰδοποιήθηκε ἡ Ἀστυνομία καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ κατέφθασε ὁ Διοικητὴς τοῦ Τμήματος Ναυπάκτου κ. Κωνσταντῖνος Κακούσης, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Αἰτωλοακαρνανίας μὲ κλιμάκιο εἰδικῶν ἀστυνομικῶν, καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς Δυτικῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Πάτρα.

Ἀπὸ τότε ἡ Ἀστυνομία κάνει τὶς ἀπαραίτητες ἔρευνες καὶ ἐνέργειες πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἐνῷ τὸ ζήτημα ἔχει ἀναλάβει προσωπικὰ ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀστυνομίας, ἀντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ποῦ κατάγεται ἀπὸ τὸ Καταφύγιο Ναυπακτίας, κατόπιν καὶ προσωπικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ὁ Σύλλογος τῶν Φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προσφέρει 15.000 εὐρὼ σὲ ὅποιον δώσει κάποια πληροφορία ποῦ θὰ βοηθήση στὴν ἀνεύρεση τοῦ τιμίου Λειψάνου. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη προέβη σὲ δημόσια ἀνακοίνωση τὴν ὁποία δημοσιεύουμε παραπλεύρως, ἐνῷ τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἱεροσυλία ἔγινε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονή, στὴν ὁποία προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοί, παρὰ τὶς ἀπαγορευτικὲς χειμωνιάτικες συνθῆκες, καὶ ὁ Μητροπολίτης μετὰ τὴν θεία Λειτουργία ἀνέπεμψε εἰδικὴ εὐχὴ ποῦ συνέγραψε ὁ ἴδιος, γιὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ τιμίου Λειψάνου.

Ἐπίσης, ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ψάλλονται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐπαρχίας μας τὰ τροπάρια ποῦ συνέγραψε εἰδικὰ γιὰ τὴν περίσταση ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου. Τὰ τροπάρια δημοσιεύονται μαζὶ μὲ τὴν ἀρχιερατικὴ εὐχὴ παραπλεύρως. Ἅς εὐχηθοῦμε νὰ εὑρεθῇ σύντομα τὸ τίμιο Λείψανο καὶ νὰ τὸ προσκυνήσουμε μὲ μεγαλύτερη πίστη καὶ σεβασμὸ καὶ στὴν Ἱερὰ Μονή του καὶ στὴν Ναύπακτο.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2692