Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Θυσία καί ἀγάπη - Μεταμόσχευση ἀναμνήσεων - Ὁ ρατσισμός τῶν ἀναπτυγμένων χωρῶν

Θυσία καί ἀγάπη

Ἡ ἀγάπη ἔχει σάν κορυφαία ἐκδήλωσή της τήν θυσία. Ἡ θυσία ὅμως ὑπάρχει ἐνδεχόμενο νά μήν προέρχεται ἀπό τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, ἀλλά ἀπό τήν πίστη σέ ἀνυπόστατες ἰδέες ἤ ἀκόμη ἀπό τόν ἀγώνα γιά ἐπιβίωση καί ἐλευθερία, ὅπως τόν συναντοῦμε σέ διάφορα ἀπελευθερωτικά κινήματα. Ἐκεῖ ἡ θυσία συνδέεται πολλές φορές μέ τήν ὀργή καί τό μίσος. Ἅς θυμηθοῦμε τούς καμικάζι ἤ τούς κομάντος αὐτοκτονίας, πού θυσιάζουν μαζί μέ τόν ἑαυτό τούς πολλά ἀθώα θύματα, προκειμένου νά πλήξουν τόν μισητό ἐχθρό ἤ δυνάστη.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό ξεκαθάρισε: “ἐάν παραδῶ τό σῶμα μου ἴνα καυθήσομαι, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμε”. Ἡ θυσία ἔχει ἀξία ὅταν εἶναι ἀπαύγασμα τῆς πίστης καί τῆς ἀγάπης• ὅταν εἶναι καρπός τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού ἐνισχύει τήν ψυχή καί τό σῶμα, ὥστε νά ἀντέχουν τά μαρτύρια γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Αὐτές οἱ διευκρινίσεις γίνονται, γιατί στόν καιρό μᾶς ἐκφράζονται ποικίλες ἀπόψεις πάνω στά θέματα αὐτά καί μάλιστα ἀπό ἀνθρώπους πού ἀγαποῦν πραγματικά τήν Ἑλλάδα. Ἄλλο ὅμως εἶναι ἡ θυσία γιά τήν πατρίδα καί ἄλλο τό μαρτύριο πού συνδέεται μέ τήν μαρτυρία τῆς πίστεως.

Μεταμόσχευση ἀναμνήσεων

Ἡ ἐπιστήμη ἔχει προχωρήση σέ τέτοιο βαθμό πού ἀρχίζει νά προκαλῆ τόν φόβο. Ὄχι γιατί αὐξάνεται ἡ γνώση τήν ὁποία ἐκμεταλλεύεται μέ θαυμαστό τρόπο ἡ τεχνική, ἀλλά γιατί ἡ χρήση τῆς ἀπαιτεῖ μεγάλη εὐαισθησία καί ὑπευθυνότητα ἀπό τούς ἰσχυρούς της γῆς. Τό παρελθόν τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει πικρή πείρα ἀπό τήν καταστροφική χρήση τῆς ἐπιστήμης.

Στίς μέρες μᾶς οἱ πιό θαυμαστές πρόοδοι ἐπιτεύχθηκαν στόν χῶρο τῆς βιολογίας καί γενετικῆς, καθώς καί στή ἔρευνα τῆς λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου. Πρόσφατα ἐρευνητής σέ συνέντευξή του στή ἐφημερίδα “Τό Βήμα” μίλησε γιά ἐργασίες πάνω σε μοσχεύματα μνήμης. Συγκεκριμένα εἶπε: “Σήμερα, μποροῦμε νά μεταμοσχεύσουμε καινούργιες ἀναμνήσεις σέ κάποιον ἄνθρωπο, χωρίς νά τόν ἔχουμε προειδοποιήσει ἤ νά ἔχει συναίσθηση αὐτοῦ πού τοῦ συμβαίνει. Καί, τό κυριότερο, οἱ καινούργιες ἀναμνήσεις εἶναι ἀπολύτως πειστικές σάν νά ἦταν αὐθεντικές”.

Φαντασθεῖτε στό μέλλον νά γίνονται χειρουργικές ἐπεμβάσεις γιά νά ἀλλάζουν ἀναμνήσεις. Αὐτό βέβαια θά ἰσχύη γι’ αὐτούς πού δέν ἔχουν ἐλπίδα σέ ἕνα αἰώνιο μέλλον, ἀλλά ζοῦν μέ τίς φαντασίες τοῦ παρελθόντος.

Ὁ ρατσισμός τῶν ἀναπτυγμένων χωρῶν

Ἡ Αὐστρία, ἡ Ἐλβετία, τό Βέλγιο, ἡ Τσεχοσλοβακία καί ἡ Σουηδία, χῶρες πού καυχόνται γιά τήν δημοκρατία καί τήν πρόοδό τους, πού κάποιες ἀπό αὐτές τίς εἴχαμε πρότυπο πολιτισμοῦ καί κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἐφάρμοζαν τήν πολιτική τῆς εὐγονικῆς - χιλτερικῆ πολιτική - πρίν ἀλλά καί μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ἔτσι στείρωσαν χιλιάδες γυναῖκες καί ἄνδρες προκειμένου νά διατηρήσουν τήν καθαρότητα τῆς φυλῆς, ἀλλά καί νά περιορίσουν τίς δαπάνες τοῦ κράτους πρόνοιας, πού οἱ γεννήσεις παιδιῶν μέ εἰδικές ἀνάγκες θά προκαλοῦσαν.

Αὐτός εἶναι ὁ θαυμαστός κόσμος τῆς “κοινωνικής” καί ἐπιστημονικῆς προόδου, μέ τήν δυνατή λογική καί τήν κρύα καρδιά.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2647