Skip to main content

Συκοφαντικὴ μήνυση γιὰ ἐκφοβισμό καὶ ἐντυπωσιασμό

Γραφεῖον Τύπου  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἃγίου Βλασίου Ναύπακτος, 7 Φεβρουαρίου 2013 


Δημοσιεύθηκε στὸ διαδίκτυο μηνυτήρια ἀναφορὰ κατὰ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου ποὺ φέρεται ὅτι κατατέθηκε ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο Ἰγνάτιο Σταυρόπουλο καὶ ὅτι ἔχει συνυπογραφῆ ἀπὸ 295 ἀκόμη ἄτομα.

Εἶναι βέβαια λυπηρὸ κληρικὸς νὰ στρέφεται κατὰ τοῦ Ἐπισκόπου του μὲ μηνυτήριες ἀναφορὲς ψευδεῖς καὶ συκοφαντικές, παρασύροντας μάλιστα στὴν ἐνέργειά του αὐτὴ καὶ 295 ἄτομα. Εἶναι ὅμως καὶ μία εὐκαιρία ἡ Δικαιοσύνη νὰ ἐπιληφθῇ τῆς κρίσεως τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ μηνυτοῦ καὶ νὰ ἀποδώση τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία βάναυσα διαστρεβλώνουν ὁ μηνυτὴς καὶ οἱ ὑποστηρικτές του.

Ἐπειδὴ ὅμως οἱ μηνυτὲς ἔσπευσαν νὰ τὴν δημοσιοποιήσουν πρὶν τὴν γνωστοποιήσουν στὸν μηνυόμενο Μητροπολίτη, τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πληροφορεῖ τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐπαρχίας καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενο τὰ ἑξῆς:

1. Ὁ πρῶτος ἐκ τῶν μηνυτῶν Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος ἔχει ἀπολυθῇ ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Ἱεροκήρυκος μὲ ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει ἐπιτιμηθῇ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν συμπεριφορά του ἔχει τιμωρηθῇ μὲ ποινὴ φυλάκισης τεσσάρων μηνῶν μὲ ἀναστολὴ ἀπὸ τὰ Ποινικὰ Δικαστήρια γιὰ ἀπείθεια ἀπὸ κοινοῦ καὶ κατ' ἐξακολούθηση (ἀνεξαρτήτως του ὅτι μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἐκδοθέντος εὐεργετικοῦ νόμου ἡ πράξη του θεωρήθηκε παραγεγραμμένη ὑπὸ ὅρους) εἶναι ἀκοινώνητος μὲ συνοδικὴ Ἀπόφαση καὶ ὑπόδικος στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς καθαιρέσεως. Ἰδιοποιεῖται δὲ αὐθαιρέτως τὸν ἐκκλησιαστικὸ τίτλο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ποὺ δὲν τοῦ ἀνήκει, ἀφοῦ τοῦ ἔχει ἀφαιρεθῇ μὲ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου. Γιὰ μία δεκαετία καὶ πλέον ἔχει παύσει νὰ προσφέρη ἱερατικὸ ἔργο. Τὸ διάστημα αὐτὸ σπούδασε χωρὶς γνώση καὶ ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας νομικὴ στὴν Ἰταλία καὶ ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβικὰ τοὺς δικαστικοὺς ἀγῶνες τῆς πρώην Ι. Μονῆς Μεταμορφώσεως, καθιστάμενος ἔτσι ἕνας ἀπὸ τοὺς κυρίους ὑπαιτίους τοῦ ἀδιεξόδου τῆς ὅλης ὑποθέσεως μὲ τὴν ἐν τέλει διάλυση αὐτῆς ἁρμοδίως. Κατὰ τὴν συνήθειά του, λοιπόν, κατέθεσε ἄλλη μία μήνυση, καταδεικνύοντας γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ποιός τελικὰ διακατέχεται ἀπὸ πνεῦμα δικομανίας καὶ ποιός εὐκαίρως-ἀκαίρως προσφεύγει στὰ κοσμικὰ Δικαστήρια.

2. Τὸ περιεχόμενο, ἡ φρασεολογία, ἡ σύνταξη, ἡ δημοσιοποίηση τῆς μήνυσης φανερώνουν ὅτι ἔγινε γιὰ δύο λόγους: α) γιὰ τὴν περαιτέρω στοχοποίηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, τὸν ὁποῖο οἱ ἰθύνοντες τὴν πρώην Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως θεωροῦν ἐμπόδιο στὴν ἐπιβολὴ τῶν σχεδίων τους καὶ στὴν ἀποφυγὴ τῶν κανονικῶν καὶ νομίμων συνεπειῶν τῶν πράξεών τους, καὶ β) γιὰ τὴν δημιουργία κοινωνικοῦ προβλήματος καὶ κοινωνικῆς ἔντασης. Οἱ συντάκτες τῆς μήνυσης δὲν φαίνεται νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶναι ἀποτυπωμένη στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν Συνοδικῶν καὶ Πολιτικῶν Δικαστηρίων καὶ στὰ ἐπίσημα καὶ ἀδιαμφισβήτητα στοιχεῖα τῶν ὁποίων τὰ μέλη τῆς πρώην Μονῆς ἔχουν πλήρη γνώση.

3. Εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τριακόσιοι συμπολῖτες (;) μας (δὲν ἔχουν δημοσιευθῇ ἀκόμη τὰ ὀνόματα καὶ τὰ στοιχεῖα τους), πιθανῶς ἄνθρωποι τοῦ καθημερινοῦ μόχθου, θὰ κληθοῦν σύντομα νὰ ἀποδείξουν ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης τὴν ἀλήθεια τῶν ὅσων ἔγραψαν στὴν μήνυσή τους. Εἶναι δὲ αὐτονόητο ὅτι γιὰ νὰ συνυπογράψουν τὴν μήνυση σημαίνει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς μήνυσης ἔχουν μελετήσει καὶ τὸ σύνολο τῶν στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὑπόθεση, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ χιλιάδες σελίδες ἐπισήμων ἐγγράφων. Ἀπὸ τὴν στιγμή, βεβαίως, ποὺ ἔθεσαν τὴν ὑπογραφή τους ἡ εὐθύνη βαραίνει ἐξ ὁλοκλήρου καὶ τοὺς ἰδίους καὶ ὄχι μόνον τοὺς συντάκτες.

4. Ὡστόσο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄστοχη αὐτὴ ἐνέργεια μπορεῖ νὰ προκύψη κάτι καλό, δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ κατανοήσουν ὅτι ἄλλο εἶναι νὰ συνυπογράφη κανεὶς ἐπιστολὴ στήριξης ἀπὸ συμπάθεια, ἄλλο νὰ συνυπογράφη λίβελλο ἀπὸ μῖσος καὶ ἄλλο νὰ συνυπογράφη ψευδῆ μήνυση, τὸ ὁποῖον ἔχει καὶ ποινικὲς συνέπειες.

5. Εἶναι, βέβαια, αὐτονόητο ὅτι ὁ Μητροπολίτης καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ἔχουν εὐθύνη ἐνώπιον τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ ταλανιζομένου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος νὰ ἀσκήσουν κάθε ἔνδικο μέσο πρὸς ἀντίκρουση τῆς διαφημιζόμενης μέσῳ τοῦ διαδικτύου ψευδοῦς, ἀβασίμου καὶ συκοφαντικῆς μηνυτήριας ἀναφορᾶς.

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 5134