Skip to main content

Ἀνάκληση Ἐπένδυσης τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως. Δικαίωση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου ἔναντι τῶν συκοφαντιῶν καὶ τοῦ ψεύδους

Ναύπακτος, 7 Μαρτίου 2013

Ἡ ἀπόφαση σὲ pdf

Ἡ ἀπόφαση στὸ Φ.Ε.Κ σε pdf

Οἱ Μοναχοὶ τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σκάλας Ναυπάκτου, ποὺ πρόσφατα μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα ἔγινε Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης, στὰ πλαίσια τῆς πολύχρονης τακτικῆς τους γιὰ αὐτονόμηση καὶ ἀνυπακοὴ πρὸς κάθε Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου κατασυκοφάντησης τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ ἐνεργὴ πάντα κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τοὺς Νόμους τῆς Πολιτείας, ἰσχυρίζονταν μετ' ἐπιμονῆς ὅτι τὰ προβλήματα μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου ἄρχισαν μετὰ τὴν ἐπένδυση ποὺ ἐπέτυχε νὰ λάβη «νόμιμα» ἡ πρ. Μονὴ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας (1997) καὶ τὶς δῆθεν «παράνομες» οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ Μητροπολίτη ὡς πρὸς τὴν ἐπένδυση αὐτή. Εἶναι γνωστὲς δὲ οἱ ἀσχήμιες ποὺ διέπραξαν πρὸς κάθε κατεύθυνση, μὲ πληθώρα δημοσιευμάτων στὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο, μὲ ἀγωγὲς καὶ μηνύσεις ἐνώπιον τῶν κοσμικῶν δικαστηρίων, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐπιστράτευση ὀπαδῶν τους σὲ ἐξτρεμιστικὲς «διαμαρτυρίες», προβάλλοντας πάντα τὸν πιὸ πάνω ἐν γνώσει τους συκοφαντικὸ ἰσχυρισμό.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ὑποστήριζε πάντοτε ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι πρωτευόντως ἐκκλησιολογικό, διότι ἡ πρ. Ἱερὰ Μονὴ δὲν ἀποδεχόταν τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θεσμοὺς καὶ ἰδιαιτέρως τὸν θεσμὸ τοῦ Ἐπισκόπου, καὶ ὅπως ἀποδείχθηκε καὶ τὸν θεσμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μὲ φυσικὸ ἐπακόλουθο νὰ ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς κατὰ καιροὺς Μητροπολῖτες Ναυπάκτου καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, καὶ δευτερευόντως διαχειριστικῆς τάξης καὶ διαφάνειας, ἀφοῦ πεισμόνως ἠρνεῖτο νὰ ἐμφανίση τὰ ἀληθῆ οἰκονομικά της στοιχεῖα στοὺς προϋπολογισμούς - ἀπολογισμοὺς καὶ νὰ δεχθῇ τὸν προσήκοντα καὶ νόμιμο ἔλεγχο ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τόσο τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καὶ τοῦ Κράτους. Ἄλλωστε ὁ Μητροπολίτης ἀποδεδειγμένως οὐδέποτε ζήτησε ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐπαρχίας του καὶ ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη πρ. Ἱερὰ Μονὴ νὰ καταβάλλουν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ποσὰ ἢ ποσοστά.

Εἰδικότερα δὲ ὡς πρὸς τὴν ἐπίμαχη ἐπένδυση ποὺ ἐγκρίθηκε μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καὶ ὑλοποιήθηκε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐτῶν 1997-1999 (ἀπόφαση 64131/Ν.Ν.711/ Ν.1892/90/4-12-97 τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καὶ τροποποίηση μὲ τὴν ἀπόφαση 55582/Ν.Ν.711/Ν.1892/90/5-7-99 ΥΠ.Ε.Ο., τελικοῦ ὕψους 763.473.951 δρχ. (2.240.569 εὐρώ), μὲ ἰδία συμμετοχὴ 543.851.951 δρχ. (1.596.044 εὐρὼ) καὶ ἐπιχορήγηση κρατικὴ 219.622.000 δρχ. (644.525 εὐρὼ) ἡ ἀντίδραση τῶν ὑπευθύνων τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς ὑπῆρξε ἀδικαιολόγητα λυσσώδης. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ὡς ὑπεύθυνος κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὸν Νόμο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς νομιμότητος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἀξιολογῶντας αὐτὴν τὴν κατ' ἀρχὴν ἀνεξήγητη ἀντίδραση διέγνωσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι τὸ ἐπενδυτικὸ αὐτὸ πρόγραμμα ἔπασχε ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς καί, ὅπως ἦταν φυσικό, δὲν ἤθελε νὰ ἐγκρίνη ἢ νὰ καλύψη παράνομες ἐνέργειες. Τελικά, ὁ Μητροπολίτης δικαιώθηκε.

Τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης πρόσφατα, ὕστερα ἀπὸ πολύχρονες ἔρευνες καὶ ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν Ὀργάνων, τὶς ὁποῖες ἔρευνες παρακολουθοῦσε ὁ Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Δημόσιας Διοίκησης, Ἀρεοπαγίτης ε.τ. κ. Λέανδρος Ρακιντζῆς, ἀπεφάσισε ὅτι ἡ ἐπένδυση στὴν πρώην Ἱερὰ Μονὴ ἦταν παράνομη καὶ ἀνεκάλεσε αὐτήν, μὲ ἐπιβολὴ μάλιστα αὐστηρῶν κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, ἐκδόθηκε ἡ ὑπ' ἀριθμ. 7781/Νν711/ν.1892/90/21-2-2013 (ΦΕΚ Β' 459/26-2-2013) ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης, Ἀνταγωνιστικότητας, Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καὶ Δικτύων, μὲ τὴν ὁποία ἀνακαλεῖται ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας γιὰ τὴν ἐπένδυση στὴν πρ. Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως, γιατί διεγνώσθησαν σωρευτικὰ τέσσερεις παράνομες ἐνέργειες, ἤτοι:

α) Ἐκμίθωση μέρους τῆς ἐπένδυσης χωρὶς συνέχιση τῆς λειτουργίας της στὸ ἴδιο παραγωγικὸ ἀντικείμενο κατὰ παράβαση τοῦ ἄρθρου 18, παραγ. 1 τοῦ Ν.1892/90.

β) Μὴ τήρηρη τοῦ ὅρου τῆς ἐγκριτικῆς ἀπόφασης σχετικὰ μὲ τὴν ταυτότητα τοῦ ἀντικειμένου καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ἐπένδυσης.

γ) Ὑποβολὴ κατὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς ἐπένδυσης στὴν Ὑπηρεσία ψευδῶν καὶ παραπλανητικῶν στοιχείων γιὰ τὴν ἰσχὺ τῆς οἰκοδομικῆς ἄδειας καὶ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς καὶ ἀποσιώπηση στοιχείων γιὰ τὴν οἰκοδομικὴ ἄδιεα καὶ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστώς.

δ) Μὴ τήρηση τοῦ Κανονισμοῦ 55/1974 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετικὰ μὲ τὴν διαδικασία δημοπρασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ κτιρίου.

Κατὰ συνέπειαν καὶ σύμφωνα μὲ τὴν Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση, πρέπει νὰ ἐπιστραφῆ στὸ Κράτος τὸ ποσὸ τῆς καταβληθείσης ἐπιχορήγησης (647.114 εὐρώ), τὸ ὁποῖο μὲ τοὺς νόμιμους τόκους ἀνέρχεται στὸ ὕψος τῶν 1.572.759 εὐρὼ (535.917.629 δρχ). Ἂν δὲ σ' αὐτὸ προστεθῇ ὅτι γιὰ τὴν παράνομη εἴσπραξη ἐπιστρεφόμενου ΦΠΑ ἀπὸ τὴν πρ. Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως ἔχει βεβαιωθῇ τὸ ποσὸν τῶν 1.475.600 εὐρώ, ποὺ ἐπίσης πρέπει νὰ ἐπιστραφῆ στὸ Κράτος, συνολικὰ οἱ πρ. ὑπεύθυνοι τῆς πρ. Ἱερὰς Μονῆς Μεταμορφώσεως ἔχουν κληθῇ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Κράτος, δηλαδὴ στὸν φορολογούμενο πολίτη, τὸ ποσὸν τῶν 3 ἑκατομμυρίων (3.048.359) εὐρώ, δηλαδὴ πάνω ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο δρχ. (1.038.728.329 δρχ.).

Τελικὰ ἀπεκαλύφθη ὁ πυρῆνας τοῦ προβλήματος, δηλαδὴ ἡ παράνομη διαχείριση ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου πείσμων ἄρνησή τους ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ ἐμφανίσουν τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα αὐτῆς τῆς διαχείρισης καὶ νὰ τὰ θέσουν ὑπ' ὄψη τοῦ Μητροπολίτου –ἁρμοδίου γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς νομιμότητος τῆς διαχειρίσεώς της– καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ ἀποδεχθοῦν ὁποιοδήποτε ἔλεγχο ἀκόμη καὶ ὅταν ἔβλεπαν τὸν κίνδυνο νὰ διαλυθῇ τὸ νομικὸ πρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως καὶ ἔγινε.

Ἦρθε ὅμως ἡ ὥρα νὰ δώσουν λόγο τόσο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅσο καὶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντως νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους.

Εἶναι λυπηρὸ ποὺ Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν τὸν ἑαυτό τους στὸν Θεὸ γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν προσευχή, ὅπως ἐπιτάσσουν οἱ ἱεροὶ Κανόνες καὶ οἱ μοναχικὲς παραδόσεις, νὰ ἐπιδίδωνται σὲ τέτοιου εἴδους «ἐπενδύσεις», σὲ διασπάθηση τοῦ δημοσίου χρήματος, νὰ ἀνήκουν σὲ ἐκείνους ποὺ συνετέλεσαν στὸ νὰ φθάση ἡ Πατρίδα μας στὴν οἰκονομικὴ κρίση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειωθοῦν οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπίσης, εἶναι λυπηρὸ ποὺ διάφοροι «φίλοι» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, σημαίνοντα κατὰ τὰ ἄλλα πρόσωπα τῆς κοινωνίας, ἀντὶ νὰ συμβάλλουν στὴν συμμόρφωση τῶν ὑπευθύνων τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς στὴν κανονικότητα καὶ νομιμότητα, ἂν δὲν κάλυπταν, τοὐλάχιστον ἀνέχονταν τέτοιες ἔκνομες ἐνέργειες, πρᾶγμα ποὺ ἀποδεικνύει ἢ τὴν συνενοχή τους ἢ τὴν ἐμπάθεια καὶ ἐπιπολαιότητά τους. Τώρα ἅς ἀναλάβουν καὶ αὐτοὶ τὶς εὐθύνες τους.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ εἰδικότερα ὁ Μητροπολίτης, καίτοι δικαιώθηκαν, διότι ἀρνήθηκαν νὰ καλύψουν αὐτὸ τὸ σκάνδαλο καὶ δὲν ἐνεπλάκησαν σὲ συνενοχές, ἐν τούτοις λυποῦνται πολὺ γιὰ τὶς ἔκνομες αὐτὲς ἐνέργειες τῶν Μοναχῶν καὶ ἀναμένουν οἱ Μοναχοὶ αὐτοὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμη:

  • ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἰδιαίτερα τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, τὴν ὁποία πλήγωσαν μὲ τὶς ἀντικανονικὲς καὶ παράνομες ἐνέργειές τους καὶ τὶς συκοφαντίες τους,
  • ἀπὸ τὴν Kοινωνία, ποὺ τῆς προκάλεσαν τόση ἀναστάτωση ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια,
  • ἀπὸ τὴν Ναύπακτο, ποὺ τὴν δυσφήμησαν στὰ πέρατα τῆς Ἑλλάδος καὶ στὸ ἐξωτερικό,
  • ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη, ποὺ τὴν ταλαιπώρησαν μὲ ἀμέτρητες δίκες γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τῆς ἐπένδυσης,
  • ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς Πατρίδας μας, ἰδίως ἀπὸ τοὺς πτωχοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ὑποφέρουν,
  • καὶ κυρίως νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Κράτος τὸ πιὸ πάνω εἰσπραχθὲν παρανόμως ἀστρονομικὸ ποσὸ χρημάτων.

Καὶ ἂν εὔλογα ἀναρωτηθῇ κάποιος πῶς εἶναι δυνατὸν Μοναχοὶ νὰ βροὺν τόσα πολλὰ χρήματα γιὰ νὰ τὰ ἐπιστρέψουν στὸ Κράτος, ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὸ ὅτι ἡ ἰδία συμμετοχὴ τῆς πρώην Μονῆς ἦταν, σύμφωνα μὲ τὴν ἐγκριτικὴ τῆς ἐπένδυσης ἀπόφαση, 543.851.951 δρχ. (1.596.044 εὐρώ), ὅταν οἱ ἀπολογισμοί της τῶν ἐτῶν ἐκείνων ἀνέρχονταν στὸ ποσὸν τῶν 18,8-13,5 ἑκατομ. δρχ. (55.000 – 40.000 εὐρὼ) κατ' ἔτος (!). Εὔλογα ἑπομένως γεννᾶται καὶ τὸ ἐρώτημα: «Πόθεν ἔσχον» τὸ πιὸ πάνω ποσὸ τῆς ἰδίας συμμετοχῆς στὴν παράνομη ἐπένδυση; Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀποκαλυφθῇ καὶ αὐτὴ ἡ ἄγνωστη ἀκόμα καὶ σήμερα δεξαμενὴ χρημάτων!!!

Ὁ πνευματικὸς νόμος λειτούργησε καὶ πάλι, ὅπως θὰ λειτουργήση καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις, διότι ἡ ἀλήθεια στὸ τέλος, διαλύει τὸ σκότος τῆς συκοφαντίας καὶ τῆς διαβολῆς. Καὶ πάντα βέβαια ὑπάρχει καιρὸς μετανοίας...

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  • Προβολές: 5096