Skip to main content

«Εἴκοσι χρόνια γεμᾶτα προσφορά»

Τὰ γεγονότα ἀπὸ τὶς παραμονὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ μέχρι σήμερα, οἱ συγκεντρώσεις φίλων καὶ ὀπαδῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου καὶ οἱ ἀνάρμοστες καὶ ἀπαξιωτικὲς γιὰ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράσεις ποὺ ἀκούστηκαν, καὶ συμπεριφορὲς ποὺ καταγράφτηκαν, τὰ χουλιγκανικοῦ τύπου συνθήματα, εἴτε διὰ ζώσης εἴτε μέσῳ ἀνακοινώσεων στὸ διαδίκτυο, μᾶς προκάλεσαν θλίψη καὶ μεγάλο πόνο, διότι σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν ἐκφράζουν τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ναυπακτίων, ἀνθρώπων φιλήσυχων, φιλόξενων, νομοταγῶν καὶ μὲ γνήσιο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα.

Ἰδιαίτερα ὅταν ὅλες οἱ λεκτικὲς καὶ ἀήθεις ἐπιθέσεις ἔχουν ὡς ἀποδέκτη τὸ Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεο. Ἕναν Ἱεράρχη ὁ ὁποῖος τιμᾶ καὶ κοσμεῖ μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἐπὶ δεκαοχτὼ συνεχῆ ἔτη τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου τρέφουμε σεβασμό, ἀγάπη, ἐκτίμηση καὶ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη. Πιστεύουμε ὅτι χειρίζεται τὸ θέμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου μὲ σωστὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ποιμαντικὰ κριτήρια.

Δὲν θεωροῦμε σκόπιμο νὰ ὑπεισέλθουμε στὴν οὐσία τῆς ἀντιπαράθεσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῶν μοναχῶν της μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Μητρόπολη Ναυπάκτου, ἂν καὶ μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε, καθὼς γνωρίζουμε ἀπὸ κοντὰ τὰ γεγονότα. Ὅλοι θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ συνεχίσει νὰ λειτουργεῖ ἡ Μονὴ καὶ νὰ ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο της, σύμφωνα ὅμως μὲ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς νόμους τῆς Πολιτείας.

Ἐπειδὴ ὅμως πολλὰ εἰπώθηκαν ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα, τὰ ὁποία προσβάλλουν τὴν Ναύπακτο καὶ εἰδικότερα τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, ἔχουμε χρέος - συνεισφέροντες στὴν ἀνάδειξη τῆς ἀλήθειας καὶ μόνο - νὰ καταθέσουμε τὴν προσωπική μας ἐμπειρία καὶ ἄποψη γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἱεροθέου καὶ γιὰ τὸ πολυδιάστατο πνευματικό, ποιμαντικό, καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο του. Θὰ ποῦμε αὐτὰ ποὺ βλέπουμε καὶ βλέπουν ὅλοι, ἀγνοῶντας τὸ κλίμα τρομοκρατίας, ποὺ θέλουν κάποιοι συμπολῖτες μας νὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅσους ἔχουν καὶ ἐκφράζουν διαφορετικὴ ἄποψη ἀπὸ τὴν δική τους.

Πολυγραφότατος, μὲ βιβλία ποὺ ἔχουν μεταφραστεῖ σὲ πολλὲς γλῶσσες, μὲ ὑψηλὴ θεολογικὴ κατάρτιση, μὲ ἑκατοντάδες προσκλήσεις καὶ συμμετοχὲς ὡς τιμώμενο πρόσωπο ἢ ὡς εἰσηγητὴς σὲ θεολογικὰ συνέδρια καὶ σεμινάρια σὲ ὅλον τὸν κόσμο, στὰ ὁποία συμμετέχει χωρὶς νὰ παραλείπει νὰ ἐπισκέπτεται ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα χωριὰ τῆς ἐπαρχίας μας, γιὰ νὰ ἐνισχύσει πνευματικὰ τοὺς λιγοστοὺς κατοίκους μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τὴ μεστὴ θεολογικὴ τοῦ διδασκαλία σὲ κάθε λατρευτικὴ εὐκαιρία.

Ὁ Ἱεράρχης, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου προσδίδει τιμὴ στὴν ἐπαρχία μας, εἶναι λιτὸς στὴν προσωπικὴ καὶ δημόσια ζωή του, ὑπομονετικός, δημοκρατικὸς στὶς δημόσιες διαδικασίες, ἀπόλυτα διαφανὴς στὴ διαχείριση πόρων καὶ κληροδοτημάτων, ἀφιλοχρήματος, ἁπλός, προσηνὴς σὲ ὅλους, εὐήκοος καὶ ἐνεργὸς συμπαραστάτης στὰ προβλήματα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, πάντα δίπλα στὸ ποίμνιό του σὲ στιγμὲς χαρᾶς καὶ λύπης, ἀκάματος ἐργάτης στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ.

Ἐνδεικτικὰ καὶ συνοπτικὰ σταχυολογοῦμε ἀπὸ τὸ πολυσήμαντο ἔργο του ὅλα τὰ χρόνια τῆς διακονίας του στὴν Μητρόπολη Ναυπάκτου:

 • Τὶς ἑβδομαδιαῖες ὁμιλίες τοῦ στὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς Μητροπόλεως, γενικὰ τὸν προφορικὸ καὶ γραπτὸ κηρυγματικό του λόγο, τὴ λειτουργία τῶν κατηχητικῶν σχολείων καὶ τῶν συνάξεων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, τὶς ἐπισκέψεις στὰ σχολεῖα τῆς πόλης, τὴ συνομιλία μὲ τοὺς μαθητές, τὶς ἀπαντήσεις του σὲ ἐρωτήματα καὶ προβλήματά τους.
 • Τὴν ἵδρυση στὶς ἐνορίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης μὲ ποικίλο ἔργο πνευματικοῦ – ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου καὶ πρωτίστως φιλανθρωπικοῦ, (οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, ἠθική, ψυχολογικὴ συμπαράσταση ἀναξιοπαθούντων συμπολιτῶν μας, ἑβδομαδιαία συσσίτια, διανομὴ τροφίμων, ὅλα μὲ διακριτικότητα καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸν ἄνθρωπο), καθὼς καὶ τὴν ὀργάνωση φιλολογικῶν καὶ ἄλλων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.
 • Τὴν ἵδρυση, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ προϋπάρχον Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο, τοῦ Ταμείου Εὐποιΐας τοῦ Μητροπολίτη γιὰ συμπολῖτες μᾶς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη (ἄνεργοι, ἀσθενεῖς, ἄποροι, νέοι, φοιτητὲς κ.ά). Τὰ ἔσοδα τοῦ ταμείου προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ μισθό του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προσφορὲς φίλων καὶ πνευματικῶν του παιδιῶν.
 • Τὸ γεγονὸς ὅτι ὡς Πρόεδρος τῶν δέκα Κληροδοτημάτων καὶ Ἱδρυμάτων τῆς Ναυπακτίας ἐργάστηκε πολὺ σκληρὰ μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες του γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση, ὀρθολογικὴ διαχείριση καὶ ἀξιοποίησή τους, μὲ σεβασμὸ στὴ βούληση τῶν δωρητῶν καὶ γιὰ τὸ συμφέρον τῶν συμπολιτῶν μας καὶ κυρίως τῶν νέων. Καθιέρωσε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια στὰ οἰκονομικά τους μὲ ἐτήσιο δημόσιο οἰκονομικὸ ἀπολογισμό, μὲ τὴ δημοσίευση στὸν τοπικὸ τύπο, τὴ χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν μὲ ἀκριβοδίκαιο τρόπο (χορηγοῦνται κάθε χρόνο περισσότερα ἀπὸ 50.000 εὐρὼ) καὶ πάντα σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῶν δωρητῶν καὶ τῶν νόμων τῆς πολιτείας. Ἡ διαχείριση ἐκ μέρους τοῦ τῶν Κληροδοτημάτων καὶ ἡ διαφάνεια χαρακτηρίστηκε ὡς πρότυπη ἀπὸ τὴν Δ/νσὴ Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
 • Στὰ πλαίσια τῆς λειτουργίας τῶν Ἱδρυμάτων καὶ μὲ τὴν προσφορὰ Ναυπακτίων μηχανικῶν ἀνακαινίστηκε καὶ ἐξοπλίσθηκε πλήρως ἡ Παπαχαραλάμπειος Αἴθουσα καὶ παραδόθηκε στὴν πόλη ἕνας ἀξιοπρεπὴς χῶρος (ὁ μοναδικὸς ἄλλωστε) γιὰ τὴν φιλοξενία κάθε εἴδους ἐκδηλώσεων κατὰ τὴν ἐπιθυμία τοῦ δωρητῆ.
 • Τὴν ἀνακαίνιση καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τεχνολογικὰ τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ κατηχητικὸ καὶ παιδαγωγικό της ἔργο, ἀλλὰ καὶ παραχωρεῖται δωρεὰν σὲ πολιτιστικοὺς καὶ ἐπαγγελματικοὺς συλλόγους, σὲ σχολεῖα, φροντιστήρια ξένων γλωσσῶν κ. ἅ γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις τους.
 • Τὴν ἀξιοποίηση τῆς δωρεᾶς Καπορδέλη, τῆς μεγάλης δωρεᾶς τοῦ κ. Ι. Ξύκη καὶ τῆς μεγάλης χορηγίας τῆς Ι. Μητροπόλεως, ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴ δωρεὰ Γαλάνη γιὰ τὴν ἀνέγερση στὴν Παλαιοπαναγιὰ Ναυπάκτου σύγχρονου Γηροκομείου. Τὰ σχέδια καὶ τὴν ἐπίβλεψη προσέφερε ἀφιλοκερδῶς ὁ ἀείμνηστος Δήμαρχος Ἀντιρρίου Γ. Κολοβός. Γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση καὶ λειτουργία τοῦ ἔργου ὁ Σεβασμιότατος φροντίζει διαρκῶς σὲ συνεργασία μὲ ὅλο τὸ Δ.Σ τοῦ Ἱδρύματος.
 • Τὴν ἀνακαίνιση τῶν κατασκηνώσεων στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, ὥστε νὰ γίνουν λειτουργικὲς καὶ νὰ καλύπτουν τὶς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν γιὰ ξεκούραση, ψυχαγωγία καὶ πνευματικὴ τροφοδοσία καὶ μάλιστα, λόγῳ τῆς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς ἐργασίας καὶ ἀγαθῶν ἀπὸ ντόπιους καὶ «ξένους», μὲ συμβολικὴ μόνο οἰκονομικὴ συνεισφορὰ τῶν κατασκηνωτῶν.

Νὰ ἐπισημάνουμε ἀκόμη:

 • Τὴν προσφορὰ τοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Δημόσιας Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου μὲ τὴν ἄριστη συνεργασία του μὲ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τὸν Διευθυντὴ τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τὶς προσπάθειές του γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία της καὶ τὸν ἐμπλουτισμό της.
 • Τὴν ἔκδοση ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ τῆς ἐκλεκτῆς γιὰ τὸ πνευματικὸ περιεχόμενο ἐφημερίδας «Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση», μὲ ἄρθρα καὶ κείμενα τοῦ ἰδίου καὶ ἄλλη πλούσια πνευματικὴ ὕλη.
 • Τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Χορωδίας Παραδοσιακῆς Μουσικῆς καθὼς καὶ φροντιστηριακῶν τμημάτων ἐκμάθησης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας.
 • Τὴν ἐνεργὴ συμμετοχὴ τοῦ στοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες καὶ δράσεις γιὰ τὴν περιοχή μας, ὅπου συχνὰ ἡγήθηκε (παράκαμψη Ναυπάκτου, ἵδρυση ΤΕΙ καὶ Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴ Ναύπακτο), τὶς προσπάθειες νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦν ὑπηρεσίες ἀπὸ τὴ Ναύπακτο καὶ τὴ συμπαράστασή του ὅπου ἀλλοῦ τοῦ ζητήθηκε, χωρὶς νὰ ὑπολογίσει χρόνο κούραση καὶ ἔξοδα.
 • Τὶς τακτικὲς ἐτήσιες συναντήσεις μὲ ἐπαγγελματικοὺς συλλόγους καὶ σωματεῖα, ἐπιστημονικοὺς συλλόγους, μαθητὲς καὶ φοιτητὲς (ὁμιλίες, δεξιώσεις).
 • Τὴν συνεχῆ φροντίδα γιὰ συντήρηση, ἀνακαίνιση καὶ ἐπέκταση τῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ κυρίως γιὰ τὴ στελέχωση καὶ καλὴ λειτουργία τους, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τοῦ Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ, τοὺς κανόνες καὶ τοὺς νόμους Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
 • Τὴν ἀνέγερση, ὁλοκλήρωση, ἐξοπλισμὸ καὶ λειτουργία, μετὰ ἀπὸ παρότρυνσή του, Ἐνοριακῶν Πνευματικῶν Κέντρων στὶς πολυπληθέστερες ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας μας.
 • Τέλος, τὴ συμμετοχή του σὲ κάθε μορφῆς μαζικὲς κοινωνικές, καλλιτεχνικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις συλλόγων, συνδέσμων, σχολείων κ.λ.π, εὐλογῶντας τοὺς συμμετέχοντες καὶ δίνοντας πάντα μὲ τὴν ὁμιλία του ἐναργῶς τὸ στίγμα τῆς κάθε ἐκδήλωσης.

Βεβαιώνουμε ὅτι ὅλα ὅσα προαναφέρθηκαν δὲν εἶναι «λόγια παχυλά», ἀλλὰ ἕνα ἔργο δυσανάλογα μεγάλο σὲ σχέση μὲ τὶς οἰκονομικὲς καὶ ἄλλες δυνατότητες τῆς μικρῆς καὶ φτωχῆς μας Μητρόπολης. Πραγματοποιεῖται δὲ χάρη στὴν ἔμπνευση καὶ τὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Ἱεροθέου καὶ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ τῶν «ξένων» ἢ ὅπως ἀλλιῶς χαρακτηρίστηκαν καὶ τῶν «ντόπιων» συνεργατῶν του. Ἄνθρωποι κάθε κατηγορίας, ἐπιστήμονες, ἐπαγγελματίες, ἐργάτες, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ προσφέρουν συνεχῶς ἐθελοντικὰ καὶ χωρὶς «τυμπανοκρουσίες».

Ἕνα τέτοιο ἔργο δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀπαξιώσει καὶ νὰ τὸ μηδενίσει ὁ φανατισμὸς κάποιων, ποὺ θέλουν νὰ μὴ βλέπουν.

Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἀλήθειας, οἱ Ναυπάκτιοι:

 1. Ἀγγελὴς Νικόλαος, Ἀσφαλιστής
 2. Ἀσημακόπουλος Ἀνδρέας, Ἰατρός-Καρδιολόγος
 3. Θεοφάνης Περικλῆς, Φαρμακοποιός
 4. Κοτρώνη Γιῶτα, Ἐκπαιδευτικός, Πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Ναυπακτίας
 5. Νικολάου Λαγαροῦ Χαρά, Ἰατρὸς ΩΡΛ
 6. Τσάτσος Νῖκος, Γεωπόνος-Ὑδροβιολόγος
 7. Τσερπέλης Λάμπρος, Συνταξιοῦχος ΟΤΕ
 8. Τσιλιγιάννης Σωτήρης, Οἰκονομολόγος
 9. Φουσέκης Χρῆστος, Φυσιοθεραπευτής
 10. Χαλάτσης Γιάννης, Διευθυντὴς Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου
 11. Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, Νομικός


(Τὸ κείμενο αὐτὸ δὲν κυκλοφόρησε γιὰ συλλογὴ ὑπογραφῶν)

 • Προβολές: 2715