Skip to main content

Κύριο θέμα: «Ναυπακτιακὴ Πίτα 2013» - Ἑνότητα καὶ οἰκουμενικότητα

«Ἡ βασιλόπιτα τῆς ἑλληνικῆς Πρωτοχρονιᾶς εἶναι στοιχεῖο ἑνότητος τῆς οἰκογένειας. Πρόκειται γιὰ μιὰ οἰκογενειακὴ ἑορτή, ἡ ὁποία ἀργότερα μεταφέρθηκε καὶ στοὺς Συλλόγους καὶ σὲ ἄλλες κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις». Μὲ τὰ λόγια αὐτά, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἰερόθεος εἶχε ἀναφερθῇ στὰ νοήματα ποῦ ἔχει ἡ τελετὴ τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας, σὲ μιὰ παλαιότερη συνάντηση τῶν Ναυπακτίων, στὴν Ἀθήνα. Ἡ Βασιλόπιτα εἶναι ἕνα ἔθιμο «εἰρηνικό, συγκεντρωτικὸ καὶ ἑνωτικό».

Μιὰ τέτοια αἴσθηση εἴχαμε καὶ οἱ πολῖτες τῆς Ναυπάκτου ποῦ συμμετείχαμε καὶ στὴν φετινὴ «Ναυπακτιακὴ Πίτα» ποῦ διοργάνωσαν ἡ Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας καὶ ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν στὴν Ναύπακτο. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε πανηγυρικὸ χαρακτῆρα.

Ναυπακτιακὴ πίτα, στό κέντρο "Φλοῖσβος" Ναύπακτος, 12 Ἰανουαρίου 2013

Ἡ συμμετοχὴ Ναυπακτίων ποῦ ζοὺν καὶ ἐργάζονται σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Πατρίδας καθὼς καὶ ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου μὲ τίτλο «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οἰκουμένη», κατὰ τὸν ὁποῖον ἀνέπτυξε τὶς «βασικὲς σκέψεις τοῦ γιὰ τὴν σύγχρονη κατάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο, βγαλμένη μέσα ἀπὸ προσωπικὴ γνώση», προσέδωσαν καὶ ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικὸ στὴν ὅλη ἐκδήλωση, ποῦ δὲν εἶναι ἀντίθετο ἀπὸ τὸ πρῶτο. Αὐτὸ τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ γνωρίσματα τῆς Ἐκκλησίας «δείχνουν ὅλο τὸ μεγαλεῖο της, τὴν ἐσωτερική της ἑνότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκουμενική της διάσταση».

Ἡ ἑνότητα ποῦ βιώνουμε στὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, καὶ στὰ κατὰ τόπους ὀρθόδοξα ἐκκλησιαστικὰ κύτταρα (Ἐνορίες, Μονὲς) δὲν καταργεῖ τὴν ἀδελφότητα μὲ ὅλο τὸν «Ἀδάμ», τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ τοπικισμὸς καὶ ὁ κοινωνικὸς ρατσισμὸς δὲν εἶναι γνωρίσματα οὔτε τοῦ Χριστιανοῦ οὔτε τοῦ Ἕλληνα καὶ τοῦ Ρουμελιώτη. Ἂν κάποιος τὰ χρησιμοποιῇ, τὸ κάνει ἁπλῶς γιὰ νὰ ἀποκτήση ἄλλοθι γιὰ δικές του φίλαυτες καὶ πάντως ἀντιεκκλησιαστικὲς καὶ ἀντικοινωνικὲς ἐνέργειες.

Πάντως, τὰ Μυστήρια, οἱ ἀκολουθίες καὶ οἱ τελετὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποπνέουν αὐτὰ τὰ δύο βασικὰ γνωρίσματα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤτοι τὴν ἑνότητα καὶ τὴν οἰκουμενικότητα, ἀφοῦ «ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ποῦ ζοῦνε σὲ ὅλες τὶς πατρίδες καὶ σὲ ὅλα τὰ ἔθνη ἀποτελοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὑπέρκειται τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν πατρίδων καὶ πορεύονται πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».

Χαρακτηριστικὸς ἦταν καὶ ὁ ἐπίλογος τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

«Πάντως, πρέπει νὰ γίνη ἀντιληπτὸ ὅτι ἐμεῖς οἱ Ναυπάκτιοι δὲν εἴμαστε μόνοι μας πάνω στὸ πλανήτη καὶ μέσα στὸν ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Δὲν πρέπει νὰ βλέπουμε μόνον τὰ τοπικὰ προβλήματα, ὅσο δύσκολα καὶ ἂν εἶναι, καὶ νὰ ἀποσπᾶται ἡ προσοχή μας ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα ποῦ ἀπασχολοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως ἡ ἐκκοσμίκευση, οἱ πόλεμοι, οἱ διωγμοί, ἡ πεῖνα, οἱ στερήσεις. Ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται μέσα στὸν κόσμο γιὰ νὰ ἐκφράση τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων, νὰ δίνη τὴν μαρτυρία τῆς πίστεώς της, καὶ νὰ διαλέγεται μὲ ἐκείνους ποῦ τὴν ἀναζητοῦν, χωρίς, βέβαια, νὰ ἀλλοιώνεται. Σὲ αὐτὴν τὴν μαρτυρία προσπαθῶ καὶ ἐγὼ νὰ συμμετέχω μὲ τὶς μικρές μου θεολογικὲς δυνάμεις, γιατί πάνω ἀπὸ ὅλα μὲ ἐνδιαφέρει ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ ἔπαινος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου θὰ δημοσιευθῇ στὸ ἑπόμενο τεῦχος).

Στὴν συνέχεια παραθέτουμε μερικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὅλη ἐντυπωσιακὴ ναυπακτιακὴ γιορτή, τὴν ὁποία προσπάθησαν, ἀλλὰ δὲν κατάφεραν νὰ ἀμαυρώσουν ὁρισμένοι ἄνθρωποι ποῦ βιώνουν τὴν ἀποσπασματικότητα καὶ τὴν γκετοποίηση τῆς θρησκευτικότητας.

Α.Κ.

Δελτίο Τύπου τῆς Ε.ΝΑ.Μ καὶ τῆς Ο.ΣΥ.Ν

«Σὲ ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα ἀντάλλαξαν εὐχὲς γιὰ ἕνα εὐτυχισμένο καὶ δημιουργικὸ νέο ἔτος τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) καὶ τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν (Ε.ΝΑ.Μ.) στὴν ἐκδήλωση «Ναυπακτιακὴ Πίτα 2013», ἡ ὁποία ἔγινε τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 12 Ἰανουαρίου 2013 στὸ Κέντρο «Φλοῖσβος» στὴν Ναύπακτο, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους Ναυπακτίων.

Ἀπόστολος Ζορμπᾶς πρόεδρος Ε.ΝΑ.Μ, Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Ναυπακτιακὴ πίτα 2013

Ἡ ἐκδήλωση κοπῆς τῆς «Ναυπακτιακὴς Πίτας» ἄρχισε νὰ γίνεται στὴν Ἀθήνα τὸ 2000. Τὸ ξεχωριστὸ στοιχεῖο ἐφέτος ἦταν ὅτι ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ναύπακτο καὶ τιμώμενο πρόσωπο ἦταν ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς Ο.ΣΥ.Ν. καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.ΝΑ.Μ..

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος, ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Γιάννης Μπουλές, ὁ Περιφερειακὸς Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστογιάννης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ναυπακτίας κ. Χρῆστος Σικώλας, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος, κ. Μαρία Ζιαμπάρα, κ. Δημήτριος Καρκατσούλης, κ. Παναγιώτης Παναγόπουλος, ἀρκετοὶ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Ὑπηρεσιῶν, Πρόεδροι φορέων καὶ Συλλόγων.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ τὰ Κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἀπὸ τὴν Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κατόπιν ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ὁ προέδρος τῆς Ο.ΣΥ.Ν. κ. Ἰωάννης Τσώτας, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε τὴν σημασία ἐκδηλώσεων, ὅπως ἡ Ναυπακτιακὴ Πίτα, οἱ ὁποῖες συντελοῦν στὴν διατήρηση τῶν πολιτιστικῶν μας παραδόσεων καὶ τῶν συνεκτικῶν δεσμῶν τῶν συμπατριωτῶν μὲ τὴν γενέτειρα. Ἐξέφρασε μάλιστα τὴν συγκίνησή του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐκδήλωση ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ναύπακτο μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους συμπατριωτῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ναυπακτίας. Ὁ κ. Τσώτας τόνισε τὴν ἀξία τοῦ ἐθελοντισμοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, ἰδιαίτερα στὴν παροῦσα συγκυρία, καὶ εὐχαρίστησε τὸν Δῆμο Ναυπακτίας καὶ ὅσους στήριξαν τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης.

Στὴν συνέχεια χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Περιφερειάρχης καὶ ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας. Ὁ κ. Κατσιφάρας ἀναφέρθηκε στὴν δύσκολη συγκυρία καὶ στὴν δημιουργικὴ προσπάθεια ποῦ πρέπει νὰ ἀναληφθῇ ἀπὸ ὅλους. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴν προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος κοσμεῖ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, καὶ ὄχι μόνο, μὲ τὸν ὁποῖο ἔχει ἄριστη συνεργασία. Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Μπουλές, κατὰ τὸν χαιρετισμό του, ἀναφέρθηκε ξεχωριστὰ στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐκδήλωση ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ναύπακτο, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων ποῦ ἔχουν ἕδρα στὸν Δῆμο Ναυπακτίας.

Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν (Ε.ΝΑ.Μ.) κ. Ἀποστόλου Ζορμπά, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιὰ τὸν τιμώμενο Μητροπολίτη μὲ θέμα: «Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος».

Βράβευση Ναυπάκτου Ἱεροθέου. Πρόεδρος Ε.ΝΑ.Μ, κ. Ἀπ. Ζορμπᾶς, προέδρος Ο.ΣΥ.Ν. κ. Ιωάννης Τσώτας, Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Γιάννης Μπουλές, Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Ζορμπὰ ἀκολούθησε ἡ βράβευση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Ἱεροθέου.

Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οἰκουμένη». Ὁ Σεβασμιώτατος, τοῦ ὁποίου ἡ μαρτυρία στηριζόταν στὴν προσωπικὴ γνώση καὶ ἐμπειρία του, ἀναφέρθηκε στὴν κατάσταση καὶ τὰ προβλήματα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ στὶς πέντε Ἠπείρους.

Ἀκολούθως ἔγινε ἡ εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς βασιλόπιτας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἰερόθεο καὶ ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ παραδοσιακὰ τραγούδια ἀπὸ τὴν Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Οἱ διοργανωτὲς τῆς ἐκδήλωσης ἐκφράζουν τὴν ριζικὴ διαφωνία τους –καὶ τὴν πικρία τους– γιὰ τὶς «γηπεδικοῦ» τύπου ἐκδηλώσεις ἀνθρώπων ἔξω ἀπὸ τὸ Κέντρο «Φλοῖσβος», οἱ ὁποῖοι, σημειωτέον, θέλουν νὰ ἔχουν δική τους ἄποψη γιὰ τὸν Μητροπολίτη Ἰερόθεο, διαφορετικὴ ὄχι μόνον ἀπὸ τῶν διοργανωτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη - ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μὲ τὴν στάση τους αὐτὴ προσέβαλαν δυὸ ἱστορικοὺς πολιτιστικοὺς φορεῖς μὲ πολύχρονη καὶ ἀξιόλογη προσφορὰ στὴν Ναυπακτία. Ἅς ἀναλογιστοῦν δὲ ἐὰν θὰ ἤθελαν νὰ μὴν σεβαστοῦν κάποιοι ἄλλοι δική τους ἐκδήλωση, ἀτομικὴ ἢ συλλογική».

Τὰ κεντρικὰ Συμβούλια τῆς Ο.ΣΥ.Ν καὶ τῆς Ε.ΝΑ.Μ.».

Χαιρετισμοί

Στὴν συνέχεια δημοσιεύουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τοὺς χαιρετισμοὺς τῶν ἐπισήμων, τοῦ Προέδρου τῆς Ο.ΣΥ.Ν, τοῦ κ. Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ κ. Δημάρχου Ναυπακτίας. Ὁ λόγος τοῦ κ. Ἀποστόλου Ζορμπὰ δημοσιεύεται στὶς σελίδες 8-9 τοῦ παρόντος, ἐνῷ ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου θὰ δημοσιευθῇ σὲ ἑπόμενο τεῦχος.

Ὁ κ. Ἰωάννης Τσιώτας εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων:

«Διακατέχομαι ἀπὸ ἰδιαίτερα συναισθήματα χαρᾶς, μπορῶ νὰ πὼ καὶ συγκίνησης, γιατί ἡ φετινὴ Ναυπακτιακὴ Πίτα πραγματοποιεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας μας καὶ ἕδρα τοῦ δήμου στὴ Ναύπακτο.

Ἡ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ ΠΙΤΑ στὸ ξεκίνημά της ἦταν ὑλοποίηση μιᾶς πολὺ ἐνδιαφέρουσας πρότασης τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη μας, ἡ ὁποία καθιερώθηκε ὡς ἐτήσια ἐκδήλωση αὐτῶν τῶν ἡμερῶν μὲ τὴν αὐτονόητη σημασία τῆς καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν συμπατριωτῶν ποῦ διαμένουν στὴν περιοχὴ τῆς Ἀττικῆς, ἀφοῦ μέχρι πρότινος μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας ἦταν ἀποκλειστικὰ πολιτιστικοὶ σύλλογοι μὲ ἕδρα τὴν Ἀττική.

Ταυτόχρονα καθιερώθηκε ἡ συνδιοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης ἀπὸ τὴν Ο.ΣΥ.Ν. καὶ τὴν Ε.ΝΑ.Μ. ἀποδεικνύοντας στὴν πράξη ὅτι τὸ σύνολο τῶν πολιτιστικῶν φορέων τῆς ἐπαρχίας μας συνεργάζεται ἁρμονικὰ μὲ ἑνωμένες δυνάμεις καὶ κοινοὺς στόχους...

Τὸ Κεντρικὸ Συμβούλιο τῆς Ο.ΣΥ.Ν. καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ε.ΝΑ.Μ. ὁμόφωνα ἀποφάσισαν νὰ εἶναι στὴ φετινὴ ἐκδήλωση τιμώμενο πρόσωπο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος γιὰ τὸ θεολογικό, πνευματικό, ποιμαντικό, συγγραφικὸ ἔργο του καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἄοκνη μέριμνά του πρὸς ἐπίλυση τῶν ναυπακτιακὼν προβλημάτων.

Ἔχω προσωπικὴ ἐπιφύλαξη γιὰ τὸ κατὰ πόσο ἡ ἀποψινὴ ἀπόδοση τιμῆς στὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀρκεῖ μόνη της νὰ καλύψη τὸ χρέος μας ἀπέναντί του. Εἶναι πάντως τὸ ἐλάχιστο ἀπ’ ὅ,τι δικαιοῦται ὁ τιμώμενος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ πολυποίκιλο ἔργο του κοσμεῖ τὴ Ἐκκλησία μας καὶ κατὰ εὐτυχὴ συγκυρία κοσμεῖ καὶ τὴν ἐπαρχία μας. Τὸν εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα γιατί ἀποδέχθηκε τὴ βράβευσή του ἀπὸ ἐμᾶς».

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Ναυπακτιακὴ πίτα 2013.

Ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας στὸν χαιρετισμὸ ποῦ ἀπηύθυνε ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὴν στρατηγικὴ καὶ τὶς προτεραιότητες τοῦ νέου αὐτοδιοικητικοῦ θεσμοῦ τῆς αἱρετῆς Περιφέρειας, ὥστε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν σημερινὴ βαθιὰ κρίση καὶ ὕφεση ἐπεσήμανε:

«Σήμερα ὅμως βρισκόμαστε ἐδῶ γιατί τιμᾶτε ἕναν ξεχωριστὸ ἄνθρωπο, τιμᾶμε ἕναν ξεχωριστὸ ἄνθρωπο, ἕναν πνευματικὸ ἄνθρωπο, ἀπὸ τοὺς σπάνιους Ἱεράρχες μας, ποῦ εἶναι τιμὴ γιὰ μᾶς. Δὲν εἶναι μόνο, γιατί ἴσως εἶναι ὁ πιὸ πολυγραφότατος σὲ αὐτὴν τὴν περίοδο τῆς βαθιᾶς κρίσης –προσέξτε, τῆς βαθιᾶς κρίσης, τῆς ἀξιακῆς– ὁ πιὸ πολυγραφότατος μὲ ἕνα εὗρος προσεγγίσεων ποῦ θὰ τὸ ζήλευαν πολλοὶ λόγιοι ἄνθρωποι ἀπὸ ἄλλους χώρους, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τῆς «σκληρῆς» ἐπιστήμης, ἔξω ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἕναν ἄνθρωπο ὅμως καὶ μὲ μεγάλες εὐαισθησίες, μὲ ζωντανὰ Ἱδρύματα, Ἱδρύματα ποῦ ἔχουν ἀποδώσει καὶ ἀποδίδουν ἄμεσα κοινωνικὸ ἔργο.

Τιμοῦμε, λοιπόν, αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο καὶ εἶναι ἕνα μεγάλο κεφάλαιο γιὰ τὴν περιοχή μας. Εἶναι μιὰ προσωπικότητα ἰσχυρὴ ποῦ βγάζει σὲ ἐξωστρέφεια ὄχι μόνο τὴν Ναυπακτία, ἀλλὰ ὅλη τὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα. Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος γιὰ τὴν περιοχή μας ξεχωριστός, ἀνιδιοτελής, μὲ πλούσια πνευματικὴ προσφορά. Μεγάλη ἡ παρακαταθήκη του, ποῦ μπορεῖ νὰ μὴν τὴν ἀναγνωρίζουμε σήμερα, ἀλλὰ ἔχει τέτοια δυναμικὴ ποῦ αὐτὴ ἡ παρακαταθήκη ποῦ μᾶς ἀφήνει εἶναι ἕνα κεφάλαιο.

Ἀλλὰ ἔχουμε καὶ ἕναν ζωντανὸ ἄνθρωπο στὴν καθημερινότητά του. Ἐγὼ εἶμαι εὐτυχής, καὶ φαντάζομαι ὅλοι οἱ φορεῖς ποῦ συνεργαζόμαστε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο, σὲ δύσκολη συγκυρία σὲ πολλὰ μέτωπα καυτά. Ἔχουμε μιὰ ἄριστη συνεργασία, ἔχουμε καὶ ἕνα μέρος προσχεδίου, κυρίως γιὰ κοινωνικὲς ὑποδομές, ποῦ θέλουμε νὰ τὸ προετοιμάσουμε, σὲ λίγο, καλύτερα, γιὰ νὰ τὸ δώσουμε καὶ στὴν κοινωνία μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Χάρηκα γιατί αὐτὴ ἡ συνάντηση ἔγινε ἐδῶ στὴν Ναύπακτο. Ἀξίζει ὅλα αὐτὰ γιὰ τὸν τόπο μας. Συγχαρητήρια στοὺς Συλλόγους καὶ ἡ Περιφέρεια θὰ εἶναι δίπλα σας.

Εὐχαριστῶ».

Ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Γιάννης Μπουλὲς χαιρέτησε τὴν πρωτοβουλία τῶν Συλλόγων νὰ γίνη ἡ συνάντηση στὴν Ναύπακτο καὶ ἀναφέρθηκε στὴν «ἀνάγκη συνεργασίας ὅλων τῶν φορέων, ὥστε νὰ γίνη ἡ ἐπανασύνδεση μὲ τὶς ἀρχές, τὶς χαμένες ἀξίες καὶ τὰ ὁράματα καὶ νὰ ξαναβροῦμε τὸν σεβασμὸ στοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν λειτουργία τους. Γιατί μπορεῖ νὰ ἐπανακάμψη ἡ οἰκονομία, ἀλλὰ δὲν θὰ ἐπανακάμψη ἡ κοινωνία, ἂν δὲν βροῦμε τὸν φάρο ποῦ θὰ μᾶς βγάλη ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα ποῦ μᾶς ἔχουν βάλει». Καὶ τόνισε:

«Σ’ αὐτήν, λοιπόν, τὴν ἐκδήλωση ἔχει ξεχωριστὴ σημασία κάθε φορὰ –γιατί ἔχω παρακολουθήσει τὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς στὴν Ἀθήνα– ἡ ἀνάλυση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἑνὸς καίριου κατ’ ἐμὲ θέματος, κάθε φορὰ ἐπίκαιρου, ποῦ δίνει τὴν εὐκαιρία σὲ ὅλους μας νὰ σκεφτοῦμε πράγματα τὰ ὁποία ξεχνᾶμε, γιατί ἡ καθημερινότητα μᾶς πιέζει πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις, ἀλλὰ ὅπως προεῖπα, εἶναι ἀναγκαία ἡ προϋπόθεση νὰ ἐπαναφέρουμε τὴν πνευματικότητα στὴ ζωή μας, στὴ ζωὴ τῆς πόλης μας, τοῦ δήμου μας, τῆς κοινωνίας μας. Ἡ πνευματικότητα καὶ ὁ πολιτισμὸς πᾶνε μαζί.

Μὲ αὐτὰ ἤθελα νὰ πώ, ἀγαπητοὶ φίλοι, ὅτι ἡ σημερινὴ ἐκδήλωση ἔχει ξεχωριστὴ σημασία, γιατί τὸ θέμα τὸ ὁποῖο θὰ ἀναπτύξη ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει νὰ κάνη μὲ ἕνα ἐπίκαιρο θέμα ποῦ σχετίζεται μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ ρόλο της στὴ σημερινὴ ζωὴ καὶ νομίζω ὅτι ὡς λαὸς καὶ ὡς κοινωνία ἔχουμε ἀνάγκη τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ρόλο της στὰ κοινωνικὰ πράγματα, στὰ κοινωνικὰ δρώμενα. Ὡς Δῆμος εἴμαστε πάρα πολὺ ἐπιφυλακτικοί, γιατί στὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ποῦ εἶναι στὸ διηνεκές, ἐμεῖς ὡς Δῆμος, δυστυχῶς, ἀναγκαστήκαμε νὰ παίρνουμε μέτρα, γιατί ἡ κοινωνία τὰ ἔχει ἀνάγκη, –δὲν θά ‘πρεπε, μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια λέω τὸ δυστυχῶς– καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία βοηθᾶμε τοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἔχουν ἀνάγκη.

Κι αὐτὴν τὴν ἀποστολὴ καλούμαστε ὅλοι νὰ τὴν ἐνισχύσουμε. Εἶναι αὐτὸ ποῦ ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία σήμερα...».

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2911