Skip to main content

Ἡ πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὴν κρίση

Γιὰ τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν», κ. Μανιμανάκης

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς νηφάλιος ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης ἀναζητᾶ λύσεις στὶς κρίσιμες αὐτὲς ἡμέρες ποῦ περνάει ἡ Πατρίδα μας ποὺ θὰ βοηθήσουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς δύσκολες καταστάσεις. Γνωρίζει ἄριστα τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, τὸ ἔχει ἀναπτύξει σὲ εἰσηγήσεις του στὴν Ἱεραρχία καὶ τὸ ἔχει καταγράψει σὲ βιβλίο, ποὺ πρόσφατα κυκλοφόρησε.

Ἤδη στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2009 εἶχε προτείνει νὰ ὑπάρξη συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας μὲ εἰλικρίνεια, τιμιότητα καὶ διαφάνεια γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐλάχιστης περιουσίας ποὺ τῆς ἀπέμεινε, ἡ ὁποία «ἀδρανεῖ ἢ βρίσκεται σὲ αἰχμαλωσία», ὄχι μὲ δική της εὐθύνη, δηλαδὴ εἶναι δεσμευμένη, παρὰ τὶς πολλὲς ἀποφάσεις τῶν Ἑλληνικῶν Δικαστηρίων ποῦ τὴν δικαίωσαν. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν προτείνει νὰ συσταθῇ Ταμεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Προνοίας γιὰ τὴν δημιουργία δικτύου προνοιακῶν ἔργων μὲ σύγχρονες προδιαγραφὲς γιὰ τὴν διακονία στοὺς ἀνθρώπους.

Μερικοὶ θέλουν νὰ ξεχνοῦν, ἀλλὰ εἶναι καταγεγραμμένο καὶ μεμαρτυρημένο, ὅτι πολλὰ Πνευματικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἀθήνας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πόλεων, ἀνοικοδομήθηκαν σὲ ἀκίνητα ποὺ προσέφερε ἡ Ἐκκλησία. Ἐπίσης σὲ ἐθνικὲς καὶ κοινωνικὲς κρίσεις ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε ὄχι μόνον τὴν περιουσία της, ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικά, λατρευτικὰ ἀντικείμενα, ὑπῆρξε δηλαδή, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ «οἰκονομικὸς αἱμοδότης τοῦ Ἔθνους». Ἔχει δημοσιευθῇ ὅτι σήμερα κατέχει τὸ 4% τῆς ἀρχικῆς περιουσίας της καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ εἶναι δεσμευμένο ἀπὸ τὸ Κράτος. Τελικὰ εἶναι ἕνας μῦθος τὰ σχετικὰ μὲ τὴν «ἀμύθητη περιουσία» τῆς Ἐκκλησίας.

Προφανῶς συνέχεια αὐτῆς τῆς προτάσεως, ἡ ὁποία δὲν ἀξιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Κράτος, εἶναι «νὰ ἀρθοῦν ὅλα τὰ ἐμπόδια, ὥστε αὐτὴ ἡ λίγη περιουσία ποὺ ἀπέμεινε στὴν Ἐκκλησία, νὰ τῆς ἐπιτραπῇ νὰ τὴν ἀξιοποιήση πρὸς ὄφελος τοῦ λαοῦ μας». Προτείνει, λοιπόν, νὰ παραχωρηθῇ ἡ χρήση σὲ ἀκτήμονες καὶ σὲ ὅσους διαβιοῦν μὲ δύσκολες συνθῆκες στὴν Ἀθήνα καὶ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα καὶ θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἐπαρχία γιὰ νὰ ἐργασθοῦν στοὺς καλλιεργήσιμους ἀγρούς, ὥστε νὰ συμβάλουν «στὴν διατροφικὴ ἐπάρκεια τῆς χώρας», «στὴν ἀνάπτυξη συγχρόνων ἐξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας καὶ βοσκῆς», δηλαδὴ στὴν πρωτογενῆ παραγωγή, πέρα ἀπὸ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας.

Βέβαια, ἡ πρόταση αὐτὴ ἀφορᾶ τὴν ὑπάρχουσα καλλιεργήσιμη γῆ καὶ τὰ βοσκοτόπια. Καὶ ἀσφαλῶς θὰ τεθοῦν ὅροι καὶ προϋποθέσεις, θὰ γίνη συζήτηση μὲ τιμιότητα, εἰλικρίνεια καὶ διαφάνεια, χωρὶς νὰ ἐπαναληφθοῦν τὰ λάθη ποῦ ἔγιναν στὸ παρελθόν, ὅταν ἡ παραχωρηθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία μὲ εὐθύνη τῶν τότε κρατικῶν παραγόντων δὲν κατέληξε στοὺς ἀκτήμονες.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, ἀσχολήθηκε προσωπικὰ μὲ γεωργικὲς καὶ κτηνοτροφικὲς ἐργασίες καὶ γνωρίζει τὸ θέμα καλά. Ἐπίσης, ἔχει μεγάλη εὐαισθησία σὲ οἰκολογικὰ ζητήματα καὶ γι' αὐτὸ δὲν προτίθεται νὰ συμμετάσχη σὲ παιχνίδια ποὺ «βιάζουν» τὸ περιβάλλον.

Ἡ πρόταση αὐτὴ εἶναι ἐνδιαφέρουσα, πρωτότυπη καὶ συγκεκριμένη. Μακάρι νὰ γίνη ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους παράγοντες καὶ νὰ βροὺν ἐργασία πολλοὶ ἄνεργοι νέοι ἄνθρωποι ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸ νὰ ἔχη ἐπιπτώσεις στὴν πρωτογενῆ παραγωγὴ καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας. Στὴν κρίσιμη περίοδο ποὺ βρισκόμαστε δὲν πρέπει νὰ γίνονται στεῖρες κριτικές, ἀλλὰ νὰ κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις, οἱ ὁποῖες θὰ συζητηθοῦν, καὶ τελικὰ ἡ εὐθύνη βαραίνει αὐτοὺς ποῦ τὶς ἀπορρίπτουν.

Ἐπίσης, πρέπει νὰ γίνη ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία, πέρα ἀπὸ τὸ θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο ἀσχολεῖται ἔντονα μὲ τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια, ἀφοῦ οἱ ὀργανωμένες Ἐνορίες γνωρίζουν τοὺς ἀνθρώπους ποῦ ὑποφέρουν ποικιλοτρόπως καὶ παρεμβαίνουν μὲ πολὺ διακριτικὸ τρόπο. Καὶ δὲν τὸ κάνει τώρα ποῦ ὑπάρχει οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ τὸ ἔκανε πάντοτε, γιατί βλέπει τὸν ἄνθρωπο στὴν ὁλότητά του. Ὅσοι ζοῦν μέσα στὴν Ἐκκλησία γνωρίζουν αὐτὴν τὴν δραστηριότητά της, ξέρουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία καλύπτει, ὅσο εἶναι δυνατόν, τὰ κενὰ τῆς κρατικῆς πρόνοιας, καὶ μάλιστα τὸ κάνει μὲ συνεργάτες ποὺ προσφέρουν ἐθελοντικῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς τὰ χαρίσματά τους.–

  • Προβολές: 2459