Skip to main content

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιὰ τὴν δίκη στὸ Ἐπισκοπικὸ Δικαστήριο

Μὲ ἀφορμὴ ἀνεύθυνα σχόλια, ποὺ ἀναρτήθηκαν σὲ «ἐκκλησιαστικοῦ» ἐνδιαφέροντος ἱστοσελίδες, ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεως τοῦ Ἱερομονάχου Ἰγνατίου Σταυροπούλου ὑπὸ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ἀνακοινώνει τὰ ἀκόλουθα:

  1. Ὁ Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος στὸν ὁποῖο ἐπεβλήθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὸ 2007 τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας, ἐσχάτως ἄρχισε νὰ «λειτουργῇ» στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως, παρὰ τὴν περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία σημειωτέον κρίθηκε νόμιμη μὲ τὴν ὑπ' ἀριθ. 686/2011 ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἐπιδεικνύοντας ἔτσι, γιὰ ἀκόμα μία φορὰ ἀνυπακοὴ στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ ἀλλὰ καὶ στὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς χώρας.
  2. Κατόπιν τούτου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, ὅπως ἦταν ὑποχρεωμένη, ἐκκίνησε τὴν διαδικασία τῶν ἀνακρίσεων βάσει τοῦ Ν. 5383/1932 «Περὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ Αὐτῶν διαδικασίας» καί, μετὰ τὴν νομότυπη περάτωση αὐτῶν, ὅρισε ἡμέρα συνεδρίασης τοῦ ἁρμοδίου Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τὴν Παρασκευὴ 21 Δεκεμβρίου ὥρα 16.00.
  3. Ὁ κατηγορούμενος Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος προσῆλθε μὲν ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου, μετὰ τοῦ πληρεξουσίου Δικηγόρου του, μὲ πρόθεση, ὅπως κατεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων, ὄχι νὰ σεβασθῇ τὴν διαδικασία καὶ νὰ ἀντικρούση τὴν κατ' αὐτοῦ κατηγορία ἀλλὰ τὴν δημιουργία ἐντυπώσεων καὶ μόνο. Συγκεκριμένα, ἀφοῦ προέβαλε προφανῶς μὴ νόμιμες καὶ ἀβάσιμες ἐνστάσεις καὶ αἰτήματα, ἀπεχώρησε, ὑπεκφεύγοντας τὴν βάσανο τῆς ζώσης διαδικασίας καὶ τὴν ἀντίκρουση τῆς κατηγορίας.
  4. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνεδρίασης τοῦ Δικαστηρίου συγκεντρώθηκαν ὀλιγάριθμοι «ὀπαδοί» του, προερχόμενοι ἐν πολλοῖς ἀπὸ ἄλλες πόλεις, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὁ ἴδιος τὶς προηγούμενες ἡμέρες παρακινοῦσε νὰ προσέλθουν πρὸς συμπαράστασή του, καὶ φώναζαν διάφορα συνθήματα ἔξω ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπιχείρησαν δὲ νὰ εἰσέλθουν καὶ στὸν χῶρο συνεδρίασης τοῦ Δικαστηρίου, παρὰ τὸν νόμον, ποὺ στὶς συνεδριάσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων ἐπιτρέπει τὴν παρουσία μόνο κληρικῶν καὶ μοναχῶν, ὁπότε, ὅπως εἶναι φυσικὸ ἀπετράπησαν κατ' ἀρχὴν ἀπὸ τοὺς πατέρες Καλλίνικο καὶ Θεμιστοκλῆ καὶ στὴν συνέχεια ἀπὸ τὰ ἐντόπια ἀστυνομικὰ ὄργανα, ποῦ προσῆλθαν νὰ ἐπιβάλουν τὴν τάξη καὶ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀπρόσκοπτη συνεδρίαση τοῦ Δικαστηρίου, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καὶ στὰ κοσμικὰ Δικαστήρια.
  5. Οὐδέποτε ἔλαβαν χώρα τὰ ἀναφερόμενα στὰ δημοσιεύματα, ποὺ κυκλοφόρησαν, ὅτι δηλαδὴ τὸ πλῆθος «ἅρπαξε ἀπὸ τὰ γένια» τὸν π. Θεμιστοκλῆ, πετῶντας τὸν στὸ ἔδαφος, ὅτι ὁ π. Καλλίνικος ἐτράπη σὲ φυγὴ καὶ ὅτι ζητήθηκαν ἐνισχύσεις ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία τοῦ Μεσολογγίου γιὰ νὰ προστατέψουν τὸν Μητροπολίτη καὶ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
  6. Τὸ Ἐπισκοπικὸ Δικαστήριο, ἐφαρμόζοντας τὸν νόμο, καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ κατηγορουμένου, συνέχισε τὴν συνεδρίασή του καὶ ἀπεφάνθη ὅτι ὁ Ἱερομόναχος εἶναι ἔνοχος τῆς κατηγορίας ὅτι «λειτούργησε» κατὰ συρροὴν ἐνῷ εἶναι ἀκοινώνητος, ἐν ὄψει δὲ τοῦ ὅτι γιὰ τὴν κατηγορία αὐτὴ προβλέπεται ἡ ποινὴ τῆς καθαίρεσης, τὴν ὁποία καὶ δὲν ἔχει τὴν ἁρμοδιότητα νὰ ἐπιβάλλη, ἐθεώρησε ἑαυτὸ ἀναρμόδιο καὶ παρέπεμψε τὴν ὑπόθεση νὰ δικασθῇ πρωτοδίκως στὸ ἁρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συνοδικὸ Δικαστήριο.
  7. Γιὰ μία ἀκόμα φορὰ ὁ Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος κατέδειξε τὴν ἀνυπακοὴ καὶ καταφρόνησή του στοὺς θεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους (ἡ συγκρότηση, δικαιοδοσία καὶ ἁρμοδιότητα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων προβλέπεται ἀπὸ πολιτειακὸ νόμο, ἤτοι τὸν Ν. 5383/1983) καὶ προφανῶς ἀδυνατῶντας νὰ ἀποκρούση τὴν κατηγορία, τὴν ὁποία ἐν πολλοῖς συνομολόγησε μὲ τὸ ἀπολογητικό του ὑπόμνημα, ἀρκέστηκε στὴν δημιουργία ἐντυπώσεων, μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν «φίλων καὶ ὀπαδῶν», ποὺ ἔχει δημιουργήσει μὲ τὴν καθημερινὴ ἐνασχόλησή του μὲ ἀνακοινώσεις, σχόλια καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων σὲ ἱστοσελίδες, Blogs καὶ στὸ facebook, ποὺ ὁ ἴδιος διατηρεῖ, καταδεικνύοντας ἔτσι τὸ ἐκκοσμικευμένο καὶ νόθο μοναχικὸ καὶ ἐκκλησιολογικό του φρόνημα.
  8. Εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς Ἱερομόναχοι νὰ ἀπειθαρχοῦν στοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀλλὰ καὶ στοὺς θεσμοὺς καὶ νόμους τῆς πολιτείας, νὰ προκαλοῦν τὸν λαὸ σὲ ἐχθροπάθεια ἐναντίον τῶν κανονικῶν Ἐπισκόπων, νὰ δημιουργοῦν ὀπαδοὺς καὶ νὰ παρουσιάζωνται ὡς «ἥρωες». Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθῇ τέτοιες ἀντικανονικὲς καὶ φατριαστικὲς ἐνέργειες, καταδικάζει τὴν ἀπόπειρα ὑπονόμευσης τῶν θεσμῶν της μὲ ἀπειλὲς βίας καὶ τὴν συνδρομὴ φανατισμένων «ὀπαδῶν» καὶ θὰ συνεχίση ἀπρόσκοπτα τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία της καὶ τὴν διακονία της στοὺς ἀνθρώπους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2533