Skip to main content

Σύγχρονα μηνύματα ἀπὸ δυὸ οἰκογένειες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Σύγχρονα μηνύματα από δυό οικογένειες τής Παλαιάς Διαθήκης

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 12ης Σεπτεμβρίου, στὸν χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐτήσια κατασκηνωτικὴ Ἑσπερίδα, ποὺ ὀργανώνει ἡ Μητρόπολή μας γιὰ τὶς γυναῖκες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου. Τὸ ἐπίκεντρο τῆς Ἑσπερίδας ἦταν τὸ θέμα ποῦ παρουσίασε μὲ ἕναν ξεχωριστὸ καὶ ἰδιαίτερο τρόπο ὁ  Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος καὶ ἀφοροῦσε τὴν κρίση ποῦ διέρχεται ἡ σύγχρονη οἰκογένεια. Τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν ποῦ κατέκλυσαν τὴν μεγάλη τραπεζαρία τῆς κατασκήνωσης δείχνει τὴν δίψα τους γιὰ γνήσιο, καθαρό, ἐκκλησιαστικὸ λόγο.

Προηγήθηκε κατανυκτικὴ Παράκληση στὴν Παναγία μᾶς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονα καὶ ὕστερα ἀπὸ ἕνα λιτὸ νηστήσιμο κέρασμα πῆραν ὅλες θέση γιὰ νὰ ἀκούσουν μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ προφανῆ περιέργεια τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, ποῦ τὸ ἀγνοοῦσαν ὅλοι μέχρι τὴν τελευταία στιγμή. Ὕστερα ἀπὸ τὸ καλωσόρισμα ἀπὸ τὸν π. Θωμᾶ Βαμβίνη καὶ μιὰ σύντομη εἰσαγωγή, ὁ Σεβασμιώτατος παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας καὶ τὴν κρίση σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς ποῦ διέρχεται ἡ σύγχρονη κοινωνία, καὶ εἰδικότερα ἡ οἰκογένεια, ἡ ὁποία δοκιμάζεται ἀπὸ ποικίλους πειρασμούς, παρουσίασε ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὴν περίπτωση δύο ἑβραϊκῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες γύρω στὸ 700 π.Χ. ὁδηγήθηκαν αἰχμάλωτες ἡ μία στὴν Νινευΐ τῆς Ἀσσυρίας καὶ ἡ ἄλλη στὰ Ἐκβάτανα τῆς Μηδίας.

Τὴν πρώτη ἀποτελοῦσαν ὁ Τωβίτ, ἡ γυναῖκα του Ἄννα καὶ ὁ γιός τους Τωβίας, καὶ τὴν δεύτερη ὁ Ραγουήλ, ἡ σύζυγός του Ἔδνα καὶ ἡ κόρη τους Σάρρα. Ὁ Τωβίτ, παρὰ τὴν αἰχμαλωσία του, παρέμεινε πιστὸς στὶς παραδόσεις τοῦ λαοῦ του. Ἦταν δίκαιος, ἐλεήμων καὶ ἔδειχνε μεγάλη ἀγάπη στοὺς αἰχμαλώτους συμπατριῶτες του. Μάλιστα δὲ παρὰ τὴν αὐστηρὴ ἀπαγόρευση ἔθαβε κρυφὰ ἐκείνους ποῦ πέθαιναν ἢ σκοτώνονταν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ διώχθηκε, ἔχασε ὅ,τι εἶχε, ἀποδοκιμάσθηκε ἀπὸ ὅλους, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν σύζυγό του Ἄννα. Ἐξουθενωμένος καὶ ἀπογοητευμένος προσευχήθηκε στὸν Θεὸ μὲ μεγάλη αὐτομεμψία καὶ ζήτησε ἕνα τέλος στὴν ταλαιπωρία του.

Τὴν ἴδια μέρα καὶ στιγμὴ στὰ Ἐκβάτανα μιὰ παρόμοια προσευχὴ κάνει ἡ Σάρρα, ἡ κόρη τῆς ἄλλης αἰχμάλωτης οἰκογένειας, ἡ ὁποία παρὰ τὴν καλοσύνη τῆς εἶχε πολλὲς ἀποτυχίες καὶ ἀπογοητεύσεις στὴν ζωή της καὶ εἶχε γίνει ἀντικείμενο ἐμπαιγμοῦ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς δοῦλες τοῦ πατέρα της. Ἡ προσευχὴ καὶ τῶν δύο εἰσακούσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἡ Πρόνοιά Τοῦ, μέσῳ τοῦ Ἀρχαγγέλου Ραφαήλ, ἐνήργησε ὥστε νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ ὁ νεαρὸς Τωβίας μὲ τὴν Σάρρα καὶ νὰ γίνη ὁ γάμος ἀνάμεσά τους, πρᾶγμα ποῦ ἔδωσε μεγάλη χαρὰ στὶς δύο οἰκογένειες.

Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο ἱστορίες ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ἐξάγονται σπουδαῖα μηνύματα:

  1. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς τῶν πάντων, προνοεῖ καὶ ἀγαπᾶ τὴν Δημιουργία Τοῦ, καὶ ἰδιαίτερα τὸν ἄνθρωπο, καὶ μέσῳ τῶν Ἀγγέλων Τοῦ διευθύνει καὶ ρυθμίζει τὶς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς ὅλων. Ἑπομένως, ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ νιώθη μόνος καὶ ἀπροστάτευτος πάνω στὴν γῆ.
  2. Νὰ μὴν μένη κανεὶς στὰ προβλήματα καὶ τὰ ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ νὰ βλέπη πιὸ μακριὰ τὸν ὑψηλὸ προορισμὸ τῆς ὕπαρξής του. Τὰ ἱερὰ δεσμὰ τοῦ γάμου, ὅταν ἐντάσσωνται στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπάρχη ἀλληλοσεβασμὸς καὶ ἀμοιβαία πίστη καὶ ἀγάπη, βοηθοῦν στὴν ἁγιότητα.
  3. Πλῆθος μηνυμάτων ποῦ ἀφοροῦν στὴν καθημερινὴ πνευματικὴ πορεία κάθε Χριστιανοῦ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐπισημάνη. Ὅπως: τὴν δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ καὶ τῆς προσευχῆς σὲ κάθε στιγμὴ καὶ γεγονὸς τῆς ζωῆς, τὴν ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς νηστείας, τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἐλπίδας κλπ.

Ἀνακεφαλαιώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς εἶναι ἴδιοι, ἔχουν τὰ ἴδια πάθη, ἐπιζητοῦν τὰ ἴδια πράγματα, ἀντιμετωπίζουν τὰ ἴδια προβλήματα καὶ τὶς ἴδιες δυσκολίες. Τὸ ζητούμενο εἶναι πῶς ἀντιμετωπίζει κανεὶς τοὺς πειρασμοὺς τῆς ζωῆς του, τὶς λῦπες καὶ τὶς ἀπογοητεύσεις του. Στὴν συνέχεια διατυπώθηκαν καὶ ὑποβλήθηκαν ἐρωτήσεις καὶ ἐπισημάνσεις ποῦ φώτισαν ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ θέματος. Ἀκολούθησε δεῖπνο μέσα σὲ χαρούμενη ἀτμόσφαιρα καὶ κατανυκτικὸ Ἀπόδειπνο στὸν Ναὸ τῆς κατασκήνωσης.

Ἦταν μιὰ Ἑσπερίδα μεστὴ μηνυμάτων καὶ πνευματικῶν ἐρεθισμάτων γιὰ ἐπαναπροσδιορισμὸ στόχων καὶ ὤθηση γιὰ κάτι ἀνώτερο. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς συνοδοὺς Ἱερεῖς γιὰ τὶς εὐκαιρίες πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, ποῦ τόσο πλούσια μᾶς προσφέρουν.
Χρ.Κ-Σχ.

  • Προβολές: 2536