Skip to main content

Γεγονός καὶ Σχόλιο: Τὰ μυστήρια τοῦ Σύμπαντος

Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ πεδίου τοῦ Χὶγκς ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ νὰ γίνουν πολλὲς ἀναφορὲς στὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικὰ καὶ οἱ ἐπιστήμονες νὰ δώσουν συνεντεύξεις γιὰ νὰ ἐκλαϊκεύσουν τὶς γνώσεις γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸ Σύμπαν.

Μιὰ τέτοια συνέντευξη ἔδωσε ὁ διακεκριμένος φυσικὸς καὶ ἀστρονόμος Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντὴς τοῦ Εὐγενιδείου Πλανηταρίου, ποῦ ἔχει λάβει πολλὲς τιμητικὲς διακρίσεις. Θὰ παρατεθοῦν σημεῖα ἀπὸ τὴν συνέντευξη αὐτὴ γιὰ τὸ μυστηριῶδες Σύμπαν. Ἀναφερόμενος στὸ Σύμπαν, γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὸ ἄγνωστό του, λέγει: «Ὑπάρχουν περίπου 100 δισ. ἄστρα στὸν γαλαξία μας καὶ ἔχουμε 100 δισ. γαλαξίες στὸ Σύμπαν». Συγχρόνως, λέγει: «Σὲ δύο δισεκατομμύρια χρόνια ἀπὸ σήμερα ὁ δικός μας γαλαξίας θὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸν γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας».

Μετὰ τὴν «Μεγάλη ἔκρηξη» τὸ Σύμπαν ἐξακολουθεῖ νὰ διαστέλλεται καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ἀξιοπρόσεκτη μιὰ πληροφορία: «Κάθε δευτερόλεπτο ποῦ περνάει γεννιοῦνται πάνω στὴ Γῆ δύο μωρά, ἐνῷ στὸ Σύμπαν γεννιοῦνται 65.000 ἄστρα». Αὐτὸ δείχνει τὸ μεγαλειῶδες τοῦ Σύμπαντος καὶ ὅτι κατοικοῦμε στὴν γῆ, ἕναν μικρότατο πλανήτη, ζοῦμε, δηλαδή, σὲ ἕνα ἀσήμαντο μέρος τοῦ Σύμπαντος. Τὸ ἐκπληκτικότερο εἶναι ὅτι αὐτὰ ποῦ βλέπουμε ἀποτελοῦν ἕνα μικρὸ τμῆμα τοῦ Σύμπαντος, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἄγνωστο γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Λέγει: «Ὅλοι οἱ γαλαξίες καὶ τὰ ἄστρα εἶναι ἡ φωτεινὴ ὕλη ποῦ βλέπουμε, τὰ 92 χημικὰ στοιχεῖα ποῦ βρίσκονται ἐλεύθερα στὴν φύση. Αὐτὰ ποῦ βλέπουμε ἀποτελοῦν τὸ 4% τῶν συστατικῶν τοῦ Σύμπαντος. Ἡ σκοτεινὴ ὕλη ποῦ δὲν ξέρουμε τί εἶναι, τὸ 23%, καὶ ἡ σκοτεινὴ ἐνέργεια τὸ 73%». Δηλαδή, τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ Σύμπαντος εἶναι ἄγνωστο γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Σὲ ἐρώτηση ποῦ τοῦ ὑπεβλήθη «τί εἶναι τόσο συναρπαστικὸ στὴν ἱστορία τοῦ Σύμπαντος», ἀπάντησε: «Τὸ ἄγνωστο καὶ οἱ φωτογραφίες τοῦ Σύμπαντος ποῦ εἶναι ἔργα τέχνης. Γινόμαστε παιδιά. Ἐπιστρέφουμε στὰ βασικὰ ἐρωτήματα: ἀπὸ ποῦ ἤρθαμε, ποῦ πηγαίνουμε». Ἔχουν διατυπωθῇ διάφορες θεωρίες, ἀλλά, κατὰ τὸν Σιμόπουλο, «ἐκεῖνο ποῦ γνωρίζουμε εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἐνέργεια ἐκεῖ. Δὲν εἶναι τίποτα κενό». Σὲ κάποια στιγμὴ ἡ δημοσιογράφος ποῦ πῆρε τὴν συνέντευξη (Μαρία Κατσουνάκη) τὸν ἐρώτησε «ἂν ἔχει ζηλέψει ποτὲ ὑλικὰ ἀγαθά». Καὶ ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Δὲν ἔχω ζηλέψει ποτὲ ὑλικὰ ἀγαθά. Ἐξάλλου, στὸ τέλος, ὅλοι μας θὰ εἴμαστε ἀστρόσκονη» (Καθημερινὴ 15-7-2012). Εἶναι καταπληκτικὰ ὅσα εἶπε γιὰ τὸ ἄγνωστο καὶ μυστηριῶδες Σύμπαν καὶ ὅτι παντοῦ ὑπάρχει ἐνέργεια. Ἀλλὰ τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι ἔχει τὴν ἄποψη ὅτι θὰ γίνουμε «ἀστρόσκονη».

Αὐτὰ λένε οἱ ἐπιστήμονες, ἀλλὰ διαφορετικὰ ἐκφράζονται οἱ θεόπτες.

Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ βλέποντας τὸν ἔναστρο οὐρανὸ καὶ ὅλον τὸν κόσμο κράζει: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψάλ. 103, 24). Καὶ ἀλλοῦ λέγει: «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. ἡμέρα τὴ ἡμέρα ἐρεύγεται ρῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν» (Ψάλ. 18, 1-3). Ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ «ἐπήρθη ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν» (Ψάλ. 8, 2). Καὶ ἀλλοῦ: «εἴπατε τὼ Θεῷ ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σοῦ ἐν τὼ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σὲ οἱ ἐχθροὶ σοῦ» (Ψάλ. 65, 3).

Ὅλα τὰ δημιούργησε ὁ Θεὸς «ἐκ μὴ ὄντος» καὶ τὰ συντηρεῖ μὲ τὴν ἄκτιστη ἐνέργειά Τοῦ. Παντοῦ ὑπάρχει ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ὅλα τὰ πληροῖ ἡ παρουσία Τοῦ. Γι’ αὐτὸ ὁ Δαυΐδ ψάλλει: «ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σοῦ ποῦ φύγω; ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ ἐκεῖ εἴ, ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ἅδην, πάρει ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης, καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με, καὶ καθέξει μὲ ἡ δεξιὰ σοῦ» Ψάλ. 138, 7-10).

Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μὴ γνωρίση ποτὲ ὅλα τὰ μυστήρια τοῦ Σύμπαντος, μπορεῖ, ὅμως, νὰ γνωρίση τὸν ἄγνωστο Θεό, τὸν δημιουργὸ καὶ συντηρητὴ τοῦ Σύμπαντος καὶ νὰ ζήση αἰώνια μαζὶ Τοῦ. Δὲν θὰ γίνη «ἀστρόσκονη», ἀλλὰ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ γίνη θεούμενος, φωτεινὸ πνευματικὸ ἀστέρι.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2603