Skip to main content

Γραπτό κήρυγμα: Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου - Ταμίας τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν

Ταμίας τών ακενώτων θησαυρώνἩ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εὐφραίνει τὶς καρδιές μας, γιατί ἡ Παναγία εἶναι τὸ πιὸ ἀγαπητὸ πρόσωπο μετὰ τὸν Χριστό. Αὐτὴ μὲ τὴν καθαρότητα καὶ τὴν ταπείνωσή της ἔγινε ἡ αἰτία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἑπομένως αἰτία τῆς σωτηρίας μας. Τῆς χρωστᾶμε πολλά. Αὐτὴ ἔδωσε σάρκα στὸν Χριστό, αὐτὴ Τὸν μεγάλωσε ἀπὸ τὰ μικρὰ Τοῦ χρόνια, ὡς Μητέρα Του. Τὰ κείμενα τῶν Πατέρων τονίζουν αὐτὴν τὴν προσφορὰ τῆς Παναγίας. Καὶ πράγματι, ἀποτελεῖ μεγάλη τιμὴ τὸ νὰ συλλάβη ἡ Παναγία τὸν Χριστὸ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, νὰ Τὸν κυοφορήση στὴν μήτρα της, νὰ Τὸν γεννήση, νὰ Τὸν θηλάση, νὰ Τὸν μεγαλώση, νὰ χαίρεται γιὰ τὴν δράση Τοῦ, νὰ πονέση κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Παθῶν καὶ τῆς Σταυρώσεώς Τοῦ, νὰ χαρῇ γιὰ τὴν Ἀνάστασή Τοῦ, νὰ Τὸν δὴ νὰ ἀναλαμβάνεται στοὺς οὐρανοὺς καὶ στὸ τέλος νὰ Τὸν δῆ νὰ ἔρχεται γιὰ νὰ παραλάβη τὴν ψυχή της μετὰ τὴν ἔνδοξη Κοίμησή της. Τί ἐξαιρετικὲς καὶ θεῖες εὐλογίες ἔλαβε ἡ Παναγία μας! Πόσο μεγάλος ἦταν ὁ πλοῦτος ποῦ δέχθηκε!

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, σκεπτόμενος ὅλη αὐτὴν τὴν προσφορὰ καὶ δόξα τῆς Παναγίας, λέγει ὅτι ἔγινε «ταμειοῦχος» καὶ «περιοχὴ χαρίτων», δηλαδὴ ἡ Παναγία ἔγινε ὁ ταμίας τοῦ πλούτου τῆς θείας Χάριτος. Ὅπως τὸ φῶς θερμαίνει καὶ φωτίζει τὸ μέρος ποῦ πέφτει, ἔτσι καὶ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ ποῦ εἰσῆλθε μέσα στὴν ὕπαρξή της, τὴν φώτισε καὶ τὴν γέμισε μὲ οὐράνιες δωρεές. Ὁ Χριστὸς ποῦ εἶναι τὸ εὐῶδες μύρον, τὴν μύρωσε καὶ τὴν γέμισε ἀπὸ θεῖα εὐωδία. Ἡ μεγάλη ἀξία τῆς Παναγίας ἔγκειται στὸ ὅτι ἔγινε ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἡ «Θεοτόκος καὶ μητέρα τοῦ Φωτός». Ἡ κοιλία της ἔγινε πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν καὶ ἡ ζωὴ τῆς ἐξαγιάσθηκε. Ἡ Παναγία εἶναι ὅ,τι πολύτιμο ἔχουμε ἀπὸ ἀνθρωπίνης πλευρᾶς, τὸ πιὸ εὐῶδες ἄνθος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει ὅτι, ὅπως ὁ βασιλιᾶς στὰ ἀνάκτορα δίνει τὰ χρήματα στοὺς ἀνθρώπους διὰ μέσου τοῦ ταμία, δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου ποῦ ἔχει τὸ ταμεῖο, ἔτσι καὶ ὁ Βασιλεὺς Χριστὸς μοιράζει τὰ πνευματικά του ἀγαθὰ διὰ τῆς Παναγίας. Γι’ αὐτὸ λέγει γιὰ τὴν Παναγία: «ὁ τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν ταμίας τῆς διανομῆς ἕνεκεν ἐπιτροπεύει», δηλαδὴ ἡ Παναγία ἐπιστατεῖ κατὰ τὴν διανομὴ τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν, ὡς ταμίας τοῦ πλούτου τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ μεγάλη ἀγάπη τῶν ἁγίων πρὸς τὴν Παναγία. Αἰσθάνθηκαν ὅτι ἔλαβαν τὰ χαρίσματα ἀπὸ τὸν Χριστό, διὰ τῆς Θεοτόκου, γι’ αὐτὸ τὴν παρακαλοῦσαν διηνεκῶς νὰ τοὺς προστατεύη.

Οἱ ἅγιοι εἶχαν προσωπικὴ ἐμπειρία αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, γι’ αὐτὸ καὶ προσεύχονταν θερμὰ στὴν Παναγία. Αὐτὸ δείχνουν οἱ δύο Παρακλητικοὶ Κανόνες –μικρὸς καὶ μεγάλος– ποῦ ψάλλαμε ὅλη αὐτὴν τὴν περίοδο, κάθε ἀπόγευμα στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἀλλὰ τοὺς ψάλλουμε καὶ κάθε φορὰ ποῦ ἔχουμε κάποια ἀνάγκη. Αὐτὸ δείχνει ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στὴν Παναγία, ποῦ γίνεται κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς, τοὺς ὁποίους Χαιρετισμοὺς οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ διαβάζουν κάθε βράδυ κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Αὐτὸ δείχνουν καὶ ὅλα τὰ καταπληκτικὰ Θεοτοκία καὶ τὰ τροπάρια τὰ ὁποία ἔχουν συντάξει ἐξέχοντες ὑμνογράφοι καὶ τὰ ψάλλουμε σὲ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες. Αὐτὸ δείχνουν οἱ ἱερὲς εἰκόνες ποῦ παρουσιάζουν τὴν Παναγία σὲ διάφορες μορφὲς καὶ σὲ διαφόρους τύπους, ἀλλὰ καὶ τὰ χιλιάδες προσωνύμια καὶ κοσμητικὰ ἐπίθετα ποῦ δόθηκαν σὲ αὐτήν.

Ὅλοι οἱ ἅγιοι μὲ τὴν θεοτοκοφιλία τους αἰσθάνονται ὅτι ἡ Παναγία εἶναι ὁ ταμίας τῆς θείας Χάριτος, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς δι’ αὐτῆς σκορπᾶ τὰ ἀγαθὰ Τοῦ σὲ αὐτοὺς ποῦ τὰ ζητοῦν. Γι’ αὐτὸ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τὴν παρακαλεῖ: «Μετάδος ἡμῖν πλουσίως, ὧ δέσποινα, κὰν μὴ χωρῶμεν, χωρητικοτέρους ἔργασαι». Δηλαδή, τῆς ζητᾶ νὰ τοῦ μεταδώση πλουσίως ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἂν δὲν ἔχη χῶρο νὰ τὸν κάνη χωρητικότερο γιὰ νὰ δεχθῇ περισσότερα καὶ μεγαλύτερα ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν Χριστό.

Ἀκένωτος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμεῖς «ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ» ἐλάβαμε «χάριν ἀντὶ χάριτος» (Ἰω. α', 16). Ὅσοι ἔλαβαν Αὐτὸν «ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ἰω. α', 12). Μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας ποῦ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ τὰ Μυστήρια καὶ τὴν ὅλη ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ πλουτίζουμε πνευματικά. Μεγάλος θησαυρὸς εἶναι ἡ Παναγία μας, ποῦ τὴν εὐλαβούμαστε, τὴν ἀγαπᾶμε καὶ τὴν σεβόμαστε. Γενικά, ὁ Χριστὸς μὲ τὴν Μητέρα Τοῦ καὶ τοὺς φίλους Τοῦ, δηλαδὴ τοὺς Ἁγίους, μᾶς γέμισε μὲ πολύτιμα δῶρα, τὴν Χάρη Τοῦ, τὴν ἀγάπη Τοῦ, τὴν εἰρήνη Τοῦ, τὴν σωτηρία μας. Καὶ στὴν Παναγία ποῦ ἔγινε ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς ὀφείλουμε αἰώνια εὐγνωμοσύνη.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἔχουμε πολλὲς εὐκαιρίες νὰ χαιρόμαστε, νὰ διώχνουμε τὴν ἀπελπισία, τὴν ἀπόγνωση καὶ νὰ γεμίζουμε ἀπὸ ἐλπίδα, χαρά, εἰρήνη καὶ φῶς. Ἀδελφοί, μὴν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ στενοχωρῆται ἀπὸ μικροπράγματα καὶ δευτερεύοντα ζητήματα. Ἔχουμε μεγάλους πνευματικοὺς θησαυρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Παναγία, τῆς ὁποίας εἴθε νὰ ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

Ὁ Μητροπολιτης

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2654