Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Ἑσπερινὀς τῆς Ἀγάπης, 2012

 

Ἑσπερινός Ἀγάπης 2012

 

Ἐπιτάφιος, Πλάτανος

Ἐπιτάφιος Πλατάνου

 
Βαπτίσεις, Κυριακή τών Βαΐων

Κυριακὴ τῶν Βαΐων - Βαπτίσεις

Ἐπιτάφιος Παλαιοπαναγιᾶς

Ἐπιτάφιος Παλαιοπαναγιᾶς

Ἀπό τὰ θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Δάφνης

Ἀπό τὰ θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Δάφνης

 

Δραστηριότητες τοῦ Συνδέσμου ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου

Τὸ ἔργο τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῆς πόλης μας εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς μέριμνας καὶ τῆς ἀγάπης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποῦ στερεῖται, ὑποφέρει καὶ πονᾶ κάτω ἀπὸ τὸ βάρος ποικίλων δοκιμασιῶν καὶ δυσχερειῶν, ποῦ πάντα ὑπῆρχαν καὶ ποῦ ἔχουν πολλαπλασιασθῇ καὶ ἐνταθῇ ἰδιαίτερα τὸν τελευταῖο καιρὸ μέσα στὸ κλίμα τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν ποῦ ἀντιμετωπίζει ὁ τόπος μας. Ἡ Ἐκκλησία βλέπει μὲ πόνο τὰ παιδιά της νὰ ὑποφέρουν καὶ μέσῳ τῶν Συνδέσμων προσπαθεῖ μὲ λόγο καὶ ἔργο, μὲ σεβασμὸ καὶ διακριτικότητα νὰ ἐνισχύση, νὰ βοηθήση καὶ νὰ στηρίξη τὸν χειμαζόμενο συνάνθρωπο, στὶς ὑλικὲς καὶ πνευματικὲς ἀνάγκες του, νὰ τοῦ ἀνοίξη παράθυρο ἐλπίδας καὶ νὰ τοῦ δώση τὴν αἴσθηση ὅτι δὲν εἶναι μόνος καὶ ἀβοήθητος στὸν δύσκολο δρόμο του.

Μέσα στὸ πολύπλευρο καὶ πολυποίκιλο ἔργο του ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἶχε καὶ τὴν ἀκόλουθη προπασχαλινὴ δραστηριότητα:

1) Στὶς 29 Μαρτίου πραγματοποίησε ἀπογευματινὸ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς, ὅπου τελέσθηκε ἡ ἀπογευματινὴ Προηγιασμένη θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Ἡ προσέλευση τῶν ἐνοριτῶν ἦταν μεγάλη καὶ ὅσοι δὲν χώρεσαν στὸ λεωφορεῖο ἦρθαν μὲ δικό τους μέσο. Ἦταν μιὰ μεστὴ πνευματικὴ τροφοδοσία καὶ σ' αὐτὸ συνέβαλαν ἡ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα μέσα στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, κάτω ἀπὸ τὸ λιγοστὸ φὼς τῶν κεριῶν καὶ τὴν σεμνοπρεπὴ ψαλμωδία τῶν Μοναζουσῶν, ὁ λόγος τῶν Ψαλμῶν ποῦ ἔπεφτε γλυκὸς καὶ θεραπευτικὸς στὶς ψυχές, ὅπου ἀκόμα ἠχοῦσε τὸ "ἐλέησόν με ὁ Θεὸς" τοῦ Μεγάλου Κανόνος τῆς προηγούμενης μέρας καὶ κυρίως ὁ λόγος, ποῦ προσφέρθηκε ζωντανὸς καὶ σωτήριος σὲ πολλούς, ποῦ εἶχαν προετοιμασθῇ γι' αὐτό.

2) Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, μετὰ τὴν θεία Λειτουργία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τελέσθηκε ἡ ὁμαδικὴ Βάπτιση τριῶν παιδιῶν, τὴν ὁποία εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ κυρίες τοῦ Συνδέσμου πολὺν καιρὸ πρίν. Πρόκειται γιὰ τὴν Βάπτιση τριῶν κοριτσιῶν ἡλικίας 11, 8 καὶ 4 ἐτῶν, ποῦ εἶχαν προετοιμασθῇ καὶ κατηχηθῇ τὰ δύο μεγαλύτερα καὶ μὲ πολλὴ χαρὰ δέχθηκαν τὴν χάρη τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος. Τὰ Μυστήρια τελέσθηκαν ἀπὸ τὸν Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἀρχιμ. π. Καλλίνικο Γεωργάτο καὶ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, π. Ἀθανάσιο Λαουρδέκη καὶ π. Θωμᾶ Βαμβίνη. Νονὲς ἀνέλαβαν ἡ κ. Ντίνα Γλαβίνου-Αργυρού γιὰ τὴν ἐντεκάχρονη Βιολέττα-Λυδία, ἡ κ. Μαρία Σταυροπούλου γιὰ τὴν ὀκτάχρονη Ἑλένη καὶ ἡ κ. Μαργαρῖτα Ἀσημακοπούλου γιὰ τὴν μικρούλα Ἀγγελική. Καὶ οἱ τρεὶς κυρίες εἶναι ἐνεργὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης καὶ βοηθήθηκαν ἀπὸ πολλὲς κυρίες ποῦ διακόνησαν οὐσιαστικὰ στὰ πρακτικὰ μέρη τῆς τελετῆς. Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης ἐπὶ πλέον κάλυψε τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν Βάπτιση τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ καὶ προσέφερε τὶς μπομπονιέρες καὶ τὸ κέρασμα γιὰ τὴν χαρὰ τοῦ γεγονότος.

3) Τὴν Μεγάλη Τρίτη, 10 Ἀπριλίου, ἑτοιμάσθηκαν καὶ μοιράσθηκαν «ἑορταστικὰ» δέματα μὲ τρόφιμα σὲ πενῆντα οἰκογένειες ποῦ ἔχουν ἀνάγκη. Εἶναι μιὰ δραστηριότητα ποῦ πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο παραμονὲς Χριστουγέννων καὶ Πάσχα καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν ὑλικὴ ἐνίσχυση ἀπόρων ἐνοριτῶν μας μὲ τρόφιμα, κρέατα, τυριά, γλυκίσματα κ.λ.π. ἐν ὄψει τῶν μεγάλων αὐτῶν ἑορτῶν. Πέραν αὐτοῦ, σταθερὰ κάθε μῆνα δίνονται ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Ἀγάπης δέματα ποῦ καλύπτουν βασικὲς ἀνάγκες διατροφῆς σὲ ἰδιαίτερα ἄπορες οἰκογένειες. Σ’ αὐτὴ τὴν δραστηριότητα ἦταν σημαντικὴ τὸν τελευταῖο καιρὸ (καὶ συνεχίζεται) ἡ βοήθεια ἀπὸ τὸ πρόγραμμα «ὅλοι μαζὶ μποροῦμε» τοῦ σταθμοῦ Σκάϊ σὲ συνεργασία μὲ Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (καὶ τὴν Μητρόπολή μας) καθὼς καὶ ὁρισμένα Σοῦπερ Μάρκετ.

Φέτος οἱ ἀνάγκες ἦταν μεγαλύτερες καὶ πιὸ πιεστικὲς λόγῳ τῶν δύσκολων συγκυριῶν. Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης προσπαθεῖ στὰ πλαίσια τῶν οἰκονομικῶν του δυνατοτήτων νὰ ἀνταποκριθῇ ὅσο μπορεῖ πιὸ οὐσιαστικά, δίνοντας προτεραιότητα στὶς πιὸ δύσκολες περιπτώσεις καὶ προσπαθῶντας νὰ ἀνακαλύψη πολλὲς φορὲς συνανθρώπους μας, ποῦ βιώνουν σιωπηλὰ καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια τὴν ἔνδεια καὶ τὸ ἄγχος καὶ νὰ μεταφέρη τὴν συμπαράσταση, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ κάθε ψυχὴ χριστιανικὴ καὶ μή.

Χ.Κ-Σ.

Παραδοσιακὲς λαϊκὲς μελωδίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος

Τὴν Δευτέρα 2 Ἀπριλίου 2012, στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διοργάνωσε μὲ ἐπιτυχία μουσικὴ ἐκδήλωση μὲ τὴν Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ μουσικοῦ Παντελῆ Ἀναστασόπουλου καὶ τὴν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων. Πλούσιο ἦταν τὸ πρόγραμμα μὲ μελωδίες, ὠδές, θρήνους, κάλαντα, ὕμνους, ἐγκώμια γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ποῦ συγκίνησαν τοὺς θεατὲς καὶ ἀκροατές, οἱ ὁποῖοι κατέκλεισαν τὴν Αἴθουσα.

Συγκεκριμένα ἀκούστηκαν τὰ ἑξῆς τραγούδια, ψαλτοτράγουδα καὶ ὕμνοι: «Πέρασαν οἱ Ἀπόκριες» (συρτὸ Μεγάρων), «Τώρα Ἀγιὰ Σαρακοστὴ» (θρῆνος Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου), «Ἅγιε μου Γιώργη», (Κωνσταντινουπόλεως), «Ἄρχοντες καὶ Μεγιστᾶνες» (Ἡ τοῦ βίου ματαιότης καὶ ἡ ἀληθὴς μετὰ θάνατον ζωή, κατανυκτικὸ Κυκλάδων), «Μάνα καὶ θυγατέρα» (Μακεδονίας), «Μὲ γελᾶσαν τὰ πουλιὰ» (Συγκαθιστὸς Θράκης), «Οἱ τσαλαπετεινοὶ» (Κωνσταντινουπόλεως) , «Κάλαντα Λαζάρου» (Κύπρος-Ρούμελη-Θεσσαλία), «Ἄνθρωπε ποιός εἶσαι;» (Κατανυκτικὸ Κυκλάδων), «Θρῆνος Μεγάλης Παρασκευῆς» (Ρόδου), «Βλέπεις ἐκεῖνο τὸν γυμνὸ» (Θρῆνος Παναγίας Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου), «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος» (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου), «Τὸν Νυμφῶνα σου βλέπω», «Ἐξέδυσάν με», «Α, Β, Γ στάσεις Ἐγκωμίων".

Ἦταν μιὰ πρωτότυπη καὶ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση ποῦ παρουσίασε τὴν λαϊκὴ ἔκφραση τῆς εὐλάβειας γιὰ τὶς μεγάλες αὐτὲς ἑορτὲς τῆς Παράδοσής μας.

Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Παντελὴς Πατούχας, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὴν Χορωδία γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς στὴν πόλη, καὶ ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τὴν Χορωδία –τὴν ὁποία ἀποτελοῦν «αἱ γενεαὶ πᾶσαι» ποὺ ἔχουν μία καρδιά, διάθεση καὶ ἔμπνευση–, καὶ μίλησε γιὰ τὴν ἀκρόαση καὶ τὴν ὅραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ποῦ φανερώνεται ἰδίως τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ στὰ γεγονότα ποὺ ἑορτάζουμε.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2749