Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Πολίτης ἀγαθῶν ἐπιθυμιῶν - Ἐπίγνωση ἀστάθειας

Πολίτης ἀγαθῶν ἐπιθυμιῶν

Ἂν θέλη κάποιος στὶς μέρες μας νὰ εἶναι ἐνεργὸς πολίτης, πρέπει πρὶν ἀπὸ ὅλα νὰ ἔχη πολύπλευρη καὶ ἐπαρκὴ ἐνημέρωση. Νὰ εἶναι ἐνημερωμένος ὅμως σὲ τί; Στὰ προγράμματα τῶν κομμάτων, στὴν πολιτικὴ τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, στὶς τακτικὲς τοῦ ΔΝΤ; Ἢ στὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς χώρας τοῦ καὶ τῶν κατοίκων της, ποῦ εἶναι πολλαπλὲς καὶ δὲν σχετίζονται ὅλες ἄμεσα μὲ τὴν οἰκονομία, ἂν καὶ ὅλες ἐπηρεάζονται σὲ διαφόρους βαθμοὺς ἀπὸ αὐτήν;

Ἔχουμε τὴν γνώμη ὅτι στὶς μέρες μας ὁ ἐνεργὸς πολίτης χρειάζεται καλὴ ἐνημέρωση σὲ δύο σημαντικοὺς τομεῖς:

Πρῶτος τομέας εἶναι ἡ παγκόσμια οἰκονομία, τὸ πῶς αὐτὴ κινεῖται. Χρειάζεται, δηλαδή, νὰ γνωρίζη κάποια πράγματα ἀπὸ ἔγκυρους ἐρευνητὲς γιὰ τὴν ἱστορία τῆς οἰκονομίας τοῦ δυτικοῦ κόσμου, κυρίως ἀπὸ τότε ποῦ ἐμφανίστηκε στὸ ἱστορικὸ προσκήνιο τὸ κράτος τῶν Η.Π.Α. Ἐπίσης, χρειάζεται νὰ γνωρίζη τοὺς βασικοὺς μηχανισμοὺς ποῦ κινοῦν τὴν παγκόσμια οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπικρατοῦσες θεωρίες ποῦ κυκλοφοροῦν μεταξὺ τῶν οἰκονομολόγων, οἱ ὁποῖες προσελκύουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἡγετῶν τῶν οἰκονομικὰ ἰσχυρῶν κρατῶν, καθὼς καὶ τοὺς ἰσχυροὺς παράγοντες τῶν διεθνῶν ἀγορῶν. Κι αὐτὸ γιατί τὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας σήμερα δὲν εἶναι στενὰ ἑλληνικό. Ἔχουμε βέβαια σημαντικὸ μερίδιο εὐθύνης, γιατί ὡς Κράτος δὲν δημιουργήσαμε ἱκανὰ ἀντισώματα, γιὰ νὰ ἀντιπαλέψουμε τὴν οἰκονομικὴ ἐπιδημία ποῦ μᾶς ἔπληξε. Ὅμως, αὐτὴν τὴν στιγμὴ λειτουργοῦμε σὰν ἕνα βολικὸ πειραματόζωο σὲ πειράματα ποῦ κάνουν οἱ ἰσχυροὶ τῆς δυτικῆς οἰκονομίας. Καὶ πρέπει μὲ ἔνσοφη πράξη καὶ ἔμπρακτη γνώση νὰ πάψουμε νὰ εἴμαστε βολικοί, γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸν ρόλο τοῦ πειραματόζωου.

Ὁ δεύτερος τομέας εἶναι ἀνθρωπολογικὸς καὶ θεολογικός. Χρειάζεται, δηλαδή, αὐτὸς ποῦ θέλει νὰ εἶναι ἐνεργὸς πολίτης, νὰ γνωρίζη τὸν ἄνθρωπο τῆς πολιτιστικῆς καὶ θεολογικῆς του παραδόσεως. Πιὸ εἰδικά, νὰ γνωρίζη ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀπὸ τοὺς γύρω του, τὸν ἄνθρωπο ὡς «τὸ μέγα τραῦμα», ὡς τὴν ὕπαρξη ποῦ διαθέτει ἀσύλληπτο βάθος καὶ ἀπέραντη θεολογικὴ προοπτική, ἡ ὁποία ὅμως φαλκιδεύεται καὶ πονᾶ πιεζόμενη ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς της, ἀπὸ τὶς ἀνοιχτὲς κοινωνικὲς καὶ ψυχικὲς πληγές της.

Ἡ ἐπαρκὴς ἐνημέρωση σ’ αὐτοὺς τοὺς δύο τομεῖς καθιστᾶ ἕναν πολίτη ὥριμο, ὁ ὁποῖος βέβαια πιθανῶς νὰ ὑπάρχη μόνο μέσα στὶς ἀγαθὲς ἐπιθυμίες μας...

Ἐπίγνωση ἀστάθειας

Καταγράφουμε μιὰ ἐντύπωση ποῦ προέκυψε ἀπὸ προσπάθεια «ἐρασιτεχνικῆς» ἐνημέρωσής μας σὲ θέματα οἰκονομικά. Ἀπὸ τὸν καιρὸ ποῦ (μὲ τὸ ἔργο τοῦ Ἄνταμ Σμὶθ) ἡ ἐπιδίωξη τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς μεταβλήθηκε ἀπὸ ἠθικὸ μειονέκτημα σὲ κοινωνικὴ ἀρετή, ὁ κόσμος ἄλλαξε καὶ διαρκῶς ἀλλάζει. Ὁ ἄνθρωπος ὡς θεοειδὴς ὕπαρξη ἐξαφανίστηκε κάτω ἀπὸ τὸ μαῦρο σύννεφο τῶν νόμων τῆς ἀγορᾶς, τῶν κανόνων ποῦ ἐπιβάλλουν τὰ μεγάλα χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, ἀπὸ τὶς θεωρίες ποῦ ἐπινοοῦν οἱ οἰκονομολόγοι.

Λατρεύεται πλέον ὁ θεὸς τῆς πλεονεξίας καὶ ἀναπτύσσεται διαρκῶς μὲ ἀλληλοσυγκρουόμενα «δόγματα» ἡ «θεολογία» του, γι’ αὐτὸ εἶναι πάντα ἀσταθὴς καὶ ἀβέβαιη κατάσταση τοῦ κόσμου. Ἐλπιδοφόρο στοιχεῖο, ὅμως, εἶναι τὸ ὅτι ἡ ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς ἀστάθειας χαρίζει στοὺς πιστοὺς τὴν ἀπεξάρτησή τους ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ παρόντος αἰῶνος, δυναμώνοντας τὴν ἐμμονή τους στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀσάλευτης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2529