Skip to main content

Ἱερατικὴ Σύναξη Μαρτίου

Στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιὰ τὸν μῆνα Μάρτιο παρουσιάσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἡ θεματολογία τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μαρτίου καὶ συζητήθηκαν τέσσερα ἐπὶ μέρους θέματα:

Ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μας κ. Ἰερόθεο: –Ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου στὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μαρτίου καί –Τί προβλέπει ὁ νέος Κανονισμὸς Ἐφημερίων. Ἀπὸ τὸν Ἱεροκήρυκα π. Καλλίνικο Γεωργάτο: –Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροποπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ στὴν Ἱεραρχία τοῦ Μαρτίου. Ἀπὸ τὸν Πρωτοπρ. π. Θωμᾶ Βαμβίνη: –Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν εἰσαγωγὴ τῆς Συνάξεως μίλησε γιὰ τὴν χρησιμότητα τῶν Συνάξεων τῶν Κληρικῶν κάθε μῆνα καὶ τῶν Συνάξεων τῆς Δευτέρας γενικὰ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς χρησιμότητα στὴν ἐπικοινωνία τῶν Ἱερέων μὲ τὸν Μητροπολίτη τους καὶ μεταξύ τους, στὴν ἀνάγκη ἀναζήτησης πνευματικῶν θεμάτων, στὴν ἀνατροφοδότηση τῆς ψυχῆς, στὸ «ἀναζωπυρεὶν τὸ χάρισμα». Ἀνέφερε δὲ συγκεκριμένα παραδείγματα ἀπὸ τὴν πεῖρα του γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώση τὰ λεγόμενα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε κατ' ἀρχὰς στὸ τυπικὸ τῆς συγκρότησης τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Ἔπειτα παρουσίασε τὰ κεντρικὰ σημεῖα τῆς εἰσήγησης τοῦ Μακαριωτάτου. Ὁ Μακαριώτατος ἐντόπισε τὰ προβλήματα ποῦ ὑπάρχουν σήμερα στὴν Πατρίδα μας καὶ μετέφερε μιὰ θαυμάσια περιγραφὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης γιὰ τοὺς πτωχούς. Ἔπειτα τόνισε μερικὰ σημεῖα ποῦ ὀφείλουν οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Κληρικοὶ γενικότερα νὰ ἔχουν ὑπ' ὄψιν τους: –Πρῶτον μέλημα τῆς Ἐκκλησίας νὰ εἶναι ἡ συνεχὴς καὶ ἔντονη διαποίμανση τοῦ λαοῦ. –Νὰ ἐπικρατήση ἡ ἑνότητα στὴν Πατρίδα καὶ μάλιστα στὴν Ἐκκλησία, ὥστε νὰ μὴν ἀπογοητευθῇ ὁ λαὸς ποῦ στρέφεται στὴν Ἐκκλησία. –Προσοχὴ στὴν μισὲς ἀλήθειες καὶ τὴν προπαγάνδα ποῦ στρέφεται κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. –Νὰ ἐπιδιωχθῇ ἡ συνεργασία μὲ τὴν Πολιτεία. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Μακαριώτατος κατήγγειλε τὸν παραγοντισμὸ ἐκ μέρους Κρατικῶν λειτουργῶν, τὴν γραφειοκρατία καὶ πολιτικὰ πρόσωπα ποῦ ἐμποδίζουν τὴν συνεργασία. –Τέλος τόνισε ὅτι δὲν πρέπει νὰ χαθοῦν οἱ ἀξίες στὴν χώρα τῆς Δημοκρατίας.

Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τὸν νέο Κανονισμὸ περὶ Ἐφημερίων ποῦ κωδικοποιεῖ τοὺς παλαιότερους καὶ ἦταν ἀπαραίτητος, διότι οἱ Ἱερεῖς συμπεριλήφθηκαν στὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο. Ἀναφέρθηκε κυρίως στὰ ἄρθρα ποῦ ὁρίζουν τὰ περὶ ἐκθέσεων καὶ ἀξιολογήσεως καὶ τῶν Κληρικῶν. Ὁ Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος ἔκανε μιὰ περιληπτικὴ παρουσίαση τῆς σημαντικῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ στὴν Ἱεραρχία μὲ θέμα «Ἡ Ἐκκλησία μπροστὰ στὴν κρίση τοῦ τόπου μας».

Ἡ εἰσήγηση διαρθρωνόταν σὲ ἕξι ἑνότητες, ἤτοι:

  • Εἰσαγωγή,
  • «Ἡ κρίση τοῦ τόπου μας»,
  • Τί ἔκανε ἡ Ἐκκλησία στὸν δύσκολο καιρὸ τῆς κρίσεως,
  • Τί μποροῦσε νὰ κάνη ἡ Ἐκκλησία καὶ δὲν τὸ ἔκανε καὶ ποιοί τὴν ἐμπόδισαν,
  • Τί πρόκειται νὰ κάνη ἡ Ἐκκλησία, καί
  • Ἐπίλογος καὶ λατρευτικὴ εὐχή.

Ὁ ὁμιλητὴς παρουσίασε κυρίως τὰ πολλὰ στοιχεῖα ποῦ εἶχε ἡ εἰσήγηση, τὰ ὁποία καὶ κατοχύρωναν τὶς κεντρικὲς θέσεις τῆς εἰσηγήσεως.

Ὁ Πρώτ. π. Θωμᾶς παρουσιάζοντας τὸ νέο βιβλίο τοῦ Μακαριώτατου, ἀναφέρθηκε στὶς ἐπὶ μέρους ἑνότητές του. Στὴν εἰσαγωγὴ παρατίθενται οἱ λόγοι ποῦ παρακίνησαν τὸν συγγραφέα στὴν συγγραφή, ποῦ εἶναι ἡ προπαγάνδα ἀλλὰ καὶ ἡ παχυλὴ ἄγνοια τοῦ θέματος ἀκόμη καὶ ἀπὸ καλοπροαίρετους ἀνθρώπους. Γίνεται ἡ θεολογική, βιβλικὴ καὶ ἱστορικὴ θεμελίωση τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς ἀνάλογης χρήσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἔπειτα καταγράφεται μὲ στοιχεῖα ἡ τύχη τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ '21 καὶ μετὰ καὶ τέλος ἡ σημερινὴ κατάστασή της καὶ ἡ ἀντιμετώπιση της ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Ἡ σημαντικὴ προσφορὰ τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι περιέχει πάρα πολλὰ καὶ ἀναλυτικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ἀπὸ ἀρχειακὸ ὑλικό, κάτι ποῦ τὸ κάνει ἀκαταμάχητο ὡς πρὸς τὴν ἐπιχειρηματολογία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος σχολίασε τὸ νέο αὐτὸ βιβλίο τοῦ Μακαριωτάτου λέγοντας ὅτι εἶναι προϊὸν μακροχρόνιας πείρας ἀπὸ θέσεις εὐθύνης καὶ ἐνδελεχοῦς μελέτης καὶ οἱ ἀπόψεις του αὐτὲς ἔχουν παρουσιασθῇ καὶ σὲ πολλὲς εἰσηγήσεις του στὴν Ἱεραρχία. Τέλος συζητήθηκαν διάφορα ὑπηρεσιακὰ καὶ ποιμαντικὰ θέματα.

  • Προβολές: 2549