Skip to main content

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ 2ο Λύκειο γιὰ μάθημα Βιοηθικῆς καὶ Βιοθεολογίας

Τὴν Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012, μὲ πρωτοβουλία τῶν καθηγητῶν Θρησκευτικῶν κ. Ἀδαμαντίνης Τσώτα καὶ Βιολογίας κ. Βασιλείου Φερτάκη καὶ μὲ πρόσκληση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Γεωργίου Μπαρμπόπουλου, ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος ἐπισκέφθηκε τὸ 2ο Λύκειο Ναυπάκτου καὶ μίλησε γιὰ δύο διδακτικὲς ὧρες στοὺς μαθητὲς τῆς Α' Λυκείου γιὰ βιοηθικὰ θέματα, μὲ βάση τὸ βιβλίο του «Βιοηθικὴ καὶ Βιοθεολογία». Μετὰ τὸν χαιρετισμὸ καὶ τὸ καλωσόρισμα ἀπὸ τὸν Λυκειάρχη, μία μαθήτρια παρουσίασε σὲ προβολὴ τὰ ἐνδιαφέροντα βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ μιὰ γνωριμία μὲ τοὺς μαθητές. Ἔπειτα ὁ Βιολόγος κ. Φερτάκης παρουσίασε μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα εἰσαγωγικὴ προβολὴ μὲ ὅλα τὰ βιοηθικὰ θέματα ποῦ ἔχουν προκύψει ἀπὸ τὴν σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ στὰ ὁποία τὰ παιδιὰ περιμένουν νὰ ἀκούσουν τὴν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος τὰ ἀντιμετωπίζει στὸ ὡς ἄνω βιβλίο του «Βιοηθικὴ καὶ Βιοθεολογία».

Μερικὰ τέτοια θέματα ἦταν: Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ ἡ πίστη στὸν Θεό, ἡ ἀλαζονεία συγχρόνων ἐπιστημόνων, τὰ ὅρια τῆς ἐπιστήμης, ἡ ἐλάχιστη διαφορὰ στὰ γονίδια μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ποῦ δὲν δικαιολογεῖ τὶς μεγάλες διαφορὲς (σωματικές-βιολογικές, ψυχολογικές, διανοητικὲς κλπ.) ποῦ ὑπάρχουν μεταξύ τους, «βρέθηκε ἡ ταυτότητα, ζητεῖται τὸ νόημα τῆς ζωῆς», ἡ πιθανὴ προσπάθεια κλωνοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή, προγεννητικὸς ἔλεγχος, εὐγονική, σχέσεις τῶν δύο φύλων, δωρεὰ ὀργάνων, εὐθανασία, ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες, ἀποτέφρωση, ἡ κλίμακα τοῦ DNA καὶ ἡ κλίμακα τοῦ Ἰακὼβ κ.ἄ.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τοὺς Καθηγητὲς γιὰ τὴν πρόσκληση καὶ τὴν ὅλη ἑτοιμασία τῆς συνάντησης καὶ ἐπισήμανε ὅτι τὰ θέματα αὐτὰ εἶναι πολλὰ καὶ σοβαρὰ καὶ γιὰ τὸ καθένα χρειάζεται ξεχωριστὴ διάλεξη. Ἀνέφερε τοὺς λόγους ποῦ τὸν ὁδήγησαν, ὡς θεολόγο καὶ Κληρικό, νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ θέματα αὐτά, ποῦ ἦταν λόγοι ποιμαντικοὶ (ἐρωτήματα τῶν Χριστιανῶν), διδακτικοὶ (διδασκαλία στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Λιβάνου) καὶ ὑπηρεσιακοὶ (συμμετοχὴ σὲ Ἐπιτροπὲς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τῆς Πολιτείας).

Στὴν συνέχεια ἔκανε μιὰ μικρὴ εἰσαγωγή, προκειμένου νὰ δώση τὴν εὐκαιρία στοὺς μαθητὲς νὰ θέσουν ἐρωτήσεις. Ἔτσι, μίλησε γιὰ τὰ πέντε «Β», ἤτοι:

  1. Βιομηχανικὴ ἐποχὴ καὶ ἐποχὴ βιοτεχνολογίας. Ἀνέφερε τὸν ὁρισμὸ καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς κάθε ἐποχῆς.
  2. Βιοτεχνολογία ἀνέλυσε τὸ ὅρο καὶ μίλησε γιὰ τὴν λευκή, τὴν πράσινη καὶ τὴν κόκκινη βιοτεχνολογία.
  3. Βιοϊατρικὲς ἔρευνες, γιὰ τὴν ἀρχή, τὸ μέσο-παράταση καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς. Μίλησε γιὰ τὴν εὐγονικὴ καὶ τὴν εὐθανασιακὴ ἐποχή.
  4. Βιοηθική, ἡ ἐπιστήμη ποῦ δημιουργήθηκε ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ ἔβλεπαν τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν σύγχρονη βιοτεχνολογία, ὅπως τὸν κίνδυνο τοῦ γενετικοῦ μολυσμοῦ εἶναι μιὰ προσπάθεια τῶν ἴδιων τῶν ἐπιστημόνων νὰ συνδυάσουν τὴν βιολογία μὲ τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες.
  5. Βιοθεολογία, ἡ ὁποία προχωρᾶ πέρα ἀπὸ τὴν βιοηθική, μιλᾶ γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς, θέτει καὶ ἀπαντᾶ σὲ ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ εἰσαγωγικά, ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε ἐρωτήσεις ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ ἀπάντησε μὲ θεολογικὲς ἀρχές, ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα, διάκριση καὶ στὴν «γλῶσσα» τῶν μαθητῶν.

Μερικὲς ἐρωτήσεις ἦταν: –Ἂν ἡ μητέρα γνωρίζει ὅτι τὸ ἔμβρυο ἔχει σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας, εἶναι ἁμαρτία ἡ ἔκτρωση; –Ποιά εἶναι ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν; –Ἂν μιὰ γυναῖκα μείνει ἔγκυος μετὰ ἀπὸ βιασμό, εἶναι ἁμαρτία νὰ κάνη ἔκτρωση; Δὲν εἶναι σκληρὸ νὰ γεννήση τὸ παιδὶ τοῦ βιαστοῦ της; –Ποιά εἶναι ἡ ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία, καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὸν γάμο μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν; –Ποιά ἡ ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση; Οἱ ἐρωτήσεις ἀπαντήθηκαν διεξοδικὰ καὶ ὁλοκληρωμένα καὶ ἔτσι ὑπερκαλύφθηκε ὁ χρόνος τῶν δύο διδακτικῶν ὡρῶν ποῦ ἦταν διαθέσιμος. Πέρα ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις γιὰ τὰ βιοηθικὰ θέματα ἐτέθη καὶ ἕνα ἐρώτημα γιὰ τὸν Ἀντίχριστο, τὸ ὁποῖο ἀπαντήθηκε ἐπίσης κατάλληλα.

Ἦταν μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση, ἕνα μάθημα ποῦ ἀνέδειξε τὸν πλοῦτο τῆς σοφίας καὶ τῆς πείρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Πατέρων, βάσει τῆς ὁποίας ἀντιμετωπίζονται ὅλα τὰ θέματα, καὶ αὐτὰ τῆς συγχρόνου ἐπιστήμης. Αὐτὴ ἡ σοφία καὶ ἡ πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὑπάρχη θέληση καὶ συνεργασία, μπορεῖ νὰ γίνη καὶ πολύτιμο κτῆμα καὶ κληρονομιὰ τῶν Ἑλληνόπουλων. Παρόντες ἦταν ἐκτὸς ἀπὸ μαθητὲς καὶ ὅσους προαναφέρθηκαν στὴν ἀρχὴ τῆς ἀναφορᾶς μας, καὶ ὁ Γυμνασιάρχης τοῦ 2ου Γυμνασίου κ. Ἀπόστολος Τσιακούμης καὶ ἀρκετοὶ καθηγητές. Μετὰ τὴν ὁμιλία καὶ τὴν συζήτηση ὁ Σεβασμιώτατος προσκλήθηκε στὸ Γραφεῖο τῶν Καθηγητῶν καὶ εἶχε συζήτηση μαζί τους γιὰ διάφορα σύγχρονα θέματα.

  • Προβολές: 2582